Týden pod Ještědem: starého psa novým kouskům nenaučíš. V Liberci zvlášť

V Liberci proběhlo první řádné zasedání zastupitelstva. A hned napoprvé se moc pěkně nepředvedlo. Respektive předvedlo, že staré zvyky a manýry se měnit v Liberci prostě nebudou.

Pamatujete si ještě…

Přidat komentář (2 Komentáře)

Postup při plnění úkolu získávání informací podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím o platech vedoucích pracovníků organizací zřizovaných a vlastněných městy a magistráty Libereckého kraje a o měsíčních odměnách členů statutárních a dozorčích orgánů v nich a o měsíčních odměnách politiků – členů představenstva nebo dozorčí rady v soukromých společnostech se sídlem na území vybraných měst Libereckého kraje.

 

Při plnění tohoto úkolu jsem si nejprve vytypovali zmiňované organizace a obchodní společnosti na území vybraných měst Libereckého kraje. Základní informace o nich jsem získávali z výpisů z obchodních rejstříků a vybraných dokumentů účetní závěrky sledovaných let 2014 a 2015.

 

Na základě tohoto postupu jsme zjistili, že většina těchto organizací a obchodních společností se nachází na území statutárních měst Liberec a Jablonec nad Nisou.

Uvedené organizace a společnosti jsme rozdělili do následujících souborů:

  1. vybrané příspěvkové organizace zřizované a 100%-ně vlastněné městy
  2. vybrané společnosti s ručením omezeným zřizované a 100%-ně vlastněné městy
  3. vybrané akciové společnosti zřizované a 100%-ně vlastněné městy
  4. soukromé obchodní společnosti

Při získávání informací jsme se zhruba ze dvou třetin setkávali s ochotou a kladným přístupem od oslovených organizací s výjimkou DPMLJ a.s., Městská teplárenská a.s. Turnov, které informace neposkytly a některých soukromých obchodních společností jako byly Českolipská teplárenská a.s., Teplárna Liberec a.s., Severočeské komunální služby s.r.o. Jablonec nad Nisou a též u Vodohospodářského sdružení Turnov (dobrovolný svazek obcí), které odpověděly, že nejsou povinnými subjekty ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb. 

Některé další společnosti ze sledovaného vzorku 26 bylo nutné o zaslání požadovaných informací upomínat. Některé informace bylo nutné doplnit z dalších zdrojů.

Za poskytnutí informací nebyla požadována úhrada s výjimkou Nemocnice Jablonec nad Nisou, příspěvkové organizace, která požadovala úhradu 300,- Kč za poměrně jednoduchou informaci.


  Měsíční odměny politiků - členů představenstva a dozorčí rady

  Platy a odměny v akciových společnostech

  Platy a odměny v příspěvkových organizacích

  Platy a odměny ve společnostech s ručením omezeným

Přidat komentář (1 Komentář)

Proč jsme se zaměřili na tuto oblast?

Jedná se o oblast nakládání s veřejnými prostředky. Zajímali jsme se s použitím metody zákona č.106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, o platy vedoucích úředníků obecních úřadů a magistrátů, kteří jsou placeni z veřejných peněz a jsou při výkonu svého povolání zodpovědní občanům.

Plat těchto úředníků se skládá z tarifní části, kde jsou zařazeni podle dosaženého vzdělání a let praxe do příslušné platové třídy a platového stupně. Přitom se přihlíží k pracovním schopnostem, výkonnosti, dodržování termínů a kvalitě práce. Další částí platu těchto úředníků je osobní příplatek popřípadě příplatek za vedení. Mimoto mohou získat tito pracovníci za splnění mimořádných úkolů za předem stanovených podmínek odměny.

Plat zaměstnancům obecních úřadů stanovuje tajemník obecního úřadu. Plat tajemníkovi stanoví starosta. Analogický stav je i u magistrátů statutárních měst.

Pro šetření byly v rámci Libereckého kraje vybrány 4 obce s pověřeným obecním úřadem z celkového počtu 11. Hlediskem výběru byl počet obyvatel, který se pohyboval okolo 6 tisíc.

Podle něho byly vybrány obce (města) Hrádek nad Nisou, Chrastava, Lomnice nad Popelkou a Mimoň.

Pověřený obecní úřad je obecní úřad, který v rámci přenesené působnosti vykonává na svém území státní správu pro sebe a ostatní obce v okolí. Obec s pověřeným obecním úřadem se označuje jako obec II. stupně (obcí I. stupně je každá obec a obcí III. stupně je obec s rozšířenou působností). Pověřený obecní úřad rozhoduje v 1. stupni o právech a právem stanovených povinnostech fyzických a právnických osob. Typickými specifickými působnostmi pro pověřené obecní úřady jsou působnost matričního úřadu a působnost stavebního úřadu.

Dále bylo do šetření vybráno všech 10 obcí (měst) s rozšířenou působností v Libereckém kraji: Česká Lípa, Frýdlant, statutární město Jablonec nad Nisou, Jilemnice, statutární město Liberec, Nový Bor, Semily, Tanvald, Turnov a Železný Brod. Obecní úřady s rozšířenou působností (obce III. stupně) jsou mezičlánkem přenesené působnosti samosprávy mezi krajskými úřady a obecními úřady při reformě územní veřejné správy.Přitom byly přesunuty kompetence veřejné správy  z okresních úřadů na samosprávné celky v rámci samostatné působnosti nebo přenesené působnosti státní správy. Pro přenos působnosti byla zvolena  mimo jiné kriteria - lepší dostupnosti, počtu obyvatel správního obvodu cca 15 tisíc, efektivity, kvality a hospodárnosti veřejné správy na příslušném stupni.

Obce s rozšířenou působností vykonávají následující agendy přenesené státní působnosti:

- evidence obyvatel

- vydávání cestovních, osobních dokladů, řidičských a technických průkazů

- živnostenské oprávnění

- péče o staré a zdravotně postižené

- vodoprávní řízení, odpadové hospodářství a ochrana životního prostředí

- státní správa na úseků lesů, myslivosti a rybářství

- doprava a silniční hospodářství                                                                                                                           

Dvě města z uvedených 10 mají magistráty a jsou to statutární města Jablonec nad Nisou a Liberec.

Při zpracování údajů byly vytvořeny následující soubory s údaji:

  1. obce s pověřeným obecním úřadem (Hrádek nad Nisou, Chrastava, Lomnice nad Popelkou a Mimoň)
  2. obce s rozšířenou působností a počtem obyvatel 6 až 7,6 tisíc (Frýdlant, Jilemnice, Tanvald a Železný Brod)
  3. obce s rozšířenou působností a počtem obyvatel okolo 10 tisíc (Nový Bor, Semily a Turnov) a 40-ti tisícová Česká Lípa
  4. statutární města Jablonec nad Nisou a Liberec

Z celkového počtu 14 městských úřadů či magistrátů nám údaje poskytly zdarma: Česká Lípa, Frýdlant, Chrastava, Hrádek nad Nisou, statutární město Liberec, Lomnice nad Popelkou, Mimoň, Nový Bor, Tanvald, Turnov, Železný Brod, za což jim děkujeme.

Naopak údaje za úplatu nám poskytly statutární město Jablonec nad Nisou s ještě přijatelnou částkou 700,- Kč a naopak s nepřiměřeně vysokou částkou 1.200,- Kč (MěÚ Jilemnice) a 1.225,- Kč (MěÚ Semily), byť schválenou zastupitelstvem příslušného úřadu.

Součástí každého souboru jsou tabulkové přehledy s údaji o platech vedoucích úředníků MěÚ a magistrátů s uvedením pracovní pozice a příslušného platu. V rámci uvedených přehledů je zřejmé, že vyplacené odměny za splnění cílových náročných úkolů až na nepatrné výjimky statutárních měst Jablonec nad Nisou a Liberec, nevybočují z námi stanovené hranice 40% podílu k tarifnímu platu a vyplaceným příplatkům celkem.


  Tabulka platů - Magistrát města Liberce

  Tabulka platů - Magistrát města Jablonec nad Nisou

  Tabulka platů - Městský úřad Česká Lípa

  Tabulka platů - Městský úřad Frýdlant

  Tabulka platů - Městský úřad Hrádek nad Nisou

  Tabulka platů - Městský úřad Chrastava

  Tabulka platů - Městský úřad Jilemnice

  Tabulka platů - Městský úřad Lomnice

  Tabulka platů - Městský úřad Mimoň

  Tabulka platů - Městský úřad Nový Bor

  Tabulka platů - Městský úřad Semily

  Tabulka platů - Městský úřad Tanvald

  Tabulka platů - Městský úřad Turnov

  Tabulka platů - Městský úřad Železný Brod

 

 

Přidat komentář (4 Komentáře)
Robert Dušek-Martin Půta

Poslední dny přinesly významný posun ve dvou současných největších korupčních kauzách, které se týkají dvou mužů, kteří mají na libereckou krajskou politiku zásadní vliv. Hejtmana Martina Půty a sociálně demokratického bosse Roberta Duška. Ač se jistě spustí spousta nevyargumentovaného křiku, obě kauzy i role hlavních propagandistů v nich se jeví jako velice podobné a nesou znaky stejných korupčních praktik a metod.

Přidat komentář (0 Komentářů)


Provoz webu je podpořen Ministerstvem spravedlnosti ČR v rámci dotačního titulu „Prevence korupčního jednání“ 

                                                                                                                                                       

Činnost webu podpořila Nadace OSF v rámci programu Active Citizens Fund, jehož cílem je podpora občanské společnosti a posílení kapacit neziskových organizací. Program je financován z Fondů EHP a Norska.

The project is being supported by the Open Society Fund Prague from the Active Citizens Fund. The programme promotes citizens’ active participation in the public life and decision making and builds capacities of civil society organizations. The Active Citizens Fund is financed from the EEA and Norway Grants.

 

                                                    

                                                                              

Copyright © 2016 Náš Liberec;