Také v listopadu si dovolujeme našim čtenářům předložit své postřehy k bodům, které bude projednávat úterní zasedání krajského zastupitelstva. Liberecký kraj získává každý rok na své fungování miliardy ze státního rozpočtu, proto věříme, že i náš malý počin přispěje k větší kvalitě rozhodování o veřejných prostředcích v našem kraji i k vyšší míře transparentnosti.

Bod č. 8 - Kontrola plnění usnesení zastupitelstva kraje

USNESENÍ č. 1834/21/RK - Postup vymáhání škody v důsledku havárie v rámci stavby „COV LK řemesel – SŠŘS Jablonec nad Nisou“

Liberecký kraj žaluje stavební firmu, projektanta i technický dozor investora (TDI) v případě průšvihu v Jablonci nad Nisou, kde se sesula místní střední škola na Podhorské ulici. Stavbu prováděla společnost BAK, stavební společnost, projektantem byla firma Hlaváček – architekti, s. r. o., a TDI zajišťovala v Liberci známá firma Investing CZ bývalého politika Josefa Nadrchala. Na problematiku projektové přípravy i výběru technického dozoru investora naše organizace i její předchůdkyně upozorňovaly a upozorňují dlouhodobě a systematicky. Katastrofální příklad v případě COV LK řemesel – SŠŘS Jablonec nad Nisou ukazuje na to, že nikoliv neopodstatněně.

Jistě by nebylo od věci otevření diskuse nad způsobem výběru projektantů i TDI a možnou reflexi příkladů odjinud.

 

Bod č. 35 a  - Veřejná zakázka „Silnice III/2825 Sýkořice  – Podtýn – Žernov – Žlábek“ - dodatek č. 1

Další prodražení veřejné zakázky. Zde zmíněný dodatek přidává vícepráce v ceně 8 763 376,63 Kč bez DPH na dílo v původní ceně 28 878 876,34 Kč bez DPH. Jedná se tak o 30% navýšení, což významně prodražuje původní cenu díla.

Liberecký kraj by si mohl nechat vypracovat znalecký posudek, zda nedošlo k pochybení na straně projektanta či zadavatele, a dát podnět odboru kontroly.

 

Bod č. 35 i - Zpráva o ukončení realizace projektu „Modernizace Severočeského muzea v Liberci – 2. etapa“

Rekonstrukce Severočeského muzea bývá prezentována jako úspěšný podnik. O jejím velkém prodražení již ale politici tolik nemluví. V závěrečné zprávě je konstatováno, že navýšení projektu o 43,5 mil. Kč bylo považováno v souladu s pravidly IROP za nezpůsobilé výdaje, které v důsledku znamenalo navýšení spolufinancování Libereckým krajem z 10 % na 37,5 %. Kraj byl tedy nucen investovat 53,47 mil. Kč místo původně plánovaných 9,97 mil. Kč, což je 536 % původní částky.

Takové prodražení je opravdu veliké, bude zajímavé sledovat, zda vše opět vyšumí nebo zda někdo nechá vypracovat znalecký posudek, zda nedošlo k pochybení na straně projektanta či zadavatele, a dát podnět odboru kontroly.

 

Bod č. 46 - Navýšení závazku spolufinancování  projektu „APOSS Liberec, p. o. - výstavba domácností pro osoby se zdravotním postižením, Nová Ves“

I okolo této veřejné zakázky bylo živo. Původní zhotovitel z ní odstoupil. Z důvodové zprávy vyplývá, že k odkladům započetí stavebních prací, během kterých došlo k výraznému růstu cenových hladin stavebních materiálů a následné neschopnosti realizovat stavbu za původně vysoutěženou cenu firmou Brex s.r.o., došlo z důvodů prodlev v překládkách inženýrských sítí. V důsledku těchto okolností došlo k navýšení nezpůsobilých výdajů z původních 1 750 000 Kč na 19 376 264 Kč.

Kraj by si mohl nechat prověřit míru zavinění ze strany zadavatele anebo zpracovatele projektové dokumentace z důvodu možné nedbalosti při přípravě projektu, která vyústila v následné zpoždění. Zároveň doporučujeme, aby se situací zabýval kontrolní odbor a kontrolní výbor.

 

Bod č. 50 - Změna rozpočtu – rozpočtové opatření č. 392/21 – převod financí z kapitol 914 07 Působnosti, 915 07 Významné akce, 917 07 Transfery a navýšení v kapitole 914 07 Působnosti

Další navýšení marketingových výdajů. V tomto bodě se navyšuje rozpisový ukazatel  0731000000  „Marketingová podpora“ o částku 1.032.000  Kč pro finanční zajištění plánované propagace turismu pomocí polepů autobusů veřejné dopravy.

Ovšem v předkládaném materiálu chybí jednak seznam dopravních společností, kterým byla zakázka zadána, jednak podrobný rozpis tohoto nákladu (např. počet autobusů, dobu pronájmu ploch, ceny za jednotlivé plochy) a na základě tohoto rozpisu zvážit účelnost takto vynaložených prostředků.

Kompletní program listopadového zasedání krajského zastupitelstva je k nahlédnutí zde

Komentáře vytvořeny pomocí CComment


Provoz webu je podpořen Ministerstvem spravedlnosti ČR v rámci dotačního titulu „Prevence korupčního jednání“ a Nadačním fondem nezávislé žurnalistiky (NFNZ).

                                                                                                                                                       

Činnost webu podpořila Nadace OSF v rámci programu Active Citizens Fund, jehož cílem je podpora občanské společnosti a posílení kapacit neziskových organizací. Program je financován z Fondů EHP a Norska.

The project is being supported by the Open Society Fund Prague from the Active Citizens Fund. The programme promotes citizens’ active participation in the public life and decision making and builds capacities of civil society organizations. The Active Citizens Fund is financed from the EEA and Norway Grants.

 

                                                    

                                                                              

Copyright © 2016 Náš Liberec;