Postup při plnění úkolu získávání informací podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím o platech vedoucích pracovníků organizací zřizovaných a vlastněných městy a magistráty Libereckého kraje a o měsíčních odměnách členů statutárních a dozorčích orgánů v nich a o měsíčních odměnách politiků – členů představenstva nebo dozorčí rady v soukromých společnostech se sídlem na území vybraných měst Libereckého kraje.

 

Při plnění tohoto úkolu jsem si nejprve vytypovali zmiňované organizace a obchodní společnosti na území vybraných měst Libereckého kraje. Základní informace o nich jsem získávali z výpisů z obchodních rejstříků a vybraných dokumentů účetní závěrky sledovaných let 2014 a 2015.

 

Na základě tohoto postupu jsme zjistili, že většina těchto organizací a obchodních společností se nachází na území statutárních měst Liberec a Jablonec nad Nisou.

Uvedené organizace a společnosti jsme rozdělili do následujících souborů:

  1. vybrané příspěvkové organizace zřizované a 100%-ně vlastněné městy
  2. vybrané společnosti s ručením omezeným zřizované a 100%-ně vlastněné městy
  3. vybrané akciové společnosti zřizované a 100%-ně vlastněné městy
  4. soukromé obchodní společnosti

Při získávání informací jsme se zhruba ze dvou třetin setkávali s ochotou a kladným přístupem od oslovených organizací s výjimkou DPMLJ a.s., Městská teplárenská a.s. Turnov, které informace neposkytly a některých soukromých obchodních společností jako byly Českolipská teplárenská a.s., Teplárna Liberec a.s., Severočeské komunální služby s.r.o. Jablonec nad Nisou a též u Vodohospodářského sdružení Turnov (dobrovolný svazek obcí), které odpověděly, že nejsou povinnými subjekty ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb. 

Některé další společnosti ze sledovaného vzorku 26 bylo nutné o zaslání požadovaných informací upomínat. Některé informace bylo nutné doplnit z dalších zdrojů.

Za poskytnutí informací nebyla požadována úhrada s výjimkou Nemocnice Jablonec nad Nisou, příspěvkové organizace, která požadovala úhradu 300,- Kč za poměrně jednoduchou informaci.


  Měsíční odměny politiků - členů představenstva a dozorčí rady

  Platy a odměny v akciových společnostech

  Platy a odměny v příspěvkových organizacích

  Platy a odměny ve společnostech s ručením omezeným

Komentáře vytvořeny pomocí CComment

Provoz tohoto webu je umožněn díky podpoře Ministerstva vnitra ČR, programu Prevence korupčního jednání.

Podpořeno grantem z Islandu, Lichtenštejnska a Norska v rámci EHP fondů. www.fondnno.cz a www.eeagrants.cz

Copyright © 2016 Náš Liberec;