Projev předsedkyně o.s. Staré Město Liberec k plánované výstavbě parkovacích domů v Lidových sadech

Přinášíme Vám doslovný přepis projevu předsedkyně občanského sdružení Staré Město Liberec, paní ing. Aleny Dvořáčkové, který přednesla na prvním letošním zářijovém zastupitelstvu. Projev se týkal plánované výstavby parkovacích domů, kterými chce současná radní koalice včele s ODS „vylepšit“ prostředí Lidových sadů.

Nehodláme zde uvádět argumenty proti tomuto záměru, který chce koalice prosadit v rámci z EU štědře dotovaného Integrovaného plánu rozvoje města. To již právě v tomto projevu udělala paní ing. Dvořáčková a to tak silným a rozhodným způsobem, že sama koalice ODS,ČSSD,USZ, jindy tak neústupná (ovšem nyní před volbami k občanům vstřícnější), stáhla tento bod z programu. Navíc argumenty sdružení přišli podpořit, vedle paní ing. Dvořáčkové, další dva jeho členové, jejichž věcný a kultivovaný projev vyzněl tolik kontrastně vůči zastáncům nové, betonovější tváře Lidových sadů.

Tentokrát tedy síla dvou hlasů navíc, které koalice má, musela ustoupit argumentům. Jen ještě připomeňme, že koncesní projekt na výstavbu parkovacích domů zpracovala firma VGD,s.r.o., kterou zastupuje ing.Jan Šuma, desátý kandidát za ODS při posledních městských volbách.

Zastupitelstvo Statutárního města Liberce 4.9.2008

Alena Dvořáčková

Vážený pane primátore, vážené zastupitelky, vážení zastupitelé,

Můj diskusní příspěvek se týká plánované výstavby parkovacího domu v území severovýchodním směrem od ulice Sovova v Lidových sadech (v místě pod otočkou tramvaje), jak je uvedeno v materiálu Koncesní projekt na str.18.

I.

V plánu, který jsme obdrželi v březnu letošního roku na magistrátu a který jsem zaslala k Vašemu nahlédnutí, si můžete povšimnout že místo budoucího parkovacího domu se nachází v lese – nejbližší komunikace je ulice Sovova a pak cesta k letnímu amfiteátru. Parkovací dům asi nemůže stát v lese bez příjezdových komunikací. Na předloženém plánku máte zakreslenou objízdnou komunikaci, která v současné době neexistuje a most ústící z rohu ulice Javorové a Stroupežnického (přes sportoviště lukostřelců), který nyní také neexistuje. V legendě k tomuto plánu je uvedeno, že se jedná o páteřní obslužné komunikace funkční třídy „C“ – nové.

Jak je tedy pravdivá informace uvedená v důvodové zprávě ke Koncesnímu projektu Rozvoj dopravy a to, že tímto řešením nebude do budoucna zatížen rozpočet města v oblasti investic? Chtěla bych se zeptat:

– Kdo postaví tuto novou komunikaci a hlavně most, který má ústit ze současné slepé ulice? Samotný most podle odhadu členů našeho o.s. požaduje investici vyšší než 100 mil. Kč?

– Jsou tyto stavby v plánu investic města Liberce? Pokud výstavbou parkovacího domu bude vyvolaná investice výstavby komunikací a mostu, kdo to tedy vlastně zaplatí?

– Také chci upozornit, že je vůbec sporné, zda bude možné tyto dopravní stavby postavit z hlediska dodržení zákonných norem např. podle vyhlášky o obecných požadavcích na využívání území a příslušné ČSN normy, když komunikace a most má být napojen na ulici Javorovou, která v tomto místě má šířku 4,5 m, je bez chodníků a je zde vstup do obytného domu? Komunikace, kde má být „napojení“ budoucího parkovacího domu je zcela proti příslušné normě, která zdůrazňuje prvky bezpečnosti a ochrany chodců a klade důraz na omezení dominance automobilové dopravy.

II.

Ráda bych dále přednesla připomínky také k samotnému materiálu Koncesní projekt zpracovaný společností VGD, s.r.o.

Na základě mé zhruba 5leté praxe v 80. letech, kdy jsem vypracovávala technicko-ekonomické rozbory, musím konstatovat, že zjištění základní potřeby zadavatele v oblasti parkování (bod 1.6) v případě parkovacího domu v Sovově ulici vůbec nevychází z nějakých exaktních údajů uvedených v Koncesním projektu. V bodě 1.5. Stručný popis stávajícího stavu jsou uvedeny pouze statistické údaje o vývoji počtu osobních aut v ČR, počet registrovaných automobilů v Liberci, délka a stav místních komunikací. Jeden z mále použitelných údajů je počet parkovacích míst na území města Liberce, bohužel chybí rozdělení počtů míst ve vybraných lokalitách, což je pro posouzení potřebnosti zvýšit kapacitu parkování v určených lokalitách naprosto klíčový údaj.

Také další údaj – přehled tržeb parkovacího systému (tabulka 5. na str. 12) je souhrnný za celé město a vůbec z ní nevyplývá, jaké nároky jsou na parkování v různých lokalitách. Z pouhých kusých údajů bez jakéhokoliv dalšího propočtu pak najednou vyplývá v kapitole 1.6. potřeba vytvořit objekty pro parkování a v kapitole 3. Preferovaná varianta projektu je uvedeno že jeden z těchto objektů je nezbytný v Lidových sadech vzhledem k předpokládanému rozvoji společenského centra Lidové sady.

Nezlobte se, pokud z něčeho tato potřeba vyplývá, tak to zůstalo před námi utajeno – v Koncesním projektu to prostě není. Anebo vyvstala potřeba nebo něčí touha stavět parkovací domy a tak se k tomu vytvořila omáčka tzv. Rozvoje dopravy v klidu. Bohužel i takové situace ze své minulé praxe znám, kdy v zájmu toho, aby vyšla efektivnost výzkumu a výroby, na nás byly požadavky, abychom tomu přizpůsobili vstupní parametry.

Bohužel se mi ani na stránkách města nepodařilo najít nějaké bližší údaje o počtu parkovacích míst v Lidových sadech v současné době. Přesto si dovolím udělat alespoň malý propočet s údaji uvedenými v materiálu VGD. Pokud vycházíme z údajů na str. 11 a 12, tak při počtu parkovacích míst na automaty 1344 a tržbách parkovacího systému u návštěvnického parkování za rok 2007 ve výši 22 868 000 Kč lze spočítat, že tržba z 1 parkovacího místa za rok činí 17 015 Kč. Pokud vezmeme průměrnou cenu parkování 20 Kč, vychází obsazenost 1 parkovacího místa 850 hod za rok, což činí 2,33 hodin denně. Při uvažované ceně parkování 30 Kč vychází obsazenost 1 parkovacího místa 1,5 hodiny denně.
Takže z předloženého materiálu vyplývá, že na 1 parkovacím místě v Liberci stojí auta zhruba 1,5 až 2,5 hodiny denně, z čehož lze jednoduše usoudit, že počet míst pro parkování je v současné době víc než dostatečný a má rezervy. Samozřejmě, že v tomto propočtu není uvažováno s tím, že jsou lokality méně a více vytížené, jak v různých místech, tak v různých časech.
Ale s tímto se měl vypořádat zpracovatel, z jeho rozboru totiž vůbec žádná potřeba zvýšeného parkování v určených místech nevyplývá (pokud pominu větičku o budoucím rozvoji společenského centra v Lidových sadech) Je chyba, když tam nic takového není, že tento materiál byl vůbec odpovědnými pracovníky města a komisí doporučen zastupitelstvu ke schválení.

III.

Také bych se ráda zeptala, proč bude v Lidových sadech potřeba takový velký parkovací dům ( pro 400 aut).

Jediné další údaje, ze kterých lze něco posoudit je údaj na str. 15 počet návštěvníků ZOO ve výši 384 581 za rok 2007. Podstatnou část tohoto čísla tvoří místní občané a obyvatelé města, kteří navštěvují zahradu vícekrát ročně, mnoho obyvatel města přijíždí tramvají. Lze tedy uvažovat, že autem přijíždí asi polovina návštěvníků. Při obsazenosti jednoho auta třemi osobami to činí 64 097 aut, tj. 176 aut denně.

V předloženém materiálu vůbec není zmínka a projektových záměrech na parkovací dům ve Fibichově ulici (pro 230 aut), které jsou uvedeny v předchozím bodu dnešního ZM – IPRM Lidové sady. V materiálu vůbec není zmínka ani o tom, že v nejbližší době po dostavení obchodních domů PLAZA a FORUM přibude v centru 1 300 parkovacích míst?
Pokud v předkládaném materiálu chybí tolik podstatných údajů, může se město na jeho základě vůbec vzdát jistých příjmů z parkování na dobu 30 let, může město zaplatit investici na výstavbu mostu a příjezdové komunikace v Javorové a Sovově ulici, může se pak stát, že budou stát nevyužité parkovací domy a za 30 let z nich bude torzo?

V současné době jsou parkovací plochy v okolí ZOO a Botanické zahrady prakticky dostačující, parkovací plochy jsou plné pouze v sezóně, která trvá zhruba od velikonoc, pak jsou poloprázdné, návštěvnost se zvyšuje se začátkem dovolených a koncem léta sezóna končí. Ve zbytku roku jsou parkovací plochy obsazeny minimálně. Uživí se vůbec parkovací dům pro 400 aut v Sovově ulici a parkovací dům pro 230 aut ve Fibichově ulici?

Není nové „dopravní řešení“ v Javorové a Sovově ulici vyvoláno také chutí tvůrců Purkyňova arboreta uzavřít Purkyňovu ulici, aby se mohli volně procházet ze ZOO do Botanické zahrady a občany přilehlých ulic bezohledně omezit v dopravě i pěší dostupnosti (v plánku je to též zakresleno)?

Závěrem bych Vás chtěla požádat o to, abyste zvážili mé argumenty a posoudili tento materiál jako naprosto nedostatečný ke zdůvodnění potřeby parkovacích domů a abyste ho zamítli a vrátili minimálně k přepracování.

Posuďte, zda město bude moci v horizontu 5 let zaplatit vyvolané investice na výstavbu mostu a komunikace v Lidových sadech a zvažte, zda nehrozí nebezpečí, že na základě špatného materiálu, který dnes schválíte nevzniknou městu Liberec v budoucnu ekonomická ztráty a případné právní problémy. Chtěla bych aby předkladatelé odpověděli na mé otázky a pokud nebudou tyto otázky uspokojivě vysvětleny, chci na Vás vážení zastupitelé apelovat, abyste tento záměr zamítli.

Děkuji Vám za pozornost.

Subscribe
Upozornit na
0 Komentáře
Inline Feedbacks
View all comments
V areálu bývalých Libereckých výstavních trhů (LVT) již deset let funguje Technické muzeum Liberec. Nyní zde má ale vzniknout výstavba bytových domů a lidé
Stavební společnost Brex byla dlouhé roky významným hráčem v regionu. Dostávala poměrně velké procento zakázek a její vlastníci měli blízko k politikům, zejména k
Letošní Mezinárodní festival animovaných filmů Anifilm proběhne v Liberci od 7. do 12. května. Jako každý rok se v jeho soutěžním programu představí to
Fungování kontroverzního parkovacího domu u krajského úřadu, kde jedno stání vyšlo na více jak milion korun, ukazuje, že dotace 84 milionů, kterou na něj