Hluk ze sněžných děl obtěžuje Vesec… A úřady s tím nic nedělají

Díky připravovanému Mistrovství světa v klasickém lyžování v Liberci trpí obyvatelé Vesce hlukem sněžných děl z areálu pro běžecké disciplíny. Na tento problém bylo upozorňováno již během zimy 2007/2008. Kontaktovali jsme Krajskou hygienickou stanici i provozovatele areálu Statutární město Liberec a trvali jsme na přeměření hluku a nápravě nevyhovujícího stavu. Za celou dobu došlo k jedinému měření, a to dne 27.12.2008, kdy z nějakého důvodu děla sice jela, ale hluk prakticky nedělala. I při tomto měření však bylo konstatováno překročení hlukových norem v noci o 1 db.

Jsme však znepokojeni tím, že naše snaha řešit problémy jednáním a upozorňováním odpovědných orgánů neměla efekt a obyvatelé Vesce jsou hlukem obtěžováni i nadále.

Naše trpělivost má své meze. Chápeme potřebu zasněžování, nejsme proti konání mistrovství světa. Ale máme podezření, že se nedodržují závazná pravidla – hlukové normy a další podmínky stanovené v „Oznámení záměru o hodnocení vlivu na životní prostředí“, na základě kterých byl areál povolen. Tato podezření dosud nikdo nevyvrátil – ani provozovatel (město) a ani organizátoři mistrovství.

Nemyslíme si, že mistrovství světa je dostatečným důvodem pro překračování závazných pravidel. Naopak. Domníváme se, že právě během takových akcí by se měli organizátoři, kteří nakládají s penězi daňových poplatníků, snažit pravidla dodržovat stůj co stůj a jít tak příkladem ostatním.

Proto požadujeme:

1. okamžité zastavení zasněžování,

2. přeměření hluku v různých variantách za naší účasti a

3. na základě těchto měření přijmout účinná opatření proti překračování hlukových limitů.

S těmito našimi požadavky je seznámeno jak vedení Statutárního města Liberec, tak Organizační výbor MS. Doufáme proto, že se brzy dobereme stavu přijatelného pro obě strany.

Za Náš Vesec, o.s.

PhDr. Jaromír Baxa, předseda.

http://nasvesec.blogspot.com

Kontakt: Jaromír Baxa, jaromir.baxa@gmail.com, veseclib@gmail.com

“Co měl splňovat Rekreační a sportovní areál Vesec” – několik příkladů.

Na Areál Vesec nebyla provedena studie o vlivu na životní prostředí, tzv. EIA. Důvody jsou k dispozici
zde

To znamená, že odpovědné orgány uznaly opatření k ochraně životního prostředí navržená investorem jako dostatečná a dopady areálu za malé a řešitelné.

Jaká opatření investor navrhoval v materiálech, na základě kterých bylo uděleno územní rozhodnutí a následné stavební povolení je možné zjistit v informačním systému EIA
zde

Zde je několik věcí, které mají největší přímý dopad na občany:

HLUK

1) “V rámci provozního řádu areálu RASAV zohlednit pro noční dobu takový způsob zasněžování, který bude znamenat provoz buď všech lichých, nebo sudých sněhových děl; uvedený předpoklad je založen na předaném aktuálním očíslování sněhových děl; bude vyloučen souběžný provoz všech sněhových děl v rámci areálu RASAV v noční době…“

(další pravidla stanovena pro provoz chladících věží)

2) „V rámci zkušebního provozu ověřit terénním měřením akustickou situaci u vybraných objektů obytné zástavby především v noční době ve vztahu k provozu stacionárních zdrojů hluku; na základě zjištěných výsledků měření případně upravit v provozním řádu RASAV požadavky na provoz sněhových děl a ostatních stacionárních zdrojů hluku tak, aby bylo dokladováno plnění požadovaných hygienických limitů pro noční dobu.“

OSVĚTLENÍ

1) Počítalo se s nočním osvětlením po dobu večerního provozu areálu, které bylo specifikováno na 17-22 hodin.

NAVÁŽENÍ SNĚHU

1) Navážení sněhu mělo probíhat po nové komunikaci od Kolorského rybníka, která měla počítat i se zatížením těžkými nákladními vozy.

Dotčené orgány státní správy na základě těchto materiálů studii EIA nepožadovaly.

Jaká je však skutečnost?

1)V areálu jedou všechna děla. S děly se hýbe a o přesně daném umístění na základě akustické studie tak nemůže být ani řeči. (Pozn. ze závěrů šetření: Krajská hygienická stanice Libereckého kraje, Liberec: nenavrhuje posouzení záměru podle zákona. KHS Libereckého kraje bude v rámci stavebního řízení požadovat předložit garantované parametry sněhových děl a ověřit jejich umístění dle předložené hlukové studie. Ke kolaudaci bude požadovat předložit výsledky měření reálné hlukové situace včetně návrhů protihlukových opatření.)

2) Loni a před loni svítil areál nezřídka celou noc, letos areál také často svítí déle, než by měl. Např. v noci z 8. na 9. ledna 2009 bylo zhasnuto po půlnoci.

3) Navážení sněhu probíhalo loni ulicemi Kašparova a Dlouhá a nikoliv po nové komunikaci, která v tu dobu ještě neexistovala.

Subscribe
Upozornit na
0 Komentáře
Inline Feedbacks
View all comments
Letošní Mezinárodní festival animovaných filmů Anifilm proběhne v Liberci od 7. do 12. května. Jako každý rok se v jeho soutěžním programu představí to
Fungování kontroverzního parkovacího domu u krajského úřadu, kde jedno stání vyšlo na více jak milion korun, ukazuje, že dotace 84 milionů, kterou na něj
Lesopark v Fibichově ulici v posledních letech prošel nákladnou úpravou, která z neudržovaného místa vytvořila zajímavou přírodní stezku plnou tůní. Naši čtenáři ale upozorňují
Liberečanům budou ve veřejném prostoru sloužit nové lavičky. Město jich zatím nakoupilo dvacet a již se instalují v ulicích. Milá pozornost ostře kontrastuje s