nášLiberec

Search

Předražené zakázky, Lesní koupaliště, vize pro město i personální otázky

Tisková zpráva Změny pro Liberec a Zuzany Kocumové: Koalice pod vedením Změny v zimě dodržela svůj volební slib a připravila novou výzvu na projektové záměry financovatelné z fondů EU v rámci IPRM Atraktivní a kvalitní život v Liberci. Během této výzvy se objevila řada zajímavých projektů: obnova kina Varšava, rekonstrukce sokoloven, školních tělocvičen, mnoho nových parkových a volnočasových ploch atd. Na pondělním projednávání se však prakticky u všech projektů objevily ceny výrazně vyšší, než jaké byly předpokládány za našeho vedení města.

Nárůst cen překvapil zejména Zuzanu Kocumovou, které většina projektů prošla „přímo pod rukama“ v době jejího náměstkování: „Zaráží mě, že současnému vedení města nejde o úsporu na jednotlivých projektech tak, aby se za dané peníze zrealizovalo co nejvíce akcí. Opět to vypadá na taktiku, že někdo bude jezdit mercedesem a jiní chodit pěšky, tzn. že některé projekty budou zrealizovány velmi velkoryse a na mnohé se nedostane.“

Změna žádá prověření veškerých nejasností v hospodaření Krajské nemocnice Liberec Členové Změny pro Liberec se pečlivě seznámili jak s dopisem bývalé ekonomické ředitelky nemocnice paní Kaššovicové, tak s odpovědí vedení nemocnice a následnou reakcí člena dozorčí rady Jana Raise. Kateřina Absolonová, která se zdravotnictví ve stínové radě věnuje…: „V pondělí 20.6. jsem požádala RM o to, aby do programu jednání ZM 30.6.11 byl zařazen bod „Informace o stavu v KNL“, a na jednání se dostavil jak ředitel KNL dr.Konrád, tak odvolaná ekonomická ředitelka ing. Kaššovicová. „Situace v KNL je pro nás znepokojující, krom toho, že se jedná o jednoho z největších zaměstnavatelů ve městě, je zcela nezpochybnitelný význam tohoto zařízení pro občany města. Nemocnice není jen malá pekárna nebo továrna na autodílny, kde přerušení činnosti nebo špatné vedení přináší jen hospodářské škody.“ upozorňuje na vážnost situace Absolonová.

Korytář a Baxa se pokoušejí snížit riziko vrácení dotací za Lázně a Bazén

Během pátečního jednání zástupci Změny pro Liberec, stínový primátor Jan Korytář a Jaromír Baxa, zjistili, že přes všechny problémy nové vedení města stále trvá na pokračování v obou projektech na základě stávajícího výběrového řízení. Proto podali podnět k prošetření nesrovnalostí k Regionální radě. Celý podnět má necelých 20 stran odůvodnění a několik set stran příloh dokládající jednotlivá tvrzení.

Konečné rozhodnutí o odeslání podnětu padlo právě po páteční schůzce s novým vedením města. „Bylo nám řečeno, že ke smlouvám s vítězi výběrových řízení jen schválí dodatky. Dodatky ke smlouvám ale nevyřeší klíčový problém, kterým je cena z netransparentního výběrového řízení, které nese stopy manipulace a nezákonných postupů.“ shrnuje závěry jednání Jan Korytář.

„Nové vedení si zřejmě pořád neuvědomuje, že špatně provedené výběrové řízení, ze kterého vzejde příliš vysoká cena, může způsobit vracení stamilionových dotací tak, jako v případě staveb pro mistrovství světa. Takovému riziku se dá přitom snadno předejít opakováním výběrového řízení.“ dodává Jaromír Baxa.

Oba členové stínové rady nyní budou napjatě očekávat výsledky šetření Regionální rady. Potvrdili, že v případě potvrzení souhlasu s realizací obou projektů, jsou připraveni podat stížnost k Evropské komisi. Počkají si ale nejdříve na to, jak bude případné rozhodnutí regionální rady odůvodněno.

Klíčové body podnětu k regionální radě:

Obou zakázek se zúčastnil v porovnání s ostatními zakázkami obdobného rozsahu v ČR cca poloviční počet uchazečů, než bylo v roce 2010 běžné. Tento rozdíl není možné vysvětlit specifiky Liberce, protože ve stejném období se do dvou jiných zakázek obdobné hodnoty přihlásil výrazně vyšší počet uchazečů.

Ekonomická i technická kritéria byla nastavena velmi přísně a podle našeho názoru ovlivnila počet soutěžících firem. Přitom větší počet uchazečů je klíčový pro stanovení optimální ceny a je i nejefektivnější obranou proti případným pokusům o nezákonné ovlivnění průběhu výběrového řízení. ÚOHS nízký počet nijak nevysvětlil, přitom pravděpodobnost, že se dvou výběrových řízení po sobě zúčastní tak málo uchazečů byla v druhé pol. roku 2010 pouhá 3.5%…

ÚOHS zkoumal obě zakázky čistě po procesní stránce z pohledu zákona o veřejných zakázkách a nebral v úvahu další zákony, jako je zákon o finanční kontrole. Nezahájení řízení ze strany ÚOHS proto podle nás nemůže být pro Regionální radu hlavním důvodem pro označení našich podezření za nepodložená nebo za již jednou přezkoumaná, protože není zaručeno, že jsou splněny zásady efektivity, hospodárnosti a účelnosti, které jsou pro čerpání dotací z EU stejně závazné jako formální procedury pro zadávání veřejných zakázek.

Z hlediska zjištěných možných nezákonných praktik jsme testovali možnost nedovolené spolupráce mezi uchazeči o veřejnou zakázku pomocí 17ti kritérií používaných v USA. Z těchto kritérií je pro naši použitelných 13. Ukazujeme, že 5 z nich ukazuje na nedovolenou spolupráci, 2 další kritéria jsou splněna částečně, u 3 pak neumíme posoudit jejich splnění z důvodu nedostatku informací, máme však indicie, že by mohly být splněny. Pouze 3 podezřelé znaky ze 13ti možných nebyly identifikovány. Nad rámec těchto znaků je nápadná podoba subdodavatelů jednotlivých uchazečů u obou zakázek.

Navíc v případě soutěže na Bazén dvě nabídky svou povahou odpovídají charakteristice tzv. krycích nabídek: podaných jen proto, aby bylo vzbuzeno zdání většího počtu uchazečů. Zatím jsme neslyšely jediný argument zpochybňující odůvodněnost našich podezření.

S oběma zakázkami jsou spojeni lidé a firmy, kteří připravovali pro Liberec výběrová řízení, za která městu reálně hrozí jak placení pokut, tak vracení dotací.

Radnice Lesní koupaliště neřeší, snaží se Kocumová a Změna

Zuzana Kocumová spolu s Martinem Duškem, jednatelem Agentury pro regionální rozvoj a předsedou komise pro životní prostředí na radnici (nominovaný Změnou pro Liberec) důkladně prověřili možnosti čerpání jak evropských tak jiných dotací na obnovu Lesního koupaliště. Domnívají se, že nejlepším možným dotačním programem by byl některý ze současných IPRM. Prověřili i možné náklady na obnovu a odborníci cenu rekonstrukce odhadli na cca 15 mil. Kč.

Bývalé vedení města a projektantské firmy to v minulosti viděly jinak. Lesní koupaliště je stále v indikativním seznamu IPRM Lidové Sady, tento projekt není nijak dále rozvíjen, ovšem předpokládaná cena rekonstrukce je 120 mil!!! (15% spoluúčast = 18 mil Kč!) Dalším cenovým odhadem na rekonstrukci je projekt v r. 2004 zadaný firmě Storing, předpoklad – 85 mil. (tzn. spoluúčast téměř 13 mil.). Jan Korytář připomíná, že prostředky na rekonstrukci Lesního koupaliště by se snadno našly v případě nového výběrového řízení na lázně a na bazén. „Téměř s jistotou by přineslo dostatečné úspory na to, aby zbylo i na tento projekt.“

Zuzana Kocumová se proto obrátila na vedení města s tímto emailem:

Ještě před odpoledním jednání ohledně projektů IPRM se na vás obracím s žádostí o dodatečné zařazení „revitalizace Lesního koupaliště“ do seznamu projektových námětů, které budou dále rozpracovány. Důvodů je více:

 1. je to projekt s největší podporou veřejnosti – již jednou byla vytvořena anketa, v rámci IPRM I, kde se veřejnost vyjadřovala, který projekt by byl žádoucí – bylo vybráno Lesní koupaliště
 2. je projektem, který neslouží jen pro úzkou skupinu lidí, jako např. jednotlivé tělocvičny, ale má význam pro skutečně velmi širokou veřejnost
 3. projekt byl již součástí IPRM I, odkud vypadl, nyní ho potkal stejný osud i v IPRM III, nelogicky, vzhledem k veřejné podpoře…
 4. současný stav je skutečně ostudný i s možností úrazu pro návštěvníky, město pozemky Lesního koupaliště nabude výměnou se SK Ještěd v r. 2013 a bude nutné tento neutěšený stav řešit

O stanovisko k možnosti čerpání financí na tento projekt z IPRM III jsem požádala ing. Martina Duška, jednatele společnosti Agentury regionálního rozvoje, s.r.o., který, jak věřím, je dostatečnou zárukou odbornosti. Provedli jsem také místní prohlídku s posouzením stavu s následujícími závěry:

 1. Projekt revitalizace Lesního koupaliště naprosto odpovídá tématu IPRM III, atraktivní a kvalitní život, včetně rekonstrukce bazénu.
 2. Není pravdivý argument, že vodní plocha je buď bazén s nákladným provozem, poté se zařazením do sportovních ploch, nebo že to má být placeno jako vodní plocha – např. z OPŽP. Není to pravda. Nádrž tohoto typu NELZE hradit z OPŽP, a naopak může být provozována jako přírodní koupaliště „na vlastní nebezpečí“, a to bez přísných hygienických požadavků.
 3. Přibližný obsah projektu – rekonstrukce přírodního koupaliště, úprava okolí, sportoviště, osazení vybavením – lavičky, odpočívadla
 4. Předpokládaná cena projektu by se dle odhadu pohybovala do 15 mil. Kč, včetně vybetonování vany koupaliště. Samotná rekonstrukce „bazénu“ speciálním betonem, a to včetně stěn, vychází dle propočtu odborné firmy na 2,7 mil Kč! Ceny uváděné v předchozích projektech jsou naprosto neadekvátně přemrštěné.
 5. Rekonstrukci je možné pojmout jako projekt nezakládající veřejnou podporu, takže s dotací ve výši 85% uznatelných nákladů.
 6. Do revitalizace se dá zahrnout i okolí Tiché cesty – tzn. prostor podél potoka mezi ZOO a Lesním koupalištěm – přírodní sportoviště.
 7. Město je ideálním žadatelem, zejména v souvislosti s chystaným převodem areálu na SML.

Věřím, že i vám není osud tohoto jedinečného území lhostejný a dáte tomuto projektu šanci, a že to, že nebyl zařazen mezi ostatní „úspěšné“ projektové záměry bylo dáno jen nedostatečnými informacemi a domnělou náročností realizace…

Zuzana Kocumová

Pall-mall dalších událostí

Úprava rozpočtu: podpora dětí na soukromých školách a větší prodeje majetku

Město připravuje na zastupitelstvo úpravu rozpočtu, tzv. 2. rozpočtové opatření. Vedle zařazení dotací, které tvoří většinu z navýšení příjmů a výdajů, nejzásadnější položky tvoří doplatek za zimní údržbu ve výši 15 mil. Kč pro TSML, cca 7 mil. jako rezerva na pokutu od ÚOHS za dělení zakázek při mistrovství světa a 1.2 mil. na příspěvek na stravování žáků v soukromých školách. Poslední položka je překvapivá o to více, že město dosud nemá necelým milionem dofinancované stravování v městských školách, již dnes se ví, že zřejmě nebudou stačit peníze na energie a podobně. Změna pro Liberec proto připraví na zastupitelstvo pozměňovací návrh, který by zajistil přednostní dofinancování městských školských zařízení.

Divadlo F. X. Šaldy bude mít obměněnou divadelní radu

Od již jednou nastoleného směru obsazování různých funkcí a postů se vedení města neodchýlilo a nepřekvapilo ani při obměně divadelní rady v divadle F. X. Šaldy. Pro Změnu se zkrátka nic nezměnilo. Vedení města opět preferuje několik zástupců z řad ODS (Červinka, Hasil…). Košile je zkrátka bližší než kabát.

Vize pro Liberec

V minulém týdnu byly představeny vedení města (na radnici) i ostatním zájemcům o vývoj města (v ateliérech TU) vize studentů architektury z ateliéru Jiřího Janďourka a Zdeny Zedníčkové pro rozvoj města Liberce. Práce spojovala zásadní témata:

 1. Město se nemusí dále rozrůstat a zabírat plochy zeleně ve svém okolí na stavební parcely, dostatečná kapacita na případné navýšení počtu bytů je i v rámci současných hranic při využití stávajících proluk a brownfieldů,
 2. Měli bychom více přemýšlet nad způsobem dopravní obslužnosti města, dbát o bezpečnější ale hlavně příjemnější pohyb pěších i cyklistů – cesta je přes zkvalitňování veřejného prostoru a přemýšlení o městě jako pro místu primárně pro život pro lidí, a až v další řadě pro auta,
 3. Město by mělo více využít svého potenciálu – sportovního, věděckého, volnočasového a rekreačního, profilovat se tímto směrem a stavět na těchto silných stránkách,
 4. Další, pro mnohé překvapivým, ale neustále se opakujícím tématem, bylo vyřešení nádraží ČD, které všichni studenti vidí jako nepřirozenou a velmi problematickou bariéru mezi severní a jižní částí města.

Všech 5 jednotlivých vizí má být zpracováno do jedné celkové, která by měla vzata v potaz při tvorbě nového územního plánu. To je dobře, zvlášť, když se nápady studentů líbily i vedení města. Jenže, co s tím? Nový územní plán je již v procesu schvalování, říká to, co odpovídá vidění světa mocných tohoto města a, jak jsme se dozvěděli z médií, přepracování by bylo složité… Mysleli jsme, že příprava územního plánu má mnoho postupných schvalovacích kroků právě proto, aby bylo možné územní plán upravovat a dále posouvat podle toho, jaké informace, studie a podklady se objeví. Nebo budeme dalších dvacet let řešit rozvoj města podle poznatků z r. 2008/2009 a nic dalšího nevezmeme v úvahu? Třeba ale budeme ještě pozitivně překvapeni.

Změna v komisích vadí, Vondruška nikoliv

Zvláštní metr pro výběr toho, kdo v komisích zůstane a kdo uvolní místo pro další zástupce VV používá zapřísáhlý odpůrce jakékoliv spolupráce s KSČM J. Šolc. Zatímco zástupci Změny mají být odvoláváni proto, že stejně mají velké zastoupení, tak zástupce KSČM, bývalý bachař Vondruška, v komisi pro partnerská města zřejmě J. Šolcovi a Liberci občanům už tolik nevadí a jeho výměnu za někoho nominovaného VV nežádá.

Konzultace k výběrovým řízením na stavby financované z IPRM za 1.999.000.

Je vidět, že na radnici vědí, že od 2.000.000 platí přísnější pravidla pro zadávání veřejných zakázek. Tak jen doufáme, že vítězná poradenská firma zajistí znalost i všeho dalšího, co je s veřejnými zakázkami spojené – a město se dalších pokut nebo vracení dotací nedočká.

Ze všeho nejvíc potřebujeme pořádnou halu s ledovou plochou. Nebo ne?

Jedna pozitivní zpráva! Bod 51 – Realizace projektu Monofunkční hřiště – městský stadion, byl z pořadu jednání rady stažen. Tento projekt, původně projektovaný na 160 mil Kč, nyní ponížený na 130, byl za minulého vedení připraven naprosto nepochopitelně (nebo naopak naprosto pochopitelně?) nikoliv dle požadavků města, ale dle požadavků provozovatele Sport parku Liberec – S-group Sport facility management. I tím si lze vysvětlit, že se za evropské peníze s městskou spoluúčastí (v případě 130 mil = 19,5 mil Kč) mělo vybudovat wellness centrum pro hokejové týmy (služby si bude účtovat provozovatel), přebudovat recepce, vybudovat fotovoltaická stanice za 22 mil (ktetrá ušetří peníze za provoz provozovateli, ovšem nijak se neprojeví na snížení nájmu, co město platí za pronájem svého majetku – pozn. 14 mil/rok), nebo se umístí velkoplošný LED panel – obrazovka za 10 mil… Opět zlaté kohoutky… Držíme současnému vedení a především náměstkovi Rutkovskému, aby se mu z tohoto neuvěřitelného projektu podařilo vytvořit projekt s rozumným využitím a přijatelnou cenou.

Konec dobrý, všechno dobré.

Subscribe
Upozornit na
0 Komentáře
Inline Feedbacks
View all comments
Hnutí ANO v Libereckém kraji oficiálně podalo kandidátky do krajských voleb a voleb do části senátu, které se uskuteční ve dnech 20. a 21.
Po několik let probíhala na Grabštejně rozsáhlá rekonstrukce objektu a stavební úpravy, které vyžadovaly i zásah do terénu. Význam lokality, statut národní kulturní památky
Společnost STEM/MARK, a. s., provede pro město sociologický průzkum za účelem ověření a rozšíření dat v rámci Místní agendy 21. V průzkumu město osloví
Na kandidátce hnutí Starostové pro Liberecký kraj pro podzimní krajské volby dostávají kromě zkušených a úspěšných politiků a starostů velký prostor také nové tváře.