Nemocnice s poliklinikou Česká Lípa

V rámci vzrušených debat okolo NsP Česká Lípa, a.s. by možná bylo dobré se trochu pozastavit a vrátit na samý začátek, k jádru a podstatě věci. MUDr. Chmátal, MBA, předseda představenstva a generální ředitel NsP někdy v létě loňského roku zahájil svou přednášku o nemocnici v Českolipské Akademii J. A. Komenského prohlášením, že forma obchodní společnosti – akciové společnosti, je pro nemocnici vlastněnou územní samosprávou, zde konkrétně krajem, „nepříliš vhodná“. S tím lze jen a jen souhlasit.

Forma obchodní společnosti přináší složitosti a zmatení pojmů. Ne všichni si uvědomují, že i krajská „akciovka“ je zcela samostatná právnická osoba, která má vlastní orgány, o jejichž složení sice rozhoduje vlastník – kraj, ale fyzické osoby, působící v těchto orgánech – představenstvu a dozorčí radě, jsou povinny podle obchodního zákoníku jednat primárně v zájmu společnosti.

Tento zájem definuje zákon zcela jasně: podnikáním se rozumí soustavná činnost prováděná samostatně podnikatelem vlastním jménem a na vlastní odpovědnost za účelem dosažení zisku. Tomu jsou členové představenstva a dozorčí rady povinni dát přednost, a to to pod hrozbou nemalé sankce. Tedy nikoliv léčit pacienty, jak to správně berou za samozřejmé nejen občané Českolipska, ale dosáhnout toho, aby na konci roku byl výkaz zisků a ztrát v kladných „černých“ číslech. Tento vnitřní rozpor pak přináší konkrétní, praktické problémy, navenek se projevující  také současnou mediální smrští.

Vidím zde ještě jeden faktor. Vezměme do úvahy, že oblast poskytování zdravotní péče, zejména jejího základu, odborné lůžkové péče, je v České republice stále ještě veřejnoprávního charakteru – tato zařízení, nemocnice, patří v převážné většině státu, krajům, někdy i obcím a máme i několik velkých fakultních nemocnic. Protože zdravotnictvím ročně „proteče“ více jak 200 miliard korun, je zájem soukromých subjektů na privatizaci těchto zisků na jednu stranu pochopitelný, na straně druhé je zřejmé, že prvotním zájmem se stane právě a jen zisk, nikoliv dostupnost poskytovaných zdravotnických služeb, které, dříve nebo později, potřebuje každý občan.

Tento ohromný finanční objem až stovek miliard korun, spolu se zaručeností příjmů stojí za zájmem soukromých společností o získávání nemocnic. Ostatně skupina Agel, a.s., která stála na samém počátku zmíněné mediální smršti, díky vyjádření pana hejtmana Půty v Žandově, o sobě na webových stránkách uvádí, že je „největším soukromým poskytovatelem zdravotnických služeb ve střední Evropě.“ Proto její zájem o Nemocnici s poliklinikou Česká Lípa, a.s.

Českolipská nemocnice potřebuje určitě některé rekonstrukce, investice do stavu budov, nikoliv jen do medicínských zařízení a techniky. Připomenu jen, že nemocnice byla otevřena v roce 1981. Po roce 1989 tak její vlastníci a správci dostali 8 let starou, spíše 8 let novou, nemocnici. Od té doby však uplynuly další roky a především výplně stavebních otvorů a rozvody energií a médií jsou ve stavu, který odpovídá více než 30 letům užívání. Je prostě třeba je vyměnit a zabránit tak provoznímu kolapsu. Ať ale nedojde k mýlce, i já bych rozhodně přivítal úsporu 30 milionů korun, kterou argumentují hejtman M. Půta a statutární náměstkyně Z. Kocumová.

Obávám se však, že vedle nejasného odůvodnění této možné úspory (zprávu firmy Energy Benefit Centre naprostá většina krajských zastupitelů nezná), je zde ještě ta zásadní skutečnost, že zakázka již byla vysoutěžena a příslušná smlouva uzavřena. Možná proto žádný z rozhodujících orgánů kraje, ani rada, ani zastupitelstvo dosud ve skutečnosti nepřijal žádné rozhodnutí – usnesení, možná proto se v médiích objevují obraty typu „vedení kraje chce, nechce, nesouhlasí, myslí si, domnívá se, je přesvědčeno …“.

Nemocnice s poliklinikou v České Lípě, potřebuje řádnou údržbu, ale především změnu právní formy.

František Chot, zastupitel Libereckého kraje za KSČM

Subscribe
Upozornit na
0 Komentáře
Inline Feedbacks
View all comments
Radnice selhává v řadě zcela zásadních oblastí, které se týkají péče o město. Každý, kdo má oči, tak to musí vidět. Proto vedle již
Náš Liberec v týdnu informoval, že kdysi oblíbená restaurace v areálu LVT na dnešní Masarykově třídě půjde k zemi. Její osud, stejně tak jako
Pod Ještědem žijeme už od devadesátých let jako v pohádce. Ne, ne že bychom se tu měli tak krásně a spokojeně. Nebo, že by
Je to už trochu upachtěné téma. Ale spor o sběrný dvůr byl první výrazný rozpor mezi stranami (tehdy) nové koalice. Jenže to psal rok
Korupce je závažným celospolečenským problémem, který zasahuje a ovlivňuje všechny vrstvy společenského života. Pokud jste se setkali s korupčním jednáním nebo třeba „jen“ s netransparentním jednáním státní správy či samosprávy, ať už ze strany politiků nebo úředníků, můžete nám to napsat prostřednictvím tohoto formuláře. My se Vaším podnětem budeme zabývat a dáme Vám zpětnou vazbu.