Reakce na článek „Korytářův Čmelák čelí podezření z podvodu s dotačními penězi“

Server tydenvlk.cz, který provozuje společnost Týden v Libereckém kraji, s.r.o., která ze sta procent patří společnosti S group holding, a.s.(Syner), se dlouhodobě a cíleně snaží diskreditovat činnost našeho sdružení i jeho předsedy Jana Korytáře osobně. Důvod? Začali jsme poukazovat na nevýhodné smlouvy, transakce a dotace v objemech desítek milionů Kč, čímž jsme narušili roky zaběhnuté pořádky v našem městě i kraji. Této činnosti se věnujeme dlouhodobě a systematicky a hodláme se jí věnovat i nadále.

Jedním z důvodů našeho úsilí jsou naše zjištění, že jen v našem kraji se každoročně ztrácejí z veřejných rozpočtů uvedené desítky milionů, které pak chybí na jiné veřejně prospěšné aktivity.

Ti, které kritizujeme, se proto snaží najít jakoukoliv záležitost, kterou by mohli použít k naší diskreditaci. Nejinak je to i v uměle vytvořené kauze ohledně údajného podvodu s dotačními penězi.

V reakci na výše uvedený článek předkládáme čtenářům fakta, včetně kopií příslušných dokumentů, které se k této záležitosti vztahují, aby si o celé „kauze“ mohli udělat obrázek sami. Na případné další otázky jsme připraveni odpovědět v diskusi.

Čmelák získává převážně lesní přírodní pozemky darováním, koupí či ve dražbách. Na území Libereckého kraje aktuálně vlastní přírodní pozemky o rozloze téměř 60 ha. Již před rokem 2008 Čmelák získal do výlučného vlastnictví několik přírodních pozemků v jiných dražbách, kterých se občanská sdružení mohla účastnit, na rozdíl od dražby pozemku v Horním Maxově.

Jan Korytář v roce 2008 vydražil pro občanské sdružení Čmelák na základě smlouvy o spolupráci s tímto sdružením od Pozemkového fondu ČR (dále PF ČR) v Jizerských horách 1,5 ha louky s výskytem chráněných rostlin. Tento nákup realizoval na základě půjčky od sdružení. Čmelák má na tyto pozemky smluvně zajištěné předkupní právo, jako druhý v pořadí, po PF ČR. Pro případ, že by Jan Korytář chtěl s pozemky nakládat jinak, než je uvedeno ve smlouvách, je v nich zakotvena po vzájemné dohodě pojistka – smluvní pokuta 150.000 Kč.

Jediným důvodem, proč pozemek nebyl na Čmeláka dosud převeden, je předkupní právo PF ČR. Jsme přesvědčeni, že peníze vynaložené z dotace na zaměření tohoto pozemku byly vynaloženy v souladu s projektem a smlouvou o dotaci. Pokud bude poskytovatel jiného názoru, tento náklad nebude pravděpodobně uznán a my budeme nuceni část dotace vrátit. Jen pro upřesnění, nejedná se o částku 20 – 30 tis. Kč, jak uvedl server tydenvlk.cz, ale o 8.500 Kč + DPH.

Přehled kroků týkajících se získání orchidejové louky v Horním Maxově:

 • V květnu 2008 upozornil naše sdružení jeden pražský obchodník s pozemky na to, že proběhne dražba několika pozemků z majetku PF ČR, pracoviště Liberec. Mělo jít o pozemky zajímavé pro ekologickou organizaci a jedním z nich byl i pozemek 789/1, k. ú. Horní Maxov, který je unikátní výskytem chráněných rostlin, mimo jiné dvou druhů prstnatců (českých orchidejí). Reálně hrozilo, že ho pro budoucí výstavbu zakoupí nějaký spekulant, a proto jsme se rozhodli tento pozemek získat.

  Jednou z podmínek dražby ze strany PF ČR ale bylo, že se jí smí účastnit pouze fyzické osoby. Tvrzení serveru Tydenvlk.cz, že jsme mohli tento pozemek získat přímo jako občanské sdružení i jiným způsobem, je nepravdivé, protože jsme se o jeho prodeji dozvěděli až ve chvíli, kdy již byla vyhlášena dražba. Proto jsme se rozhodli zakoupit pozemek v zastoupení naším předsedou Janem Korytářem. Z toho důvodu byla sepsána smlouva o spolupráci (viz příloha č.1).

 • V dražbě uskutečněné 10.6.2008 byla nabídka Jana Korytáře těsně vítězná (viz příloha č.2), čímž se potvrdil náš odhad, že o pozemek na lukrativním místě bude ze strany potenciálních stavařů velký zájem.
 • Díky tomu, že Jan Korytář v dražbě uspěl, byla mezi ním a občanským sdružením dne 25. 7. 2008 uzavřena smlouva o půjčce (viz příloha č. 3) na částku vypočítanou dle první splátky z dohodnuté nabídkové ceny.
 • Následně byla podepsána s Janem Korytářem smlouva o budoucí kupní smlouvě (viz příloha č. 4) a nájemní smlouva (viz příloha č. 5). Tyto smlouvy vymezují způsob hospodaření směrem od neudržované a náletem zarůstající louky k obnově tradičního hospodaření a podpoře výskytu vzácných a ohrožených rostlin. Současně se v nich deklaruje zájem obou stran na převedení pozemku do vlastnictví o. s. Čmelák v nejbližší možné době. Okamžité převedení je bohužel nerealizovatelné kvůli předkupnímu právu PF ČR.
 • Od roku 2008 je pozemek pravidelně obhospodařován sečením a shrabáním biomasy a každoročně na něm naše sdružení v době květu orchidejí provádí exkurze pro veřejnost. Rovněž byla vyřezána část náletových dřevin zarůstajících louku.
 • Pozemek je od okamžiku podpisu smluv součástí Pozemkového spolku Čmelák. Takto je od počátku prezentován na našich webových stránkách (kde však bylo chybně uvedeno, že je již vlastníkem Čmelák, který má ale zatím pouze předkupní právo – chybu jsme opravili, vznikla kopírováním popisů u ostatních pozemků, které jsou v našem vlastnictví), na exkurzích pro veřejnost, v našich propagačních materiálech, současně je jako takový vykazován i v pravidelných hlášeních pro Národní pozemkový spolek a je v národní databázi pozemků pozemkových spolků, která je k dispozici on-line na http://www.csop.cz/psfront/hledani/. Zde byl vztah Čmeláka k pozemku od začátku uveden správně jako vztah nájemní. 
 • V letech 2011 a 2012 probíhal náš projekt „Pozemkové spolky – efektivní forma přeshraniční spolupráce na podporu biodiverzity.“ Předmětem tohoto projektu byla propagace pozemko-spolkového hnutí v příhraničním regionu a konkrétní opatření na části pozemků ve správě pozemkových spolků. Jednou z aktivit (a nutno dodat, že svým rozpočtem naprosto marginální) bylo i zaměření některých pozemků, u nichž nejistota vlastnické hranice činila problém v jejich obhospodařování.

  Takto byly zaměřeny hranice u pozemků v Jablonném v Podještědí, České Vsi v Podještědí a v Dolním Vítkově (z důvodu realizovaných a plánovaných revitalizací vodních tůní a údržby luk), v Chrastavě (z důvodu plánované tvorby vodních tůní a nejasného vlastnictví tělesa vodního díla v souvislosti s popovodňovými škodami na něm) a v Horním Maxově (z důvodu složitého tvaru pozemku a z něj plynoucích nejasností při jeho obhospodařování).

  Nutno dodat, že v návaznosti na nájemní smlouvu byl tento krok realizován v rámci naší povinnosti o daný pozemek řádně pečovat a v rámci přebrání odpovědnosti za údržbu a obnovu orchidejové louky. Janu Korytářovi nebyla tato informace poskytnuta a o zaměření pozemku se dozvěděl až posléze.

 • V roce 2012 se po změně vedení na PF ČR Jan Korytář pokusil pozemek na naše sdružení převést. PF ČR bohužel uplatnil své předkupní právo (viz příloha č. 6), a proto byla žádost stornována (viz příloha č. 7). Pokud Pozemkový úřad ČR (nástupce PF ČR) změní v této věci názor, bude pozemek bez prodlení převeden na naše sdružení, jak je uvedeno ve smlouvě.

 Jan Korytář, předseda o.s. Čmelák-SPP,  zastupitel za Změnu pro Liberec
Jiří Antl, odborný pracovník o.s. Čmelák-SPP

Subscribe
Upozornit na
0 Komentáře
Inline Feedbacks
View all comments
Nejdříve je třeba zdůraznit, že Základní síť sociálních služeb v Libereckém kraji je třeba upravit a zrekonstruovat. Za celou dobu existence krajů nebyla základní
Vedení statutárního města Jablonec nad Nisou si je vědomé toho, že cena za pozemky u přehrady v lokalitě Tajvan je vysoká. V této výši ji majitel pozemků
Náš Liberec přináší znění dopisu historika umění a architektury Pavla Karouse, kterým se obrací na zastupitele města Liberec ve věci výstavy Socha a město
Vážená redakce „Náš Liberec“, vážení čtenáři, dne 25.5.2021 jste uveřejnili na Vašich stránkách rozhovor s Ing. Miloslavou Pošvářovou. Člověk, který se danou problematikou nezabývá,