Ach ta procenta aneb když je 100 vydáváno za 130

Preambule: Jako nesmrtelný znalec procent se projevil ředitel odboru na Ministerstvu vnitra, když procenta chyb podpisů občanů na listinách kandidátů na prezidenta na kontrolních vzorcích namísto zprůměrování sečetl a tím vyřadil kandidátku Janu Bobošíkovou. Vymlouval se na zákon, avšak nejen selský rozum, ale i Nejvyšší správní soud se mu vysmál. Zákon to řešil správně, to pan Henych se usvědčil, že jeho znalosti práce s procenty nedosahují ani nižších ročníků základní školy, a soud tak musel nesmyslný a nezákonný výpočet procent ministerstva vnitra napravit.

Na liberecké záchrance proběhla kontrola. Po jejím skončení se na tiskové konferenci prohlásila statutární náměstkyně hejtmana, že někteří zaměstnanci dostávali 130% platového tarifu. V oficiální tiskové zprávě kraje je tento údaj na webových stránkách Libereckého kraje uveden hned v úvodu a to doslova takto:

Jedno z vážných pochybení je podle náměstkyně hejtmana Lk pro zdravotnictví a sport Zuzany Kocumové v oblasti vyplácení osobních příplatků. Tyto příplatky v konkrétních případech dokonce dosáhly výše 130% platového tarifu zaměstnance.

Není divu, že po informaci o příplatku ve výši 130% platového tarifu „skočila“ hned všechna média. Vždyť všichni zaměstnanci ve všech profesích zařazených do platových tabulek vědí, že zákonné maximum je 100%.

Jako zastupitel Libereckého kraje jsem obdržel od pana hejtmana protokol o kontrole. Ať jsem ho četl od začátku do konce několikrát, nikde jsem o 130% nenašel ani zmínku a tak jsem se obrátil s dotazem přímo na paní statutární náměstkyni. Ta mě odpověděla doslova:

„K Vašemu dotazu uvádím: Kontrolní odbor má k dispozici platy jednotlivých zaměstnanců, které se skládají z platové tarifu zaměstnance a osobní ohodnocení. Tento přehled byl jedním z podkladů pro výsledný kontrolní protokol. Je zde např. zaměstnanec, u kterého platový tarif činí 18 580, osobní příplatek 24 100. Je to tím, že zaměstnanec není v nejvyšší třídě platového tarifu, přesto dostává 100% příplatek platového tarifu zaměstnance ve třídě nejvyšší. Takto osobní příplatek skutečně činí 130 % jeho platového tarifu tohoto konkrétního zaměstnance. (dovolím si i upřesnění – tento zaměstnanec není lékařem ani lékařským pracovníkem a nejedná se o ojedinělý případ)“

Z odpovědi vyplývá, že se jedná o základní tabulku č. 1 (pro nezdravotníky). Pomíjím, že je v odpovědi statutární náměstkyně hejtmana zastupiteli Libereckého kraje zaměněna tak elementární věc jako je nejvyšší třída s nejvyšším platovým stupněm (v nejvyšší třídě příslušné tabulky je 33 350 Kč, v daném případě se jedná o třídu 12, kde je nejvyšší platový stupeň právě těch 24 100 Kč). Zaujala mě práce s procenty. Procent 100 je výše (pochopitelně za zákonem stanovených podmínek) přípustná, zatímco 130% je ze zákona vyloučena. Médiím a veřejnosti (včetně oficiální tiskové zprávy uveřejněné na oficiálních stránkách Libereckého kraje ) je však předloženo jen těch procent 130. Proč? A která procenta jsou správná?

Základnu pro výpočet procent stanovuje zákon

Preambule: Když řekne moderátor počasí, že se oteplí o 10 stupňů, je to jiné v České republice a jiné v USA. U nás je základnou stupeň Celsiův, v USA stupeň Fahrenheitův. Navýšení teploty o 10 stupňů Celsiových znamená navýšení o 18 stupňů Fahrenheitových. Obě teplotní stupnice mají totiž jinou základnu, jinak velikou základní jednotku – stupeň .

Zákon stanovuje explicitně procenta (v dané platové třídě) osobního příplatku jednotně pro všechny platové stupně. Jinými slovy, zákon vylučuje, aby se při určování a výpočtu procentní výše osobního příplatku zohledňoval konkrétní platový stupeň daného zaměstnance.

Zákoník práce § 131: Osobní příplatek (1) Zaměstnanci, který dlouhodobě dosahuje velmi dobrých pracovních výsledků nebo plní větší rozsah pracovních úkolů než ostatní zaměstnanci, může zaměstnavatel poskytovat osobní příplatek až do výše 50 % platového tarifu nejvyššího platového stupně v platové třídě, do které je zaměstnanec zařazen. (2) Zaměstnanci, který je vynikajícím, všeobecně uznávaným odborníkem a vykonává práce zařazené do desáté až šestnácté platové třídy, může zaměstnavatel poskytovat osobní příplatek až do výše 100 % platového tarifu nejvyššího platového stupně v platové třídě, do které je zaměstnanec zařazen.

Jelikož Ústava ukládá orgánům veřejné moci konat jen v mezích a způsoby, které stanovuje zákon, nemohu jinak, než považovat oficiální zveřejnění údaje o 130% výše osobních příplatků na jiné procentní základně než explicitně stanovuje zákon, nejen za překroucení výsledků kontrolního protokolu, ale především za porušení Ústavy.

Ústava, článek 2, odst.3: Státní moc slouží všem občanům a lze ji uplatňovat jen v případech, v mezích a způsoby, které stanoví zákon

Požádal jsem statutární náměstkyni pana hejtmana o opravu jí vyřčených tvrzení: „Vážená paní náměstkyně, věřím, že Vámi použitý rozdílný pojem procenta než zákon uvádí, opravíte stejným způsobem a na stejných místech, kde jste ho použila a osobě proti níž byla použita, se dostane oficiální satisfakce. Vzhledem k mé pozici zastupitele krajského zastupitele se mě osobně dotýká, když se v oficiálních tiskových zprávách Libereckého kraje objevují údaje (130%) založená na jiných definicích než uvádí zákon.“

Jelikož jsem však namísto odpovědi od ní, dostal zamítavou odpověď od zastupitele pana Jana Korytáře (předsedy jejího klubu ZpLK): „Osobně si myslím, že se náměstkyně Kocumová vyjádřila v tiskové zprávě přesně a korektně“, rozhodl jsem se pro zveřejnění tohoto svého článku, neboť nechci být jakožto zastupitel Libereckého kraje a člen vládní koalice jakkoli spoluzodpovědný za veřejné očerňování ředitele příspěvkové organizace s nezákonnými 130%, které jsou však ve skutečnosti zákonnými procenty sty.

V Chrastavě dne 11.05.2013

Ing. Michael Canov – člen zastupitelstva Libereckého kraje (SLK)
absolvent učitelství matematiky pro střední školy na Matematicko-fyzikální fakultě Univerzity Karlovy v Praze

Subscribe
Upozornit na
0 Komentáře
Inline Feedbacks
View all comments
Dne 21. března 2013 vydal OVÚS MěÚ Chrastava (dále jen „prvoinstanční orgán“) v přenesené působnosti rozhodnutí, kde nařídil majitelce odstranění závad její závažně poškozené
TRANSPARENCY INTERNACIONAL hodnotila transparentnost financování senátní volební kampaně mj.v senátním obvodě Liberec s těmito výsledky (školní známky 1=výborná, 5=nedostatečná):
Dosavadní praxe životnosti hejtmanů v Libereckém kraji připomíná spíše prostředky na jedno použití. Hejtman posloužil, hejtman může (musí) jít.  Nelze říci, že dosud nikdy
V naší republice vznikly kdysi logické správní části zvané okresy tvořené zpravidla větším městem a menšími městy a obcemi, které se k němu logicky