Musí mít žádost nějaké náležitosti, jak má být doručena?

Žádost musí obsahovat:

  1. název subjektu, kterému je určena
  2. informace, že se žadatel domáhá poskytnutí informace ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb. („InfZ“).

U fyzické osoby je nutné uvést

  1. jméno a příjmení
  2. datum narození
  3. adresu místa trvalého pobytu, event. adresu bydliště či adresu pro doručování (např. email)

U právnické osoby je nutné uvést:

  1. název
  2. identifikační číslo (IČO)
  3. adresu sídla
  4. adresu pro doručování (v případě, že se liší od adresy sídla; může být i email).

Žádost může být podána ústně nebo písemně a to i emailem, ale v tomto případě je nutné ji podat prostřednictvím elektronické podatelny, byla-li povinným subjektem zřízena. Pokud zřízena nebyla, pak postačí podání na jakoukoliv elektronickou adresu subjektu. Obecně, ale doporučujeme, podat žádost o poskytnutí informací písemně, popřípadě jinak prokazatelně, například prostřednictvím datové schránky.

Subscribe
Upozornit na
0 Komentáře
Inline Feedbacks
View all comments
Pokud povinný subjekt odmítne podat informaci lze podat odvolání ve lhůtě 15 dnů ode dne doručení rozhodnutí o odmítnutí, a to přímo povinnému subjektu,
Povinný subjekt musí poskytnout informaci v souladu se žádostí ve lhůtě nejpozději do 15 dnů ode dne přijetí žádosti nebo ode dne jejího doplnění.
Za poskytnutí informace se neplatí žádný správní poplatek. Povinné subjekty jsou ale oprávněny požadovat úhradu tzv. materiálových nákladů – tj. zejména nákladů na pořízení
Povinné subjekty poskytují informace, které souvisí s danou institucí a kterými se primárně zabývají. Musí ale poskytnout i informace, které obdržely např. v rámci