Jak Čmelák tuneloval Evropskou dotaci

 Je to potíž s těmi dotacemi. V případě revitalizace městských Lázní na galerijní objekt bylo Statutární město Liberec nakonec auditním orgánem MFČR obviněno, že se stanovením podmínky na zkušenost uchazečů s rekonstrukcí památkově chráněného objektu zapsaného na Ústředním seznamu nemovitých kulturních památek ČR dopustilo diskriminace.

 

Co na tom, že Úřad pro ochranu hospodářské soutěže tvrdí, že výběrové řízení bylo v pořádku, co na tom, že samotný auditní orgán konstatuje, že pochybením nebyl ovlivněn výběr nejvhodnějšího uchazeče, městu Liberec byla uložena korekce (vratka) ve výši 5%  z poskytnuté dotace, tj. 7,2 mil. Kč.  A server organizace Čmelák o.s.  (Náš Liberec)  jásá., že se nakonec, po mnoha letech žalování, stěžování a dokonce podávání trestních oznámení (Statutární zástupce Čmeláka o.s. Jan Korytář a Jaromír Baxa, oba ze Změny pro Liberec),  dobré dílo podařilo a Liberec bude „solit“.   

Přitom je to však právě organizace Čmelák o.s., která si zadání vlastní veřejné zakázky  „Pozemkové spolky – efektivní forma přeshraniční spolupráce na podporu biodiverzity“  čítankově vytunelovala. Alespoň to úřednickou mluvou tvrdí auditní orgán Ministerstva financí ve své zprávě ze dne  20.11.2014.  Jak se lze ve zprávě (str. 21) dočíst, Čmelák sice oslovil  4 firmy a výzvu zveřejnil, ale žádná firma se nemohla přihlásit (sic!). To jednoduše proto, že žádná firma nemohla stanovit celkovou cenu zakázky, neboť uchazeči neznali do termínu podání nabídek (14.03.2012) požadovaná množství jednotlivých stromů, resp. keřů a navíc výzva informovala, že upřesnění druhového složení bude do 20.3.2012, tzn. po termínu pro předložení nabídek.  A tak nabídku nemohla předložit žádná firma. Totiž žádná až na jednu jedinou, která vše věděla, neboť jí Čmelák o.s. 100% vlastnil a vlastní a která se jmenuje Obnova krajiny, s.r.o.  A nejenže Obnovu krajiny s.r.o. Čmelák o.s. 100% vlastnil a vlastní, ale (viz str. 20 a 21 zprávy) Jan Korytář byl jednatelem Obnovy krajiny s.r.o. v době od 11.08.2009 do 11.11.2011. Dalším jednatelem společnosti Obnova krajiny s.r.o. byla také RNDr. Lenka Opočenská DiS a to od 11.08.2009 do 13.12.2011. Tzn. i v době, kdy se stala manažerem předmětné veřejné zakázky Čmeláka o.s. (od 01.11.2011).  Za toto provinění stanovil auditní orgán korekci (vratku dotace) ve výši 10% (74,5 tis. Kč).

To se přece vyplatí. Na druhé prostřednictvím svého protikorupčního webu léta křičet, ostouzet a hanit je například za takovou nehoráznost, že chtěli, aby památkově chráněnou budovu rekonstruovala firma ze zkušenostmi s rekonstrukcemi  památek a kvůli tomu mají vrátit 5% dotace a přitom svoji vlastní zakázku zadat tak, že se nikdo jiný než 100% vlastněná organizace nemůže přihlásit a získat tak dotaci v 90% původní výše. Těch 10% se dá lehce oželet, navíc s vědomím, že náš vlastní protikorupční web a naše vlastní tzv. Krajské protikorupční pracoviště bude o tomto tunýlku mlčet jako hrob.

Na dodatečné dodávky se již Čmelák o.s. nenamáhal s vypsáním soutěže vůbec (viz str. 22 zprávy). Toto provinění znamenalo samo o sobě korekci ve výši 25% dodatečné zakázky (tj. 37.675,80 Kč). Jelikož se však Čmelák o.s. dodatečnou zakázku ani řádně poskytovateli dotace neohlásil, navýšila se mu korekce za dodatečné práce na  68.597,40 Kč (viz str. 31 zprávy).

Pro úplnost nutno dodat, že auditní orgán shledal i řadu dalších nedostatků jako je zprostředkování služby bez přidané hodnoty k cíli projektu a neprůkaznost dokladů předložených k fakturaci (viz str. 15 a 16 zprávy), které způsobily další vratku ve výši 122,5 tis. Kč či nedostatečně podložené výdaje, zda byly skutečně služby dodány (viz str. 17 a 18 zprávy), což dle auditního orgánu MF znamenalo vratku ve výši 45.201 Kč.

Čmelák o.s. si prostřednictvím svého webu Náš Liberec či tzv. Krajským protikorupčním pracovištěm, které spolu s fyzickou osobou Jan Korytář založil, hraje na kriminální policii, státní zástupce a soudy dohromady. Jak však dokazuje zakázka samotného Čmeláka o.s., sám se dopouští nejen více pochybení než jím kritizované subjekty při mnohem větších a složitějších zakázkách, ale především sám zadal své 100% vlastněné firmě zakázku způsobem, který se jinak než tunelem nazvat nedá, způsobem, který si žádný z jím kritizovaných subjektů nedovolil ani náznakem.      

 
V Chrastavě dne   13.01.2015        

Ing. Michael Canov –  1. místopředseda  Starostů pro Liberecký kraj

Příloha: Zpráva o auditu operace č. ETC SN-SZ/2014/O/007 Auditního orgánu MFČR

Subscribe
Upozornit na
0 Komentáře
Inline Feedbacks
View all comments
Dne 21. března 2013 vydal OVÚS MěÚ Chrastava (dále jen „prvoinstanční orgán“) v přenesené působnosti rozhodnutí, kde nařídil majitelce odstranění závad její závažně poškozené
TRANSPARENCY INTERNACIONAL hodnotila transparentnost financování senátní volební kampaně mj.v senátním obvodě Liberec s těmito výsledky (školní známky 1=výborná, 5=nedostatečná):
Dosavadní praxe životnosti hejtmanů v Libereckém kraji připomíná spíše prostředky na jedno použití. Hejtman posloužil, hejtman může (musí) jít.  Nelze říci, že dosud nikdy
V naší republice vznikly kdysi logické správní části zvané okresy tvořené zpravidla větším městem a menšími městy a obcemi, které se k němu logicky