Na projednání územní studie v části Vesce přišlo na radnici přes čtyřicet obyvatel této čtvrti

Obyvatelé Vesce diskutovali na radnici o návrhu budoucí zástavby  

Nedostatečná infrastruktura, nízká kapacita příjezdových komunikací, leckde chybějící kanalizace i veřejné osvětlení. Takové námitky nejčastěji zaznívaly na veřejném projednávání návrhu Územní studie „Dlouhá – Šumná“, Liberec – Vesec, které přilákalo v pondělí 16. března na radnici přes čtyřicet obyvatel této čtvrti.

 

V dosud platném územním plánu jsou louky na okraji Vesce směrem k rybníku Tajch zakresleny jako plochy, určené k městskému bydlení. S tím, že zde vyrostou rodinné domky, počítá také návrh budoucího Územního plánu Liberce. Kvůli komplexnímu řešení celé lokality pro možnou výstavbu a využívání území zadal na základě žádosti majitele pozemku Odbor hlavního architekta MML vypracování Územní studie „Dlouhá – Šumná“, Liberec – Vesec. Tu v pondělí 16. března představili obyvatelům Vesce zástupci architektonické kanceláře Agora společně s investory na veřejném projednání, které uspořádal Odbor hlavního architekta svedením města na radnici.

„Těší mne, že na veřejné projednávání přišlo tolik lidí, že se tolik obyvatel Vesce zajímá o místo, kde žije,“ poznamenala náměstkyně primátora pro územní plánování, veřejnou zeleň a životní prostředí Karolína Hrbková, když viděla do posledního místa zaplněný sál. „Obávám se, že nikdy nevymyslíme takové řešení, které by vyhovovalo všem. Pokusíme se ale sladit vaše požadavky tak, aby byla spokojena alespoň větší část z vás,“ řekla účastníkům debaty.

Cílem územní studie je komplexně prověřit vymezené území z hlediska dopravní a technické infrastruktury, zeleně a veřejných prostranství. Studie také upřesňuje funkční využití pozemků a jejich parcelaci. Navrhuje základní regulační podmínky pro umisťování staveb, etapy výstavby, i základní požadavky na tvar a vzhled staveb.

Plochu z jedné strany ohraničuje Luční potok, u něhož by měl být zachován široký pás nedotčené zeleně. Plánovaná zástavba počítá podle architekta Milana Zrníka se samostatně stojícími domky o maximálně dvou podlažích. Architekt upozornil také na problémy, které zde bude potřeba řešit. „Jako problematické vidím nadzemní vedení sítí vysokého napětí, a současně i nedostatečnou kapacitu přístupových cest do dané lokality. Ulice Kašparová a Šumná procházejí zástavbou, kde není možné je více rozšířit,“ řekl architekt s tím, že bude nutné vyřešit také kanalizaci.

Při veřejném projednání zaznělo mnoho připomínek, z nichž vyplynulo, že daná lokalita je využívána mnoha lidmi nejenom z Vesce, ale i z Rochlice nebo z Vratislavic. Navazuje na Mlýnský rybník (Tajch), který je zajímavým místem i z pohledu ochrany životního prostředí. „Navazuje na Evropsky významnou lokalitu Luční potok, mezinárodně chráněnou v systému Natura 2000. Je zde významný výskyt zvláště chráněných druhů živočichů – zejména obojživelníků. Současně jde o ojedinělou plochu zeleně přírodního charakteru, která vytváří v místě jedinečný krajinný ráz,“ zdůraznila Karolína Hrbková.

Výstavba by měla mít podle navrhované územní studie několik etap. Nejprve bude potřeba vybudovat inženýrské sítě. Na ně naváže stavba rodinných domků. Následovat bude vybudování staveb občanské vybavenosti, tj. dům s pečovatelskou službou, a až jako čtvrtá fáze přijde na řadu úprava zelených ploch, včetně vybudování chodníků. Podle regulací této studie nesmějí mít samostatně stojící domky, kterých by zde mělo vyrůst celkem 45, plochou střechu. Nová zástavba podle odhadů zvýší počet obyvatel v této lokalitě o 115 až 180, a k tomu přibydou ještě klienti a pracovníci domu s pečovatelskou službou, o kterém se zde uvažuje.

Námitky občanů se nejčastěji týkaly především nedostatečné kapacity příjezdových komunikací, které nebudou podle nich schopné pojmout zvýšený nápor osobní automobilové dopravy. Několik lidí se shodlo navíc na tom, že úzké silnice jsou už dnes v katastrofálním stavu. Většina veseckých obyvatel požadovala, aby nejprve město rekonstruovalo a rozšířilo stávající komunikace, k tomu vyřešilo kanalizaci a další problémy infrastruktury, a až potom aby mohli začít stavbaři stavět.

„Zdejší komunikace nejsou v dobrém stavu a již dnes neumožňují průjezd většímu množství aut. Další problém vidím v nízké občanské vybavenosti, neboť ve Vesci je jediný dostupný obchod. K tomu je již nyní přeplněná zdejší základní škola. Děti ze Šimonovic, které zde byly dříve standardně zapsány, musí dnes být umísťovány po celém Liberci. Kde se tedy vezme kapacita pro cca 60 rodin, vesměs mladých lidí, kteří by tu měli najít nové bydlení? Územní studii budeme i my ještě připomínkovat,“ řekl náměstek primátora pro technickou správu majetku města Tomáš Kysela.

K návrhu územní studie mohou lidé písemně na magistrát podávat své námitky nebo připomínky, a to do 7 dnů od veřejného projednání. „Na základě námitek a připomínek bude územní studie dále upravena. Po schválení výsledný dokument vložíme do evidence územně plánovací činnosti, čímž se stane podkladem pro rozhodování v daném území,například pro rozhodování stavebního úřadu,“ dodala náměstkyně Karolína Hrbková.

Více informací:
Mgr. Zuzana Minstrová
Tisková mluvčí
odbor Kancelář primátora

Statutární město Liberec
Magistrát města Liberec
nám. Dr. E. Beneše 1; Liberec 1

mobil: +420 734 437 569
tel.: +420 485 243 182
e-mail: minstrova.zuzana@magistrat.liberec.cz
web: www.liberec.cz

 

Subscribe
Upozornit na
0 Komentáře
Inline Feedbacks
View all comments
Společnost STEM/MARK, a. s., provede pro město sociologický průzkum za účelem ověření a rozšíření dat v rámci Místní agendy 21. V průzkumu město osloví
Na kandidátce hnutí Starostové pro Liberecký kraj pro podzimní krajské volby dostávají kromě zkušených a úspěšných politiků a starostů velký prostor také nové tváře.
Zachovat kulturní dědictví, pečovat o památky ve vlastnictví Biskupství litoměřického a jeho farností a také prezentovat jejich obnovy veřejnosti. To jsou hlavní cíle memoranda, které
Nadace Ivana Dejmala pro ochranu přírody bude i v letošním roce pokračovat v ambiciózním projektu výsadeb druhově a věkově rozmanitých lesů na Liberecku. Projekt