Pravda a lež ve službách politiky

Pravda a lež provázejí veřejné politiky od nepaměti. Už antická společnost, k jejímuž odkazu se západní civilizace hrdě hlásí, proslula intrikářským chováním a účelovým využíváním lži v cestě za dosažením moci a slávy. A připomínat třeba středověké dějiny papežství? Zbytečnost, tam ideály, smysl pro čest a fér hru (v politickém smyslu slova) nepohledáte. V dnešní době už k sobě politika a lež přináležejí jako družky – markytánky, jedna bez druhé neudělá kroku, laskajíce přitom své panstvo a jejich faly, obrazné kvazisymboly údajné moci, peněz a úspěchu.

Obludný marasmus pohlcuje všechny a dusí v nás smysl a cit pro odlišení, co je pravda a co lež. Má tomuto takřka zmechanizovanému systému ještě vůbec význam se bránit? Až dosud jsem se na veřejném fóru vyhýbal tomu označit někoho za lháře a jím zcela vymyšlenou a účelově tlačenou myšlenku za lež. Na jednom z nedávných zasedání libereckého zastupitelstva jsem dokonce lež jednoho z občanů označil za faktografickou nepřesnost. Snad abych dotyčného osobně neurazil, protože se tak snažím činit jen v situacích naprosto nezbytných.

Poté, co se v tomto týdnu krajská lídryně sociálních demokratů a náměstkyně hejtmana Lenka Kadlecová pustila do odvážné mediální spekulace o chystané protikorupční strategii města Liberec, mi ale nezbývá nic jiného, než začít nazývat věci pravými jmény. Mohu jí samozřejmě odpustit, že byť protikorupční politika je zcela zřejmě oblastí, v níž není politicky ani odborně zdatná, jala se přesto komentovat záležitosti, jimž nerozumí. To ostatně politici, kteří dlouhodobě nemají svou vlastní vizi ani program, dělávají. Nemohu ale pominout to, pokud pisatelka záměrně plodí zjevné nepravdy, chcete-li lži, a odmítne je uvést na pravou míru, když je o to slušně požádána.

Paní náměstkyně ve svém výstupu vytvořila fikci, že radnice se chystá v rámci plateb za protikorupční strategii oddávat machinacím s prostředky i účetními doklady, že radnice nemá řádné objednávky na služby, a proto ani neví, kolik bude nakonec strategie stát. A že se tedy s penězi daňových poplatníků nakládá bez dopředu daných pravidel. Paní náměstkyni lze v této její konstrukci věřit snad jen jednomu – jako sociální demokratka zřejmě velmi dobře ví, jak to udělat, aby výsledek odpovídal jí vyřčenému. Je-li zvyklá podle těchto not hrát, jistě může. Ale i lež vyslovená ústy půvabné ženy zůstane nakonec lží.

Snad právě proto, že jsem tušil, jaké vášně protikorupční strategie vzedme (je přeci jasné, že někteří aktéři dob minulých musejí mít nahnáno, když hrozí, že se jim opět před jejich zraky vynoří historie, na niž by nejraději zapomněli – to je to, co oni sami i jejich PR síly ve svých textech nazývají vybájenými věcmi), rozhodl jsem se veřejnosti předestřít každý vznikající detail strategie prakticky online. A to včetně jejího financování. Každý si může přečíst, kdy, jak, co, za kolik a přičiněním koho vlastně vzniká – http://www.liberec.cz/cz/protikorupcni-portal/aktualizace-protikorupcni-strategie-2015/.

Tak tedy: protikorupční strategii nesepíše žádná protikorupční organizace; naopak, text vznikne přímo na radnici prací jejich zaměstnanců a v řádné pracovní době. Takto jednoduše zní jediná možná interpretace usnesení rady města ze 7/4/2015 (vizte odkaz). Ke spolupráci na vytyčení globálních cílů strategie (zjednodušeně – co tam chceme mít a jaké nástroje k tomu zvolíme) pomáhají tři protikorupční organizace: Oživení, Frank Bold a Krajské protikorupční pracoviště (KPKP). Tyto organizace také provedou závěrečnou expertní oponenturu hotového textu a za svou činnost si budou účtovat hodiny dle svého standardního ceníku (cena za jednu konzultohodinu je také známa).

Každá z organizací dostala od radnice (vystaveno mým odborem školství) časově ohraničenou objednávku s předem vymezeným maximálním limitem čerpání, na jejímž základě může fakturovat. A vše je řešeno se správnou časovou sousledností. Že nyní ještě netušíme, kolik nakonec za konzultace zaplatíme, je zřejmé – počet konzultohodin se bude odvíjet od potřeb města, celková suma od počtu konzultohodin. V tuto chvíli dostaneme první faktury za společné jednání 14/5/2015, kdy zástupci všech organizací a města řešili globální cíle. Veškeré konzultace a provedené práce, předcházející datu 14/5, byly dle předchozích domluv bezplatné. Vyplácet faktury budeme z položky Konzultační, poradenské a právní služby mého odboru, kam bylo i s rezervou převedeno Kč 100.000,-, počítám ale, že strategie přijde nanejvýš na jednotky desítek tisíc.

Do práce na vznikající strategii byli zapojeni i všichni zvolení zastupitelé města. KPKP je již 17/4 požádalo, aby zanesli své připomínky do jakési vstupní analýzy (spíše ale přehledu) potenciálních korupčních rizik minulosti i současnosti Liberce. Tento bezplatný text byl dodán na přelomu dubna a května (hrubá verze 30/4 ve 12.45, čistopis 6/5 v 16.38), nyní KPKP (po diskusi na jednání se všemi protikorupčními organizacemi – 14/5) zpracovává připomínkovací verzi. I zde jsem osobně požádal všechny zastupitele, aby se do práce zapojili. Obě volání po komentářích, připomínkách a námětech ale zůstala takřka oslyšena – svůj zájem projevilo jen málo kolegů-politiků, o to více spekulují o textu v médiích a na sociálních sítích. Doufám, že veřejnost, které vznikající text představíme podle plánu už v červnu, projeví více chuti a zájmu.

Snad nejvíce jsem ale drásán jednou opakující se propagandistickou tezí: když radnice ke konzultacím přizvala i KPKP, bude prý výsledný text nutně psán na míru Změně, a tedy proti ostatním subjektům. Četl jsem již mnoho protikorupčních strategií, ale zatím nikdy jsem z nich nedokázal poznat, zda jsou pravé či levé, socanské či odésácké, prorežimní či protirežimní.

To je totiž úplný nesmysl. Je to zkrátka jen o tom, zda máme zájem korupci a klientelismus řešit předem daným souborem nástrojů s jasně danou odpovědností konkrétních aktérů, nebo tomu necháme divoký průběh jako dosud. Já jsem pro variantu jedna, ale nebráním názorům jiných politiků, kteří si korupce nevšímají, nebo ji dokonce hýčkají. Nicméně nerozumím, co je a priori tendenčního např. na povinnosti zveřejňovat podklady z rady města, povinnosti uvolněných politiků vést si veřejný pracovní diář s uskutečněnými schůzkami, vlastnické politice municipálních obchodních společností zpracované zastupitelstvem, systému protikorupčních školení pro úředníky (tj. kde hrozí případná rizika?), ročních plánech práce odborů MML či dozorčích radách velkých příspěvkových organizací atd. Naprosto nic, jen to, že to nakonec v praxi může, ale také nemusí fungovat. Protože úspěšnost implementace strategie bude vždycky úměrná míře vůle jednotlivých aktérů i institucí se jí řídit.

Ivan Langr

náměstek primátora Liberce pro školství, kulturu, sociální věci a cestovní ruch (Změna pro Liberec/ Strana zelených)

Subscribe
Upozornit na
0 Komentáře
Inline Feedbacks
View all comments
Nejdříve je třeba zdůraznit, že Základní síť sociálních služeb v Libereckém kraji je třeba upravit a zrekonstruovat. Za celou dobu existence krajů nebyla základní
Vedení statutárního města Jablonec nad Nisou si je vědomé toho, že cena za pozemky u přehrady v lokalitě Tajvan je vysoká. V této výši ji majitel pozemků
Náš Liberec přináší znění dopisu historika umění a architektury Pavla Karouse, kterým se obrací na zastupitele města Liberec ve věci výstavy Socha a město
Vážená redakce „Náš Liberec“, vážení čtenáři, dne 25.5.2021 jste uveřejnili na Vašich stránkách rozhovor s Ing. Miloslavou Pošvářovou. Člověk, který se danou problematikou nezabývá,