Ředitel Luděk Nečesaný má podporu i dozorčí rady

Předseda představenstva a generální ředitel MUDr. Luděk Nečesaný, MBA má po pátečním zasedání podporu také dozorčí rady KNL. Ve středu mu už jednomyslně vyslovilo podporu představenstvo společnosti.

Dozorčí rada na svém ránním pátečním zasedání konstatovala k obvinění generálního ředitele a předsedy představenstva MUDr. Luďka Nečesaného, MBA, že usnesením o zahájení trestního stíhání se zahajuje trestní stíhání pro zvlášť závažný zločin přijetí úplatku.

Podle usnesení o zahájení trestního stíhání se MUDr. Nečesaný měl dopustit citovaného trestného činu tím, že nejméně v období 2009 – 2011 rozhodl z titulu své funkce o zadání zakázek  KNL na dodávky zdravotnického zboží společnostem B. Braun Medical s.r.o., Medtronic Czechia s.r.o., MedicCor a.s., NT Medica, a.s., přičemž úplatkem mají být peněžní prostředky zasílané bankovním převodem na základě účelově fakturovaných služeb a poradenské činnosti společnosti SARMED spol. s r.o. na účet společnosti SARMED spol. s r.o.

Usnesení o zahájení trestního stíhání působí zmatečně a neopírá se o žádné validní důkazy, kterými by bylo možné prokázat spáchání citovaného trestného činu.

1. Není pravdou, že MUDr. Nečesaný rozhodl o zadání zakázek KNL výše uvedeným
dodavatelům

Dodávky zdravotnického zboží od výše uvedených dodavatelů v letech 2009 – 2011 probíhalo shodně
jako v předchozím a následném období, tedy 3 způsoby:

i. na základě smluv
uzavřených na základě zadávacího řízení podle zákona o veřejných zakázkách

ii. na základě
jednotlivých objednávek prostřednictvím interního systému KNL Neos

iii. prostřednictvím
konsignačních skladů výše uvedených dodavatelů

ad i.

Jedná-li se o dodávky zdravotnického zboží na základě smluv uzavřených na základě řádně realizované
veřejné zakázky, nemohl MUDr. Nečesaný jakožto předseda představenstva a generální ředitel z povahy a logiky na věci výběr dodavatele, který dodává zdravotnické zboží do KNL, mít vliv, neboť každá veřejná zakázka probíhá podle zákona o veřejných zakázkách a vnitřních předpisů KNL, kdy o výběru dodavatele
jakožto nejvhodnějšího uchazeče rozhoduje pořadí nabídek jednotlivých uchazečů sestavené podle objektivně daných kritérií stanovených v zadávací dokumentaci bez možnosti vlivu předsedy představenstva a generálního ředitele. Proces zadávání veřejné zakázky je de facto založen na participaci desítek osob, avšak nikoli předsedy představenstva a generálního ředitele. Na počátku realizace veřejné zakázky se řada zaměstnanců účastní nastavení kvalifikačních předpokladů do zadávací dokumentace, samotný výběr nejvhodnějšího uchazeče činí vícečlenná hodnotící komise a před podpisem smlouvy statutárním zástupcem prochází smlouva schvalovacím kolečkem, v rámci kterého schvalují znění smlouvy zainteresovaní vedoucí zaměstnanci KNL. Nikdo z těchto zaměstnanců však obvinění nečelí. MUDr. Nečesaný až v souladu se svým oprávněním jakožto zástupcem statutárního orgánu KNL a v souladu s podpisovým řádem KNL podepisuje smlouvy, jejichž podpisem zadávací řízení končí.

ad ii.

Každé oddělení, resp. vedoucí zaměstnanci každého oddělení či centra v KNL, objednávají zdravotnický materiál či jiné zboží prostřednictvím interního systému KNL Neos, a to v objemu a od dodavatelů, které zvolí. Jednotlivé zboží objednávají tito zaměstnanci na základě pozitivních listů vytvořených obchodním oddělením. Neboli, jde-li o objednávky zdravotnického zboží z jednotlivých oddělení či center, jsou tyto bez možného přímého vlivu MUDr. Nečesaného, neboť do výběru jednotlivých produktů zdravotnického materiálu tento nemůže nikterak zasahovat.

ad iii.

Každý konsignační sklad je skladem dodavatele, ze kterého si jednotlivé zboží odebírá KNL, a až odebráním zboží z konsignačního skladu se zboží dostává do vlastnictví KNL. Objem zboží v konsignačním skladu (kterých jsou v KNL desítky) je řízen dodavatelem ve spolupráci s vedoucím konkrétního oddělení nebo
centra KNL tak, aby byl pro provoz oddělení, resp. centra zajištěn vždy dostatečný objem zboží, které si může vyžádat provozní potřeba konkrétního oddělení nebo centra. Odběr zboží z konsignačních skladů řídí zdravotničtí pracovníci v souladu s medicínskou potřebou oddělení nebo centra KNL, tedy opět bez možného vlivu MUDr. Nečesaného

 
2. Jmenovaní dodavatelé jsou stálými dodavateli KNL, a to i v období, které
předcházelo a následovalo po letech 2009 – 2011

Jednotlivé objemy dodávek zdravotnického zboží a fakturovaných částek nejsou v letech 2009 – 2011
ničím výjimečným, naopak objem dodávek zboží, a tedy i fakturovaných částek odpovídá celkovému objemu péče, kterou KNL poskytuje. Pokud roste objem péče, kterou KNL poskytuje a tedy celkem i obrat KNL, roste logicky i potřeba nákupu zdravotnického zboží a tedy i částka, která je celkem za dodané zboží uhrazena.

V odůvodnění usnesení o zahájení trestního stíhání přitom chybí validní srovnání období předcházejícího období let 2009 – 2011 a období následujícího po období let 2009 – 2011, a to jak co do objemu péče poskytované KNL, resp. celkového obratu KNL, tak i co do objemu částek fakturovaných jednotlivými výše
uvedenými dodavateli.

Nadto u společnosti B. Braun Medical s.r.o. je MUDr. Nečesanému kladeno k tíži, že v důsledku jeho jednání byl zajištěn pro tohoto dodavatele stálý vyrovnaný počet dodávek do KNL. Společnost B. Braun Medical s.r.o. přitom představuje jednoho z největších dodavatelů léčivých přípravků, zdravotnických prostředků, materiálu a zboží vůbec. Tato společnost dodává objemy zboží v řádech desítek miliónů Kč do všech zdravotnických zařízení v ČR. Neboli dodávky zboží od této obchodní společnosti jsou stálé z povahy věci. Výše uvedené dokládají i analýzy nákupu zdravotnického zboží, které jsou v případě zájmu k dispozici k nahlédnutí, a které byly projednány jak představenstvem, tak dozorčí radou KNL.

3. Dodavatelé obviněni nejsou

Ačkoli je MUDr. Nečesaný obviněn pro trestný čin přijetí úplatku, není známa skutečnost, že by pro podplácení došlo k zahájení trestního stíhání osob, které měly úplatek poskytnout. Není z povahy věci možné vnímat úplatkářství jednostranně. Podplácení se účastní vždy dvě strany – poskytovatel úplatku a příjemce, není proto zcela zřejmé, jak je možné, že policejní orgán zahajuje trestní stíhání pouze s jedním domnělým

4. Společnost SARMED spol. s r.o.

Společnost SARMED spol.  s r.o. je obchodní společnost specializující se na odborné poradenství, logistiku a analýzy trhu, která je majetkově i rozsahem a obsahem své činnosti nezávislá a zcela oddělená od KNL. Závazkové právní vztahy mezi společností SARMED spol. s r.o. a jednotlivými smluvními partnery jsou nezávislé na závazkových právních vztazích mezi výše uvedenými dodavateli a KNL. Navázání činnosti společnosti SARMED spol. s r.o. na činnost KNL se jeví z výše uvedených důvodů jako účelové.

Shrnutí:

Z usnesení o zahájení trestního stíhání není zřejmé, v čem spočívá protiprávní jednání MUDr. Nečesaného, co měl konkrétně MUDr. Nečesaný učinit v rozporu s právem, za co měl MUDr. Nečesaný přijmout úplatek, tedy za jaké konkrétní rozhodnutí, neboť mezi přijetím úplatku a konkrétním rozhodnutím musí být souvislost a ani v čem úplatek konkrétně spočívá.

Nadto je třeba upozornit, že policejní orgán započal shromažďovat důkazní prostředky na podporu svých procesních úkonů ve stejný den, kdy vydal usnesení o zahájení trestního stíhání, neboli usnesení o zahájení trestního stíhání se neopírá o žádný relevantní důkaz, naopak tyto jsou shromažďovány až po zahájení trestního stíhání.

Nad tématem proběhla diskuse, na jejímž základě členové dozorčí rady přijali jednomyslně usnesení: Dozorčí rada KNL, a.s. bere na vědomí informace o trestním řízení vedeném proti generálnímu řediteli a předsedovi představenstva KNL, a.s. MUDr. Luďkovi Nečesanému, MBA a konstatuje, že nevidí v tuto chvíli důvod pro jakékoli personální změny ve vedení KNL, a.s. a zároveň konstatuje, že toto obvinění dle dostupných informací nesouvisí se současným mandátem generálního ředitele a předsedy představenstva MUDr. Luďka Nečesaného, MBA, ani aktuálnímhospodařením KNL, a.s.

Tisková zpráva Krajské nemocnice Liberec

Subscribe
Upozornit na
0 Komentáře
Inline Feedbacks
View all comments
Společnost STEM/MARK, a. s., provede pro město sociologický průzkum za účelem ověření a rozšíření dat v rámci Místní agendy 21. V průzkumu město osloví
Na kandidátce hnutí Starostové pro Liberecký kraj pro podzimní krajské volby dostávají kromě zkušených a úspěšných politiků a starostů velký prostor také nové tváře.
Zachovat kulturní dědictví, pečovat o památky ve vlastnictví Biskupství litoměřického a jeho farností a také prezentovat jejich obnovy veřejnosti. To jsou hlavní cíle memoranda, které
Nadace Ivana Dejmala pro ochranu přírody bude i v letošním roce pokračovat v ambiciózním projektu výsadeb druhově a věkově rozmanitých lesů na Liberecku. Projekt