Rada města vrátila pět milionů korun bez boje a souhlasu zastupitelstva

Jan Korytář nedávno veřejně kritizoval, že díky chybě bývalého vedení města musí vracet Liberec část dotace cca 4 810 tis. Kč na potápěčskou věž v libereckém bazénu. Jiří Šolc, zastupitel za SLK a bývalý náměstek primátora k tomu uvádí: „Jan Korytář v zájmu svých politických zájmů opět skandalizuje své politické konkurenty, aniž by si pořádně kontrolní zjištění přečetl a zjistil, že nic z toho, za co bývalé vedení kritizuje, v kontrolní zprávě není.“ 

Byl to především Jan Korytář, kdo v této kauze nevídaným způsobem selhal a poškodil zájmy města. Veřejně totiž přiznal, že kontrolní zjištění bylo oprávněné, čímž jednak popřel veškeré dosud podávané námitky již nového vedení města a ztížil tím možnost města uplatnit je v odvolání. „Za svoji 15letou praxi jsem se s podobným vystoupením starosty, místostarosty či kohokoliv z vedení obcí nebo měst nesetkal. Tady je to o to horší, že se město Liberec, co se týče potápěčské věže, žádného pochybení při realizaci veřejné zakázky nedopustilo nebo je přinejmenším sporné. Ostatně i úřad regionální rady po celou dobu se všemi kroky města souhlasil, aby po několika letech svůj názor změnil,“ vysvětluje Michal Hron, zastupitel  za SLK a daňový poradce, který se na problematiku dotací specializuje.

Zcela nepochopitelné ovšem je, že se Jan Korytář a s ním zřejmě celá rada města rozhodli o městské peníze dál nebojovat. Uposlechli totiž výzvu úřadu regionální rady a dotaci vrátili, čímž dali kontrolorům za pravdu a zbavili se možnosti podat odvolání, případně se bránit u správního soudu nebo žádat o prominutí. „Od února letošního roku platí novela zákona o rozpočtových pravidlech, která dovoluje po provedené kontrole zjištěné chyby uznat a dotaci vrátit. Tím hříšník zamezí tomu, aby mu byl vyměřen odvod za porušení rozpočtové kázně a také penále. Na druhou stranu se tím zřekne práva na jakékoliv opravné prostředky. Tam, kde k pochybení skutečně došlo, je to dobré zjednodušení, to se však v případě potápěčské věže říct nedá. Tady se mělo město bránit,“ vysvětluje Michal Hron (SLK).  

Starostové pro Liberecký kraj tento postup zásadně odmítají. Kontrolní zjištění bylo a je přinejmenším velmi sporné a jediný, kdo měl s konečnou platností rozhodnout, měl být odvolací orgán nebo až soud. Jan Korytář, místo aby hájil zájem města a využil všechny legální prostředky směřující proti vrácení dotace, dal přednost svému politickému zájmu špinit svoje politické konkurenty.

Předčasné vrácení dotace bylo navíc učiněno v rozporu se zákonem o rozpočtových pravidlech, neboť liberecké zastupitelstvo platbu nemá v rozpočtu a změnu rozpočtu dosud neschválilo. Zákon přitom zakazuje proplácet jakýkoliv výdaj, který nebyl dopředu v rámci městského rozpočtu schválen. „Starostové již několikrát upozorňovali na to, že únorová novela zákona výslovně zakazuje vydávat z městské pokladny peníze dřív, než příslušný výdaj schválí zastupitelstvo. Jan Korytář ale znovu předvedl, že zákony jsou pro něho jen cárem papíru, zde navíc jeho neodpovědné jednání vede k poškození města o téměř pět milionů,“ uzavřel Jiří Šolc (SLK).  

 

Teplárna Liberec plánuje pro rok 2016 hlubokou ztrátu

Topná sezóna v Liberci pomyslně klepe na dveře a 16 tisíc libereckých domácností vytápěných z Teplárny Liberec dosud marně čeká na splnění slibu modernizace parovodních rozvodů a snížení koncové ceny tepla. Zastupitelé města Liberce mají informaci, že v polovině října 2015 se uskuteční valná hromada Teplárny Liberec, která pravděpodobně pošle celou teplárnu v roce 2016 do hluboké provozní ztráty 26 milionů Kč v důsledku blíže nespecifikované úpravy cenové politiky. 

„Považuji to za zoufalý pokus Teplárny, jak si udržet odběratele, neboť bez dalších koncepčních opatřeních takové kroky dovedou Teplárnu brzy do zadlužení. Koalice Změna+ANO, která má v představenstvu Teplárny svoje zástupce, by měla nekompromisně dohlédnout na to, aby snížení ceny tepla bylo dosaženo snížením nákladů Teplárny, nikoliv navrhovanou ztrátou. Dosud nám nebyly vysvětleny otázky, proč Teplárna platí ročně desítky milonů korun za pronájem parovodů, které jsou technicky zastaralé a jsou hlavní příčinou vysokých tepelných ztrát a vysoké ceny tepla,“ konstatuje Jaroslav Zámečník, zastupitel města Liberce za SLK. 

 

Podle Michale Hrona (SLK) je zastupitelům města Liberec předloženo ke schválení, aby se valné hromady Teplárny Liberec, a.s. zúčastnil za město Liberec náměstek primátora pan Kysela, aniž by byl zavázán, jak má hlasovat zejména při schvalování finančního plánu Teplárny.

Jsou zde předloženy dvě varianty, z toho jedna z nich je hluboce ztrátová z důvodu blíže nespecifikovaného snížení ceny. Tato varianta generuje ztrátu provozního hospodářského výsledku cca 26 mil. Kč s tím, že ztráta bude do 30. 9. 2016 kryta výhradně z peněžních prostředků teplárny, nikoliv, a to ani částečně, snížením nákladů, např. na nájmy nebo nákup tepla od Termiza. Pro další období tak krytí této ztráty není jasné, neboť peněžní prostředky již stačit nebudou,“ říká Michal Hron zastupitel města Liberce za SLK. 

V červnu 2015  koalice Změna+ANO předložila libereckému zastupitelstvu záměr, podle něhož by město převzalo do svého majetku dožilé parovody a na svoje náklady vybudovalo horkovody.  Následně ale vedení města svůj materiál z jednání zastupitelstva stáhlo. Starostové (SLK) o měsíc později předložili k projednání vlastní záměr, který plánuje v okrajových částech města odpojení od stávajícího CZT, vybudování několika samostatných plynových kogeneračních kotelen a vytápění Teplárnou, potažmo spalovnou by tak zůstalo jen v centrální části města. 

Subscribe
Upozornit na
0 Komentáře
Inline Feedbacks
View all comments
Společnost STEM/MARK, a. s., provede pro město sociologický průzkum za účelem ověření a rozšíření dat v rámci Místní agendy 21. V průzkumu město osloví
Na kandidátce hnutí Starostové pro Liberecký kraj pro podzimní krajské volby dostávají kromě zkušených a úspěšných politiků a starostů velký prostor také nové tváře.
Zachovat kulturní dědictví, pečovat o památky ve vlastnictví Biskupství litoměřického a jeho farností a také prezentovat jejich obnovy veřejnosti. To jsou hlavní cíle memoranda, které
Nadace Ivana Dejmala pro ochranu přírody bude i v letošním roce pokračovat v ambiciózním projektu výsadeb druhově a věkově rozmanitých lesů na Liberecku. Projekt
Korupce je závažným celospolečenským problémem, který zasahuje a ovlivňuje všechny vrstvy společenského života. Pokud jste se setkali s korupčním jednáním nebo třeba „jen“ s netransparentním jednáním státní správy či samosprávy, ať už ze strany politiků nebo úředníků, můžete nám to napsat prostřednictvím tohoto formuláře. My se Vaším podnětem budeme zabývat a dáme Vám zpětnou vazbu.