nášLiberec

Search

Rodiče, nenechte svým dětem ukrást právo na školu, aneb kauza ZŠ Lesní

Tak nám silné ročníky dětí z mateřských škol začínají přicházet k zápisům do prvních tříd základních škol a s tím se rozbujel nešvar známý jako „spádová turistika“. 

 

V posledních letech výrazně vzrostl zájem rodičů o některé tzv. „lepší školy“, mj. o ZŠ Lesní u Botanické zahrady v Liberci v Lidových sadech. Mnozí rodiče si přejí, aby jejich děti chodily na ty tzv. „lepší školy“, a část těchto rodičů dokonce neváhá spáchat podvod, a přehlašují trvalý pobyt svého dítěte na adresy, které jsou ve spádu školy, ale kde skutečně nebydlí, jen aby své dítě na tuto školu přednostně dostali. Toto nekalé jednání má už svůj název „spádová turistika“.

V případě ZŠ Lesní statutární město Liberec stanovilo spádový obvod tak, aby všechny děti v předškolním věku měly své místo v nejbližší škole podle možné kapacity 56 míst ve dvou prvních třídách otevíraných pro školní rok 2016 – 2017. V době stanovení spádovosti to bylo 51 dětí, byla tedy i rezerva pro nově přistěhované děti, sourozence žáků a případně možnost výběru z dětí nespádových, jejichž rodiče projeví o školu zájem.

Zájem o školu však předčil všechna očekávání a za poslední dva a půl měsíce se podle evidence obyvatel do spádu ZŠ Lesní „přistěhovalo“ 25 dětí ve věku 6 let – předškoláků. Ve spádech ostatních škol v Liberci jsou pohyby minimální. Lze se tedy s vysokou mírou pravděpodobnosti domnívat, že většina z těchto „nových spádových dětí“, jsou děti, jimž byl rodiči přemístěn trvalý pobyt beze změny skutečného bydliště. Jedná se tedy o podvodné jednání za účelem získání výhody vyplývající ze školského zákona, tj. udělat z dítěte spádové dítě, které má při přijetí přednost před ostatními nespádovými dětmi.

Právní rámec spádové turistiky

Školský zákon stanoví, že ředitel školy je povinen přednostně přijmout děti s místem trvalého pobytu ve školském obvodu spádové školy. Tyto děti tak mají přednostní právo na přijetí ve všech případech, kdy to umožňuje nejvyšší povolený počet žáků školy uvedený ve školském rejstříku podle školského zákona. Ředitel školy je tak oprávněn rozhodnout o nepřijetí těchto dětí pouze z kapacitních důvodů, neboť kritérium jejich „spádovosti“ má přednost před všemi ostatními kritérii.

Dětem, které nemají místo trvalého pobytu v příslušném školském obvodu, naopak školský zákon výslovný nárok na přijetí až do nejvyšší povolené kapacity školy nezakotvuje – ředitel školy je proto oprávněn rozhodnout o nepřijetí těchto dětí nejen z kapacitních důvodů, ale též z důvodu stanovených kritérií k přijetí. Kritéria musí být pro všechny uchazeče shodná a nediskriminační.  

Statutární město Liberec vymezuje spádové obvody a prakticky každý rok novelizuje vyhlášku města, vymezuje ve spádových obvodech základních škol ulice, popř. i čísla popisná, čímž naplňuje literu zákona, aby byla dětem žijícím ve spádu garantována možnost navštěvovat jim nejbližší školu. Je to fakticky jediný nástroj, který město k regulaci školní docházky má.

Základem právního státu jsou v návaznosti na Listinu základních práv a svobod následující principy:

– výkon státní moci je omezen zákonem (princip omezenosti a zákonnosti výkonu veřejné moci, tzn., že  orgány veřejné moci smějí činit a také činí jen to, co jim zákon výslovně dovoluje, stát je svému vlastnímu právnímu systému podřízen),

– občan smí činit vše, co zákon výslovně nezakazuje (nikdo nesmí být trestán a omezován, pokud neporušil zákon).

Běžně se tedy stává, že občané zneužívají toho, co zákon výslovně nezakazuje, ale orgán veřejné moci nemůže takové zneužívání účinně podle zákona postihnout, protože může činit jenom to, co zákon dovoluje.

Mnozí občané se tak dopouští zneužívání institutu trvalého bydliště ke spekulativnímu získání výhod, na které by jinak podle zákonů neměli právo.

Občanský zákoník definuje pojem bydliště: Člověk má bydliště v místě, kde se zdržuje s úmyslem žít tam s výhradou změny okolností trvale; takový úmysl může vyplývat z jeho prohlášení nebo z okolností případu. Uvádí-li člověk jako své bydliště jiné místo než své skutečné bydliště, může se každý dovolat i jeho skutečného bydliště. Proti tomu, kdo se v dobré víře dovolá uvedeného místa, nemůže člověk namítat, že má své skutečné bydliště v jiném místě.

Místo trvalého pobytu se řídí právní úpravou zákona o evidenci obyvatel a rodných čísel a místo trvalého pobytu není definováno stejně jako bydliště, jde o evidenční údaj, nevydává se správní rozhodnutí. Místo trvalého pobytu si občan volí podle své vůle, tzn. kdekoli, za splnění podmínek. Občan starší 15 let nebo zákonný zástupce za občana mladšího 15 let ohlásí na úřadě místo trvalého pobytu a musí doložit oprávněnost užívání bytu (vlastnictví, nájemní smlouvu).

Jak se páchá podvod

Nepoctivý rodič si tedy najde nějakého majitele nemovitosti ve spádové oblasti školy, který mu poskytne potřebnou listinu (ať již z dobré vůle nebo za úplatu), a tím si může zaevidovat trvalý pobyt dítěte kde je libo. Tímto podvodným postupem pak nepoctiví rodiče v první řadě poškozují děti spádové, které mají bydliště i trvalý pobyt ve spádové oblasti školy a ve druhé řadě předbíhají ve frontě ty děti, jejichž rodiče mají také o školu zájem, ale nedopouštějí se podvodu s evidencí trvalého pobytu, ale přijdou k zápisu s tím, že to zkusí.

Podvodné jednání těchto rodičů je tedy sice podle principu že občan může činit vše, co zákon výslovně nezakazuje, ale žádný občan nemůže zasahovat do práv jiných osob.  Školský zákon určuje postup přijímání dětí do základních škol a vyhláška města určuje spády základních škol v souladu se zákonem, avšak rodiče podvodníci tento systém narušili neomaleným a nehorázným způsobem a poškozují tak práva dětí, kteří ve smyslu zákona mají mít přednost. Každé dítě má podle zákona právo na svou spádovou školu, podvodníci zneužívající dikci zákona však toto právo ukradli dětem, které ve spádu skutečně bydlí.

Jak řešit převis součtu spádových a „podvodně spádových“ dětí

V současné době je tedy ve spádu ZŠ Lesní evidováno 76 dětí s místem trvalého pobytu ve věku 6 let oproti maximální možné kapacitě 2 prvních tříd pro 56 dětí, takže je 20 dětí navíc – těch dětí, které podle zákona mají zaručeno přednostní přijetí.

O přijetí do školy rozhoduje vždy ředitel školy, ale co může dělat v takové situaci, kdy má více spádových dětí, než může přijmout?

Podle doporučení ochránkyně lidských práv Šabatové i krajského úřadu prý může losovat i ze spádových dětí, čímž ale dojde pravděpodobně k tomu, že část skutečně bydlících dětí se na školu nedostane, čímž bude porušeno jejich právo na blízkou spádovou školu zaručenou zákonem ve prospěch dětí, které jsou přehlášeny podvodně, některé údajně i do hotelu nebo ubytovny.  

Pár slov k rodičům předškoláků

Podvodným rodičům bych chtěla sdělit, že ZŠ Lesní je škola, jejímž zřizovatelem je statutární město Liberec a určená všem dětem ve smyslu školského zákona. Z tohoto důvodu není patřičné, aby si tuto školu pro své děti přivlastňovaly nějaké samozvané elity a vytvářely na ní svým dětem VIP klub, přičemž ani neváhají za tímto účelem spáchat podvod. Ke splnění vaší touhy po elitní škole jsou zřizovány školy soukromé, a rodiče, kteří chtějí pro své děti něco lepšího, než nabízí stát, mohou své děti přihlásit na školy tohoto typu. 

Také bych Vám chtěla připomenout, že trvalý pobyt nepřináší jen práva, ale i povinnosti.  Na bydlení dětí s rodiči ve společné domácnosti jsou vázány odčitatelné položky, případně daňové bonusy pro daňové účely, veškeré dávky státní sociální pomoci, na místo trvalého pobytu jsou to poplatky a další. Takže nezapomeňte, že na své podvodně odstěhované dítě nemůžete uplatnit odečitatelnou položku v přiznání k DPFO, pokud jste v zaměstnaneckém poměru, nezapomeňte tuto skutečnost oznámit zaměstnavateli, přihlašte své dítě k poplatku za odpady v „místě trvalého pobytu“, případně splňte další zákonné povinnosti vázané na trvalý pobyt.

V neposlední řadě bych Vás chtěla upozornit, že rodiče postižené Vaším podvodným jednáním se mohou bránit soudní cestou jak ve správním řízení, tak podáním trestního oznámení. V případě, že se ukáže, že rozhodnutí o přijetí vašeho dítěte do školy je rozhodnutím vydaným na základě podvržených podkladů (proti smyslu zákona), může být nařízen přezkum nebo obnova řízení podle správního řádu, takže nic nemáte definitivního. 

Rodičům dětí, které mají bydliště ve spádu školy bych chtěla vzkázat BRAŇTE SVÉ DĚTI. Pokud by se vaše děti staly obětí losovačky s podvodníky v jednom osudí, podejte odvolání proti rozhodnutí o nepřijetí. Bojkotujte rozhodnutí a nepřijměte školu, kterou nechcete a která je třeba velmi vzdálená od vašeho bydliště. Vzhledem k tomu, že jste byli poškozeni ve svých právech na spádovou školu, kterou vám zaručuje zákon a která vám byla garantována spádovou vyhlášku, podejte trestní oznámení pro trestný čin poškozování cizích práv (§ 209 TZ). Pokud si nepoctiví rodiče myslí, že mohou udělat podvod, když to zákon dle jejich výkladů povoluje, tak ať si ten podvod v mezích zákona obhájí i v případném vyšetřování orgány činnými v trestním řízení, příp. před přestupkovou komisí. Pokud někdo využívá nemravných prostředků k dosažení svého cíle, neváhejte použít všech legálních prostředků k tomu, abyste uhájili právo svých dětí.

Nenechte si vnutit názor falešných ochránců rodičů, které páchají podvod, že jejich děti mají také nárok na lepší školu. Mají, ale musí dodržovat nejen ustanovení zákona, ale také elementární slušnost, a to je nezajišťovat si nějaké právo podvodem a na úkor jiných spoluobčanů. 

Co může dělat vedení města Liberce a ředitel školy

Pan náměstek Langr, který řídí rezort školství statutárního města Liberce, jednoznačně stojí na straně občanů bydlících ve spádové oblasti škol proti občanům, kteří přihlásili děti podvodně.

Ředitel školy může při rozhodování využít více cest. Může zjistit, které děti se přistěhovaly v období bezprostředně před zápisem, u kterých dětí je rozdílné bydliště od rodičů, s využitím ustanovení § 136 správního řádu mu magistrát sdělí požadované údaje. Může v rámci pohovorů dosáhnout dohody s rodiči, kteří ve spádu nebydlí, může v katastru nemovitostí zjistit druh nemovitosti (zda je pro bydlení), majitele nemovitosti, který musel dát souhlas k umístění místa trvalého pobytu, v součinnosti s úředníky může vykonat místní šetření na podezřelých adresách a učinit o tom úřední záznam. Má tedy prostředky jak zjistit, kteří rodiče podvádějí se spádovostí. Pak se může v rozhodování o přijetí řídit smyslem zákona, nikoliv pouze dikcí, a své rozhodnutí o nepřijetí řádně odůvodnit všemi zjištěnými skutečnostmi.    

Pan ředitel může také ve smyslu doporučení ochránkyně práv přistoupit k losování dětí. Toto losování však nemá žádnou oporu v zákoně ani v publikované judikatuře, rodiče, jejichž zákonné právo bylo zkráceno, se mohou domáhat svého práva opravnými prostředky i soudní cestou. Sama veřejná ochránkyně práv Šabatová ve svém stanovisku k tomuto problému uvedla, že je přesvědčena, že „jde o zneužití práva ze strany rodičů.“

Zneužití práva nepožívá právní ochrany.

Občanský zákoník stanoví, že každý má povinnost jednat v právním styku poctivě a že nikdo nesmí těžit ze svého nepoctivého nebo protiprávního činu, ani z protiprávního stavu, který vyvolal nebo nad kterým má kontrolu.

V souvislosti s problémem tzv. „spádové turistiky“ při zápisech do škol jsem nenašla žádnou publikovanou judikaturu. Existuje však judikát řešící platnost voleb v souvislosti s otázkou trvalého pobytu občana a faktického bydliště občana, kdy dochází k účelovým přihlašováním občanů s evidentním cílem ovlivnit výsledek voleb do obecních zastupitelstev. Jedná se o ústavní nález Pl. ÚS 59/10 Volby do zastupitelstva Hřenska. Ústavní soud tady jasně řekl, že pouhé formální přihlášení se k trvalému pobytu ještě nemusí znamenat trvalé žití (bydliště) v obci, a právě jen trvalé žití v obci zakládá dle názoru Ústavního soudu právo volit. Ústavní soud tedy na rozdíl od textu volebního zákona preferuje spíš pojem „bydliště“ ve smyslu úpravy občanského zákoníku, než institut trvalého pobytu podle zákona o evidenci obyvatel. Postoj Ústavního soudu je nepochybně správný a logický, a je jen otázkou času a zákonodárné iniciativy, kdy bude v daném smyslu upřesněna právní úprava, a to nejen u voleb, ale u všech zákonů, u kterých je zneužitelná evidence trvalého pobytu účelově odlišná od bydliště.

Vážení rodiče předškoláků, kteří žijete ve spádovém obvodu ZŠ Lesní, moji milí sousedé, přeji Vám, aby se nelehká situace, v níž se nyní se svými dětmi nacházíte, vyřešila co nejlépe smírnou cestou. Věřím, že pan ředitel bude rozhodovat spravedlivě a příslušné orgány města Liberce mu budou nápomocny. Pokud se ale dostanete se do situace, kdy práva vašich dětí budou poškozena, neváhejte využít všech zákonných prostředků. V žádném případě však nedávejte najevo své rozhořčení a zklamání před svými dětmi, nestresujte je. Vstup malého človíčka do školy je velkým životním přelomem, a všem dětem bych přála, aby na svůj zápis i vstup do školy měly ty nejlepší vzpomínky.  

Alena Dvořáčková  

Subscribe
Upozornit na
0 Komentáře
Inline Feedbacks
View all comments
ZŠ Lesní v Liberci bude ve školním roce 2016-2017 otevírat 2 třídy pro celkem 56 dětí. K zápisu jich ale přišlo 92, z toho „spádových“ bylo 82. Počet dětí, které
Tak jsme se dozvěděli, že naši bývalí liberečtí politici Kittner, Krenk a Zeronik jsou nevinní, a jejich úmysly při správě města byly čisté jako
 Ve čtvrtek 26. září probíhaly v Liberci dvě politické akce, ze kterých se voliči mohli velmi poučit. Na ČT byla vysílána debata kandidátů vybraných
Komunisté v rámci volebního boje rozpoutali podivnou volební kampaň svého lídra soudruha Mackovíka, který je díky dohodám komunistů s bývalou krajskou vládou ředitelem záchranky