Co zjistila kontrola veřejných zakázek na SML?

V průběhu roku 2015 provedla kontrolní skupina ve složení PhDr. Jaromír Baxa, Ph.D. (ZpL), Ing. Eva Kočárková (SLK), Ing. Jan Puhal (ANO) a Václav Smrkovský (ZpL) kontrolu zadávání veřejných zakázek na SML v letech 2010 – 2014. Cílem byla identifikace problematických míst v zadávání veřejných zakázek a kontrola tak navázala na uplynulé kontroly kontrolního výboru z minulých let, dále na závěry mapy korupčních rizik ze září 2014. Dle tohoto výzkumu mezi zaměstnanci SML si pouze 43% zaměstnanců myslí, že ve veřejných zakázkách na SML není prostor pro manipulaci, naopak 34% je přesvědčeno o opaku.

Hlavní závěry kontroly:

1) Přestože má SML schválenou směrnici o zadávání veřejných zakázek (VZ), tato směrnice nezajistila ani srovnatelný způsob zadávání veřejných zakázek na SML, ani dobrou kvalitu realizovaných veřejných zakázek za přiměřenou cenu.

2) Důvodem rozdílné a nepříliš uspokojivé přípravy a realizace veřejných zakázek je neexistence jednoho specializovaného odboru veřejných zakázek, který by zaštiťoval agendu veřejných zakázek pro celý úřad v jednotné podobě a který by disponoval dostatkem odborně zdatných pracovníků.

3) Odbor právní a veřejných zakázek v uvedeném období neměl přehled o zadávaných veřejných zakázkách a na většinu otázek spojených s volbou zadávacích podmínek, zkušenostmi s externími administrátory apod. reagoval vedoucí odboru pouze odkazem na konkrétní odbory.

4) Časté bylo využívání externích administrátorů veřejných zakázek, v takovém případě odbor právní a veřejných zakázek nekontroloval správnost zadávacích dokumentací s ohledem na zájmy SML. Možností faktické přípravy zakázky přímo na jednotlivých odborech je SML vystaveno riziku chyb a rozhodování ve střetu zájmů a jde o systémové selhání SML.

5) Chybí dlouhodobější plán oprav a potřebných investic. S výjimkou programů IPRM rozhoduje o realizaci zakázky především zařazení či nezařazení dané zakázky do rozpočtu města. Soulad s potřebami města je často omezen na pouhé odstraňování havarijních stavů, které jsou identifikovány posudky odborných firem či techniků odborů města. Pouze odbor majetkové správy uvedl, že disponuje plánem oprav, ke kterému však spíše jen přihlíží. Důsledkem je nejen riziko nadužívání přímého zadávání na řešení havárií, ale především velmi omezený čas na samotnou přípravu veřejné zakázky: za kalendářní rok není možné stihnout odpovědnou přípravu zakázky se zapojením relevantních aktérů, případnou architektonickou soutěž, kvalitní přípravu projektu, zadávací řízení, kvalitní realizaci stavby a její převzetí.

6) Neexistuje systém interní kontroly v oblasti VZ. Kontrolu veřejných zakázek v uvedeném období neprováděl ani odbor kontroly a interního auditu. Je selháním odpovědných pracovníků SML, že jedinou kontrolní činnost u VZ tvoří nahodilé kontroly členů kontrolního výboru a spoléhá se jen na kontrolu radních při schvalování veřejných zakázek. Navíc doporučení z kontrol kontrolního výboru se v uvedeném období nepromítla do činnosti SML, s výjimkou částečného zohlednění závěrů z kontroly MŠ Čtyřlístek.

7) Kontrolní činnost byla v uvedeném období znesnadněna absencí evidence veřejných zakázek, která by umožnila průběžné vyhodnocování jejich úspěšnosti. Profil zadavatele takovou evidenci nedokáže nahradit, pokud neumožňuje export souhrnných statistik.

Kontrolní skupina dále prověřovala zakázku na rekonstrukci Kostelní ulice, kterou pro SML prováděla společnost TSML, a.s., na základě přímého zadání. Nedostatky v této zakázce dokládají závěr kontrolní skupiny, že zvládnutí výběru dodavatele nezaručuje úspěšnou realizaci veřejné zakázky.

1) Kontrolní skupina shledala, že zakázka nebyla kvalitně připravena (potřebná povolování měnící způsob provádění díla získávána až v průběhu realizace zakázky) a že v průběhu stavby doslova selhal stavební dozor investora. Výsledná kvalita práce, především provedení zástavby, neodpovídá představám občanů a nejspíše ani investora, SML ji následně reklamovalo, a to přesto, že převážná většina reklamovaných závad musela být zjevná již v době výstavby. Dle znaleckého posudku jsou však závady lokálního charakteru a týkaly se jen cca 12% plochy. Výsledný estetický dojem proto spadá především na investora a jím provedenou volbu stylu zádlažby.

2) Velkým nedostatkem stavby je průběžná dokumentace, stavební deník neobsahuje klíčové informace o provedených pracích, spotřebovaném materiálu apod. Tyto údaje jsou přitom klíčové pro konečný soupis provedených prací, který má být přílohou konečné faktury za dílo. Bez tohoto soupisu není možné posoudit oprávněnost fakturované částky.

3) Stavební dozor investora dle zjištění kontroly nebyly prováděny pracovníky SML, jak bývalo uváděno, ale firmou Investing CZ, a to bez smluvního zajištění a za finanční odměnu ve výši 108 tis. bez DPH zcela nepochopitelně vyplacenou z prostředků TSML, tedy zhotovitele stavby. Z dalších dokladů vyplynulo, že tímto způsobem firma Investing CZ získala od TSML v průběhu roku 2013 celkem 1140000 bez DPH, a to formálně za služby související s prácemi přímo zadanými SML. Tím došlo k porušení zákona o veřejných zakázkách, a to dělením zakázky podlimitní na zakázky malého rozsahu za účelem obejití jak interních pravidel SML tak zákona a vyhnutí se veřejné soutěži.

Na základě závěrů kontroly bylo identifikováno 28 doporučení na úpravu procesu přípravy, realizace a kontroly veřejných zakázek. Pokud budou závěry z kontroly přijaty, měla by se těmito opatřeními řídit Rada města. Informaci, jak bylo s doporučeními naloženo, by zastupitelé měli obdržet do 30.6.2016.

Samotný zápis z kontroly je k přečtení ZDE

Jaromír Baxa, zastupitel města za Změnu pro Liberec

Subscribe
Upozornit na
0 Komentáře
Inline Feedbacks
View all comments
Včera zastupitelstvo schválilo fond na dotace pro majitele cenných historických domů – jenže to má háček. Dotace se vztahují na domy v památkové zóně,
Libereckým facebookem hýbe rozhodnutí rady města prosazené především I. Langrem (SLK) a T. Kyselou (ex-ANO) vyměnit členy správní rady, tj. vyhodit J. Korytáře a
Krajské zastupitelstvo včera udělalo malý krok k nákupu ČSAD Liberec a vzniku nového krajského dopravního podniku. V diskusi zazněla celá řada poznámek, které stojí
(Pokračování zamýšlení nad politikou v Liberci) V minulém příspěvku jsem popsal paralýzu v libereckém zastupitelstvu způsobenou tím, že ani po konci koalice tu není
Korupce je závažným celospolečenským problémem, který zasahuje a ovlivňuje všechny vrstvy společenského života. Pokud jste se setkali s korupčním jednáním nebo třeba „jen“ s netransparentním jednáním státní správy či samosprávy, ať už ze strany politiků nebo úředníků, můžete nám to napsat prostřednictvím tohoto formuláře. My se Vaším podnětem budeme zabývat a dáme Vám zpětnou vazbu.