Pláž na náměstí – další ukázka nekomunikace s veřejností

Libereckou veřejností hýbe nápad vedení města zřídit v létě na nám. Dr. E. Beneše písečnou pláž. Podrobnosti jsou hluboce utajeny a dokonce ani liberečtí zastupitelé nic nevědí. A tak i zastupitelé Starostů jsou nuceni na dotazy občanů doprovázené mnohdy klepáním na čelo pouze krčit ramena a nezbylo jim, než se dojít zeptat přímo na radnici. Zjistili, že radnice připravuje letní kulturní program na nám. Dr. E. Beneše a sporná pláž má být jeho jednou součástí.

Měl by to být tahák, který má přivést lidi na náměstí. „Změna pro Liberec má ve svém Plánu pro Liberec jako jeden z hlavních bodů zapojování občanů do rozhodování o městě. Avšak když je příležitost a dokonce potřeba zeptat se lidí, jak by měl letní kulturní program vypadat a zda je podle nich smysluplné zřídit na náměstí pláž, plán jako by nebyl. Zasunutá facebooková výzva, aby lidé napsali, co by si přáli, rozhodně není způsobem zapojení občanů,“ říká zastupitelka za SLK Květa Vinklátová.

Starostové s písečnou pláží na náměstí nesouhlasí, neboť písečná pláž bez vody je ve skutečnosti pouští a nápad oživit náměstí pustinou za veřejné peníze může být jen nápadem mentální indispozice. „Postarat se o letní kulturní program a oživit tím prostor před naší nádhernou radnicí je jistě správné, ale vozit kvůli tomu na náměstí tuny písku, aby veřejnost mohla na lehátcích snít, že si užívá u moře, dělá z lidí hlupáky. Ti pak původně dobrý úmysl s jadrnými slovy odmítají. Peníze na pláž by bylo užitečnější použít na nákup čistého písku pro zanedbaná pískoviště nebo na zlepšení pláže a zabezpečení lepšího vstupu do vody na liberecké přehradě. Alespoň trochu by se tím zlepšilo letní koupání u přehrady, než bude možné realizovat projekt z IPRÚ na revitalizaci jejího okolí,“ kritizuje pláž na náměstí Michal Hron.

 

Starostové podali k územnímu plánu osm závažných připomínek

Starostové pro Liberecký kraj dlouhodobě kritizují kroky radniční koalice, kterými přepracovala část územního plánu města Liberec. Do 15. dubna mohli občané podávat připomínky k novému návrhu územního plánu, který byl prezentován na sedmi veřejných besedách. Toto právo využili i zastupitelé za Starosty pro Liberecký kraj a podali celkem osm závažných připomínek, kterými se chtějí domoci nápravy některých částí územního plánu.

Jedná se o následující připomínky.

  • Udržet centrální zásobování teplem jen tam, kde to je pro obyvatelé výhodné a ekonomicky zdůvodnitelné.
  • Plynovodní přípojky umožnit budovat v celém území města bez omezování.
  • Navrhovat pásy sídelní zeleně jen na pozemcích města či na pozemcích majitelů, kteří s daným využitím svých pozemků budou souhlasit.
  • Vybudovat kapacitní retenční nádrž pro zasněžování tak, aby se neplýtvalo pitnou vodou.
  • Přehodnotit výhledový počet obyvatel ze 103 tis. na minimálně 106 tis. a z toho důvodu přehodnotit počet a výměru zastavitelných ploch.
  • Zapracovat trasu nové komunikace v úseku Horní Hanychov – Spáleniště – křižovatka Puškinova x Ampérova do návrhu územního plánu nikoliv pouze jako územní rezervu, nýbrž jako řádně navrhovanou komunikaci.
  • Preferovat plochy pro výrobu u stávajících či plánovaných kapacitních pozemních komunikací a neumísťovat plochy výroby v bezprostřední blízkosti ploch pro bydlení.
  • Přehodnotit návrh využití pozemků ve vlastnictví města Liberce, které byly v návrhu ÚP v roce 2014 navrženy jako zastavitelné, ale v novém návrhu jsou navrženy jako nezastavitelné.

Připomínkami se bude nyní zabývat výbor pro rozvoj a územní plán města Liberec.  Předložení návrhu územního plánu se předpokládá v polovině roku 2017.

 

Dotace s rozumem

Dubnové zastupitelstvo bude schvalovat účast na dalších třech dotačních projektech spolupráce s partnery v Sasku (body 8, 21, 22). Stejně jako v jiných případech je nutno se ptát: Jaké budou přímé i nepřímé náklady související s projektem ve všech jeho fázích ‑ žádost, realizace i udržitelnosti? Kdo bude projekt řídit ke zdárnému konci? A nebylo by efektivnější kapacitu radnice využít pro důležitější úkoly? Jaký bude reálný přínos projektu pro město a komu přinese užitek?

Jako příklad uvádí Jan Marek, zastupitel za SLK: „U již schváleného projektu ALIZI je jedním z cílů v rámci spolupráce města Liberce s partnerským městem Žitava pozdvihnout skomírající Žitavu zpět k rozvíjejícímu se městu. Přitom pro cestovní náklady a diety libereckých úředníků a politiků je rozpočtováno 25 000 € (cca 690 000 Kč), zatímco Žitava se spokojí s desetinou.“

Ještě více sporný je dnes předkládaný projekt „Městské stromy v extrémním prostředí“ (bod 8), který předpokládá vysázení a sledování 15 ‑ 20 stromů v oblasti Vítězné ulice za neuvěřitelných 2,1 mil. Kč se spoluúčastí města 210 tis. Kč. „Oněch 2,1 mil. Kč se má použít na vynalezení hnojiva, popis technologie sázení, nalezení vhodných druhů stromů či dokonce na školení lidí z magistrátu. Možná by se zde ve spolupráci s Botanickou zahradou nebo zkušenými zahradníky pořídilo to samé jen za tu spoluúčast či jen o něco dráže. Při nejmenším se tato varianta měla spočítat,“ doplnil Michal Hron zastupitel SLK.

Starostové doufají, že předkládané projekty vytvoří pozitivní obraz města Liberce minimálně stejně dobře, jako vytvářel liberecký náměstek Korytář pozitivní obraz Žitavy v saských médiích, když ji propagoval jako báječné místo k žití.

Tisková zpráva SLK

Subscribe
Upozornit na
0 Komentáře
Inline Feedbacks
View all comments
Zelení budou kandidovat do zastupitelstva Libereckého kraje pod značkou Zelení pro kraj. Lídrem kandidátky je Milan Starec, který stojí dlouhé roky v čele občanského odporu
Na konferenci Novinářské fórum byly v pondělí 6. května vyhlášeni první výherci nového programu na podporu lokální žurnalistiky. Nadační fond nezávislé žurnalistiky ve spolupráci
Zastupitelstvo města Liberce na svém dnešním jednání zvolilo nového náměstka primátora s gescí pro energetiku a Smart City. Na návrh městské rady se jím
Nikdy nekouká na barvu politického trička, když jde o dobrou věc, domluví se se všemi. Má zkušenosti ze sněmovny i z vedení města, umí