Reakce náměstkyně Karolíny Hrbkové k vyjádření náměstka Tomáše Kysely k úpravám ve Volgogradské ulici

Pro větší přehlednost si dovoluji připomínky k textu pana náměstka Kysely vpisovat červeně. Vážení spoluobčané, dovolím si Vás z pozice náměstka primátora pro technickou správu majetku města informovat o stavu komunikace Volgogradská v Liberci a reagovat na reportáž „Retardéry na silnici plné děr“ odvysílanou dne 23. 10. 2016 ve zprávách TV Nova v 19.30 hodin. Můj příspěvek v uvedené reportáži byl vytržen z kontextu. Z materiálu, který byl pro reportáž se mnou natočen (cca 10 minut), byla vytržena pouze jedna jediná věta, která působila až arogantním dojmem. Této větě předcházelo vysvětlení situace – úpravy byly provedené na žádost místních občanů, měly vést a vedly ke snížení rychlosti projíždějících vozidel a jejich příprava byla projednána prostřednictvím Osadního výboru (OsV). Zároveň byla projektová dokumentace řádně projednána a schválena orgány státní správy a projekt i realizace odpovídají platné legislativě.

Výše uvedená reportáž kritizovala provedení úprav dopravního značení a technická opatření pro zvýšení bezpečnosti a zamezení průjezdu těžké nákladní dopravy ve Volgogradské ulici. Dovolím si shrnout podstatná fakta, která v reportáži nezazněla.

Vznik projektu

 

1.       V roce 2015 vznikl na základě žádosti obyvatel osadní výbor Janův Důl, jehož působnost je vymezena ulicemi Volgogradská, Husitská (horní část). Plán pro Janův Důl připravil tým lidí ve složení mimo jiné Karolíny Hrbkové a dalších zástupců Změny pro Liberec (zdroj: materiál do Zastupitelstva města Liberce připravený k projednání na 3. zasedání zastupitelstva města dne 26. 3. 2015). Na základě žádosti předsedkyně osadního výboru Janův Důl Anny Bokové, připravila náměstkyně primátora Karolína Hrbková prostřednictvím jí „svěřeného“ Odboru hlavního architekta projektovou dokumentaci na úpravu dopravního značení a technická opatření pro zvýšení bezpečnosti a zamezení průjezdu těžké nákladní dopravy, zpracovanou Urbanem Ocilkou, tohoto času členem poradního orgánu Rady města Liberce a to komise dopravy.

 

Dle mé dohody s panem náměstkem Kyselou spadá od začátku naší spolupráce příprava rekonstrukce Volgogradské ulice do mé gesce, včetně provizorního opatření na zvýšení bezpečnosti dopravy do doby rekonstrukce.

 

2.       Následně předmětná projektová dokumentace byla předána ke schválení orgánům státní správy (Odboru dopravy) a Policii ČR ke schválení. Po schválení projektu zajistil Odbor správy veřejného majetku, který spadá do mé působnosti, realizaci předmětné akce.

 

Dle výše uvedeného je jasné, že projektová dokumentace byla projednána a po zapracování připomínek schválena. Zapracovány byly i připomínky od odboru správy veřejného majetku, který spadá do gesce pana náměstka Kysely.

 

Realizace projektu

 

1.       Při realizaci bylo zjištěno, že projektová dokumentace nerespektovala stávající šířku komunikací, zejména v horním úseku a navržené prahy v celkovém počtu 4 ks nešlo osadit, neboť jejich navrhovaná délka (4 m) byla širší než stávající šířka komunikace (3,3 m)

Není to pravda, prahy byly navrženy v délce 3,40 m, ale kvůli stavu vozovky bylo nutné některé z nich zkrátit. Nejednalo se tedy o chybu v projektu, ale o značně zanedbaný stav vozovky. Prvky jsou navíc montované z jednotlivých dílů, tedy i snadno upravitelné.

 

2.       V projektové dokumentaci navržené prvky u objektu Volgogradská č.p. 37, znemožnily příjezd k tomuto objektu.

Majitel pozemku využívá jiný vjezd na pozemek, v okamžiku, kdy se ozval s připomínkou, že druhý vjezd používaný jednou do roka pro „přivezení dříví“ a rád by jej tak používal i nadále. Bylo mu na místě vyhověno.

 

3.       Během realizace a po realizaci Odbor správy veřejného majetku obdržel stížnosti na provedené prvky ze strany místních obyvatel, které navíc nebyly s vlastníky nemovitostí projednány.

Opatření byla navržena pro snížení rychlosti projíždějících osobních a nákladních vozidel. K jiným omezením nedošlo. Svůj účel zvýšení bezpečnosti dopravy tím, že se sníží rychlost vozidel, tato opatření splnila.

 

4.       Ze strany řidičů nákladních vozidel (např. spol. Resl) obdržel odbor správy veřejného majetku stížnost na provedení prvků – mobilního chodníku v křižovatce Kubelíkova x Volgogradská, které znemožňují vytáčení vozidel do silnice Volgogradské směrem k DGS, spol. Realmont a dalších.

Všechna opatření byla při projektování prověřena vlečnými křivkami pro průjezd kamionů, navíc byla dokumentace před realizací projednána s odborem dopravy a Policií ČR a odborem správy veřejného majetku, který spadá pod pana náměstka Kyselu, a po zapracování jejich připomínek byla schválena a předána k realizaci.

 

Chybné kroky ze strany města Liberce

 

1.       Odbor hlavního architekta si zadal projektovou dokumentaci, kterou zpracoval projektant, který nemá příslušná autorizační oprávnění pro projektování dopravních staveb, z čehož se odvíjely zejména problémy při realizaci.

Projektant dokumentace má veškerá potřebná oprávnění pro svou činnost, navíc se jedná o uznávaného projektanta dopravních staveb se zaměřením na zvýšení bezpečnosti dopravy.

2.       Osadní výbor, respektive jeho předsedkyně Anna Boková, neprojednal navržená dopravní opatření se všemi dotčenými vlastníky přilehlých nemovitostí u realizovaných úprav ulice Volgogradská. To znamená, že nebyl naplněn jeden ze základních úkolů činnosti osadního výboru spočívající v zapojení ostatních občanů do plánování investičních aktivit města.

Osadní výbor (OsV) byl společně se mnou iniciátorem úprav ve Volgogradské ulici a příprav její celkové rekonstrukce. Připravoval setkání k návrhům budoucích úprav, členové OsV diskutovali se sousedy a aktivně se podíleli na přípravě projektu. V první fázi jsme společně připravili dopravní opatření, která měla za úkol zpomalit projíždějící automobily a zajistit tak větší bezpečnost lidí, kteří zde bydlí. Toto se realizací zpomalujících prvků povedlo. Další fází je příprava podoby komplexní rekonstrukce ulice Volgogradská, kterou již ve spolupráci připravujeme.

 

Závěrem jsem svému gesčnímu Odboru správy veřejného majetku uložil následující nápravná opatření:

1.       Realizovat akce, které nezbytně musí zpracovat projektant s autorizací v oboru dopravní stavby.

2.       V případě požadavku osadních výborů musí osadní výbor doložit písemné dokumenty, že navržená opatření byla projednána se všemi vlastníky nemovitostí dotčenými úpravami komunikací. OsV by neměl suplovat práci odborů radnice, není to jeho povinnost. V ideálním případě by měl pomoci magistrátu a jeho úředníkům při veřejném projednávání různých záměrů. Svou úlohu v případě úprav ve Volgogradské ulici splnil OsV Janův Důl více než dobře. Žádat o „písemné dokumenty“ od všech vlastníků dotčených nemovitostí je úkolem magistrátu a osobně velmi pochybuji, že by u obdobných úprav úřad takto postupoval.

 

Závěrem jsem důrazně upozornil náměstkyni primátora Karolinu Hrbkovou (JEN A POUZE PROSTŘEDNICTVÍM TÉTO TISKOVÉ ZPRÁVY!), že její gesce zejména spočívá v pořizování územního plánu a v činnostech spojených s veřejnou zelení ve městě Liberci a nikoli s realizací dopravních staveb, které přísluší gesčně do mé správy. O problému se mnou pan náměstek nemluvil ani přesto, že jsme se osobně viděli v pondělí na poradě vedení, kde se mají obdobné problémy projednávat, nebo o chvíli později, když jsme společně hovořili o jiné části ulice Volgogradská. A jak jsem již výše poznamenala, byli jsme s panem náměstkem Kyselou od začátku naší spolupráce dohodnuti, že projektovou přípravu pro rekonstrukci této ulice si beru na starosti já, včetně souvisejících provizorních opatření.

Jsem toho názoru, že by realizace takové akce již neměla vzniknout, a tímto se omlouvám za vzniklé komplikace všem občanům předmětné lokality. Realizace podobných opatření s sebou vždy nese určitou míru nespokojenosti. Provizorně zde napravujeme nevyhovující stav, který je v lokalitě již minimálně 35 let. Zároveň nad situací nezavírám oči jako mí předchůdci na radnici a postupnými kroky situaci řeším. Na základě podnětů od občanů připravujeme drobné úpravy realizovaných opatření. Tato opatření jsou funkční a plní svůj účel. Jedná se o demontovatelná provizorní opatření do doby komplexní rekonstrukce ulice. Poté budou demontována a použita jinde.

Možná si řeknete, pravá ruka neví, co dělá levá. Ono je to trochu složitější. Kolegyně Karolína Hrbková, v dobré víře vyhovět osadnímu spolku, zřejmě neměla dostatečné informace o projednání věci samé v dané lokalitě. Velmi dobře jsem si vědoma, jak projednávání projektové dokumentace probíhalo, osobně jsem se totiž účastnila několika setkání. Zřejmě se spolehla se na erudovanost projektanta. To vše ovšem přineslo chyby, které se objevily v samotném provozu. Podobného rozhodování se chci do budoucna absolutně vyhnout. O dopravních situacích kdekoliv ve městě musí rozhodovat odborníci. Samozřejmě i na základě podnětů občanů a občanských sdružení, ale vždy v kontextu se všemi souvislostmi.

Osobně nerad něco slibuji. Jak říká klasik: „Slibem nezarmoutíš“. Tohoto rčení jsem však dalek. Nyní však můžu slíbit, že veškeré další akce budou vždy konzultovány s osobou podávající připomínku či podnět a budou navržena řešení splňující nejenom očekávaný výsledek, ale budou i v legislativní shodě.

„Opakovaně upozorňuji kolegy z ANO na to, že posílat si vzkazy přes média a okopávat si veřejně kotníky považuji za neprofesionální.  Pan náměstek Kysela by namísto Volgogradské měl věnovat zvýšenou pozornost naopak jiným místům v Liberci, např. ulicím Horáková, Šamánkova nebo Orlí, kde probíhají plánované rekonstrukce pomalým tempem, celé dny se zde nic neděje a výsledkem jsou zácpy ve městě s negativním dopadem na tisíce Liberečanů. To se situací ve Volgogradské nelze srovnat. Osobně panu náměstkovi rád pomůžu, např. s Teplárnou, ale očekávám alespoň základní kolegialitu v jiných věcech. Jeho veřejné a zavádějící vyjádření k práci kolegyně Hrbkové považuji za neprofesionální a krajně nevhodné.“

Jan Korytář, náměstek pro ekonomiku, strategický rozvoj a dotace

 

Tomáš Kysela
náměstek primátora pro technickou správu majetku města

Ing. Karolína Hrbková

Náměstkyně primátora pro územní plánování, veřejnou zeleň a životní prostředí

 

Mgr. Jan Korytář

 

Náměstek primátora pro ekonomiku, strategický rozvoj a dotace

 

 

 

Subscribe
Upozornit na
69 Komentáře
Nejstarší
Nejnovější Most Voted
Inline Feedbacks
View all comments
Na konferenci Novinářské fórum byly v pondělí 6. května vyhlášeni první výherci nového programu na podporu lokální žurnalistiky. Nadační fond nezávislé žurnalistiky ve spolupráci
Zastupitelstvo města Liberce na svém dnešním jednání zvolilo nového náměstka primátora s gescí pro energetiku a Smart City. Na návrh městské rady se jím
Nikdy nekouká na barvu politického trička, když jde o dobrou věc, domluví se se všemi. Má zkušenosti ze sněmovny i z vedení města, umí
„Před dnešním zasedáním krajského zastupitelstva jsem médiím poskytl vyjádření k aktuálnímu dění v tzv. kauze „Liberec“. S kauzou Liberec, ani s žádnou její medializovanou větví,