Nový Terminál Liberec v otázkách a odpovědích

Minulý týden proběhlo první setkání s architekty, týkající se veřejné zakázky malého rozsahu na zpracování architektonických návrhu na budoucí řešení parkovacího domu a odbavovací budovy u nádraží ČSAD, včetně budoucího řešení širšího okolí. Na prohlídce místa plnění byli přítomní účastníci seznámeni především se samotnou lokalizací místa plnění a prostorovým vymezením umístění budoucího stavebního objektu, okolních pozemků a navazujících komunikací.

 

Jednání zahájil náměstek primátora Jan Korytář s rozdělením témat schůzky na dvě základní části. První část zahrnovala obecné podmínky zadávací dokumentace. Druhá část se zaměřila na odborné dotazy k tématu a jednotlivé připomínky zúčastněných subjektů.

V úvodu bylo popsáno stanovisko České komory architektů, která zaslala dopis týkající se možnosti nápravy podmínek. (Tyto podmínky jsou také uvedeny v odpovědi k dotazu č. 3). Statutární město Liberec již ČKA zaslalo odpověď.

Předmětem schůzky bylo také vysvětlení vztahů mezi Libereckým krajem a statutárním městem Liberec ve věci koordinace budoucího řešení širšího území.

Statutární město Liberec v současné době zahájilo předběžná jednání s vlastníkem přilehlých pozemků autobusového nádraží, společností ANL. Právě zaslané architektonické návrhy, výkres č. 3, mohou být pro statutární město Liberec rozhodným argumentem k jejich budoucímu získání.

Vzhledem k tomu, že budoucí vývoj celého území není v tuto chvíli ještě zcela známý, je v rámci zpracování architektonických návrhů potřeba zvážit i budoucí využití objektu zázemí (mimo parkovacího domu) například jako kanceláří.

Důležitým faktorem pro hodnocení bude i environmentální rozměr objektů přestupního terminálu veřejné dopravy a samostatného parkovacího domu (použité materiály, efektivita provozu, zelená střecha, hospodaření s dešťovými srážkami, využití solární energie apod.)

 

Na shora uvedené prohlídce místa plnění byly vzneseny a zároveň též zodpovězeny následující dotazy (žádosti o vysvětlení):

Jaký má být rozsah zpracovávaného materiálu, který se má odevzdávat?

Zadavatel požaduje sestavení dokumentů předložených v rámci Architektonického návrhu zpracovatele (tj. dodavatele a účastníka) v tomto členění:

1.     Grafický návrh

Grafická část v členění:

1. ks    – vizualizace navrhovaného stavebního objektu (perspektivní pohledy na celkové architektonické řešení stavby) včetně zákresu stavebního objektu do min. vybraných 2 fotografií (které jsou přiloženy v Příloze č. 5 této Zadávací dokumentace);

             – situační zákres do katastrální mapy včetně venkovních ploch a konceptu dopravního napojení;

2. ks    – provozní a dispoziční schéma ve formě zvolené zpracovatelem (zejména výkresy půdorysů stavebního objektu a výkresy řezů stavebního objektu ilustrující dispoziční a provozní uspořádání);

             – koncepce konstrukčního a materiálového řešení a odhad investičních nákladů;

3. ks    – Ideový návrh na možné budoucí využití přilehlých ploch autobusového nádraží s možným propojením ulic Žitavská a Matoušova v Liberci.

Grafická část bude předložena v tištěném vyhotovení 3 kusů (dle shora uvedeného 1., 2. a 3. ks grafické části) ve formátu A1, a to ve vyhotovení na panelech z lehkého materiálu (např. karton, kappa deska, forex deska apod.) a bude splňovat podmínky anonymity dle této Zadávací dokumentace.

Obsah grafické části, při dodržení formátu A1, dle shora uvedeného je stanoven v doporučeném (nikoliv závazném rozsahu). Nedodržení výše uvedených bodů nepovede k vyloučení architektonického návrhu z této veřejné zakázky, nicméně může být zohledněno při hodnocení architektonických návrhů z hlediska jednotlivých hodnotících kritérií a to jak pozitivně, tak i negativně. Důraz bude kladen na logiku, nápaditost, smysluplnost, estetičnost a komplexnost řešení.

2.     Textová část

Textová část v členění:

a)     zdůvodnění zvoleného celkového řešení umístění stavebního objektu v území,

b)    zdůvodnění zvoleného komplexního architektonického řešení stavebního objektu,

c)     propočet ekonomických a investičního nákladů stavebního objektu,

d)    popis konstrukčního, materiálového a energetického řešení stavebního objektu,

e)    popis dispozičních a prostorových vztahů – dispoziční a provozní řešení stavebního objektu.

Textová část bude předložena ve dvou tištěných vyhotoveních ve formátu A4 a bude splňovat podmínky anonymity dle této Zadávací dokumentace.

Obsah textové části dle shora uvedeného je stanoven v doporučeném (nikoliv závazném rozsahu). Nedodržení výše uvedených bodů nepovede k vyloučení architektonického návrhu z této veřejné zakázky, nicméně může být zohledněno při hodnocení architektonických návrhů z hlediska jednotlivých hodnotících kritérií a to jak negativně, tak pozitivně. Důraz nebude kladen na rozsah textové části, ale na stručnost, jasnost, smysluplnost, nápaditost a srozumitelnost, případně flexibilitu navrhovaného řešení.

3.     Digitální (elektronická) část

Digitální část v členění:

a)     Grafická část (dle shora uvedeného bodu 1.) ve formátu *.pdf a *jpg,

b)    Textová část (dle shora uvedeného bodu 2.) ve formátu *.pdf a *doc.

Digitální část bude předložena na nosiči CD/DVD a bude splňovat podmínky anonymity dle této Zadávací dokumentace. Nosič CD/DVD bude vložen do Obálky s identifikačními dokumenty zpracovatele (dle ustanovení odst. 7.2 tohoto článku Zadávací dokumentace).

 

Jaký je postoj České Komory Architektů k regulérnosti soutěže?

Česká Komora Architektů zaslala dopis vyjadřující se k veřejné zakázce zpracované statutárním městem Liberec s názvem „Přestupní teminál veřejné dopravy a samostatný parkovací dům – architektonický návrh“. Aby byly naplněny principy regulérní architektonické soutěže je potřeba naplnit následující:

předem známá porota s nadpoloviční většinou odborníků nezávislých na vyhlašovateli, schopná nezávisle, kvalifikovaně a transparentně posoudit kvalitu tvůrčích řešení, která odsouhlasila soutěžní podmínky.

adekvátní výše cen pro účastníky oceněné na 1. – 3. místě. Ty mají dle Soutěžního řádu České komory architektů dosahovat v součtu min. 1 % z přepokládaných investičních nákladů.

soutěžní lhůta v délce minimálně 6 týdnů.

Dne 16. února město Liberec odeslalo návrh řešení na všechny výše uvedené body s tím, že pokud bude ze strany ČKA alespoň minimálně vstřícný přístup, věříme, že naše návrhy na řešení budou akceptovány.

Je možné nějak ošetřit autorská práva při dozoru nad dalšími stupni projektové dokumentace?

Je zájmem města jako investora, aby autor či autoři vítězného návrhu průběžně a efektivně dohlíželi na přípravu a výslednou podobu dalších stupňů projektové dokumentace. Formu, jak to bude zajištěno, v současné době ještě připravujeme. Tento požadavek bude doplněn do smlouvy, která bude přílohou zadávacích podmínek dalších stupňů projektové dokumentace.

Jaký byl důvod volby Licenční smlouvy a odkupu licence Architektonického návrhu?

Typ smlouvy byl stanoven na základě jednání s externím zpracovatelem zadávací dokumentace – právní kanceláří. Jedním z důvodů bylo i zajištění odpovídajícího smluvního rámce pro investora s ohledem na to, že se jedná o významnou dotační akci.

Je možné rozdělit projekt na etapy (etapizace projektu)?

Ano. Rozdělení na více etap může být předmětem návrhu a to nejen co se týče řešení souvisejících ploch a objektů v okolí, ale i případně samotných objektů, které se v budoucnu mohou dále vyvíjet.

Jak má být architektonický návrh vázán na využití ploch v okolí?

Ačkoliv okolní pozemky zatím nepatří do majetku statutárního města Liberec, město již zahájilo jednání o podmínkách jejich případného získání. Návrhy by proto měly obsahovat alespoň základní ideové, funkční a prostorové vazby na plochy v okolí a to jak v současném stavu, tak variantě ve stavu výhledovém v případě, že se podaří výše uvedené pozemky získat do majetku města.

Jak se k celkové situaci veřejné dopravy staví Krajský úřad pro Liberecký kraj a jaké varianty se zvažují?

Problematika terminálu veřejné dopravy v Liberci byla předmětem společného jednání zástupců Libereckého kraje, statutárního města Liberec, KORID, ČD, SŽDC, ČD Cargo, DPMLJ, Valbek dne    7. 2. 2017, kde byla pro další koordinaci ustanovena pracovní skupina. Výstavba Terminálu připravovaná statutárním městem Liberec není v rozporu s výhledovým řešením prezentovaným ze strany Libereckého kraje. Objekt parkovacího domu by měl zůstat na stejném místě i v případě, že by se autobusové nádraží v budoucnu integrovalo do blízkého nádraží vlakového. Objekt zázemí pro cestující, řidiče apod. by měl v tom případě umožnit i jeho budoucí využití pro jiné účely (kanceláře, byty, zázemí pro obchod či služby) s tím, že je ale třeba respektovat, že by zde mělo i  v tomto případě zůstat zázemí pro návštěvníky města, kteří by zde nechali auto a dále pokračovali MHD.

Je možné zvýšit flexibilitu zadaných technických specifikací?

Hodnotící komise nebude rigidně sledovat naplnění stanovených parametrů technické specifikace. Pokud dojde jejich změnou např. ke zvýšení efektivity nebo bude  změna parametrů jiným přínosem pro investora, neměla by být tato změna automaticky důvodem pro vyloučení nabídky z hodnocení.  Stanovené parametry jsou pouze vodítkem, jejich případné změny ale doporučujeme konzultovat dopředu, aby nebyly v rozporu s dotačními podmínkami. Avšak i v případě, že by se tak stalo, ale celkový návrh by nejlépe vyhovoval zadání objednatele, může být i takovýto návrh vyhodnocen jako nejlepší, s tím, že dílčí sporná část bude v dalších etapách projektu upravena.

Jaké jsou podmínky výstavy a zásahů do ochranného pásma v okolí podzemního tunelu, který vede pod Autobusovým nádržím v Liberci?

Dle sdělení správce tunelu ŘSD nemá tato stavba vyhlášené ochranné pásmo, ŘSD požaduje dodržet odstup navrhovaných staveb 5m od vnější stěny tunelu. Je však zřejmé, že úpravy nad samotným tunelem musí respektovat jeho nosnost.

Jaká je specifikace bližších vztahů v okolí? Je možné na okolním pozemku uvažovat například s vodní plochou, pěší zónou, sportovištěm?

Návrh řešení souvisejících okolních ploch je plně v kompetenci autora návrhu, případně může být i podnětem na budoucí změnu územního plánu. Investor je připraven zvážit i novátorské či neobvyklé řešení, které ale nesmí být samoúčelné a v nepoměru k získanému užitky a vynaloženým prostředkům. Ideální řešení povede k tomu, že zde vznikne organická součást města, kde bude maximálně využit její potenciál s minimalizací rušivých efektů pro okolí.

Pro lepší přehled uvádíme, že v budoucnu se v jedné z variant počítá i se zklidněním dopravy v prostoru před vlakovým nádražím.

Mělo by být součástí přestupního terminálu veřejné dopravy nějaké specifické vybavení či „lákadlo“?

Ano, viz Příloha č. 1. Charakteristika stavebního objektu – „ Součástí řešení může být zařízení, které bude motivovat automobilové návštěvníky Liberce k využití parkovacího domu a následnému přestupu na MHD…“ Mělo by jít o takové řešení, které bude již samo o sobě motivací pro návštěvníky Liberce, kteří přijíždějí autem, aby sem přijeli, zaparkovali a dále pokračovali MHD. Jedná se například o návštěvníky ZOO, kteří zejména v letních měsících zcela zaplní ulice v okolí vchodu do ZOO a jejichž část chceme motivovat k zaparkování v novém parkovacím domě, spolu s využitím navigačního systému a systému slev na MHD a vstupné. Pro inspiraci – zařízení, které by mohlo být motivací pro zařazení na seznam cílů, které chce návštěvník Liberce vidět – velké akvárium, originální restaurace, interaktivní expozice apod.

Je možné navyšovat počet parkovacích míst?

Ano, počet parkovacích míst lze navyšovat nad stanovený počet, uvedený v zadávací dokumentaci.

Je objekt na parcele popisné číslo 4100 určen k demolici?

Objekt na parcele popisné číslo 4100 není určen k demolici, ale bude se rekonstruovat, po rekonstrukci v něm budou sociální byty. Jedná se o dům v majetku města Liberce.

Je možné uvažovat jiné užití objektů, než je stanoveno v zadávacích podmínkách?

Ano, užití objektů uvedené v zadávacích podmínkách lze v odůvodněném rozsahu doplnit i jiným vhodným způsobem využití.

Existuje možnost jak zakomponovat mandát architekta do dalších stupňů projektové dokumentace?

Ano, do ZD na zhotovitele dalších stupňů projektové dokumentace chceme zakomponovat autorský dohled autora vybraného architektonického návrhu.

Budete v dalším stupni projektové dokumentace soutěžit pouze podle ceny nebo i jiných kritérií?

Zpracovatele dalších stupňů chceme soutěžit podle více kritérií, nechceme soutěžit pouze podle nejnižší ceny. Zvážit můžeme i účast zástupce autorů vítězného návrhu v hodnotící komise v soutěži na zpracovatele následné DUR a DSP, resp. PD.

Jak se k odkoupení autorských práv staví Česká Komora architektů?

Česká komora architektů chápe náš postup, nicméně nás upozorňuje na možnost zadání celého projektu vítězi architektonické soutěže formou jednacího řízení bez uveřejnění, zejména z důvodu zachování odpovědnosti  a kontinuity práce na projektu. Smysl této snahy chápeme, nicméně dle našeho názoru existují i jiné cesty, než pouze JŘBU a také je nutné vzít v potaz, že se jedná o investiční akci, která musí respektovat dotační pravidla.

Je možné soutěžit samostatně pouze parkovací dům?

Ne. Předmětem návrhu mají být oba objekty: parkovací dům i odbavovací budova terminálu a návrh řešení širšího okolí.

Proč se neřeší Terminál včetně okolních pozemků?

Objekty, na které bude město žádat o dotaci, musí být na pozemcích ve vlastnictví města. Na základě architektonických návrhů objektů odbavovací budovy a parkovacího domu umístěných na p. p. č. 4102/1 a 4103/2 bude město připravovat jejich výstavbu z dotačních prostředků. Návrhem využití okolních pozemků se statutární město Liberec bude inspirovat při dalších krocích (výkup okolních pozemků, případně další etapa řešení daného území).

Která příloha zpracování řeší širší okolí terminálu a parkovacího domu?

Toto území řeší příloha č. 3 dle bodu 7. 3. zadávací dokumentace – 3. ks – Ideový návrh na možné budoucí využití přilehlých ploch autobusového nádraží s možným propojením ulic Žitavská a Matoušova v Liberci.

Má být v řešení funkční vazba na bližší okolí a souvislosti? (Není zřejmé budoucí nakládání s objekty v okolí).

Ano, viz předchozí otázka. Toto je možné zpracovat i variantě. Před precizně graficky a detailně zpracovanou jednou variantou řešení na panelu č. 3 může být jako nejlepší vyhodnocen návrh variantní formou náčrtu „v tužce“, pokud bude obsahovat nejlepší řešení či nápady na budoucí řešení.

Je možné navrhovat objekty s možností přestavby?

U odbavovací budovy je možnost budoucí přestavby, resp. změny vnitřního využití jedním z důležitých hodnotících kritérií. To samé je možné i u parkovacího domu, pokud bude mít toto řešení opodstatnění.

Může být součást zadání stání pro autobusovou dopravu na ulici Žitavská?

Ano. Pro celé autobusové nádraží se uvažuje s počtem cca 10 nástupních a výstupních stání pro autobusy. Jejich část může být umístěna i na straně řešeného prostoru směrem k ulici Žitavská, tak, aby umožnila vystupujícím co nejkratší přestup na MHD a odstranila výškový rozdíl. Akceptováno bude ale i řešení s ponecháním zastávek v současné ploše autobusového nádraží.

Existuje možnost odklonu dopravy? Kudy?

Ano, existuje zatím pracovní varianta odklonu části dopravy ulicí 1. máje, Vaňurovou a prodloužením Matoušovy ulice (přes stávající plochu autobusového nádraží)tak, aby v úseku mezi nádražím ČD a novým terminálem došlo v ul. Žitavské ke zklidnění nebo vyloučení automobilové dopravy.

Jaký je poměr zadání, jak bude kladen důraz na jednotlivé panely 1 – 3, jako mají váhu?

Viz dotaz č. 2

–          architektonické ztvárnění navrhovaného stavebního objektu.

–          provozní a dispoziční schéma, koncepce konstrukčního a materiálového řešení a odhad investičních nákladů.

–          ideový návrh na možné budoucí využití přilehlých ploch.

Váha bude víceméně rovnoměrně rozložena zhruba třetinově, tzn. důležité jsou pro investora všechny tři panely, resp. okruhy řešení.

Lze hýbat se základními parametry stavebního objektu?

Zde doporučujeme specifikovat o jaké parametry by mělo jít a odpovíme na konkrétní dotaz.

Je potřeba brát při návrhu okolní objekty? (např. URAN, Tř. 1. máje 108/48).

Ano. U budovy Uranu, Tř. 1. máje 108/48, který je v majetku města, se zvažuje rekonstrukce objektu se zachováním stávající funkce (kanceláře Magistrátu města Liberce a Městská policie). V regulačních podmínkách odboru hlavního architekta města Liberec (02/2016) je uveden záměr dotvořit blok zástavby tvořený budovou Uranu a budovou bývalého Skloexportu. Architektonický návrh by měl tyto faktory brát v úvahu.  Investor může ocenit např. i základní vizualizaci nového pláště budovy Uranu či jeho dostavby a návaznost na objekty parkovacího domu a zázemí pro cestující.

 

                                                                                                                                                                               

   Jan Korytář, Náměstek primátora pro ekonomiku, strategický rozvoj a dotace

 

                                                                                                                              

Subscribe
Upozornit na
80 Komentáře
Nejstarší
Nejnovější Most Voted
Inline Feedbacks
View all comments
Společnost STEM/MARK, a. s., provede pro město sociologický průzkum za účelem ověření a rozšíření dat v rámci Místní agendy 21. V průzkumu město osloví
Na kandidátce hnutí Starostové pro Liberecký kraj pro podzimní krajské volby dostávají kromě zkušených a úspěšných politiků a starostů velký prostor také nové tváře.
Zachovat kulturní dědictví, pečovat o památky ve vlastnictví Biskupství litoměřického a jeho farností a také prezentovat jejich obnovy veřejnosti. To jsou hlavní cíle memoranda, které
Nadace Ivana Dejmala pro ochranu přírody bude i v letošním roce pokračovat v ambiciózním projektu výsadeb druhově a věkově rozmanitých lesů na Liberecku. Projekt
Korupce je závažným celospolečenským problémem, který zasahuje a ovlivňuje všechny vrstvy společenského života. Pokud jste se setkali s korupčním jednáním nebo třeba „jen“ s netransparentním jednáním státní správy či samosprávy, ať už ze strany politiků nebo úředníků, můžete nám to napsat prostřednictvím tohoto formuláře. My se Vaším podnětem budeme zabývat a dáme Vám zpětnou vazbu.