V Liberci podepsána koaliční smlouva mezi Starosty, ANO a ODS

V Liberci byla včera odpoledne podepsána koaliční smlouva mezi vítěznými Starosty pro Liberecký kraj, ANO a ODS. Primátorem se stane Jaroslav Zámečník ze Starostů pro Liberecký kraj.

Liberec bude mít jedenáctičlennou radu, v níž budou mít 5 členů Starostové, 4 členy hnutí ANO a 2 členy ODS.

V čele Liberce usedne Jaroslav Zámečník, který je se zdejší politikou spojený téměř 30 let. Primátorský post bude zastávat v barvách Starostů pro Liberecký kraj, kterých je členem od roku 2014, po volebních debaklech ODS, které byl členem 23 let a na úrovně kraje i města zastával významné politické funkce, mezi nimiž je například radní hejtmana Libereckého kraje v letech 2000-2004.

Starostové budou mít náměstka pro technickou správu města, kterým by měl být Jiří Šolc a také náměstka pro kulturu a školství, tím bude Ivan Langr, kterého v uplynulém volebním období Starostové „vykoupili“ Změně pro Liberec, za kterou byl původně zvolen, aby poté v radě města hlasoval proti ní. Radním za Starosty by měl i být tradičně vratislavický starosta, kterým je Lukáš Pohanka. Dalším radním v barvách Starostů je matador liberecké politiky, Michal Hron.

Ve volbách druhé ANO 2011 bude mít svého zástupce na místo statutárního náměstka pro rozvoj a investice, Kterým bude Jiří Němeček. ANO získalo i resort ekonomiky, který  obsadí dosavadní magistrátní úředník a  vedoucí odboru ekonomiky na městě Zbyněk Karban. Dva neuvolnění radní za ANO budou podnikatelka Šárka Prachařová a známý pivovarník Marek Vávra.

ODS bude mít dva neuvolněné radní. Na vedení města bude mít veliký vliv i bývalý primátor za ODS Jiří Kittner, který se hned po volbách ujal vyjednávání na podobě koalice, ač jeho jméno na kandidátce schválně nefungovalo. Jednou z radních za ODS bude jeho dlouholetá sekretářka Petra Breňová. Dalším bude lídr ODS příi letošních volbách  Petr Židek.

Koalice bude mít pohodlnou většinu 31 hlasů z 39. Starostové mají 16 mandátů, ANO 11 a ODS 4. Změna pro Liberec se šesti zastupiteli a LOL –Liberec otevřený lidem se dvěma zůstanou v opozici.

Text koaliční smlouvy:

Volební strany Starostové pro Liberecký kraj, ANO 2011 a Občanská demokratická strana (dále jen „koaliční strany“), vědomy si své odpovědnosti za správu Statutárního města Liberce (dále také „SML“) uzavřely níže uvedenou koaliční smlouvu pro volební období Zastupitelstva statutárního města Liberec 2018–2022.

Článek I

Účastníci a předmět smlouvy
1) Účastníky této smlouvy jsou kluby zastupitelů Starostové pro Liberecký kraj, ANO 2011 a Občanská demokratická strana, zastoupené předsedy zastupitelských klubů těchto tří smluvních stran.
2) Předmětem této smlouvy je vytvoření základního rámce pro úspěšné fungování koalice složené z účastníků této smlouvy po celé volební období Zastupitelstva SML 2018–2022. Hlavním cílem této koalice je prosazovat a plnit společné Programové prohlášení koalice, zejména prostřednictvím Rady SML, zastupitelů koaličních stran, prostřednictvím zástupců SML ve společnostech, ve kterých má SML majetkovou účast. Programové prohlášení koalice se stane přílohou této smlouvy.
3) Účastníci této smlouvy budou hledat podporu k prosazování svého programového prohlášení u všech zbývajících zastupitelských klubů, případně u zastupitelů stojících mimo zastupitelské kluby.

Článek II

Základní cíle koaliční spolupráce
1) Koaliční strany budou usilovat o kvalitní fungování MML, kde budou jednotlivé pozice obsazovány na základě výběrových řízení a na základě odborných znalostí, zkušeností a osobních kvalit jednotlivých uchazečů podle předem známých kritérií tak, aby MML byl zejména v oblasti výkonu státní správy nezávislý na politickém složení samosprávných orgánů SML.
2) Koaliční strany se zavazují, že stanoví pravidla, která zamezí korupčnímu jednání a střetu zájmů ve všech orgánech SML, jejich členů a zaměstnanců Magistrátu města Liberce („dále také „MML“). V rámci kompetencí příslušných orgánů SML budou prosazovat obdobná opatření v příspěvkových organizacích zřizovaných SML a rovněž ve všech společnostech, v nichž má SML majetkovou účast.
3) Koaliční strany budou usilovat o co nejširší zapojení veřejnosti do rozhodovacích procesů SML, a to jak jednotlivců, tak podnikatelských, neziskových a veřejnoprávních subjektů.
4) Koaliční strany budou pečovat o vyvážený rozvoj všech částí SML s prioritou v oblastech, které má město v přímé působnosti.

Článek III

Principy koaliční spolupráce
1) Koaliční strany spolu budou vzájemně jednat vždy jako suverénní a rovnocenní partneři, současně s respektováním síly mandátu vzešlého z komunálních voleb 2018.
2) Koaliční strany budou vždy v prvé řadě usilovat o přijímání společných klíčových rozhodnutí konsenzuálním způsobem. Pro nalezení konsenzu v jednotlivých otázkách jsou koaliční strany připraveny vytvořit dostatečný časový prostor. Tento princip se uplatní vždy při jednáních mimo orgány SML a při jednáních o strategických rozhodnutích v Zastupitelstvu SML a Radě SML. Těmi jsou zejména rozpočet, rozpočtový výhled a jeho změny, přijetí závazků města nad 10 mil. Kč, územní plán a jeho změny, majetkoprávní operace s nemovitými věcmi strategického významu nebo s hodnotou nad 10 mil. Kč, strategické rozvojové projekty, výkon práv akcionáře a společníka v městských společnostech a společnostech s majetkovou účastí města a statutárních zástupců městských společností a organizací.
3) Koaliční partneři se shodli, že veškerá ujednání týkající se rámce resortních rozpočtů, rozpočtu SML, koncepčních, strategických a dalších smluvně předem definovaných materiálů budou schvalována ve shodě všech tří partnerů.
4) Při přijímání rozhodnutí, která nejsou strategická anebo u nichž nebyl nalezen konsenzus, se rozhoduje hlasováním v příslušných orgánech SML. O způsobu hlasování se koaliční strany předem informují v dostatečném předstihu.
5) V případě, že člen Zastupitelstva SML za koaliční stranu nebude hlasovat pro návrh vzešlý z Rady města, oznámí to v dostačném předstihu prostřednictvím předsedy svého zastupitelského klubu.

Článek IV

Řešení sporů
1) Účastníci koaliční smlouvy mají právo v případě, že nedojde ke shodě na řešení problematiky spadající do kompetence uvolněných radních, Rady SML a Zastupitelstva SML svolat koaliční jednání s cílem dosáhnout koaličního konsenzu v řešení problematiky, kvůli níž je jednání svoláváno. Termín, obsah a místo jednání oznámí účastník svolávající koaliční jednání prokazatelnou formou nejméně 24 hodin před termínem svolávaného jednání, nedohodnou-li se všichni účastníci smlouvy operativně, pro daný případ, na kratším termínu. Koaliční jednání nebudou probíhat mimo pracovní dny, nedohodnou-li se všichni účastníci jinak.
2) Účastníci smlouvy jsou povinni na jednání svolaném dle odst. 1 vyslat své zástupce.
3) Při koaličním jednání má každá ze stran jeden hlas a výsledkem koaličního jednání musí být konsenzuální rozhodnutí. Nedojde-li na jednání svolaném dle odst. 1 ke konsenzu účastníků koaliční smlouvy, řešení obsahu jednání se projedná opětovně na dalších jednáních, která musí proběhnout do dvou pracovních dnů od termínu předchozího jednání. Nedojde-li ke shodě ani na závěrečném jednání, potom může být koaliční smlouva ukončena, nedohodnou-li se koaliční strany jinak (viz. odst. 4 a 6). Minimální počet jednání při řešení sporů je včetně závěrečného jednání stanoven na tři.
4) Nedojde-li na jednání svolaném dle odst. 1 až 3 ke konsenzu účastníků koaliční smlouvy, bude řešená problematika standardně postoupena příslušným orgánům SML k vyřízení, nedohodnou-li se koaliční strany jinak.
5) V případě, že jedna z koaličních stran nebude chtít z jakýchkoli důvodů podpořit při hlasování v Zastupitelstvu SML usnesení přijaté Radou SML nebo společný návrh klubů zastupitelů koaličních stran, může kterákoliv z koaličních stran vyvolat neprodleně jednání v souladu s odst. 1 až 4.
6) V případě, že na jednání vyvolaném na základě odst. 5 nebude dosaženo dohody, může v tomto konkrétním případěkoaliční strana sporný návrh usnesení v Zastupitelstvu SML nepodpořit.
7) Pokud bude koaliční partner, resp. jeho zastupitelé hlasovat v Zastupitelstvu SML jinak než dle vzájemné dohody, tuto skutečnost dopředu prokazatelným způsobem neoznámí koaličním partnerům a tento fakt povede k nepřijetí navrženého usnesení Zastupitelstvem SML, může to být při opakování ze strany konkrétní volební strany důvodem k vypovězení této smlouvy ze strany ostatních koaličních stran.
8) Účastníci smlouvy se zavazují, že o usneseních Rady SML a Zastupitelstva SML a o přípravě a důsledcích těchto usnesení budou informovat veřejnost a média pravdivě, jednoznačně a korektně. V případě, že koaliční strana bude zastávat menšinové stanovisko odlišné od navrhovaného nebo přijatého usnesení Rady SML nebo Zastupitelstva SML a bude chtít o tomto svém stanovisku informovat veřejnost a média, uvědomí o tom prokazatelnou formou vždy nejprve ostatní koaliční strany. Koaliční strany budou koordinovat své mediální výstupy týkající se klíčových záležitostí.

Článek V

Princip spolupráce s ostatními volebními stranami
1) Koaliční strany považují opoziční působení volebních stran, které nejsou součástí koalice (dále jen „opoziční strany“), za legitimní a nedílnou součást účasti na demokratické správě města Liberce.
2) Koaliční strany vytvoří podmínky pro kontrolní činnost opozičních stran zejména podporou jejich účasti ve výborech Zastupitelstva SML.
3) Koaliční strany budou strategická rozhodnutí Rady SML a Zastupitelstva SML předem konzultovat s opozičními stranami a budou hledat vždy řešení s respektem k jejich názorům a námitkám.
Článek VI
Složení a kompetence Rady města
1) Rada SML bude mít 11 členů. Počet náměstků primátora bude čtyři.
2) SLK obsadí místo primátora, dva náměstky primátora a dvě neuvolněná místa v Radě SML. ANO 2011 obsadí místo statutárního náměstka primátora, jedno místo náměstka primátora a dvě neuvolněná místa v Radě SML. ODS obsadí dvě neuvolněná místa v Radě SML.
3) Odbory spadající do gesce SLK: odbor hlavního architekta, odbor právní a veřejných zakázek, odbor kontroly a interního auditu, odbor kancelář primátora, Městská policie Liberec, odbor ekologie a veřejného prostoru, odbor správy veřejného majetku, odbor cestovního ruchu, kultury a sportu, odbor školství a sociálních věcí, odbor informatiky a řízení procesů.
4) Odbory spadající do gesce ANO 2011: odbor strategického rozvoje a dotací, odbor majetkové správy, odbor ekonomiky.
5) V pořadí, jak jsou funkce uvedeny výše v odst. 2 obsadí jednotlivá místa členů Rady SML tito zastupitelé a zastupitelky: Jaroslav Zámečník, Jiří Šolc, Ivan Langr, Lukáš Pohanka, Michal Hron, Jiří Němeček, Zbyněk Karban, Šárka Prachařová, Marek Vávra, Petr Židek, Petra Břeňová. Koaliční partneři se zavazují, že budou hlasovat pro takto definovanou Radu SML. Případně jiné rozdělení resortů či osob bude učiněno formou dodatku k této smlouvě.
6) V kompetenci primátora jsou zejména tyto oblasti:
koordinace činnosti jednotlivých náměstků a členů rady, městských společností a příspěvkových organizací,
komunikace s médii a veřejností, včetně jejího zapojování do řízení města,
kontrola a interní audit,
právní oblast vč. veřejných zakázek
územní plán a činnosti odboru hlavního architekta,
formulace dlouhodobých cílů a priorit města,
mezinárodní vztahy
7) Kompetence a náplň činností náměstků primátora a členů rady vyplývá z rozsahu gescí, které zastávají.

Článek VII

Výbory zastupitelstva

1) Koaliční strany se dohodly na zřízení těchto 8 výborů Zastupitelstva SML:
Výbor finanční
Výbor kontrolní
Výbor pro vzdělávání
Výbor pro dopravu a územní plánování
Výbor pro rozvoj a životní prostředí
Výbor pro kulturu a cestovní ruch
Výbor pro sociální věci a bezpečnost
Výbor pro sport
2) Místa předsedů finančního a kontrolního výboru budou nabídnuta opozičním stranám. Koaliční strany se dohodly na obsazení funkcí předsedů zbylých výborů následovně: SLK navrhuje 2 místa, ANO 2011 2 místa a ODS 2 místa. Při obsazování funkcí předsedů výborů budou zohledněny priority zastupitelských klubů.
3) Koaliční strany se dohodly, že počet členů každého výboru bude 13, tj. celkem 104 členů.
4) Koaliční strany se dohodly, že 10 míst ve výborech nabídnou vybraným kandidátům stran, které se nedostaly do Zastupitelstva SML, a dalších 7 míst odborníkům v jednotlivých oblastech, a to na základě vzájemné dohody.
5) Zbylých 87 míst bude mezi volební strany Zastupitelstva SML rozděleno v poměru volebních výsledků s přihlédnutím k tomu, aby každá volební strana měla v každém výboru alespoň jednoho zástupce. Podle tohoto pravidla připadají na SLK 31 míst, ANO 2011 23 míst, ZpL 14 míst, ODS 11 míst, LOL 8 míst.

Článek VIII

Komise Rady SML
1) Koaliční strany se dohodly, že budou zřízeny následujících komise Rady SML s tímto zaměřením:
Komise Místní agenda 21
Komise pro občanské obřady a záležitosti
Komise pro veřejné zakázky
Dozorčí rada Botanické zahrady Liberec
Dozorčí rada Centra zdravotních a sociálních služeb
Dozorčí rada Domu dětí a mládeže Větrník
Dozorčí rada Divadla F. X. Šaldy
Dozorčí rada Komunitního střediska Kontakt
Dozorčí rada Naivního divadla Liberec
Dozorčí rada Zoologické zahrady Liberec
Dozorčí rada Městské lesy
2) Koaliční strany se dohodly, že obsazení komisí Rady SML a případné změny, včetně názvů budou provedeny v rámci jednání Rady SML. Komise rady nebudou obsazovány dle zastoupení jednotlivých stran v zastupitelstvu. Ve vybraných dozorčích radách bude jedno místo obsazováno na základě nominace Libereckého kraje. Další místa budou obsazována na základě nominací koaličních stran a experty na danou oblast.

Článek IX

Orgány společností SML
1) Koaliční strany se dohodly, že místa členů dozorčích rad (dále jen „DR“) obchodních společností s majetkovou účastí SML obsadí zástupci koaličních stran v Zastupitelstvu SML dle vzájemné dohody. Při obsazování kontrolních míst v DR obchodních společností s majetkovou účastí SML budou respektovány výsledky komunálních voleb 2018.
2) Koaliční strany se dohodly, že dokončí proces transformace městských společností na tzv. německý model, tj. statutární orgán tvoří management společnosti a dozorčí, příp. správní radu tvoří nominovaní zástupci volebních stran. Konkrétně se jedná o TSML, a. s. a na úrovni stanov o DPMLJ, a. s. Koaliční strany se dohodly, že orgány TSML, a. s. zůstanou zachovány do přijetí nových stanov, nejpozději však do 28. 2. 2019.
3) Koaliční strany se dohodly, že případné změny v obsazení v orgánech společností s majetkovou účastí SML budou provedeny na základě samostatného ujednání koaličních stran. Nominace zástupců jednotlivých politických stran do orgánů obchodních společností s majetkovou účastí SML projednají koaliční strany. Koaliční strany preferují uzavření konsenzuální dohody zastupitelských klubů v této věci.

Článek X

Ukončení smlouvy
1) Koaliční strany jsou si vědomy odpovědnosti, kterou na sebe převzaly uzavřením této smlouvy, a jsou připraveny činit vážně vše pro to, aby smlouva trvala po celý zbytek volebního období Zastupitelstva SML 2018–2022.
2) Každá koaliční strana má právo tuto smlouvu vypovědět zejména z těchto důvodů:
konsenzuálně přijaté rozhodnutí nebo v této smlouvě dohodnuté ujednání nezíská potřebnou většinu v příslušném orgánu SML z důvodu, že pro ně opakovaně nehlasovali členové zastupitelstva SML za koaliční stranu nebo zástupců účastníků této smlouvy,
jedna ze stran opakovaně činí kroky, které maří nebo vážně ztěžují naplnění základních cílů koaliční spolupráce dle článku II,
jedna ze stran koalice opakovaně porušuje principy koaliční spolupráce dle článku III.
3) Koaliční strana, která chce vypovědět tuto smlouvu, je povinna nejdříve svolat společné smírčí jednání. Právo podat výpověď vznikne koaliční straně až tehdy, nedosáhne-li se na tomto smírčím jednání smíru. Nedostaví-li se některá z koaličních stran na takto svolané jednání, má se za to, že s uzavřením smíru nesouhlasí. Smírčí jednání probíhají dle článku IV smlouvy – Řešení sporů.
4) Výpověď z koaliční smlouvy je možná písemnou formou.

Článek XI

Závěrečná ustanovení
1) Tato smlouva je veřejná.
2) Každý z účastníků smlouvy obdrží stejnopis této smlouvy.
3) Jako projev svobodné vůle a souhlasu s touto smlouvou připojují účastníci smlouvy své podpisy.
4) Případné dodatky k této smlouvě musí mít písemnou formu a podepisuje je předseda zastupitelského klubu dané koaliční strany.
5) Přílohou této smlouvy se stane Programové prohlášení koalice pro volební období 2018–2022 a Podpisová listina všech členů koaličních zastupitelských klubů SLK, ANO 2011 a ODS.

V Liberci dne 31. října 2018, podepsáni předsedové Klubů zastupitelů SLK, ANO a ODS
Jan Berki Jiří Němeček Petr Židek

Subscribe
Upozornit na
111 Komentáře
Nejstarší
Nejnovější Most Voted
Inline Feedbacks
View all comments
Po zveřejnění zjištění z aktuální korupční kauzy, které včera přinesl Náš Liberec, jednala republiková výkonná rada ODS a učinila razantní krok. Náměstek Petr Židek
Náš Liberec přináší exkluzivní materiál, který ukazuje, jak majitel zdejší stavební firmy, dle policie, uplácel náměstka primátora Liberce. Podle detektivů Petr Židek z ODS
Kontroverzní liberecký podnikatel, o jehož byznysu spojeném s veřejnými zakázkami Náš Liberec informuje dlouhodobě, bude vyšetřován ve vazbě. Rozhodl o tom včera odpoledne liberecký
AKTUALIZACE: HEJTMAN ZJIŠTĚNÍ NL POTVRDIL Náš Liberec zjistil i třetí větev vyšetřování korupce v Liberci, o které zatím nechce státní zastupitelství mluvit. Jedná se