Programové prohlášení pro období 2018 – 2022

Přinášíme kompletní znění nového programového prohlášení koalice Starostů pro Liberecký kraj, ANO a ODS:
Chceme vrátit libereckým občanům, podnikům, organizacím a všem dalším, kteří patří do liberecké  občanské společnosti, důvěru v to, že se naše město dá spravovat rozumně a hospodárně. S respektem a bez nepřátelství jedněch k druhým. Bez toho, aby dobré nápady byly odmítány jen proto, že je říká druhá strana. Naším cílem je otevřený a odpovědně hospodařící Liberec, vstřícný k  obyvatelům, zaměstnavatelům, podnikatelskému i neziskovému sektoru.

Programové prohlášení koalice vymezuje základní programový rámec pro činnost Rady statutárního města Liberec složené ze zástupců koalice Starostové pro Liberecký kraj, ANO 2011 a ODS ve volebním období 2018–2022. Každý rok připravíme a zveřejníme zprávu o plnění společného Programového prohlášení a upravíme cíle na základě tohoto vyhodnocení, na základě připomínek jednotlivých členů rady města, členů zastupitelstva města, členů výborů a komisí rady, zástupců neziskového sektoru, podnikatelských subjektů a dalších organizací i jednotlivých občanů.

Širším programovým rámcem pro činnost koalice jsou volební programy koaličních partnerů. Členové Zastupitelstva statutárního města Liberec za koaliční strany se tímto hlásí k programovému prohlášení koalice. Při prosazování a plnění programového prohlášení jsme připraveni spolupracovat se všemi zvolenými zastupiteli, k projednávaným návrhům budeme přistupovat na základě jejich obsahu a ne podle stranické příslušnosti předkladatele.

SPRÁVA MĚSTA
Naším cílem je zajistit přívětivou a otevřenou radnici pro občany, zkvalitnit řízení a správu města a zprůhlednit fungování města pro veřejnost. Nepřipustíme klientelismus a střet zájmů politiků ani úředníků.

• Zavedeme vyšší míru elektronické komunikace mezi občany a radnicí.
• Zastavíme trend zvyšování počtu zaměstnanců úřadu.
• Zavedeme elektronický systém zadávání a sledování prací na majetku města.
• Zajistíme tzv. německý model řízení městských společností, kdy politici budou zastupovat
město pouze v dozorčích radách a představenstva městských společností budou obsazena pouze manažery. Dozorčí rady budou sestaveny tak, aby se ztížila možnost ovlivňování dozorčí rady zájmovými skupinami.
• Vytvoříme systém práce s osadními výbory. Pro osadní výbory vytvoříme v rozpočtu fond, osadní výbory si samy navrhnou jeho využití.
• Vytvoříme tzv. registr – záznam o střetu zájmů tak, aby existoval jednoznačný dokument – nástroj, mapující střety zájmů všech jednotlivých politiků, a to v celém průběhu jejich aktivní činnosti.
• Zřídíme funkci ochránce práv občana města.

EKONOMIKA MĚSTA
Zajistíme průhlednější hospodaření města. O rozpočtu města se poradíme s občany.

• Zveřejníme rozklikávací rozpočet jednotlivých příjmových a výdajových kapitol města s možností nahlížet do výdajů města až na seznam proplacených faktur.
• Vypracujeme víceletý investiční a finanční plán města s vazbou na rozpočtový výhled.
• Zefektivníme a upravíme pravidla dotačních fondů města tak, aby bylo jednoduché žádat i účtovat.
• Umožníme víceleté financování u kvalitních opakovaných projektů.
• Necháme občany navrhovat výdaje města a rozhodovat o nich – vyčleníme 5 mil. Kč ročně do participativního rozpočtu.
• Připravíme revizi daně z nemovitostí.
• Budeme aktivně usilovat o změnu rozpočtového určení daní.

ROZVOJ MĚSTA
Zajistíme více nových ploch pro kvalitní bydlení, zlepšíme dopravní síť města a budeme město rozvíjet.

• Provedeme aktualizaci Strategického plánu města.
• Dokončíme územní plán v navrhované podobě a okamžitě zahájíme revizi problematických míst.
• Zaměříme se na budování města ve vyšší hustotě, zejména vnitřních zanedbaných ploch, proluk a brownfieldů.
• Připravíme ve vybraných lokalitách města (např. oblast tzv. „Papírového náměstí“) územní studie, které pro všechny vlastníky pozemků definují rámec pro možnou výstavbu s možností participace odborníků a veřejnosti.
• Vytvoříme manuál tvorby veřejného prostoru.
• Připravíme koncepci rozvoje prostoru bývalého LVT jakožto volnočasového prostoru pro
všechny generace a začneme ji realizovat.
• Obnovíme Městský fond rozvoje bydlení.
• Zřídíme pozici asistenta pro pomoc investorům při stavebním řízení.
• Budeme aktivně jednat o realizaci rychlé železnice Praha – Liberec.
• Zajistíme vybudování dobíjecích stanic pro elektromobilitu.

DOPRAVA MĚSTA
Zatraktivníme městskou hromadnou dopravu pro obyvatele města. Zajistíme lepší průjezdnost města a výrazně zlepšíme stav silnic a chodníků ve městě a zvýšíme počty parkovacích míst. Zlepšíme podmínky pro cyklistickou dopravu a cykloturistiku v Liberci a okolí a budeme zvyšovat bezpečnost dopravy.

• Vybudujeme novou komunikaci Nová Pastýřská, která uleví dopravě přes centrum města
• Zahájíme přípravu vybudování komunikace Nová Žitavská.
• Společně s Libereckým krajem vybudujeme parkovací dům v areálu KNL a.s.
• Najdeme řešení pro parkování návštěvníků ZOO Liberec, Lidových sadů, TUL, oblasti autobusového a vlakového nádraží.
• Budeme zvyšovat počet parkovacích míst na sídlištích .
• Zrychlíme přípravu výstavby nové tramvajové trati do Rochlice.
• Společně s Libereckým krajem postavíme kapacitní dopravní napojení na průmyslové zóny
• Připravíme realizaci jižního obchvatu města jakožto významného prvku pro zlepšení
dopravní propustnosti města.
• Vybudujeme bezpečné cyklotrasy centrem města např. ulicemi Barvířská a Hrazená vybudujeme novou cyklostezku.

ČISTOTA A VEŘEJNÁ PROSTRANSTVÍ MĚSTA
Zajistíme čistotu a pravidelnou údržbu veřejného prostranství ve všech částech města, budeme pečovat o veřejná prostranství a zvelebíme městské rekreační lokality.

• Ve spolupráci s Povodím Labe, s.p. provedeme revitalizaci harcovské přehrady a její okolí, připravíme plán na zlepšení kvality vody v přehradní nádrži.
• Ve spolupráci s Libereckým krajem zpřístupníme náplavkou řeku Nisu a vytvoříme příjemné místo pro odpočinek.
• Z areálu Veseckého rybníka ve spolupráci s Povodím Labe s.p. vybudujeme další centrum letní rekreace a přírodního koupání.
• Zasadíme se o další rozvoj sportovně relaxačního areálu Vesec formou postupného budování infrastruktury pro větší sportovní a kulturní akce. Vybudujeme zázemí pro rekreační sportování a relaxaci návštěvníků areálu.
• Budeme dbát na důslednou čistotu a úklid města v centru, v městských parcích i v okrajových částech města.
• Najdeme způsob likvidace bioodpadů ve městě.
• Vytvoříme koncepci zeleně a vypracujeme plán péče o zeleň.
• Podpoříme vznik energetického managementu města.

BEZPEČNOST MĚSTA
Zlepšíme pocit bezpečí ve městě, budeme dohlížet na dodržování veřejného pořádku ve městě a posílíme pohotovost jednotek dobrovolných hasičů

• Posílíme rozpočet Městské policie tak, aby nedocházelo k odchodům stávajících strážníku a byl posílen nábor nových.
• Zavedeme mikrotýmy po vzoru Vesce a Doubí v dalších problémových částech města
• Posílíme bezpečnost obyvatel v centru města zvýšením přítomnosti městské policie, především v oblasti Terminálu Fügnerova.
• Podpoříme projekty v rámci prevence kriminality.
• Budeme podporovat rozšiřování aktivit projektu Liberec proti šmejdům
• Budeme podporovat modernizaci vybavení hasičských zbrojnic a činnost jednotek sdružení dobrovolných hasičů směřující k práci s mládeží.

ZDRAVOTNICTVÍ MĚSTA
Budeme usilovat o rozvoj Krajské nemocnice Liberec jako centra moderní zdravotnické péče.

• Společně s Libereckým krajem budeme podporovat modernizaci Krajské nemocnice Liberec
• Iniciujeme ve spolupráci s Libereckým krajem vznik stipendijního fondu na střední zdravotnické škole v Liberci.
• Vyčleníme z městského bytového fondu část bytů pro účely ubytování nových zdravotníků Krajské nemocnice Liberec.
• Společně s Libereckým krajem zlepšíme dostupnost péče o duševní zdraví.

KULTURA MĚSTA A CESTOVNÍ RUCH
Budeme pečovat o liberecké klenoty a představíme je Evropě jako liberecké kulturní bohatství. Liberec bude živé a děním nabité město.

• Připravíme kandidaturu města Liberec na Evropské město kultury v roce 2028.
• Připravíme Divadlo F. X. Šaldy na generální rekonstrukci zázemí a budeme pokračovat v dalším rozvoji divadla.
• Zajistíme revitalizaci a další rozvoj areálu ZOO Liberec.
• Budeme hledat řešení dlouhodobého vzájemného spolufinancování velkých příspěvkových organizací města a kraje.
• Zintenzivníme propagaci území města jako cílové turistické destinace
• Podpoříme další rozvoj Filmové kanceláře Liberec a města jako vyhledávané filmové atraktivity.
• Vytvoříme z města Liberec centrum české části přeshraničního projektu Via Sacra
• Budeme ve spolupráci s arciděkanskou farností pokračovat v revitalizaci barokního parku s Kostelem Nalezení sv. Kříže, mariánským sloupem a Kaplí Božího hrobu a dalších kulturních památek.

ŠKOLSTVÍ MĚSTA
Podpoříme ve městě kvalitní vzdělávání

• Budeme pokračovat v navyšování neinvestičního příspěvku na provoz MŠ a ZŠ a podpoříme odměňování kvalitních pedagogů z rozpočtu města.
• Podpoříme polytechnické, přírodovědné vzdělávání a rozvoj podnikavosti v MŠ a ZŠ
• Podpoříme alternativní směry ve vzdělávání (montessori, waldorf).
• Budeme pokračovat v modernizaci MŠ a ZŠ a jejich odborného, estetického a sportovního zázemí s důrazem na zajištění optimálních kapacit.
• Dokončíme připojení ZŠ na vysokorychlostní internet metropolitní optické sítě s nabídkou sdílení ICT služeb.
• Dokončíme úspěšné projekty Vzdělávejme společně děti MŠ a Férové školy v Liberci a připravíme navazující projekt zaměřený mj. i na vzdělávání dětí nadaných a mimořádně nadaných, další rozvoj kariérového poradenství či podporu expertních činností.
• Budeme usilovat o intenzivnější spolupráci s TUL např. v otázce realizace společného vzdělávacího inkubátoru, praxí studentů, celoživotního vzdělávání i nejrůznějších volnočasových aktivit.
• Zajistíme podporu povinné výuky plavání v ZŠ.

SOCIÁLNÍ ZÁLEŽITOSTI MĚSTA
Posílíme sociální služby ve městě, zlepšíme dostupnost bydlení a vytvoříme město bez bariér.

• Zřídíme pozici seniorského poradce.
• Bývalý Liebiegův palác přestavíme na komunitní centrum a sídlo Komunitního střediska
Kontakt, p.o.
• Zrekonstruujeme vybrané městské domy s cílem navýšit kapacitu bytového fondu města a budeme hledat další cesty k rozšíření městského bydlení.
• Stabilizujeme projekty Housing First a prostupné bydlení na podporu lidí v akutní bytové nouzi.
• Budeme důsledně řešit sociální vyloučení na území města (sociální začleňování, výkup zatížených objektů aj.).
• Vybudujeme systém tzv. prostupného zaměstnávání (veřejná služba – veřejně prospěšné práce – běžné zaměstnávání) pro snižování bariér na trhu práce.
• Budeme snižovat bariéry pro osoby imobilní, těžce zdravotně postižené a rodiče s kočárky
(veřejné budovy a komunikace).
• Vybudujeme azylový dům pro rodiny s dětmi a ženy.
• Budeme usilovat o široké zastoupení sociálních služeb na území města.
• Budeme podporovat služby potravinové a nábytkové banky.

SPORT
Budeme zlepšovat sportovní infrastrukturu ve městě a podporovat činnost sportovních klubů.

• Zajistíme rekonstrukci libereckého bazénu.
• Budeme udržovat a rozvíjet Sportovní areál Liberec.
• Budeme spolupracovat na rozvoji sportovního areálu Ještěd s jeho provozovatelem
• Budeme podporovat pořádání sportovních akcí malého i velkého významu.

V Liberci, listopad 2018. Podepsáni zastupitelé klubů SLK, ANO a ODS

Subscribe
Upozornit na
79 Komentáře
Nejstarší
Nejnovější Most Voted
Inline Feedbacks
View all comments
Liberecký kraj má od města vypůjčený školní areál v Zeyerově ulici. Syner tam pro něj bude za 160 milionů stavět školu a hejtman kraje
V souvislosti s odsouzením bývalého zastupitele za ANO Pavla Šulce, který byl v dopravním podniku uplácen stínovým majitelem společnosti BusLine Jiřím Vařilem, se minulý
V zatáčce u libereckého lomu, na ulici Kunratická, byl instalován pomník připomínající nacistickou bestialitu v našem městě v letech 1938-1945. V místě byl pracovní
Fakulta umění a architektury Technické univerzity Liberec, město Liberec i Liberecký kraj si zítra připomenou sto let od narození významného českého architekta, jehož život