Piráti se staví proti těžbě čediče na Tlustci, zapojili své poslance a iniciují novou expertízu

Otázka těžby čediče na Tlustci se dostala do mezní fáze. Celosvětově rapidně ubývá chráněných živočišných a rostlinných druhů, tím spíšeje podivné udělení výjimky z ochrany ohrožených druhů na Tlustci, které je údajně založeno na veřejném zájmu, převyšujícím důvody ochrany. Nejen Piráti ovšem profit soukromé firmy za veřejný zájem nepovažují. Do kauzy sporu o těžbu na Tlustci se tak rozhodli vedle stávajících aktivních jednotlivců a organizací vložit také dopravní expert Pirátů v Libereckém kraji Václav Židek a pirátští poslanci Dana Balcarová a Tomáš Martínek.

Těžbu čediče na Tlustci v minulosti provázela řada komplikací. Například poškození nemovitostí v okolních obcích, hlučnost, prašnost a v neposlední řadě narušení ochrany zvláště chráněných druhů živočichů a rostlin. Oblast Tlustce (86 ha) byla v roce 2017 dokonce navržena na vyhlášení přírodní rezervace. Návrh byl však odborem životního prostředí a zemědělství Krajského úřadu Libereckého kraje odmítnut s informací, že není plánováno vyhlásit maloplošné zvláště chráněné území v žádné části kopce Tlustec a jeho priority jsou v daném období (2013 – 2020) jiné.

Úředníci Libereckého kraje udělili ale výjimku z ochrany ohrožených druhů pro těžbu kamene. Proběhlo odvolání na ministerstvo životního prostředí s očekáváním zamítnutí výjimky (jak se v minulosti několikrát stalo), ale výjimku těžaři nakonec dostali. Celý proces se vlastně opakuje v různých intervalech od roku 1998, kdy byla zastavena těžba. Krátce byla obnovena v roce 2003 a zastavena v roce 2004. Od té doby proběhlo několik „koleček“ s udělením výjimky na lokální úrovni kraje a následné zrušení výjimky MŽP.

“Sešli jsme se s poslancem Tomášem Martínkem a probrali situaci. Přislíbil, že bude interpelovat ministra Brabce a bude navrhovat minimálně odklad těžby kamene do doby, než bude zahájena výstavba nové trati železnice, což by bylo bezesporu veřejným zájmem,” říká dvojka pirátské kandidátky do krajských voleb Václav Židek.

Stále platí, že na tomto kopci žijí desítky druhů chráněných živočichů a roste nespočet chráněných rostlin, které budou dotčeny hornickou činností. Pro příklad několik z nich, které jsou zvláště chráněné:

vrápenec malý (Rhinolophus hipposideros), netopýr velký (Myotis myotis), netopýr černý (Barbastella barbastellus). V kategorii silně ohrožených jsou: ještěrka obecná (Lacerta agilis), ještěrka živorodá (Lacerta vivipara), slepýš křehký (Anguis fragilis), holub doupňák (Columba oenas), netopýři (Microchiroptera). V kategorii ohrožených se na Tlustci vyskytují: svižník (Cicindela campestris), ropucha obecná (Bufo bufo), lejsek šedý (Muscicapa striata), ťuhýk obecný (Lanius collurio), čmelák (Bombus spp.), lilie zlatohlávek (Lilium martagon).

Toto je „nový seznam druhů“, tedy 13. V žádosti z roku 2012 jich bylo dokonce 37. Piráti chtějí zajistit vytvoření oponentní expertízy, která určí, jaká je realita.

To, co dříve nebylo pro úřad správně, dnes správně je. Předpokladem pro změnu může být několik faktorů, například změna postoje zastupitelstva obce Brniště, případně již zmíněný dramaticky zkrácený seznam chráněných druhů.

“S poslankyní a předsedkyní sněmovního Výboru pro životní prostředí Danou Balcarovou a její týmem pracujeme na zastavení těžby a pokračování ochrany zvláště chráněných druhů na kopci Tlustec. V současnosti je evidentní, že veřejný zájem aktuálně nepřevyšuje potřebnou ochranu ohrožených druhů. Nebo vidíte někde stavební přípravy dlouho slíbeného obchvatu České Lípy a Nového Boru, obchvatu Mimoně, obchvatu Turnova, nebo zahájení stavby nové trasy železnice k Mladé Boleslavi?,” doplňuje a zároveň se ptá Židek.

Posouzení udělení výjimky z ochrany ohrožených druhů je založeno na veřejném zájmu, který může převyšovat důvody ochrany. Podívejme se tedy na tento veřejný zájem, jak je popsán v rozhodnutí krajského úřadu:

„Krajský úřad veřejný zájem v konkrétním případě záměru žadatele shledává v hospodárném využití nerostného bohatství (tento veřejný zájem je normován v horním zákoně), konkrétně čediče vhodného vzhledem ke své kvalitě i pro kolejové lóže.“ O několik stran dále se dočteme: „Bez zajištění potřebných surovin by nebylo možné realizovat ani celou řadu veřejně prospěšných staveb. Například dlouhodobě Liberecký kraj i stát deklaruje jednoznačný veřejný zájem a nutnost zlepšení železničního spojení v Libereckém kraji. Bez primárních vstupů, kterými bezesporu předmětný kámen je, k modernizaci železniční sítě nikdy nedojde. Realizace záměru žadatele by umožnila stabilní a ekologicky přijatelnou variantu produkce kameniva pro období minimálně následujících 20 let.“ A o stranu dále se dostáváme k ostatním možnostem těžby čediče v kraji: „Naléhavost výše uvedeného veřejného zájmu krajský úřad spatřuje ve skutečnosti, že na území Libereckého kraje se k současnému datu využívá 7 výhradních ložisek stavebního kamene a 3 ložiska nevyhrazeného nerostu.“ Dále je pro kompletní obrázek užitečná informace: „Z celkového počtu 10 využívaných ložisek stavebního kamene ukončí svou hornickou činnost a činnost prováděnou hornickým způsobem do roku 2025 ložisko Bezděčín, Smrčí 2 a 3, Tachov u Doks, Záhoří-Proseč a výhradní ložisko Krásný Les u Frýdlantu.“

V rozhodnutí se tedy dočteme, že těžit se musí, protože je potřeba budovat novou trať železnice a VRT. A po roce 2025 budou jen 4 aktivní výhradní ložiska čediče, která se dají použít pro dopravní stavby. To zní celkem logicky. Ale zeptejme se, kdy bude stavba železnice zahájena? Nejdříve po roce 2025! Nejsou ještě ani zahájena územní řízení a výkupy pozemků. Tedy, co se bude dít s kamenem vytěženým do tohoto roku a kdy budou uzavřena ostatní příhodná ložiska? Asi tušíme odpověď- vytěžený čedič bude vyvezen z kraje (a velmi pravděpodobně i mimo území ČR) jako prodejní komodita.

“Zisk soukromé firmy podle mne veřejným zájmem jednoznačně není. Kámen, jehož získání vede k devastaci přírody a chráněných druhů v kraji, by měl být bezpodmínečně využit pro veřejný zájem v kraji.

Ještě by se dala akceptovat stavba nové železnice, kdy by na oplátku došlo ke snížení emisí z individuální dopravy. Ale v případě těžby a přepravy kamene na stavby mimo dopravní projekty – v Libereckém kraji aktuálně žádný velký není zahájen, ani se k tomu neblíží – jde evidentně o devastaci krajiny bez potřebné protihodnoty. Dojde k odtěžení podstatné části kopce, produkci spalin při dopravě kamene, vibracím, zvýšené prašnosti a hluku. Na oplátku bude jen zisk firem zapojených do prodeje strategické suroviny,” komentuje situaci Pirát Václav Židek.

Tisková zpráva Pirátské strany

Subscribe
Upozornit na
8 Komentáře
Nejstarší
Nejnovější Most Voted
Inline Feedbacks
View all comments
V Liberci je to ho ke zlepšení více než dost a snad ještě více věcí chybí vůbec. Dnes máte možnost přijít na veřejné setkání
Více než sedmdesát hostů dorazilo pokřtít na vernisáž výstavy nový benefiční kalendář Zaostřeno na Jizerky 2024. Ten vzešel ze stejnojmenné fotografické soutěže, kterou pořádá
Vláda uvrhla obce do obrovské nejistoty. Je to poměrně silné tvrzení, ale jako starostka třetího největšího města v kraji myslím, že vím, o čem
Nová výstava ve vestibulu Krajského úřadu Libereckého kraje přiblíží návštěvníkům, v čem spočívá přínos mokřadů a tůní pro přírodu i pro život lidí.