Postřehy k programu 6. zasedání Zastupitelstva Libereckého kraje

Podobně jako v minulém měsíci, tak i v červnu naše organizace, Institut pro udržitelný rozvoj o. p. s. (IPUR), předkládá několik poznámek k materiálům k programu nadcházejícího 6. zasedání Zastupitelstva Libereckého kraje. Věříme, že detailní studium předkládaných materiálů je přínosné a zajímavé nejen pro samotné zastupitele Libereckého kraje, ale i pro širší občanskou a čtenářskou obec. Ostatně, zastupitelé rozhodují o prostředcích, které jdou z daní obyvatel kraje.

Bod č. 8 – Aktualizace Seznamu významných akcí podporovaných Libereckým krajem

K důvodové zprávě tohoto bodu je přiložen seznam podpořených akcí v excelové tabulce včetně uvedení místa konání, výše podpory a doby trvání smlouvy s krajem. S takovými informacemi lze velmi dobře následně pracovat, filtrovat apod. Nicméně pro zvýšení dlouhodobé otevřenosti veřejné správy, ke které se i Liberecký kraj opakovaně hlásí, navrhujeme rozšířit předkládané informace o další body:

Kolik činila podpora danému příjemci v minulých cca 2 letech?
Kolik procent z celkového rozpočtu akce činí podpora LK?
Standardně uvádět v příslušných důvodových zprávách souhrnné informace (tam, kde to je relevantní), např.: rok, počet žádostí, požadovaná částka celkem a celková výše podpory v jednotlivých letech (inspirací může být důvodová zpráva k bodu 50).

Bod č. 16 – Řádná účetní závěrka Libereckého kraje k 31. 12. 2020

Liberecký kraj vykazuje v rozvaze k 31. 12. 2020 majetkové účasti v osobách s rozhodujícím vlivem ve výši téměř 3 miliardy Kč. Doporučujeme zveřejnit přehled jednotlivých majetkových účastí.

Bod č. 35 – Změna rozpočtu – rozpočtové opatření č. 156/21 – úprava kapitol 923 07 Spolufinancování EU a 923 14 Spolufinancování EU, Centrální depozitář a dofinancování projektu

Jedná se o přesunutí výdajů prostředků z jedné kapitoly do druhé ve výši 9 mil. Kč určených na projektovou dokumentaci k výstavbě centrálního depozitáře pro příspěvkové organizace odboru kultury, památkové péče a cestovního ruchu. Náklady na stavbu se předpokládají ve výši 202,8 mil. Kč. Pokud Liberecký kraj připravuje vytvoření centrálního depozitáře pro umělecké sbírky, je na místě se ptát po smyslu takové akce, na to, jaké sbírky v něm budou uloženy a v jakém vztahu bude k nově vybudovanému depozitáři Oblastní galerii Liberec, kterou rovněž kraj spravuje.

Doporučujeme, aby vedení kraje pro zastupitele i pro veřejnost zrekapitulovalo hlavní údaje o této investici – rozpočet, harmonogram, zdroje financování, její přínos apod.

Bod č. 45 – Změna rozpočtu – rozpočtové opatření č. 158/21 úprava kapitol 920 14 a 912 04 na projektové dokumentace – rekonstrukce v areálu Školního statku Frýdlant, p. o.

Předmětem tohoto bodu je sice jen rozpočtové opatření, vzhledem k významnosti a rozsahu rekonstrukce v areálu Školního statku Frýdlant, p. o., znovu opakujeme doporučení a otázky, které jsme uvedli již k programu 5. zasedání zastupitelstva:

Z celkové výše investice 336 mil. Kč bez DPH je alokováno 47 mil. Kč, tj. 14 % z celkové ceny, na projekty, inženýrskou činnost, TDI, koordinátora BOZP a průzkumy. Tato částka se nám zdá neúměrně vysoká (pro srovnání: u investiční akce Rekonstrukce budovy „D“ za celkových 457 mil. Kč činily tyto náklady 16,2 mil. Kč, tj. 3,5 %). Doporučujeme, aby vedení kraje zveřejnilo konkrétní položky, které tvoří alokovanou částku 47 mil. Kč.
Bude do projektu promítnut Akční plán adaptace na změnu klimatu v podmínkách Libereckého kraje (např. zasakování vody, využití solární energie apod.)?
Budou zastupitelé seznámeni se zadávací dokumentací výběrového řízení na dodavatele stavebních prací před jejím zveřejněním?

Bod č. 47 – Mistrovství světa v orientačním běhu 2021 – dodatek č. 3 ke smlouvě o poskytnutí dotace z rozpočtu Libereckého kraje – změna závazných výstupů z realizace

I na území Libereckého kraje se ve dnech 3. – 9. 7. 2021 bude konat mistrovství světa v orientačním běhu 2021 (dále jen WOC 2021). Pořadatelem je Český svaz orientačních sportů. Akce byla zařazena mezi významné akce a prostřednictvím Národní sportovní agentury byla podpořena ze státního rozpočtu dotací ve výši 5,5 mil. Kč, z rozpočtu LK bude podpořena částkou 1,75 mil. Kč.

Doporučujeme, aby Liberecký kraj vzhledem k aktuálním mediálně oznamovaných změnám a zjištěním v Národní sportovní agentuře byl tím, kdo bude centralizovat a zveřejňovat, jaké a kam jdou veřejné prostředky na financování tohoto mezinárodního projektu na území LK. A také, aby předkladatel tohoto bodu či samotný LK informoval veřejnost a zastupitele o očekávaných pozitivních externalitách projektu, např. zvýší se zájem veřejnosti o orientační běh (nejen) v LK, zda a jak LK následně významněji zamýšlí zvýšit podporu tomuto sportu, který je všestranný, nevyžaduje nové haly a jejich údržbu, naopak podporuje pobyt v přírodě, která je v LK bohatá a dostupná pro každého apod.

Také je na místě zvážit uplatnění dobré praxe z vyspělých států – zadat evaluaci tohoto projektu. Pomůže všem zúčastněným zjistit, kde jsou případná slabá místa, co lze zlepšit, jak účelně a efektně byly veřejné prostředky vynaloženy, jaké různé efekty přinesly – s cílem obhájit nemalou veřejnou podporu této akce a být při podobných akcích příště ještě lepší.

Bod č. 53 h) Zprávy o činnosti příspěvkových organizací resortu kultury, památkové péče a cestovního ruchu za rok 2020

V materiálech k tomuto bodu je kromě důvodové zprávy uloženo i několik velmi obsáhlých a zajímavých jednotlivých zpráv o činnosti příspěvkových organizací, zřizovaných krajem, zejména muzeí a krajské knihovny za rok 2020. Ze zpráv vyplývá velmi aktivní činnost těchto institucí i v době COVIDu a široký záběr činností.
Nicméně pro větší přehlednost takových informací doporučujeme přikládat do důvodové zprávy na ZLK i souhrnný přehled za všechny instituce, kde by byly uvedeny údaje o všech jednotlivých organizacích, např. celkový počet návštěvníků výstav, celkový počet návštěvníků doprovodných akcí, počet otevřených dní, počet sbírkových předmětů, počet výstav v daném roce, příjmy ze vstupného, příjmy z jednotlivých dotací, celkové náklady, počet zaměstnanců apod.
Liberecký kraj by mohl iniciovat zveřejnění údajů na jednom místě i o těch příspěvkových organizacích, které působí na území Libereckého kraje a jejichž zřizovatelem jsou města a obce. Přispělo by to k přehledu, kolik veřejných prostředků jde do této důležité, a někdy opomíjené sféry.

Materiály pro červnové jednání Zastupitelstva Libereckého kraje jsou ke stažení ZDE

Institut pro udržitelný rozvoj, o.p.s.

Subscribe
Upozornit na
0 Komentáře
Inline Feedbacks
View all comments
Liberecké zastupitelstvo včera na svém mimořádném jednání schválilo nadlimitní řízení na zakázka ve výši 583 milionů s DPH na na rekonstrukce 12 městských budov,
Praktiky a spolupráce firem, která v Liberci nejsou neznámé, zaujaly i úředníky Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže. Jedná se o více jak půl miliardovou
Liberec vozí svůj „zelený“ odpad do 40 kilometrů vzdálené Mimoně. Liberečany to stojí téměř 5 milionů korun ročně. Vedení města před šesti lety nechalo
Jediným zástupcem Libereckého kraje v Evropském parlamentu bude Jan Farský zvolený za hnutí STAN. Farský byl zvolen i poslancem při posledních volbách do českého