Květnové krajské zastupitelstvo: nemocnice, sportovní medvěd a peníze do médií

Zítra zasedá Zastupitelstvo Libereckého kraje. Jako každý měsíc jsme pečlivě prostudovali předkládané materiály a přinášíme výtah toho nejzajímavějšího, o čem budou v květnu Vaši volení krajští zástupci rozhodovat.

Bod č. 6 – Kontrola plnění usnesení zastupitelstva kraje

USNESENÍ č. 529/22/ZK

Byť se jedná o transakci, která již proběhla, zaujme cena, kterou Liberecký kraj za pozemek zaplatil. Přestože se jedná o odprodej pouze 7 m2 pozemku, cena 24.500 Kč za m2 je příliš vysoká. V katastru obce Vranové u Malé se například dnes (zdroj: Sreality.cz) prodává metr zahrady za cca 95 Kč za m2. Liberecký kraj přitom zaplatil ve stejném místě částku 3.500 Kč za m2.

Bod č. 7 – Zpráva o činnosti rady kraje za období od 6. 4. 2023 do 4. 5. 2023

USNESENÍ č. 622/23/RK Smlouva o poskytování digitálního obsahu na „Monitoring médií pro Liberecký kraj“

Rada Libereckého kraje pomocí výjimky z vlastního postupu schválila zadání veřejné zakázky „Monitoring médií pro Liberecký kraj“ formou přímého zadání, a to za částku 577.896 Kč včetně DPH. Chybí jakékoliv zdůvodnění zakázky samotné, její potřeby pro Liberecký kraj i zvoleného postupu Rady.

USNESENÍ č. 651/23/RK Zadání veřejné zakázky malého rozsahu „Zajištění dočasných úklidových služeb“ Krajskou vědeckou knihovnou v Liberci, příspěvkovou organizací

Rada Libereckého kraje pomocí výjimky z vlastního postupu schválila zadání veřejné zakázky „Zajištění dočasných úklidových služeb“ formou přímého zadání, a to na částku 164.240 Kč včetně DPH. Chybí jakékoliv zdůvodnění zakázky samotné, samotného výjimečného postupu, ale například i údaj, jaká je cena za metr čtvereční úklidu, zda se úklid týká všech poboček Krajské vědecké knihovny, či jen hlavní budovy apod.

USNESENÍ č. 692/23/mRK Veřejná zakázka malého rozsahu „Zpracování projektové dokumentace – změny digitálních technologií, elektroinstalace, interiéru a nezbytných stavebních úprav ve 3. NP budovy krajského úřadu“ – dodatek č. 1

Liberecký kraj se chystá zaplatit za projekt na změnu elektroinstalace a digitálních technologií na jednom patře budovy svého úřadu 1.144.660 Kč včetně DPH. V tom je započítáno i navýšení prací o 163.350 Kč včetně DPH, jehož schválením se zabývá toto usnesení. Není ani řádně zdůvodněno navýšení této ceny.

Přitom v samotné smlouvě mezi Libereckým krajem a zhotovitelem se jasně píše, že zhotovitel se detailně seznámil se všemi podklady k veřejné zakázce, s rozsahem a povahou předmětu plnění této smlouvy. Dále, že mu jsou známy veškeré technické, kvalitativní a jiné podmínky nezbytné pro realizaci předmětu plnění této smlouvy. Rovněž, že disponuje takovými kapacitami a odbornými znalostmi, aby předmět plnění této smlouvy provedl za dohodnutou maximální cenu a v dohodnutém termínu.

USNESENÍ č. 699/23/RK Zmařená investice – akce „Zpracování projektové dokumentace rekonstrukce pracoviště Libereckého kraje, Česká Lípa“

Chybí zdůvodnění celkové zmařené investice a vyřazení majetku ve výši 1.322.799,10 Kč.

USNESENÍ č. 705/23/RK Projekt „eHealth – Interoperabilita ZZS Libereckého kraje“ – závazek spolufinancování

Vzhledem k uvažovanému objemu spolufinancování ve výši 64.492.465 Kč zde chybí podrobnější informace o samotném projektu.

USNESENÍ č. 709/23/RK  Veřejná zakázka „Dodávka karet a poskytnutí služeb grafické a datové personalizace“ (externí dávková výroba) – KORID LK, spol. s r.o.

U tohoto bodu není uvedena bližší specifikace zakázky ani její cena. Je ke zvážení, zda by si zastupitelé tyto informace měli před schválením vyžádat.

USNESENÍ č. 716/23/RK  RO č. 162/23 – úprava v kapitole 920 08 – Kapitálové výdaje, smlouva o dílo Studie  proveditelnosti PPO obcí na Lužické Nise – dodatek č. 2

Vzhledem k situaci, že Zastupitelstvo města Liberce odmítlo původní výstupy ze studie proveditelnosti, které požadují vybudování vodního díla v Andělské hoře za více než miliardu korun a požaduje alternativní řešení, je otázkou, nakolik je vyřeší navýšení nákladů o 133.100 Kč vč. DPH pro současnou variantu, kterou Liberec odmítá.

USNESENÍ č. 744/23/RK Majetkoprávní operace revokace usnesení č. 473/23/RK v bodě b) kupní smlouva

Předmětná smlouva ještě není zavedena v registru smluv, není ani přiložena k materiálům, které mají zastupitelé schválit.

Bod č. 32  – Projekt „FVE Gymnázium Žitavská – Česká Lípa“ – závazek spolufinancování

Důvodová zpráva k tomuto projektu nezmiňuje návratnost investice, což je podstatná informace, která by zastupitelům měla být předložena.

Bod č. 55 – ZR-RO č. 182/23 – úprava kapitoly 917 04 a rozhodnutí o poskytnutí dotací elitním sportovním subjektům reprezentujícím Liberecký kraj

Tradiční dělení sportovních dotací mezi největší sportovní kluby. Na posledním jednání zastupitelstva v Liberci (ale nejen tam) byla například podobná praxe kritizována. Hlavním argumentem je nerovnoměrné rozdělení peněz mezi sportovní kluby a oddíly i forma a způsob, jakým jsou dotace rozdělovány, což je podobné jako na úrovni Libereckého kraje. Připomeňme, že právě u podobného rozdělování sportovních dotací v minulosti probíhalo vysoce podezřelé jednání ze strany majitelů klubů, kteří si, například skrze pozvánky na VIP zájezdy, zařizovali přízeň odpovědných politiků.

Bod č. 57 – Dodatek smlouvy mezi akcionáři Krajské nemocnice Liberec, a.s.

Zastupitelům je předkládána informace, že je naplánován posun konce realizace projektu „Modernizace KNL – Etapa č. 1“ do roku 2026 a rovněž vyčlenění ze společnosti KNL a jeho přesun do dceřiné společnosti NELI servis, s.r.o.

Přitom zcela chybí informace:

a) Proč se realizace projektu posune?

b) Zdůvodnění potřeby přesunu projektu do dceřiné společnosti KNL.

Obě tyto informace přitom mohou mít zcela zásadní význam.

Subscribe
Upozornit na
0 Komentáře
Inline Feedbacks
View all comments
Zastupitelé Libereckého kraje budou jednat zítra na svém zářijovém zasedání. Na programu mají několik důležitých i kontroverzních bodů. Souhrn toho nejzajímavějšího, co zítřejší jednání
V září, po prázdninách, bývají tradičně dvě zasedání Zastupitelstva města Liberec. Zítra proběhne první z nich, které má na svém programu samé poměrně pozitivní
Zítra zasedá první poprázdninové Zastupitelstvo Libereckého kraje. Na pořadu jednání má několik bodů, u kterých věříme, že stojí za to, aby jim věnovali zvýšenou
Zítra zasedá poslední předprázdninové Zastupitelstvo Libereckého kraje. Na pořadu jednání má několik bodů, u kterých věříme, že stojí za to, aby jim věnovali zvýšenou