Květnové krajské zastupitelstvo: nemocnice, sportovní medvěd a peníze do médií

Zítra zasedá Zastupitelstvo Libereckého kraje. Jako každý měsíc jsme pečlivě prostudovali předkládané materiály a přinášíme výtah toho nejzajímavějšího, o čem budou v květnu Vaši volení krajští zástupci rozhodovat.

Bod č. 6 – Kontrola plnění usnesení zastupitelstva kraje

USNESENÍ č. 529/22/ZK

Byť se jedná o transakci, která již proběhla, zaujme cena, kterou Liberecký kraj za pozemek zaplatil. Přestože se jedná o odprodej pouze 7 m2 pozemku, cena 24.500 Kč za m2 je příliš vysoká. V katastru obce Vranové u Malé se například dnes (zdroj: Sreality.cz) prodává metr zahrady za cca 95 Kč za m2. Liberecký kraj přitom zaplatil ve stejném místě částku 3.500 Kč za m2.

Bod č. 7 – Zpráva o činnosti rady kraje za období od 6. 4. 2023 do 4. 5. 2023

USNESENÍ č. 622/23/RK Smlouva o poskytování digitálního obsahu na „Monitoring médií pro Liberecký kraj“

Rada Libereckého kraje pomocí výjimky z vlastního postupu schválila zadání veřejné zakázky „Monitoring médií pro Liberecký kraj“ formou přímého zadání, a to za částku 577.896 Kč včetně DPH. Chybí jakékoliv zdůvodnění zakázky samotné, její potřeby pro Liberecký kraj i zvoleného postupu Rady.

USNESENÍ č. 651/23/RK Zadání veřejné zakázky malého rozsahu „Zajištění dočasných úklidových služeb“ Krajskou vědeckou knihovnou v Liberci, příspěvkovou organizací

Rada Libereckého kraje pomocí výjimky z vlastního postupu schválila zadání veřejné zakázky „Zajištění dočasných úklidových služeb“ formou přímého zadání, a to na částku 164.240 Kč včetně DPH. Chybí jakékoliv zdůvodnění zakázky samotné, samotného výjimečného postupu, ale například i údaj, jaká je cena za metr čtvereční úklidu, zda se úklid týká všech poboček Krajské vědecké knihovny, či jen hlavní budovy apod.

USNESENÍ č. 692/23/mRK Veřejná zakázka malého rozsahu „Zpracování projektové dokumentace – změny digitálních technologií, elektroinstalace, interiéru a nezbytných stavebních úprav ve 3. NP budovy krajského úřadu“ – dodatek č. 1

Liberecký kraj se chystá zaplatit za projekt na změnu elektroinstalace a digitálních technologií na jednom patře budovy svého úřadu 1.144.660 Kč včetně DPH. V tom je započítáno i navýšení prací o 163.350 Kč včetně DPH, jehož schválením se zabývá toto usnesení. Není ani řádně zdůvodněno navýšení této ceny.

Přitom v samotné smlouvě mezi Libereckým krajem a zhotovitelem se jasně píše, že zhotovitel se detailně seznámil se všemi podklady k veřejné zakázce, s rozsahem a povahou předmětu plnění této smlouvy. Dále, že mu jsou známy veškeré technické, kvalitativní a jiné podmínky nezbytné pro realizaci předmětu plnění této smlouvy. Rovněž, že disponuje takovými kapacitami a odbornými znalostmi, aby předmět plnění této smlouvy provedl za dohodnutou maximální cenu a v dohodnutém termínu.

USNESENÍ č. 699/23/RK Zmařená investice – akce „Zpracování projektové dokumentace rekonstrukce pracoviště Libereckého kraje, Česká Lípa“

Chybí zdůvodnění celkové zmařené investice a vyřazení majetku ve výši 1.322.799,10 Kč.

USNESENÍ č. 705/23/RK Projekt „eHealth – Interoperabilita ZZS Libereckého kraje“ – závazek spolufinancování

Vzhledem k uvažovanému objemu spolufinancování ve výši 64.492.465 Kč zde chybí podrobnější informace o samotném projektu.

USNESENÍ č. 709/23/RK  Veřejná zakázka „Dodávka karet a poskytnutí služeb grafické a datové personalizace“ (externí dávková výroba) – KORID LK, spol. s r.o.

U tohoto bodu není uvedena bližší specifikace zakázky ani její cena. Je ke zvážení, zda by si zastupitelé tyto informace měli před schválením vyžádat.

USNESENÍ č. 716/23/RK  RO č. 162/23 – úprava v kapitole 920 08 – Kapitálové výdaje, smlouva o dílo Studie  proveditelnosti PPO obcí na Lužické Nise – dodatek č. 2

Vzhledem k situaci, že Zastupitelstvo města Liberce odmítlo původní výstupy ze studie proveditelnosti, které požadují vybudování vodního díla v Andělské hoře za více než miliardu korun a požaduje alternativní řešení, je otázkou, nakolik je vyřeší navýšení nákladů o 133.100 Kč vč. DPH pro současnou variantu, kterou Liberec odmítá.

USNESENÍ č. 744/23/RK Majetkoprávní operace revokace usnesení č. 473/23/RK v bodě b) kupní smlouva

Předmětná smlouva ještě není zavedena v registru smluv, není ani přiložena k materiálům, které mají zastupitelé schválit.

Bod č. 32  – Projekt „FVE Gymnázium Žitavská – Česká Lípa“ – závazek spolufinancování

Důvodová zpráva k tomuto projektu nezmiňuje návratnost investice, což je podstatná informace, která by zastupitelům měla být předložena.

Bod č. 55 – ZR-RO č. 182/23 – úprava kapitoly 917 04 a rozhodnutí o poskytnutí dotací elitním sportovním subjektům reprezentujícím Liberecký kraj

Tradiční dělení sportovních dotací mezi největší sportovní kluby. Na posledním jednání zastupitelstva v Liberci (ale nejen tam) byla například podobná praxe kritizována. Hlavním argumentem je nerovnoměrné rozdělení peněz mezi sportovní kluby a oddíly i forma a způsob, jakým jsou dotace rozdělovány, což je podobné jako na úrovni Libereckého kraje. Připomeňme, že právě u podobného rozdělování sportovních dotací v minulosti probíhalo vysoce podezřelé jednání ze strany majitelů klubů, kteří si, například skrze pozvánky na VIP zájezdy, zařizovali přízeň odpovědných politiků.

Bod č. 57 – Dodatek smlouvy mezi akcionáři Krajské nemocnice Liberec, a.s.

Zastupitelům je předkládána informace, že je naplánován posun konce realizace projektu „Modernizace KNL – Etapa č. 1“ do roku 2026 a rovněž vyčlenění ze společnosti KNL a jeho přesun do dceřiné společnosti NELI servis, s.r.o.

Přitom zcela chybí informace:

a) Proč se realizace projektu posune?

b) Zdůvodnění potřeby přesunu projektu do dceřiné společnosti KNL.

Obě tyto informace přitom mohou mít zcela zásadní význam.

Subscribe
Upozornit na
0 Komentáře
Inline Feedbacks
View all comments
Jak vypadala zasedání krajského zastupitelstva v roce 2023? Na konci roku jsme se rozhodli udělat malou rešerši a vybrat okruh nejzajímavějších i neproblémovějších a
Nejdříve je třeba zdůraznit, že Základní síť sociálních služeb v Libereckém kraji je třeba upravit a zrekonstruovat. Za celou dobu existence krajů nebyla základní
Výše uvedený komentář spojuje několik věcí najednou.
Zítra zasednou volení zástupci Libereckého kraje, aby se probrali zhruba šedesáti body, které mají přichystány ke schválení. Jako každý měsíc, přináší náš web