1. Bc. Zuzana K o c u m o v á – 37 let, mistryně světa a Evropy Spartan Race, zastupitelka Liberecké kraje, náměstkyně hejtmana Libereckého kraje pro zdravotnictví, tělovýchovu a sport 2012 – 2014, radní SML, předsedkyně představenstva Sportovního areálu Ještěd, bývalá reprezentantka v běhu na lyžích, Změna

2. prof. Ing. Josef Š e d l b a u e r, Ph.D. – 47 let, vysokoškolský učitel, organizátor studia nanotechnologií na TUL, radní SML,předseda správní rady Společnosti pro Jizerské hory, Strana zelených

3. Mgr. Michaela T e j m l o v á, LL.M. – 39 let, právnička, mediátorka, zastupitelka statutárního města Jablonec nad Nisou, bez politické příslušnosti

4. Mgr. Jiří Ř í m á n e k – 58 let, manažer, podnikatel, místopředseda představenstva DPMLJ a.s.,zakladatel marketingové agentury v České Lípě, Změna

5. Ivana J a b l o n o v s k á – 41 let, provozovatelka zmrzlinárny ve Stráži p. Ralskem, členka občanského sdružení Naše Podještědí, spolupracovnice organizace Frank Bold zabývající se ochranou práv občanů a ŽP, bez politické příslušnosti

6. PhDr. Jaromír B a x a, Ph.D. – 34 let, ekonom, vysokoškolský učitel a vědecký pracovník UK Praha, zastupitel Libereckého kraje a SML, člen DR Nemocnice s poliklinikou Česká Lípa, Strana zelených

7. Lenka A c k e r m a n n o v á – 40 let, koordinátorka Sítě mateřských center v Libereckém kraji, předsedkyně Centra generace Jablonec nad Nisou, členka krajského výboru sociálních věcí, bez politické příslušnosti

8. Ing. Jakub M a c e k – 30 let, ekonom, zastupitel statutárního města Jablonec nad Nisou, propagátor otevřenosti veřejné správy, člen krajského výboru pro hospodářský a regionální rozvoj, člen kontrolního výboru zastupitelstva statutárního města Jablonec nad Nisou, Změna

9. Bc. Halina D o l e ž a l o v á – 50 let, staniční sestra sterilizačního centra KNL a.s. spoluzakladatelka hospicového hnutí v Liberci, členka Humanitní komise Rady SML, Strana zelených

10. Mgr. Jan K o r y t á ř – 44 let, ekolog, náměstek primátora SML pro ekonomiku, strategický rozvoj a dotace, zastupitel Libereckého kraje, zakladatel a předseda ekologické organizace Čmelák – Společnost přátel přírody, zakladatel Kpkp o.p.s., Změna

11. Kamila L u b a s o v á – 43 let, zastupitelka Nové Vsi n. Nisou (2006-2014 místostarostka), daňová poradkyně a účetní, členka krajského finančního výboru, bez politické příslušnosti

12. PhDr. Miroslav H u d e c – 64 let, dětský psycholog a rodinný poradce, zastupitel Libereckého kraje a města Česká Lípa, člen krajských výborů dopravy a sociálních věcí, Strana zelených

13. PhDr. Jana J e t m a r o v á, Ph.D. – 38 let, vysokoškolská učitelka a vědecká pracovnice TUL, běžkyně na lyžích, bez politické příslušnosti

14. Mgr. Jindřich F e l c m a n – 32 let, právník, specialista na územní plánování, člen výboru pro rozvoj a územní plánování zastupitelstva SML, člen katedry prostorového plánování FA ČVUT Praha, Strana zelených

15. Ing. Kateřina B e d n á ř o v á – 30 let, ředitelka Společnosti pro Jizerské hory, vedoucí oddílu skautek v Jablonci nad Nisou, bez politické příslušnosti

16. Mgr. Michal Panáček – 39 let, stavební historik a památkář, člen rady Sdružení pro stavebně historický průzkum, bez politické příslušnosti

17. Ing. Karolína H r b k o v á – architekta zahradní a krajinářské tvorby, náměstkyně primátora SML pro územní plánování, veřejnou zeleň a ŽP, místopředsedkyně ekologické organizace Čmelák – Společnost přátel přírody, 3x mistryně ČR ve střelbě z malorážky, bez politické příslušnosti

18. Jakub J i r o u t e k – 39 let, bývalý reprezentant ve skoku na lyžích, trenér skokanské reprezentace na lyžích, sportovní komentátor, bez politické příslušnosti

19. MUDr. Kateřina A b s o l o n o v á – 50 let, lékařka – alergoložka, zastupitelka SML, předsedkyně komise zdravotní a sociální Rady SML, bez politické příslušnosti

20. Mgr. Ondřej P e t r o v s k ý – 35 let, ředitel Nadace pro záchranu a obnovu Jizerských hor, zastupitel SML, člen představenstva Teplárny Liberec a.s., člen krajského výboru zemědělství a životního prostředí, Strana zelených

21. MUDr. Jana T o m á š k o v á – 59 let, lékařka – alergoložka, bez politické příslušnosti

22. André J a k u b i č k a – 38 let, podnikatel, zastupitel Libereckého kraje a města Železný Brod (2010-2014 starosta), člen krajského výboru CR, památkové péče a kultury, člen krajské kulturní komise, bez politické příslušnosti

23. Ing. Pavlína I š t o k o v á – 45 let, starostka Stvolínek, ekonomka-analytička, rozhodčí a členka klubu SSC karate Polák, bez politické příslušnosti

24. Ing. arch. Petr K l á p š t ě, Ph.D. – 35 let, architekt-urbanista, vysokoškolský učitel, konzultant zapojování veřejnosti do procesu územního plánování, člen výboru pro územní plánování a rozvoj zastupitelstva statutárního města Jablonec nad Nisou, Změna

25. PharmDr. Jarmila S k o p o v á – 58 let, lékárnice, zastupitelka města Cvikov, členka revizní komise České lékárnické komory, bez politické příslušnosti

26. Josef O b a j d i n – 45 let, bývalý fotbalový reprezentant, 6x mistr ligy v kopané, OSVČ, bez politické příslušnosti

27. PhDr. Jaroslava F o j t í k o v á – 53 let, ředitelka Domova důchodců Jablonecké Paseky, 2006 – 2014 zastupitelka statutárního města Jablonec nad Nisou, členka skupiny pro komunitní plánování statutárního města Jablonec nad Nisou, bez politické příslušnosti

28. PaedDr. Milan K u b á t – 67 let, ředitel Střední odborné školy a učiliště Česká Lípa, ekolog, dendrolog, Strana zelených

29. Mgr. Květoslava M o r á v k o v á – 50 let, manažerka projektů spolupráce, vzdělávání a péče o ekologicky cenné lokality kraje, předsedkyně ZO ČSOP Armillaria a Asociace nestátních neziskových organizací Libereckého kraje, bez politické příslušnosti

30. Miroslav P r ö l l e r – 45 let, předseda spolku Drobné památky severních Čech, člen Výboru pro rozvoj města a památky zastupitelstva města Česká Lípa, státní zaměstnanec, bez politické příslušnosti

31. Lenka Š v o r c o v á – 40 let, OSVČ v ekonomickém poradenství, bez politické příslušnosti

32. Bc. Radim V á c h a – 45 let, zaměstnanec památkového ústavu, předseda Občanského spolku Sonow – obnova a údržba památek a kultivace veřejného prostoru, vystudovaný rytec a průmyslový návrhář, bez politické příslušnosti

33. Ing. Jitka S o c h o v á – 50 let, jednatelka společnosti, bývalá protidrogová koordinátorka, bez politické příslušnosti

34. PhDr. Mgr. Ivan L a n g r – 44 let, náměstek primátora SML pro školství, kulturu, sociální věci a CR, sociolog, novinář a publicista, učitel, Strana zelených

35. Mgr. Magda J o g h e e o v á – 62 let, publicistka, bývalá starostka Bohatic, vedoucí Spolku Bohatice proti těžbě štěrkopísku, bez politické příslušnosti

36. Ing. Aleš K o ž n a r – 50 let, stavební inženýr, zastupitel města Jilemnice, běžec na lyžích a prezident sportovního klubu běžeckého lyžování, bez politické příslušnosti

37. Mgr. Jiřina K u č e r o v á – 46 let, ředitelka Lipý Česká Lípa, PO – Vodního hradu Lipý a Centra textilního tisku, ekonomka, socioložka, bez politické příslušnosti

38. Ing. Petr Červa, Ph.D. – 35 let, výzkumný pracovník Ústavu informačních technologií a elektroniky TUL, vysokoškolský učitel, místopředseda správní rady LIS a.s., člen finančního výboru zastupitelstva SML, bez politické příslušnosti

39. Alena K u c h a ř o v á – 63 let, ředitelka soukromé MŠ Kvítko Česká Lípa, předsedkyně regionálního centra Sport pro všechny Česká Lípa, bez politické příslušnosti

40. Ing. Jiří V e č e ř a – 55 let, spolumajitel firmy vyrábějící osvětlení, člen kontrolního výboru zastupitelstva statutárního města Jablonec nad Nisou, Změna

41. Petra S l a v í k o v á – 36 let, zastupitelka Josefova Dolu, sociální pracovnice, zakladatelka rodinného centra AURA, bez politické příslušnosti

42. Ing. Mgr. Jan K u b e š – 36 let, obchodní manažer, bez politické příslušnosti

43. Bedřiška K l í c h o v á – 71 let, předsedkyně Krajské rady a členka Ústřední rady Svazu důchodců ČR, místopředsedkyně Krajské rady seniorů Liberec, členka krajského výboru sociálních věcí, bez politické příslušnosti

44. MUDr. Daniel S c h n e e b e r g e r - 59 let, primář dětské léčebny Cvikov, lékař Astmacentra Česká Lípa, bez politické příslušnosti

45. MgA. Eliška Š í d o v á – 37 let, architektka, majitelka a koordinátorka kulturních aktivit La Kavárny v Jablonci nad Nisou, členka Komise městské památkové péče Rady statutárního města Jablonec nad Nisou, bez politické příslušnosti

46. MUDr. Rostislav K u b e c – 60 let, lékař – neurolog, bez politické příslušnosti

47. Renata Ř í h o v á – 50 let, zdravotní sestra KNL a.s., spoluzakladatelka o.s. Hospic pro Liberec, členka komise humanitní Rady SML, Strana zelených

48. Ing. Milan P ř í v r a t s k ý – 58 let, středoškolský učitel, energetik, člen krajského Výboru pro výchovu, vzdělávání a zaměstnanost, Strana zelených

49. MUDr. Alexandra J ö r g o v á – 64 let, lékařka, bývalá dlouholetá zastupitelka statutárního města Jablonec nad Nisou, bez politické příslušnosti

50. MUDr. Vladislav C h v á l a – 64 let, lékař, rodinný terapeut, vedoucí Střediska komplexní terapie v Liberci, předseda výboru psychosomatické sekce Psychiatrické společnosti, člen výboru České psychoterapeutické společnosti, bez politické příslušnosti

Komentáře vytvořeny pomocí CComment


Provoz webu je podpořen Ministerstvem spravedlnosti ČR v rámci dotačního titulu „Prevence korupčního jednání“ a Nadačním fondem nezávislé žurnalistiky (NFNZ).

                                                                                                                                                       

Činnost webu podpořila Nadace OSF v rámci programu Active Citizens Fund, jehož cílem je podpora občanské společnosti a posílení kapacit neziskových organizací. Program je financován z Fondů EHP a Norska.

The project is being supported by the Open Society Fund Prague from the Active Citizens Fund. The programme promotes citizens’ active participation in the public life and decision making and builds capacities of civil society organizations. The Active Citizens Fund is financed from the EEA and Norway Grants.

 

                                                    

                                                                              

Copyright © 2016 Náš Liberec;