V této sekci jsou k dispozici informace o hlasování zastupitelstva. Níže jsou uvedeny vysvětlivky k hlasování.

 

duben 2016

Projekt Městské stromy v extrémním prostředí.

Město Liberec se podílí na velkém středoevropském vědeckém projektu v řádu desítek milionů korun, do kterého jsou zapojeny univerzity i vědecká pracoviště, která pracují na výzkumu a zlepšení podmínek pro městskou zeleň ve vybraných městech, která se vyskytuje v extrémním (chemické složení půdy, fyzická zátěž, dopravní podmínky) prostředí. Liberec svou účastí (200 tisíc Kč) získá obnovu historické aleje ve Vítězné ulici mezi Severočeským muzeem a Husovou třídou a navíc speciální substrát, určený pro konkrétní lokalitu. Podle opozice jde o nesmyslný, předražený projekt kde jde o pouhé vytahování evropských dotací.

Projekt podpořili i odborníci, jako například ředitel liberecké botanické zahrady.

Hlasování číslo 11 - schválení projektového záměru.

Návrh byl přijat.

 

březen 2016

Návrhu rozpočtového opatření č. 1 B) Fond rozvoje a Dotační fondy SML na rok 2016

Zástupci opozice (Starostové pro Liberecký kraj) kritizují stav, kdy je schválen rozpočet na příslušný rok, ale chybí v něm rozpracované čerpání prostředků na jednotlivé akce nebo opravy. V dřívějším systému to tak bylo a úředníci za to nesli odpovědnost a gesční náměstek je za to mohl chválit nebo kritizovat. Dnes je stav, kdy rozpočtovým opatřením po 3 měsících, co byl schválen rozpočet, problém řešíme. Opozice doporučuje vrátit se starému systému rozpočtového hospodaření. Koalice se domnívá, že k žádnému zpoždění u akcí nedochází a připouští, že stanovisko úředníků vždy uvede do důvodové zprávy. 

Hlasování číslo 22 se týká schválení fondu rozvoje a schválení dotačních fondů SML na rok 2016

Návrh byl přijat.

 

březen 2016

Systém sídelní zeleně v Liberci – projekt, jehož cílem je dosáhnout ucelený elektronický

přehled, doposud nevytvořený, veškeré městské zeleně, včetně lesů, památek a rezervací, který má v budoucnu napomoci ochraně této zeleně, zvažování investic do ní i možnosti čerpání dotací. Projekt je financován z fondů příhraniční spolupráce. Koalice předložila návrh na větší využívání peněz v dotačním fondu českoněmecké spolupráce na projekt Systém sídelní zeleně v Liberci. Část opozice (ČSSD a ODS) se obává, že při přípravě tohoto projektu spočívající v mapování všech zelených ploch zařazených do tohoto systému nebude respektováno vlastnictví a tím i způsob nakládání s takovýmito pozemky. Projekty podle nich nelze nikdy realizovat na cizích pozemcích. Koalice upozorňuje, že se bude jednat především o plochy ve vlastnictví města při kategorizaci zastavitelné a nezastavitelné pozemky. Hlavní význam účasti v tomto projektu spočívá v úspoře prostředků v rozpočtu SML na územní studie, jež tvoří podklad pro územní plán tím, že tyto prostředky budou čerpány jako dotační z fondu přeshraniční spolupráce.

Hlasování č. 26 se týká schválení projektového záměru

Návrh byl přijat.

 

leden 2016

Zřízení velkého, dotačního „superfondu“ města Liberce. Má, oproti minulosti, jeden status, jedny pravidla na rozdělování, byť budou další specifické dílčí fondy. Správní radou bude Rada města. Vedení města si od této reformy slibuje zjednodušení a zefektivnění rozdělování peněz skrze fondy, opozice to naopak napadá s tím, že starý model již fungoval jako zaběhnutý.

Hlasování č. 14 ohledně zřízení dotačního fondu SML (bod č. 13 jednání ZM)

Návrh byl přijat.

 

leden 2016

Pravidla pro poskytování dotací z dílčích fondů Dotačního fondu SML a správní rady dílčích fondů Dotačního fondu SML. Opozice se obává, že vyúčtování a kontrola čerpání těchto dotací se zkomplikuje. Dále poukazuje na skutečnost, co se bude dít při porušení rozpočtové kázně a aby někdo nebyl trestán dvakrát. Koalice tvrdí, že metodika při postupu v případě porušení rozpočtové kázně zohlední všechny případy a nemělo by docházet k dvojímu postihu. Dále podle opozice je vyslovována obava, zda například při vytváření statutu a pravidel čerpání ekofondu ze strany náměstka Korytáře nedochází ke střetu zájmu, kvůli jeho angažmá v neziskovém sektoru. Další část opozice (ODS) měla připomínky k objektivitě budoucího hodnocení podle navržených pravidel. Upozorňovala, že tento postup může umožnit financování programů i u projektů, které nebudou mít přínos pro město. Koalice (si myslí, že každý z náměstků včetně jeho osoby má gesčně svůj fond v rukou a tak k němu přistupuje z hlediska hodnocení. Dále byly řešeny připomínky k podílu kofinancování projektů z jednotlivých fondů.

Hlasování č. 15 se týká schválení pravidel velkého dotačního fondu SML (bod č. 14 jednání ZM)

Návrh by přijat.

 

leden 2016

Integrovaný plán rozvoje území je program, skrze který má do regionu souměstí měst Liberce a Jablonce nad Nisou a okolních obcí být alokováno z evropských fondů zhruba 2,6 miliard korun. Oblastí s velikou podporou bude například doprava, v Liberci půjde například o vybudování nového autobusového nádraží či tramvajové tratě do Rochlice. 

Hlasování č. 22 se týká Schválení IPRÚ Liberec – Jablonec nad Nisou (bod č. 18 jednání ZM)

Návrh byl přijat.

 

prosinec 2015

Refinancování městského dluhu, kdy vedení města navrhuje jeho znovunavýšení na dvě miliardy. Hlavním argumentem koalice je potřeba disponovat potřebnými volnými miliony, které by umožnily čerpat dotace, vedle toho je dohodnuta úspora 100 milionů korun. Opozice trvá na dalším šetření finančních prostředků a umořování stávajícího dluhu. 

Hlasování č. 15 o chválení refinancování dlouhodobého dluhu SML prostřednictvím nového směnečného programu dle nabídky ČS, a.s. a KB, a.s. v celkové výši 2.000.000,- Kč.

Návrh byl přijat.

 

prosinec 2015

Návrh rozpočtu SML a zřizovaných organizací na rok 2016 a návrh hospodářské činnosti SML na rok 2016 dle příloh 1-7 včetně pozměn návrhu 1. a 2. část + rezervy. 

Hlasování č. 18 ohledně schválení rozpočtu na rok 2016.

Návrh byl přijat.

 

listopad 2015

Usnesení zastupitelstva, kterým z rozpočtu vypadává vratka dotace na cca 4,8 milionu, která byla vrácena na žádost poskytovatele, ROP Severovýchod kvůli výstavbě potápěčské věže u libereckého bazénu. Ten stavěla společnost Syner. ROP Severovýchod se domnívá, že zde docházelo k „podvodnému jednání“. Podle opozice ale vedení města nemělo peníze vrátit bez souhlasu zastupitelstva. Věc bude zřejmě řešit soud.

Hlasování č. 14 - Z rozpočtového opatření vypadává vratka dotace na cca 4,8 mil. Kč dle návrhu klubu SLK.

Návrh byl přijat.

 

říjen 2015

Návrh vedení města na vložení dalšího majetku do liberecké teplárny, v níž má 30% podíl. V důsledku toho dojde k výraznému poklesu cen tepelné energie. Opozice proti takovému kroku navrhuje decentralizovaný systém vytápění, který má zaručit konec hegemonního postavení teplárny. Podnětem k jednávání o snížení ceny tepla v systému CZT v Liberci je dlouhodobě kritizovaná vysoká cena tepla ze sekundárních rozvodů, tzn. cena tepla pro konečného zákazníka.

V současné době se díky 2-složkové ceně tepla a nutnosti schvalování rezervovaného výkonu pohybuje v rozmezí od 800,- do 950,- Kč/GJ u každého odběratele. Cílem celého souboru dokumentů, ke kterým se váže dnešní usnesení, je dosáhnout snížení ceny tepla na předpokládanou úroveň 699,- Kč/GJ včetně DPH a to zároveň se změnou na jednosložkovou cenu, kdy odběratel platí pouze to, co skutečně odebere vynásobeno jednotkovou cenou. Odběratelům budou předloženy 2 varianty: první je varianta na dobu 1 roku se slevou 3 % a tou druhou variantou na dobu 5 let se slevou 14,5 % ročně a touto cenou se dostáváme na zmiňovaných 699,- Kč.

Tím by došlo i k úspoře u objektů v majetku SML či jeho příspěvkových organizací ve výši cca 5,5 mil. Kč ročně a pokud by přihlásili všichni, úspora za všechny odběratele by podle současných odběrů činila až 65 mil. Kč ročně. Aby došlo ke zmiňovanému snížení ceny, je nutné uskutečnit tyto kroky:

1. vložit majetek obou akcionářů (SML i Energie Holding) do Teplárny Liberec

2. schválit záměr GreenNet, tzn určitou cestu, která by vedla k trvalému udržení snížené ceny

3. podepsat smlouvy o dodávkách tepla pro objekty SML a jeho příspěvkových organizací, které jsou dosud napojeny na CZT. Tento krok je nutné učinit nejpozději do 15. 11. 2015.

V diskusi k tomuto bodu zastupitelstvo rokovalo o výši a struktuře majetku, který má být vkládán do společného projektu ze strany obou akcionářů. Zástupci Starostů předložili při rokování 9 otázek, na které postupně během projednávání dostávali odpovědi. Dlouho se diskutovalo o výši základní ceny, ze které se budou slevy uplatňovat, dále o výši hodnoty vkládaných majetků a jejích odpisů a též byla zmiňována otázka finančního vyrovnání mezi akcionáři.

Dlouze se projednávalo, zda jít cestou snížení hodnoty nájmů u obou akcionářů nebo cestou vkladu majetků, tato varianta dostala přednost i s ohledem na skutečnost možnosti požádat o dotaci při financování celé akce. Opozice kritizovala rychlost projednání tohoto materiálu i skutečnost, že nebyl dostatečně předjednán ve výborech.  

Hlasování č. 10 o snížení ceny ze systému SCZT + schválení věcného záměru Green Net

Předložený materiál byl schválen a usnesení bylo doplněno o úkoly náměstkovi pro technickou správu majetku p. Kyselovi zajistit vyhotovení nezávislé studie, která prověří určité varianty řešení.

Návrh byl přijat.

 

říjen 2015

Návrh vedení města na nákup zlevněného tepla pro zhruba 50 objektů, které patří městu či jeho organizacím. Vítěz byl avizován dopředu – Teplárna Liberec, kde má město 30% podíl. Opozice (Starostové pro Liberecký kraj) – zastupitelstvo města v souladu s § 84 odst. 4 zákona o obcích č. 128/2000 Sb. si vyhrazuje pravomoc schválit smlouvu na nákup tepelné energie pro objekty SML které vzejde z veřejné zakázky a rozhodnutí o uzavření smlouvy. Koalice protiargumentovala, že tento bod nemá až tak úplně dle zákona o veřejných zakázkách váhu. Zastupitelstvo totiž stejně i po schválení tohoto bodu, bude muset schválit odůvodnění veřejné zakázky, které bude zřejmě v příštím jednání zastupitelstva. Navíc zastupitelstvo by chtělo vidět smlouvu na 5 let, kterou schválí, abychom mohli kontrolovat parametry.

Hlasování č. 11 o souhlasu se zahájením procesu vypsání zakázky JŘBU na nákup tepelné energie - pozměněné usnesení.

Návrh byl přijat.

 

 

Komentáře vytvořeny pomocí CComment


Provoz webu je podpořen Ministerstvem spravedlnosti ČR v rámci dotačního titulu „Prevence korupčního jednání“ a Nadačním fondem nezávislé žurnalistiky (NFNZ).

                                                                                                                                                       

Činnost webu podpořila Nadace OSF v rámci programu Active Citizens Fund, jehož cílem je podpora občanské společnosti a posílení kapacit neziskových organizací. Program je financován z Fondů EHP a Norska.

The project is being supported by the Open Society Fund Prague from the Active Citizens Fund. The programme promotes citizens’ active participation in the public life and decision making and builds capacities of civil society organizations. The Active Citizens Fund is financed from the EEA and Norway Grants.

 

                                                    

                                                                              

Copyright © 2016 Náš Liberec;