Mlha kolem auditu v dopravním podniku

Hloubkový audit v dopravním podniku mnoha lidem vadí. Ohrožený systém se v takových případech brání vytvářením mlhy polopravd a lží, které mají odvést pozornost od podstaty – v tomto případě od reálných problémů a rizik v DPMLJ.

Podívejme se na několik takových tvrzení podrobněji.

 

Zadáním auditu v dopravním podniku bylo prokázat nevýhodnost smluv s BusLine

Audity proběhly ve všech obchodních společnostech s majoritou města (DPMLJ, TSML, SAJ, LIS) jako příprava na změny v řízení městských firem. Výsledkem mají být zmenšená, pouze manažersky obsazená představenstva a dozorčí rady sestavené ze zástupců vlastníka. Znalost problémů, rizik a potenciálu firem je předpokladem pro sestavení vlastnické politiky a důvěryhodné obsazení nově posílených manažerských pozic. Proto audity. Jejich zadání bylo ve všech firmách prakticky totožné a schvalovala je představenstva. V DPMLJ jsem byl představenstvem ustanoven jako kontaktní osoba pro auditory.

Auditoři měli zákaz komunikovat s managementem DPMLJ

Auditoři komunikovali s managementem bez omezení. Když se audit blížil k závěru, 9. září ředitel DPMLJ poslal žádost, aby s ním byla projednána zjištění. Na 30. září byla připravena prezentace auditu pro představenstvo a management a na 22. září svolána schůzka se společností BusLine, na které jsme se chtěli pokusit dohodnout nápravu některých podstatných zjištění. V této situaci jsme se s auditory shodli, že bude rozumnější s šířením zjištění vyčkat do 30. září. Do poloviny října pak byl prostor pro připomínkování auditu, připomínky byly auditory vypořádány a 27. října dostalo představenstvo finální zprávu z auditu.
 
O smlouvě s právní kanceláří Chýský, Lorenc, advokáti s.r.o. představenstvo nevědělo a někteří členové představenstva ji nedostali k dispozici

Rámcovou smlouvu na právní služby jsme uzavřeli s předsedou představenstva krátce po nástupu do funkce. Zjistili jsme, že DPMLJ může být ze strany BusLine kdykoli vystavena neočekávaná faktura na sumu v řádu desítek milionů a potřebovali jsme analýzu smluv, které to umožňují. Zároveň jsme měli dobrý důvod neobrátit se na dosavadního právního poradce DPMLJ. Smluv na právní služby tohoto typu má dopravní podnik několik. Okamžitě po podpisu byla smlouva umístěna na úložiště, do kterého mají přístup všichni členové představenstva. Byla také probírána na představenstvu bezprostředně následujícím po jejím uzavření. Mimochodem – smlouvu s právní kanceláří si lze z DPMLJ vyžádat na základě zákona o právu na informace 106/1999, jak to třeba učinil p. Kuchyňka, předseda odborové organizace ve firmě BusLine.

Právní kancelář Chýský, Lorenc je ve střetu zájmů

Kdyby tomu tak bylo, nepochybuji, že už by byl podán podnět na Advokátní komoru či jiný orgán. Jako zřejmě většina právních kanceláří, specializovaných na dopravu, zastupuje i kancelář Chýský, Lorenc více dopravců. DPMLJ si jako vnitřní provozovatel měst Liberec a Jablonec n.N. s žádným z těchto dopravců nekonkuruje. Pokud DPMLJ bude pracovat na tom, aby dopravu v obou městech zajišťoval svými kapacitami, nemůže ani konkurenční výhodu nikomu v budoucnu poskytnout. Pro DPMLJ považuji za podstatné, že právní kancelář poskytuje kvalitní výstupy a nemá vazby na BusLine. Náklady na tuto spolupráci představují odhadem 10-15% celkových nákladů DPMLJ na právní služby v letošním roce.

Pod otevřený dopis zaměstnancům DPMLJ jsem podepsal náměstka T. Kyselu a předsedu představenstva M. Čulíka bez jejich vědomí

V pátek 23.10. proběhla schůzka šesti členů představenstva DPMLJ s náměstkem Kyselou. Informoval jsem tam o svém záměru připravit otevřený dopis zaměstnancům DPMLJ, který by jim dal najevo, co v dopravním podniku zamýšlíme a uklidnit je, pokud jde o budoucnost DPMLJ. Požádal jsem kolegy Kyselu a Čulíka, zda se k dopisu nechtějí přidat. Následující den jsem jim zaslal návrh a doprovodný e-mail, zakončený větou: „Pokud se na tom shodneme (myšlen přiložený text), poslal bych v pondělí po poledni do DPMLJ“.

Reakce jednoho z oslovených byla písemná, druhého jsem kontaktoval telefonicky. V obou případech souhlas s textem a žádná zmínka o termínu zaslání do DPMLJ. V pondělí v poledne jsem dopis do DPMLJ poslal, s kopií všem členům představenstva. V úterý přišla pobouřená reakce z Jablonce a objevily se útoky na moji osobu. Další den jsme si s p. náměstkem vyjasnili, že šlo zřejmě o komunikační šum – z páteční schůzky si odnesl, že dopis bude před rozesláním ještě dále konzultován. Z mého sobotního e-mailu je jasné, že jsem toto v pátek nezaznamenal a v pondělí jsem neměl důvod domnívat se, že postupuji v nějakém nesouladu.

Mimochodem, sdělení v dopise považuji za stále platná a důležitá, posuďte sami:

Otevřený dopis zaměstnancům Dopravního podniku měst Liberce a Jablonce nad Nisou, a.s.

Vážení pracovníci DPMLJ,
v dopravním podniku, stejně jako v dalších městských společnostech, se blíží dovršení změny ve způsobu řízení. Zástupci vlastníků – měst Liberec a Jablonec nad Nisou – budou nadále jen v dozorčí radě, představenstvo DPMLJ se zmenší a bude tvořeno výkonnými manažery. Změny by měly přinést do řízení firmy stabilitu nezávislou na volebních cyklech a napravit dnešní nerovnováhu v pravomocích a odpovědnosti orgánů společnosti.

Vrcholový management tedy získá silnější postavení. Toto musí být na druhé straně vyváženo jasným strategickým zadáním od vlastníků. Naše vize pro DPMLJ je jednoduchá. Chceme silnou a sebevědomou firmu, která ve vlastní režii zajišťuje kvalitní městskou hromadnou dopravu pro oba své vlastníky a je schopna své kapacity konkurenceschopně nabízet i do oblasti příměstské dopravy. Jsme přesvědčeni, že DPMLJ má potenciál tohoto stavu dosáhnout. Než tomu tak bude, čeká samozřejmě dopravní podnik ještě hodně práce. Jsme připraveni v ní DPMLJ plně podporovat a věříme, že tento cíl si získá především vás, řidiče, dispečery, opraváře a všechny další zaměstnance, kteří v dopravním podniku pracují.

Jako součást přípravy na změny v řízení byly ve všech městských firmách provedeny hloubkové audity. Jejich cílem bylo popsat současný stav firem se zaměřením na existující problémy a rizika. Výstupy auditu v DPMLJ bude představenstvo společnosti teprve projednávat, ale hlavní závěry jsou jasné a vlastně nijak překvapivé. Dopravní podnik je dobře řízen na běžné provozní úrovni, je ale zapleten do sítě nevyrovnaných, nevýhodných a rizikových smluv, které se týkají společnosti BusLine a firem s vazbami na tuto společnost. Kořeny těchto smluvních vztahů pocházejí z přelomu let 2009/2010, nová smluvní ujednání tohoto typu však vznikala dále až do konce roku 2014.

Jsme přesvědčeni, že se ve spolupráci obou vlastníků a představenstva najde v krátké době nejvhodnější řešení, které umožní bezproblémové fungování DPMLJ, dokončení změny ve struktuře řízení, vytvoří předpoklady pro odstranění alespoň hlavních smluvních rizik a bude směřovat k postupnému naplnění vize silného dopravního podniku.

Považujeme za důležité, abyste jako zaměstnanci měli úplné a nezkreslené informace, budeme proto na představenstvu DPMLJ navrhovat zveřejnění auditu nebo alespoň jeho souhrnné části. Zároveň počítáme ve výhledu několika týdnů se setkáním představenstva s kmenovými zaměstnanci DPMLJ, a.s.

Mohli bychom pokračovat, jistě se někdo rozvzpomene na další podobné výkřiky. Audit a vše kolem něj se prostě v posledních měsících ocitlo pod soustředěnou palbou. Jeho sdělení se všem nemusí líbit, ale bez diskuse o nich a úsilí o nápravu se dopravní podnik nikam neposune.
                                

Josef Šedlbauer

Subscribe
Upozornit na
0 Komentáře
Inline Feedbacks
View all comments
Nejdříve je třeba zdůraznit, že Základní síť sociálních služeb v Libereckém kraji je třeba upravit a zrekonstruovat. Za celou dobu existence krajů nebyla základní
Vedení statutárního města Jablonec nad Nisou si je vědomé toho, že cena za pozemky u přehrady v lokalitě Tajvan je vysoká. V této výši ji majitel pozemků
Náš Liberec přináší znění dopisu historika umění a architektury Pavla Karouse, kterým se obrací na zastupitele města Liberec ve věci výstavy Socha a město
Vážená redakce „Náš Liberec“, vážení čtenáři, dne 25.5.2021 jste uveřejnili na Vašich stránkách rozhovor s Ing. Miloslavou Pošvářovou. Člověk, který se danou problematikou nezabývá,
Korupce je závažným celospolečenským problémem, který zasahuje a ovlivňuje všechny vrstvy společenského života. Pokud jste se setkali s korupčním jednáním nebo třeba „jen“ s netransparentním jednáním státní správy či samosprávy, ať už ze strany politiků nebo úředníků, můžete nám to napsat prostřednictvím tohoto formuláře. My se Vaším podnětem budeme zabývat a dáme Vám zpětnou vazbu.