Co je územní plán?

Územní plán je nástroj územního plánování – druh studie, která říká, jak by mělo město vypadat do budoucna a jak se bude vyvíjet – vymezuje zastavěné území, zastavitelné plochy, plochy přestavby, plochy pro veřejně prospěšné stavby a opatření, plochy pro územní rezervy a hlavně stanovuje podmínky využití těchto ploch.

Územní plán vychází z nadřazených dokumentů – PÚR (politika územního rozvoje) a ZÚR (zásady územního rozvoje kraje).

Bez územního plánu nelze v obci vymezit nové zastavitelné plochy = plochy pro novou výstavbu. Územní plán je zpracován a vydáván pro celé území obce. Zastupitelstvo obce rozhoduje o pořízení ÚP z vlastního podnětu nebo na návrh orgánu veřejné správy, občana obce nebo fyzické/právnické osoby. V Liberci vzniká nový ÚP, protože nový Stavební zákon omezuje platnost stávajícího ÚP do konce roku 2015 – do té doby by měl být nový ÚP hotov. V roce 2007 tak zahájilo město Liberec přípravy k pořízení nového ÚP.

Územní plán – strategický dokument pro rozvoj města

Z pohledu města se jedná o strategický dokument pro rozvoj města – vytváří předpoklady pro novou výstavbu (k bydlení, průmyslu, obchodu…) a vymezuje plochy nezastavitelné. Územní plán řeší také síť komunikací a její optimalizaci vzhledem k budoucí velikosti města. Není však automaticky povolením pro výstavbu. Zda se bude někde stavět, závisí na mnoha dalších podmínkách.

Územní plán je dokument, který „hledí“ do budoucnosti. Je koncipován na předpokládanou budoucí velikost města a na počet občanů, kteří by zde mohli ve výhledovém horizontu 15 – 20 let bydlet. Tomu přizpůsobuje velikost rozvojových ploch pro bydlení i průmysl/obchod.

Postup pořizování Územního plánu

  1. Rozhodnutí o pořízení Územního plánu – schvaluje zastupitelstvo obce
  2. Zadání Územního plánu – schvaluje zastupitelstvo obce
  3. Koncept Územního plánu – pokud je součástí zadání, jinak není povinné. Město Liberec má zpracovaný koncept ÚP projednaný s veřejností a dotčenými orgány státní správy. Ke konceptu bylo možné podat námitky a připomínky do 15ti dnů od jeho veřejného projednání. Zastupitelstvo po vypořádání námitek a připomínek schvaluje pokyny pro zpracování návrhu ÚP.
  4. Návrh Územního plánu – zpracovaný návrh ÚP je projednán s dotčenými orgány státní správy a posouzen krajským úřadem. Podle výsledku projednávání projektant upraví návrh ÚP. Projednaný a posouzený návrh ÚP se předkládá veřejnosti a je vyvěšen nejméně 30 dnů k nahlédnutí. Opět je možnost podat námitky a připomínky – v tomto případě nejpozději do dne veřejného projednání návrhu ÚP.
  5. Vydání Územního plánu – až do vydání nového územního plánu je v platnosti starý ÚP.

Pořizovatel územního plánu nehledí při zpracování na otázku vlastnictví ploch. Může se tak stát, že občan je pořizováním ÚP zasažen (změní se funkční využití ploch např. z bydlení na nezastavitelnou plochu nebo jsou plocha zeleně nově zakresleny jako plocha zastavitelné k bydlení apod.). Občané však mají možnost se k pořizovanému ÚP vyjádřit ve fázi konceptu nebo návrhu ÚP při veřejném projednání a nebo podat námitku / připomínku.

Námitku podává vlastník pozemků, připomínku kterýkoliv občan žijící ve městě. Zvláštním případem je námitka zástupce veřejnosti. Je to jakási „petice“ s minimálně 200 podpisy. Občané se podepisují pod jasně definovanou věcně shodnou připomínku, kterou za všechny podá zmocněnec.

Každý občan Liberce tak má možnost se vyjádřit k budoucí podobě města, ve kterém žije. V Liberci je nyní zpracováván návrh ÚP a občané budou moci po jeho zveřejnění znovu zasáhnout do procesu přípravy ÚP formou námitek a připomínek.

Subscribe
Upozornit na
0 Komentáře
Inline Feedbacks
View all comments
Zamyslela jsem se nad tím, proč má v pondělí proběhnout neveřejné setkání zastupitelů. Odpověď je jednoduchá – aby se seznámili s jednotlivými námitkami k
24.6. J. Felcman na těchto stránkách specifikoval další témata, o kterých by se měla vést debata k novému územnímu plánu. I když si nemyslím,
V diskuzi pod článkem R. Kousala obsahujícím kritiku právě projednávaného územního plánu Liberce jsem vyjádřil několik námětů, o kterých by se především měla dle
11.6.2013 v reakci na zveřejnění dopisu architekta Kousala libereckým zastupitelům na tomto webu upozornil občan Jindřich Felcman na některé problémy nového ÚP – dovolím