Zájemce o městské pozemky čekají nové ceny

Město Liberec po téměř deseti letech aktualizuje ceník svých pozemků. Nová pravidla pro prodej a směnu nemovitostí v majetku Liberce schválila Rada města. Odhlasovat jej musí ještě tento týden i zastupitelstvo.

Výprodej městského majetku je v novodobé historii Liberce veliké a závažné téma. Město vstupovalo do devadesátých let minulého století s obrovským nemovitým majetkem, který se ovšem za vlád ODS často z městského držení ztrácel ne vždy výhodným a jak ukazují současné korupční kauzy a dosavadní rozsudky soudů, leckdy i kriminálním způsobem.

Město Liberec také mělo dlouhé roky neaktualizovaný ceník svého majetku, zejména pozemků. K jeho novaci sáhla až vláda Změny pro Liberec a ANO v roce 2015. Od té doby se pravidla a ceníky opět neměnily, až do dnešního dne.

Rada města Liberce souhlasila s návrhem nově upravených  a  doplněných  zásad  postupu  pro  prodej  a  směnu nemovitého majetku ve vlastnictví a spoluvlastnictví statutárního města Liberec a tento návrh předkládá zastupitelům k projednání na březnové zasedání.

Upravena byla i pravidla pro stanovování cen nemovitého majetku, vypuštěny neplatné části a doplněna pravidla pro uplatňování DPH při převodu nemovitého majetku a úhradě nákladů, doplněny další podmínky při uzavírání smluv.

Stejně tak zastupitelé projednají nově připravený cenový předpis, který je určen k ocenění pozemků ve vlastnictví a spoluvlastnictví statutárního města Liberec s výměrou do 50 m2.

„Jedná se o významnou aktualizaci, protože zásady pro prodej jsou z dubna roku 2015 a cenový předpis je ještě o tři roky starší, tedy z února 2012. Hlavní úpravou je změna postupu prodeje pozemků, kde do 50 metrů čtverečných bude město prodávat pozemky dle interního předpisu a nad 50 metrů čtverečných za cenu určenou znaleckým posudkem. Staré předpisy určovaly posudky zpracovávat až od 500 metrů čtverečných. S tím je spojené i navýšení ceny pozemku za 1 metr čtverečný, kde se dle cenového předpisu pohybují nově ceny mezi 800 až 5000 korun v závislosti na kategorii a lokalitě pozemku. Ceny tak reagují na současné ceny pozemků v Liberci. Aktualizace přináší i pro občany jasnější pravidla a předvídatelnost postoje města. Doufám, že zastupitelstvo oba materiály podpoří,“ říká náměstek primátora pro územní plánování a majetkoprávní záležitosti Adam Lenert z ANO.

Kategorie pozemků

A. Pozemky stavební

Stavebním pozemkem se rozumí pozemek, na kterém má být zhotovena stavba pevně spojená se zemí, a který je nebo byl předmětem stavebních prací nebo správních úkonů za účelem zhotovení této stavby nebo v jehož okolí jsou prováděny nebo byly provedeny stavební práce za  účelem  zhotovení  této  stavby, nebo  může  být  podle  stavebního  povolení,  společného povolení, kterým se stavba umisťuje a povoluje, nebo udělení souhlasu s provedením ohlášené stavby podle stavebního zákona zhotovena stavba pevně spojená se zemí. Pozemek určený platným územním plánem, pro stavbu či zastavění nebo pozemek charakteru zastavěná plocha a nádvoří.

B. Pozemky podmíněně využitelné

Pozemky snadno využitelné, určené pro ostatní využití, charakteru zahrada, ostatní plocha -zeleň v zástavbě, ostatní komunikace, parkovací plocha, hřiště, ostatní sportoviště apod. Týká se  zejména  zahrad  nebo  ostatních  ploch,  které  tvoří  jednotný  funkční  celek  se  stavbou a stavebními pozemky, výše uvedeného způsobu využití apod. Pozemek sice splňuje definici stavebního pozemku, avšak z objektivního hlediska není možné jej zastavět stavbou pevně spojenou se zemí. Může se jednat o pozemek, na jehož celé ploše je umístěna liniová stavba, pozemky vymezené územním plánem zejm. jako plochy -park, veřejná zeleň, ochranné pásmo silnice, ochranné pásmo elektrorozvodů apod.

Pozemky  pod  již  zkolaudovanými  stojícími  budovami  a  objekty  (garáže,  dílny…)jiného vlastníka. Pozemky umožňující stavbu reklamního zařízení.

C. Pozemky zbytkové Pozemky  zbytkové,  výše  popsanými  způsoby  nevyužitelné

 Může  se  týkat také  pozemků řešených jako narovnání a legalizaci stavu. Dále pozemků umístěných v ochranných pásmech železnice, ochranných pásmech silnice, zátopových oblastech apod., které netvoří jednotný funkční celek se stavbou a stavebními pozemky apod.

D. Ostatní pozemky

Pozemky lesní, nelesní s lesním porostem, zemědělské (intenzívně využívané pro zemědělskou výrobu a platným územním plánem určený k tomuto druhu činnosti), roklina, ochranná hráz, skála, močál, bažina, pozemky vodních nádrží a pod hrází vodní nádrže apod.

Mapa  městských  částí  Liberce  je  umístěna  na  stránkách  http://www.liberec.cz /Praktické informace/Mapový  portál  (GIS)/Aplikace  MARUSHKA  (témata)/Městské  části  Liberce.

Mapa cenových pásem města bude doplněna na stránkách http://www.liberec.cz/Praktické informace/Mapový portál (GIS)/Aplikace MARUSHKA (témata)/Cenová pásma města.

Subscribe
Upozornit na
0 Komentáře
Inline Feedbacks
View all comments
Mohutná korupční aféra, která ukazuje nebývalé klientelistické prostředí na liberecké radnici, má přesah i na Liberecký kraj. Jak zjistil jako první Náš Liberec, policie
Náš Liberec přináší otevřený pohled na to, jak, dle policie, probíhalo zadání miliardové zakázky na rekonstrukci plaveckého bazénu na Tržním náměstí v Liberci.
Investigativní zjištění našeho webu zajímají republiková média již týden. Poslechněte si jeden z nejsledovanějších českých podcastů, 5:59 Lenky Kabrhelové na Seznam Zprávách, který se
Reakce koaličních stran Starostů, ANO a Pirátů na nebývalou krizi důvěryhodnosti je ubohá. Bez jakékoliv sebereflexe vykládají aktuální korupční jako selhání jednotlivců. Opomíjejí ovšem