Otázky týkající se lesů nad přehradou – hrozí jim privatizace?

Jelikož jsme přesvědčeni, že ani zastupitelská demokracie nekončí vhozením volebního lístku do urny jednou za čtyři roky, rozhodli jsme se zavést novou rubriku. Obracíme se na občany s výzvou, že pokud mají jakýkoliv dotaz, výtku nebo problém, se kterým se chtějí obrátit na libereckou radnici, ať nám napíší na redakční mail. Jsme dohodnuti s jednotlivými městskými zastupiteli, že budou tyto dotazy prezentovat na nejbližším zasedání zastupitelstva města Liberce. Odpovědi zašleme tazateli zpět, případně, po jeho souhlasu, zveřejníme na našem webu.

Tentokrát směřovaly otázky občanů na osud lesoparku nad libereckou přehradou. Odpovídal na ně tajemník města, právník Marek Řeháček. nakolik jsou odpovědi o budoucnosti oblíbené lokality jasné a nakolik skýtají například možnost budoucí privatizace, posuďte sami.
Svoje dotazy, připomínky a náměty, které chcete směřovat vedení města i zastupitelskému sboru pište na adresu: redakce@nasliberec.cz

1. V současné době pozorujeme lesní práce v lesoparku nad přehradou (traktory, kácení..). Jaké má město plány s touto lokalitou?

Plánovaný komplexní projekt Zelené srdce Liberce, spočívá v revitalizaci okolí Harcovské Přehrady,do níž vstoupil svým dílčím projektem „Zelené srdce Liberce“

Úprava lesních cest – 1. etapa realizační fáze.

Tento projekt si klade za cíl opravit a upravit pěší cestičky prošlapané z křižovatky ul. Zvolenské – Josefinino údolí ke garážím v ulici Dvorská a frekventovanou stezku od hráze směrem k sídlišti Králův Háj. Obě stezky budou v úsecích doplněny dřevěnými schody, ale také alternativou s nižším sklonem, tak aby se po nich mohly pohodlně pohybovat např. maminky s kočárky. Dále zde přibude několik odpočinkorych míst s lavičkami. Veškeré úpravy budou provedeny s ohledem na dodržení přírodního rázu lokality a s minimálním zásahem do stávajícího porostu.

Na základě úspěšně podané Žádosti do Programu rozvoje venkova na období 2007-2013 (opatření II.2.4.2.a) zvyšování společenské hodnory lesů), který přiděluje dotační podpoun poskytnutou Evropským zemědělským fondem pro rozvoj venkova a státním rozpočtem ČR, získalo město dotaci na tento projekkt ve výši 80 % z celkových uznatelných nákladů. Plánovaný termín dokončení je 31.7.2009.

Dalším krokem byy mělo být uskutečnění návazného stejně zaměřeného dílčího projektu – II. etapy, který se bude věnovat lesním stezkám u přítoku Harcovské přehrady. Na II. etapu byla podána žádost do stejného programu a nyní se čeká na zhodnocenípodané žádosti. Nicméně těžba dříví v celé této lokalitě (cca 22ha) není vyvolána jen realizací ryše uvedeného projektu. Pro úpravu lesních cest bylo vykáceno nepatrné množství dřevin. Těžba dříví zde byla umístěna z důvodu již nutného vyběru především zdravotně nekvalitních jedinců či jedinců, kteří zastiňovali přirozenou obnovu (tj. spodní mladou etáž) porostu. Je nutno si uvědomit, že porosry v této lokalitě se pohybují ve stáří 90, 100, 110, 120, 130 a 170 let a nečinností (bezzásahovostí) by mohlo dojít k celkovému chřadnutí dřevin v tomto komplexu, což by zapříčinilo následnou nevhodnou obnovu v rámci provádění pasečného způsobu, proto přistupujeme k postupné realizaci obnory porostu.

Konkrétní řešení projektu je možné si prohlédnout na Magistrátu města Liberec -odbor rozvoljových projektů (3. patro historické radnice). Celý projekt „Zeleného srdce Liberce“ bude v dohledné době vystaven v prostorách MML

Případná realizace dalších etap se bude dále odvíjet od finančních možností města a od možnoJtí získání finanční podpory na jeho realizaci různých zdrojů.

2. Kolik bude vykácené plochy a kolik má vzniknout zastavěné plochy (parkoviště, prostor pro stánky, prolézačky)?

Jak již bylo výše uvedeno, nejedná se o umístění žádného způsobu hospodaření, , proto žádné ploclhy v této fázy nevzniknou. Projekt Zelené srdce je realizován etapovitě ale třeba říci, že všechna realizovaná opatření musí být předně v souladu s platným územním plánem města Liberec. V současné době je celé území mezi plochou přehrady na Harcovském potoce a sídlištěm Králův háj vedeno jako nezastavitelné (vyjimkou je malá plocha garáží na jih od hráze).


3. Chystá se výsadba jiných, např. i jedovatých (tis) rostlin a dřevin?

Celý projekt Zelené srdce předpokládá revitalizaci okolí Přehrady s akcentováním rekreačních funkcí a zřízení zelené zóny pro veřejnost uprostřed města. Výsadba jedovatýych dřevin a rostlin se ve větším měřítku nepředpokládá. Projekty I. i II. etapy byly schváleny správcem lesa, tak i Agenturou ochrany Přírody a krajiiny ČR V případě výsadby tisu červeného se jedná o stromovou formu dřeviny, nikoliv o keřovitou, která se vyskytuje např. na sídlištích.. Tyto stromy dorůstají ve vhodných podmínkách až 18 m..

4. Z jakého programu jsou hrazeny tyto úpravy (podíli se na tom EIA)?

U I., a pokud bude podpořena i II. etapa, se jedná o prostředky Z Programu rozvoje venkova ČR na období 2007 -2013 (Opatření II.2.4 Obnova lesního potenciálu po kalamitách a podpora společenských funkcí lesa, Podopatření II. 2.4. 2 Neproduktivní investice v lesích, Záměr a) Zvyšování společenské hodnoty lesů.) Co se týče EIA (pokud je myšleno Environmental Impact AJJeJJment) ), tak EIA není finanční náJstroj; ale jedná se o posouzení vlivu projektu na žjvotní proJtředí. V tomto případě se jedná o posouzení celého velkého projektu v I. a II. etapě s pouze opravou stávavající pěšiny.

5.PoČítá se s vyjmutím zmíněných ploch z lesního fondu?

Pozemky lesů na jih od přehrady jsou pozemky Iurčenými k plnění funkce lesa. MML nepodniká nic, co by tuto kvalifikaci mělo změnit , i kdyžje třeba říci, že jde o poměrně rozsáhlý leJ, který je poněkud kuriózně téměř v samém centru města a poněkud tak vyvrací tradované teorie o nedostatku zeleně v Liberci.

POuze v rámci I. a
II. etapy dochází k DOČASNÉMU vynětí částí pozemků pod cestičkami – toto je ovšem legislativní požadavek.

6. Jaká je záruka zachování lesoparku jako místa pro BEZPLATNOU rekreaci a nehrozí do budoucna, že bude lokalita zastavěna např. bytovými domy nebo jinak určena k privatizaci?

Užití veřejných prostředků tředků na realizaci projektu Zelené srdce předpokládá udržitelnost projektu min. 5 let od ukončení realizace . S ohledem na výše řečené a Jskutečnost, že jde o lesní pozemky nelze hovořit o zpoplatnění, a to už na základě odst. I, §19. zákona 289/1995 Sb., o lesích a o změně a doplnění některych zákonů (lesní zákon), kde je řečeno, že každý má právo vstupovat do lesa na vlastní nebezpečí, atd. a dále pak na základě písmene b), odst. I, §20, lesního zákona, kde je řečeno, že je zakázáno stavět oplocení okolo lesních porostů.

Stejně tak nelze vyloučit, aby po uplynutí doby udržitelnosti projektu některé příštích zastupitelstev města pozemek privatizovalo – to je jeho právo dané zákonem o obcích. S ohledem na skutečnost, že městské lesy mají v Liberci tradici a nejJsou privatizovány jako ostatní zbytné pozemky, lze předpokládat, že bezplatná rekreace v okolí Přehrady nebude ani do budoucna omezeno. Zástavba např. bytovými domy by byla těžkoo reálná dnes by nebyla v souladu s územním plánem, navíc jde o lesní pozemky, které jsou tímto typemzástavby nezastavitelné..

Subscribe
Upozornit na
0 Komentáře
Inline Feedbacks
View all comments
Letošní Mezinárodní festival animovaných filmů Anifilm proběhne v Liberci od 7. do 12. května. Jako každý rok se v jeho soutěžním programu představí to
Fungování kontroverzního parkovacího domu u krajského úřadu, kde jedno stání vyšlo na více jak milion korun, ukazuje, že dotace 84 milionů, kterou na něj
Lesopark v Fibichově ulici v posledních letech prošel nákladnou úpravou, která z neudržovaného místa vytvořila zajímavou přírodní stezku plnou tůní. Naši čtenáři ale upozorňují
Liberečanům budou ve veřejném prostoru sloužit nové lavičky. Město jich zatím nakoupilo dvacet a již se instalují v ulicích. Milá pozornost ostře kontrastuje s