Jedná se o bezplatné informace?

Za poskytnutí informace se neplatí žádný správní poplatek. Povinné subjekty jsou ale oprávněny požadovat úhradu tzv. materiálových nákladů – tj. zejména nákladů na pořízení kopií listin, opatření technických nosičů dat (CD/DVD) a nákladů spojených s odesláním informací žadateli (poštovné). Povinný subjekt může žádat i úhradu za mimořádně rozsáhlé vyhledání informací – např. za práci úředníka, kterého musel vyčlenit na vyhledání předmětné informace.

V tomto případě musí povinný subjekt žadateli písemně oznámit, že po něm bude požadovat úhradu za poskytnutí informace (výši a její zdůvodnění). V opačném případě je povinný subjekt povinen informace poskytnout bezplatně. Zákon o svobodném přístupu k informacím však jednoznačně nestanovuje, zda povinný subjekt ztrácí nárok na úhradu nákladů i za situace, kdy o úhradu nákladů žadatele požádá až po uplynutí lhůty pro poskytnutí informace.

Subscribe
Upozornit na
0 Komentáře
Inline Feedbacks
View all comments
Pokud povinný subjekt odmítne podat informaci lze podat odvolání ve lhůtě 15 dnů ode dne doručení rozhodnutí o odmítnutí, a to přímo povinnému subjektu,
Povinný subjekt musí poskytnout informaci v souladu se žádostí ve lhůtě nejpozději do 15 dnů ode dne přijetí žádosti nebo ode dne jejího doplnění.
Povinné subjekty poskytují informace, které souvisí s danou institucí a kterými se primárně zabývají. Musí ale poskytnout i informace, které obdržely např. v rámci
Povinnými subjekty, které mají podle tohoto zákona povinnost poskytovat informace, jsou státní orgány, územní samosprávné celky a jejich orgány a veřejné instituce. Mezi veřejné
Korupce je závažným celospolečenským problémem, který zasahuje a ovlivňuje všechny vrstvy společenského života. Pokud jste se setkali s korupčním jednáním nebo třeba „jen“ s netransparentním jednáním státní správy či samosprávy, ať už ze strany politiků nebo úředníků, můžete nám to napsat prostřednictvím tohoto formuláře. My se Vaším podnětem budeme zabývat a dáme Vám zpětnou vazbu.