Cílí protikorupční strategie města Liberce ke správnému cíli?

Město Liberec oficiálně představilo globální a dílčí cíle aktualizace své protikorupční strategie z roku 2012, a zahájilo tak ostré práce na novém textu. Celkem lze ve veřejně přístupném dokumentu (vizte odkaz pod textem) v osmi vymezených oblastech správy shledat přes 40 jednotlivých cílů, jichž chce strategie dosáhnout, a také více než sedm desítek konkrétních nástrojů, jejichž prostřednictvím předpokládají zpracovatelé ke stanoveným metám dospět.

Boj s korupcí i únavou lidí

Cílí ale skutečně protikorupční strategie ke správnému cíli?  Úvodem je třeba říci, že boj proti korupci jako politická či společenská kategorie je v posledních letech účelově silně relativizován politiky a politickými stranami, degradován nekonečnou inflací tématu v médiích a na sociálních sítích a pochopitelně veřejně oslabován a špiněn těmi, kteří vůbec nemají zájem jakákoli účinná opatření zavádět v praxi. Vysvětlení pro to je jednoduché: otrávit věčnou fluktuací pojmů běžné lidi, otupit jejich pozornost a zájem cokoli řešit. Nechat většinu společnosti unavit, rezignovat, aby boj s korupcí atrofoval do několika sice důrazně artikulovaných, avšak kosmetických a v praxi nevýznamných kroků.

V takové atmosféře není vůbec jednoduché zavádět jakékoli koncepční či strategické novoty. Za nejdůležitější aspekt aktualizace naší strategie proto paradoxně nepovažuji skladbu jednotlivých dílčích protikorupčních nástrojů, ale naopak přípravu celkového prostředí na změnu, na nová pravidla hry (v jazyce teorie her). Musíme a chceme lidem na magistrátu města, v příspěvkových organizacích i v městských společnostech vysvětlit a vysvětlovat (teď i v dalších letech), co a proč vlastně připravujeme, jakou v tom oni sami mohou sehrát pozitivní úlohu, rozptýlit jejich obavy a dát jim dostatečný prostor avizovanou změnu prodiskutovat a přijmout. Bez jejich spolupráce se totiž neobejdeme. Na podcenění této stránky věci už v minulosti vyhořela řada plánovaných strategických změn ve státní správě i samosprávě. Naší výhodou ale může být jedna důležitá skutečnost: statutární město Liberec nemá jako celek dlouhodobě dobrou pověst, takže na zlepšení vnímání všech oblastí správy snad bude mít přirozený zájem většina zaměstnanců ze skupiny město (úřad, společnosti, organizace).

Oblasti, cíle, nástroje

Pokud jde o samotné čerstvě vytyčené cíle a nástroje protikorupčního tažení, je třeba říci, že zčásti navazují na původní protikorupční strategii z roku 2012, avšak významně ji rozšiřují o zcela nové oblasti (politické vedení města, obchodní společnosti, velké příspěvkové organizace, dotační politika a radniční zpravodaj). Jde o poměrně velký záběr, proto nelze očekávat realizaci všech kroků hned od ledna příštího roku. Naopak, budeme muset propracovat detailní jízdní řád změn (tzv. implementační plán), z nichž mnohé na sebe budou navazovat, jiné dotvářet v dalších měsících či letech. I mj. proto jsme podle našeho názoru snad zvolili cíle obsahem i množstvím v praxi realizovatelné (a mnohé již v praxi jiných obcí i realizované). Na druhou stranu ale chceme zkusit zavést i novinky, s nimiž se v české správě zatím nelze zhusta setkat.

Co tedy můžete například očekávat?

  • Ještě letos na podzim chceme začít zveřejňovat podklady, které pro své jednání dostává rada města, což je něco ještě před pár měsíci či lety nevídaného,
  • chceme také začít zveřejňovat smlouvy, uzavřené městem, v centrálním registru smluv ministerstva vnitra, odkud už je nikdo nikdy nebude moci smazat (s výjimkou hackerů a úplného blackoutu globální sítě). Na první pohled možná banální a jasný krok, akorát ho před námi ještě nikdo nerealizoval,
  • chceme rovněž diskutovat o zavedení pozice tzv. protikorupčního ombudsmana, osoby celospolečensky vážené (a takoví gentlemani jsou i v Liberci), který by pro úřad byl garantem nezávislého posouzení možných anonymních i adresných stížností na (pro)korupční chování i jejich posunutí dalším orgánům (správním i vyšetřovacím),
  • novinkou by měly být i tzv. matice zodpovědnosti (už měly fungovat dávno!), tedy jednoduchý systém, jímž ke konkrétním projektovým i neprojektovým činnostem přiřadíme konkrétní zodpovědnou osobu(-y). Vše by mělo být navíc spojeno s půlročními či ročními plány činnosti především samosprávných odborů,
  • samozřejmostí by měla být i vlastnická politika města ve vztahu k obchodním společnostem (co vlastně chceme, aby společnost zajišťovala, jakým způsobem by měl management komunikovat se zakladatelem atd.) a ve stejném duchu i strategická politika města – zřizovatele ve vztahu k velkým příspěvkovým organizacím,
  • výrazně změnit by se měl i způsob kriteriálního hodnocení projektů, usilujících o dotace z účelových fondů města (dosud subjektivní hodnocení správní rady bez jakýchkoli objektivních ukazatelů),
  • či projasnit veřejné zadávání jako celek (rodné listy zakázek, vzorové smlouvy, smluvní standardy atd.). Jednou z novinek by přitom měl být i tzv. kalendář předpokládaných investičních záměrů města na daný rok, kterým potenciálním dodavatelům zvýšíme přehlednost v systému zadávání. Oni sami zase naopak mohou prostřednictvím interaktivního formuláře předem zaslat svůj nezávazný zájem i orientační cenu (funguje mj. v Plzni).

Navrhovaných nástrojů je daleko více, některé jsou v tuto chvíli už i detailněji rozpracované. Pro mě osobně ale hraje v několika výše zmíněných příkladech zásadní roli ještě jedna věc, a to prostá standardizace dosaženého stavu. Zkrátka, z nastolených změn a opatření už bude jakákoliv generace politiků – našich nástupců horko těžko slevovat, nebo je dokonce rušit. A to je na celé věci asi nejvíc fajn i z pohledu běžného občana.

Odkazy:

Globální a dílčí cíle PK strategie s úpravou po veřejném projednání –https://www.nasliberec.cz/wp-content/uploads/2015/06/globalni-dilci-cile-pk-strategie-po-verejnem-projednani.pdf

Aktualizace PK strategie se všemi dokumenty –  http://www.liberec.cz/cz/protikorupcni-portal/aktualizace-protikorupcni-strategie-2015/

Ivan Langr,

náměstek primátora Liberce pro školství, kulturu, sociální věci a cestovní ruch (Změna pro Liberec/ Strana zelených)

Subscribe
Upozornit na
0 Komentáře
Inline Feedbacks
View all comments
 Mrazí mě. Mrazí mě z doporučení Úřadu Vlády ČR, který ve svém metodickém pokynu pro sestavení tzv. Zprávy o stavu romské menšiny každoročně radí sociálním
Minulý týden definitivně schválená novela školského zákona obnažila nepříjemný fakt, jakým způsobem se přinejmenším ve vrcholných patrech české politiky může rozhodovat. Totiž že jde
Jak je to s onou kvalitou/ nekvalitou libereckých základních škol? I na to se alespoň částečně pokoušíme odpovědět v dokumentu Přehled základních škol v Liberci a kritéria
V minulém týdnu se naplno projevilo to, před čím jsem varoval již loni a v plné míře veřejně odsoudil před více než měsícem. Spádová turistika, tedy