Územní plán zastavuje růst Liberce

Téměř hotový územní plán Liberce z konce roku 2014 byl přepracován a zastupitelům města představen na konci února letošního roku. Provedené změnyna první pohled vypadají často jako maličkosti, avšak pro další rozvoj města mohou mít zásadní dopady.

Zejména se jedná o snížení výhledové velikosti města z půvoních 106 tisíc na 103 tisíc obyvatel, dále redukce ploch k bydlení a neřešený problém s vytvářením satelitních sídelních oblastí v okolních obcích nebo přetrvávající nedostatek ploch pro průmysl. Proto chtějí na jednání zastupitelstva města Liberec schválit požadavky na přepracování některých problematických částí navrhovaného územního plánu.

Snížení výhledové velikosti města ze 106 na 103 tisíc obyvatel

V aktualizovaném návrhu územního plánu byla oproti předchozímu návrhu provedena výrazná redukce ploch pro bydlení, zejména jsou redukovány návrhové plochy pro výstavbu rodinných domů v okrajových částech města Liberce. V rozporu s usnesením zastupitelstva č.182/15 ze dne 25.6.2015 je v novém návrhu UP snížena výhledová velikost města ze 106 na 103 tisíc obyvatel. Redukce ploch pro bydlení v Liberci bude mít za následek další navyšování ploch pro bydlení a výstavbu rodinných domů v sousedních obcích a městech (Stráž nad Nisou,  Šimonovice, Dlouhý Most, Chrastava, Mníšek, Nová Ves atd.), což je pro město Liberec nevýhodné. Redukce ploch pro bydlení v Liberci bude příčinou neúměrného nárůstu počtu obyvatel okolních obcí. Obyvatelé sousedních obcí využívají infrastrukturu města Liberce ale daně platí do rozpočtu v obci sousední a na infrastrukturu v Liberci nepřispívají. Příkladem může být hranice s obcí Mníšek, kde v liberecké čtvrti Krásná Studánka jsou u hranice města zelené nezastavitelné plochy a těsně za hranicí města je na území obce Mníšek zastavitelná plocha pro bydlení nijak nesouvisející s obcí Mníšek (lokalita Amerika). V návrhu UP chybí pro navrženou redukci ploch pro bydlení takové zdůvodnění, které by bylo vypracováno s ohledem na sousední obce, chybí strategie, která by zamezila procesu suburbanizace (tj. vytváření satelitních sídelních oblastí v okolních obcích).

Chybějící plochy pro průmysl a výrobu

V návrhu územního plánu jsou plochy pro průmysl a výrobu umisťovány do méně vhodných lokalit než v konceptu a předchozím návrhu, plochy pro průmysl a výrobu jsou nově umisťovány přímo mezi plochy pro bydlení nebo na tyto plochy navazují  (např. Karlinky – louka v ul. U lesíčka, Růžodol I – Partyzánská ul). Průmysl je v Liberci rozvíjen v plochách  s komplikovanou dopravní dostupností vyžadující značné investice pro vytvoření potřebného dopravního napojení a zároveň jsou návrhu redukovány vhodnější plochy pro průmysl a výrobu bez přímého kontaktu s bydlením které jsou naopak dobře dopravně dostupné (např. Ostašov, Machnín).

Koncepce zelených pásů omezuje soukromém vlastnictví

Koncepce zelených pásů a ploch veřejné zeleně uplatňovaná v návrhu UP 2016 je nejasná, není zpracována podkladová studie která by zdůvodnila nutnost zařazení ploch v soukromém vlastnictví do veřejné zeleně. Z této nejasnosti vyplývá nekoncepčnost redukce návrhových ploch pro bydlení oproti předchozím návrhům UP a též redukce zastavitelných ploch v územním plánu. K redukci ploch u jednotlivých pozemků není přistupováno stejně.

Městské pozemky nejsou dostatečně zhodnocovány

V aktualizovaném návrhu územního plánu chybí akcent na zastavitelnost městských pozemků pro případné budoucí kompenzace soukromým vlastníkům například při potřebě získání soukromých pozemků pro projekty veřejného zájmu (např. dopravní infrastruktura, plochy veřejné zeleně atd.).

Krok zpět v případě Nové Puškinovy

V návrhu územního plánu je oproti předchozím návrhům vyřazena nové komunikace Puškinova z návrhu a je převedena do rezervy. Toto vyřazení neumožňuje řešit složitou dopravní situaci v ulici Puškinova, která dnes nemá v celé délce dostatečnou šířku dopravního prostoru a proto nemůže být vybavena potřebným chodníkem. Ulice je zatížena nákladní dopravou. Vyřazení z návrhu bude mít též negativní vliv na možnost realizace potřebného druhého napojení průmyslové zóny JIH na rychlostní komunikaci R 35 z prostředků EU (lze realizovat např. z IPRÚ) nebo Libereckého kraje. Nutnou podmínkou pro spolufinancování je zařazení napojení mezi krajské silnice což může být bez úseku Nová Puškinova velmi složité.

Možnost zařazení komunikace Nová Puškinova do UP při jeho aktualizaci, jak je ze strany určené zastupitelky na besedách zmiňováno, bude velmi obtížné. Jedním z důvodů je vzrůstající důraz na ochranu životního prostředí ze strany státních orgánů a je proto možné, že nebude z důvodu negativních stanovisek těchto orgánů zařazena Nová Puškinova do návrhu nikdy a dopravní problémy v ulici Puškinova zůstanou nevyřešeny.

Posílení pozice Teplárny Liberec na úkor občanů

Návrh aktualizovaného územního plánu také výrazně posiluje pozici Teplárny Liberec bez ohledu na ztrátovost dožilých parovodů. V území města Liberec se striktně vymezuje zájmové území Soustavy zásobování teplem (SZTE), do kterého v případě schválení navrženého územního plánu již prakticky nebude možné bez souhlasu Teplárny Liberec vybudovat přípojky zemního plynu a možnost se v případě vytápění osamostatnit. Současně z textové části zcela zmizela pasáž o územní energetické studii z roku 2010 a potřebě její aktualizacie. Tento územně plánovací dokument nevyzníval totiž pro Teplárnu Liberec příznivě a byl ve své povaze závazným podkladem při rozhodování o změně způsobu dodávek energií a prokazovala přípustnost odpojování či (ne)vhodnost napojení nových odběrů tepla na SCZT.  Rozhodování o odpojování či připojování bytů a domů v Liberci bude tedy nyní pravděpodobně  probíhat nikoliv veřejně v prostorách radnice, ale v zákulisí při jednání představenstva soukromé společnosti. V této věci hodláme podat samostatnou připomínku s cílem zařadit zpět potřebnost územní energetické studie jakožto podkladu pro rozhodování o energetice města a umožnit občanům v případě ekonomické a ekologické efektivnosti se samostatně rozhodovat o způsobu vytápění.

Z výše uvedených důvodů byly sepsány Požadavky k přípravě návrhu nového územního plánu a navrženy zastupitelským klubem Starostů pro Liberecký kraj k projednání zastupitelstva města Liberec dne 31.3.2016.

 

Jaroslav Zámečník

Zastupitel města Liberec (Starostové pro Liberecký kraj)

Subscribe
Upozornit na
0 Komentáře
Inline Feedbacks
View all comments
Nové stání soudu, který se zaobírá libereckou velkou korupční kauzou, během které se rozkrádaly evropské dotace a v níž figuruje i hejtman Martin Půta,
Schodiště u historické liberecké radnice se dočká opravy. Město dlouho nemohlo najít firmu, která by se rekonstrukce historických schodů zhostila. Nakonec ji ale našla
K článku zveřejněnému dne 13. 6. 2024 na webu s názvem „náš Liberec“ (k nalezení na adrese https://www.nasliberec.cz), provozovaném spolkem Revue Sever, z.s., s názvem
Krajské volby za dveřmi a letité sliby vládnoucích politiků. Po rychlovlaku na Prahu je tu další ohraná pohádka pro důvěřivé voliče, tentokrát ještě staršího