Reakce na tiskovou zprávu Změny pro Liberecký kraj ze dne 31. 3. 2016

Liberecký kraj vybral dodavatele na rekonstrukci budovy bývalého Výzkumného ústavu textilních strojů (VÚTS).  Vzhledem k tomu, že někteří uchazeči museli být ze zadávacího řízení vyloučeni, byla na základě doporučení hodnotící komise vybrána nabídka společnosti SYNER s.r.o.

Změna pro Liberecký kraj (ZpLK) ve své tiskové zprávě zpochybňuje vyloučení uchazeče Metrostav a.s. a „navádí“ Liberecký kraj, aby při zadávání veřejných zakázek nechal firmy doplňovat ceny do svých podaných nabídek, i když to není možné. Pod argumentací účelného, hospodárného a efektivního nakládání s veřejnými prostředky by tak bylo možné, aby dodavatelé doplňovali ceny některých položek podle výše cen ostatních dodavatelů.

„Zastupitelé Změny pro Liberecký kraj také tvrdí, že nebyli nikdy přizváni do výběrových komisí. Není to ale pravda, neboť s touto možností byly seznámeny všechny zastupitelské kluby již na konci roku 2012 a také toho mnozí využívají a zadávacích řízení se jejich zástupci, jako členové komisí, účastní. Zastupitelé ZpLK ale nechtějí přijmout odpovědnost, kdy člen komise ručí svým majetkem a přebírá plnou zodpovědnost,“ míní náměstek hejtmana LK Marek Pieter a dodává: “V případě inkriminovaného zadávacího řízení se pan zastupitel Baxa odvolává navíc na rozsudek, který se týká zcela něčeho jiného a nelze tyto dvě věci srovnávat.“

 Liberecký kraj k tomu uvádí, že Metrostav a.s. tím, že neocenil (vůbec nevyplnil) jednu položku, nesplnil zadávací podmínky stanovené v zadávací dokumentaci, kde je jednoznačně uvedeno:  „Uchazeč je povinen ocenit všechny položky soupisu prací, dodávek a služeb s výkazy výměr.“ Ostatní uchazeči položky ocenili.

Dle ZpLK se měla hodnotící komise dotázat společnosti Metrostav a.s. na nejasnost v nabídce. Svůj názor opírá o rozhodnutí Krajského soudu v Brně 29, sp. zn. AF 74/2012-80 ze dne 28. 8. 2014, kde je doporučováno, že mnoha případech se jedná pouze o formální pochybení uchazečů, kteří jinak veškeré požadavky splňují, a zadavatel by se tak připravil o možnost získat jinak ekonomicky výhodnou nabídku.Tento rozsudek však neřeší neoceněnou položku, ale špatné pochopení a vyplnění formulářové tabulky. I z tohoto rozsudku však jednoznačně vyplývá, že prostřednictvím institutu vysvětlení nabídky nemůže být nabídka doplňována nebo měněna. 

Tisková zpráva ZpLK dále uvádí, že v návaznosti na výše zmíněný rozsudek Ministerstvo pro místní rozvoj (MMR) na portálu veřejných zakázek (dne 25.02.2015) „radí“ jak postupovat. Dovolujeme si uvést na pravou míru, že se jedná o portál, kam se mohou obracet zadavatelé i dodavatelé se svými dotazy a dostanou zde velice obecnou odpověď na svůj dotaz, který se vztahuje k jejich konkrétní zakázce. Dotaz a odpověď na něj (dne 25.02.2015) rozhodně nemá návaznost na uvedený rozsudek, který se navíc problematikou neoceněné položky vůbec nezabývá. Na portálu veřejných zakázek je celá řada dotazů a odpovědí na ně, avšak tato doporučení nelze aplikovat na jakoukoliv veřejnou zakázku, ale je nutné vždy každou veřejnou zakázku posuzovat individuálně a ve všech souvislostech.

Při posuzování neoceněných položek lze aplikovat rozhodnutí Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže (dále jen „Úřad“) č.j. ÚOHS-S445/2014 ze dne 1. 10. 2014, které se týkalo Oblastní galerie v Liberci, příspěvkové organizace Libereckého kraje. Jednalo se o neuvedení jednotkových cen, kdy uchazeč předložil pouze celkovou rekapitulaci ceny. Následně došlo k jeho vyloučení. Ani zde hodnotící komise nevyzývala uchazeče k vysvětlení nabídky a Úřad potvrdil, že vyloučením nedošlo k porušení zákona a dále mj. konstatoval: „Jestliže tedy zadávacími podmínkami jsou veškeré požadavky zadavatele a hodnotící komise je povinna v souladu s § 76 odst. 1 zákona posoudit nabídky z hlediska splnění všech požadavků stanovených zadavatelem, tak v případě, že požadavky zadavatele splněny nejsou, nedává posledně citované ustanovení zákona hodnotící komisi jinou možnost, než příslušnou nabídku vyřadit z dalšího posuzování a hodnocení. Zadavatel je pak povinen v souladu s § 76 odst. 6 zákona příslušného uchazeče vyloučit z účasti v zadávacím řízení.  K tomu Úřad dále uvádí, že není rozhodující množství či rozsah požadavků zadavatele uvedených v zadávacích podmínkách, které nebyly splněny uchazečem v jeho nabídce. Jediný nesplněný požadavek je tudíž důvodem pro vyloučení uchazeče z účasti v zadávacím řízení stejně jako více nesplněných požadavků.“

K institutu vysvětlení nabídky dle § 76 odst. 3 Úřad uvádí: „K argumentaci navrhovatele, že zadavatel měl možnost vyžádat si chybějící informace u navrhovatele, Úřad konstatuje, že takový postup zákon nepřipouští. Postup zadavatele, resp. hodnotící komise, při posouzení nabídek je zákonem upraven. Z ustanovení § 76 odst. 3 zákona vyplývá, že hodnotící komise může uchazeče požádat pouze o „písemné vysvětlení nabídky“, nikoliv však již o její doplnění nebo změnu nabídky, které zákon neumožňuje. Objeví-li tedy hodnotící komise v nabídce uchazeče  o veřejnou zakázku nejasnost či nejasnosti, je oprávněna požádat uchazeče o vysvětlení nabídky, zejména pokud jsou v různých částech nabídky uvedeny jiné, resp. rozporné údaje. Smyslem a účelem tohoto ustanovení je dát hodnotící komisi možnost, aby si v případě potřeby mohla před samotným hodnocením nabídek vyjasnit informace deklarované uchazeči v nabídkách, nikoliv umožnit doplnění již předložené nabídky o informace v podané nabídce neuvedené. Hodnotící komisi zákon ani neopravňuje k tomu, aby přihlížela k případným opravám a doplněním nabídek podaným uchazeči po uplynutí lhůty pro podání nabídek. Uchazeči podávají svoje nabídky v souladu s § 69 odst. 5 zákona pouze a jen ve lhůtě pro podání nabídek, nabídky doručené po jejím uplynutí či doplněné nabídky nelze posuzovat a hodnotit jako řádně podané nabídky. Nabídky, které nesplňují požadavky zadavatele uvedené v zadávacích podmínkách, musí být podle § 76 odst. 1 zákona vyřazeny a uchazeči, kteří vyřazené nabídky podali, musí být z účasti v zadávacím řízení zadavatelem bezodkladně vyloučeni podle § 76 odst. 6 zákona.

Obdobný závěr vyjádřil ve svém rozhodnutí sp. zn. 62 Af 36/2013 ze dne 9. 7. 2014 Krajský soud v Brně: „Pokud žalobce předložil nabídku bez části výkazu výměr, ve kterém bylo požadováno ocenění vedlejších rozpočtových nákladů dle konkrétních položek, nesplnil požadavek zadavatele vyjádřený v zadávacích podmínkách.“ V citovaném rozsudku se dále uvádí, že „Pokud tedy část položkového rozpočtu v nabídce chyběla, pak nebylo místa pro jakékoliv vyjasňování podle § 76 odst. 3 ZVZ.“ Krajský soud v Brně v tomto rozhodnutí učinil závěr, že postup podle § 76 odst. 3 zákona „..přichází v úvahu tam, kde zadavateli jednoduše řečeno není zřejmé, jak [uchazeč] svoji nabídku konkrétně myslel.“

V tiskové zprávě ZpLK je dále zmiňováno vyloučení firmy CL-EVANS s.r.o. z důvodu neodůvodnění mimořádně nízké nabídkové ceny. Dle zákona hodnotící komise posoudí výši nabídkových cen ve vztahu k předmětu veřejné zakázky. Jestliže nabídka obsahuje mimořádně nízkou nabídkovou cenu ve vztahu k předmětu veřejné zakázky, musí si hodnotící komise vyžádat od uchazeče písemné zdůvodnění těch částí nabídky, které jsou pro výši nabídkové ceny podstatné. Komise si stanovila hranici mimořádně nízké nabídkové ceny a vyzvala uchazeče ke zdůvodnění. Odpověď uchazeče zcela jasně vedla k jeho vyloučení ze zadávacího řízení.

Tisková zpráva Libereckého kraje

Subscribe
Upozornit na
0 Komentáře
Inline Feedbacks
View all comments
Zelení budou kandidovat do zastupitelstva Libereckého kraje pod značkou Zelení pro kraj. Lídrem kandidátky je Milan Starec, který stojí dlouhé roky v čele občanského odporu
Na konferenci Novinářské fórum byly v pondělí 6. května vyhlášeni první výherci nového programu na podporu lokální žurnalistiky. Nadační fond nezávislé žurnalistiky ve spolupráci
Zastupitelstvo města Liberce na svém dnešním jednání zvolilo nového náměstka primátora s gescí pro energetiku a Smart City. Na návrh městské rady se jím
Nikdy nekouká na barvu politického trička, když jde o dobrou věc, domluví se se všemi. Má zkušenosti ze sněmovny i z vedení města, umí