Investovat do lidí a do obnovy krajiny!

Do zastupitelstva Libereckého kraje jsme připravili návrh na rozběhnutí programu obnovy krajiny a návrh na mimořádnou podporu rodinám s malými dětmi, kterým v důsledku nouzového stavu poklesly příjmy o více než 20%.

Program obnovy krajiny je určen na rozjezd intenzivní přípravy projektů a hlavně na samotné investice do desítek opatření, které je možné letos stihnout udělat. Obnova krajiny je nutná proto, aby krajina byla odolnější proti suchu, povodním z přívalových srážek a klimatickým extrémům, které jsou stále častější. Vytváří nové pracovní příležitosti vesměs pro místní občany a firmy a přínosy těchto investic budeme čerpat po desítky let. Navrhujeme do tohoto programu celkem 50 milionů na projektovou přípravu a na investice kraje i dalších žadatelů.

Podpora rodinám s malými dětmi je určena pro domácnosti, kde rodiče pracují a výpadek příjmů nastal kvůli tomu, že zůstali nuceně doma. Jde např. o samoživitelky na ošetřovném, o domácnosti, kde živitele poslal zaměstnavatel domů na překážky v práci, o domácnosti pendlerů, o domácnosti lidí, kteří pracují na dohody, nebo o domácnosti, kde rodič nebo rodiče přišli v průběhu nouzového stavu o práci. Nemalá část těchto domácností hospodaří s minimálními rezervami a nečekaný propad v příjmech je může dostat do zadlužení.

Smyslem rychlé podpory pro tyto domácnosti je snížit pravděpodobnost, že se dostanou do dluhové spirály, exekucí a vyřazení z pracovního trhu. Program podpory rodinám je navržen tak, aby 4 tisíce domácností v kraji mohly získat jednorázovou pomoc ve výši 20 tis. Kč. Investice se zúročí, když alespoň několik desítek domácností s dnes pracujícími rodiči nenechá propadnout do stavu, kdy budou v příštích letech odkázáni na sociální dávky a nižší kvalitu života.

Potřebných 119 milionů v rozpočtu Libereckého kraje navrhujeme získat ukončením projektu stavby parkovacího domu u sídla krajského úřadu.

Liberecký kraj zatím investuje do asfaltu a do betonu. Jenže život je jinde. Priority jsou teď rychlá pomoc rodinám před pádem do dluhů a pomoc krajině proti suchu“, shrnuje předkladatel návrhu Josef Šedlbauer.

 

Důvodová zpráva k oběma návrhům

Vládní opatření v souvislosti s pandemií COVID-19 měla a budou mít dopad na celou společnost. Pro některé domácnosti je propad v příjmech, i přes vládní transfery, natolik podstatný, že mají problémy se zajištěním základních životních potřeb. Jedná se zejména o neúplné domácnosti a domácnosti závislé na příjmech z nejvíce postižených odvětví jako jsou např. pohostinství, služby, kultura nebo cestovní ruch. Je nezbytné zapojit všechny úrovně samosprávy do rychlé a účinné pomoci těmto lidem tak, aby nedošlo k jejich pádu do dluhových pastí a k vyloučení z běžného života společnosti.

Program jednorázové finanční podpory ohroženým domácnostem v souvislosti s opatřeními vlády ČR (COVID-19) je navržen jako přímá podpora domácnostem jednorázovým darem ve výši 20 tis. Kč. Alokace 80 mil. Kč je dostatečná na podporu 4 000 domácností v Libereckém kraji. Podpora bude poskytována na základě žádosti (elektronický formulář na webu Libereckého kraje) se stručným popisem situace žadatelky/žadatele a zdůvodněním žádosti, doložením kopie/scanu rodného listu nezletilého dítěte, žijícího ve společné domácnosti, a čestné prohlášení o poklesu příjmů nejméně o 20% v souvislosti s opatřeními vlády ČR k pandemii COVID-19. Pro šíření informací o podpoře a pomoci s žádostmi Liberecký kraj vyzve ke spolupráci relevantní poskytovatele sociálních služeb v kraji. Podpora bude při splnění výše uvedených podmínek poskytnuta žadatelům z rodin, jejichž děti jsou zapojené do programu Obědy do škol nebo obdobného programu, financovaného nadací Women for women. Ostatním žadatelům bude podpora poskytnuta do vyčerpání alokace. V případě převisu žádostí může být podpora snížena tak, aby se dostalo na všechny žadatele, max. však o 10%. Pokud takové snížení podpory nebude postačovat, příjemci podpory budou vybráni losem. Na jednání zastupitelstva Libereckého kraje v červnu 2020 bude předložen vzor darovací smlouvy a seznam příjemců podpory ke schválení.

Podstatou programu je rychlá pomoc nejpotřebnějším bez složitého dokladování a administrace. Využívá již existujících dat o ekonomických poměrech domácností, zejména u programů Obědy do škol a Women for women. Program je zaměřen na domácnosti s nezletilými dětmi. Lze oprávněně předpokládat, že tyto domácnosti patří mezi relativně nejvíce postižené současnou situací. U žadatelů se předpokládá pochopení smyslu tohoto solidárního kroku. Nelze vyloučit jednotlivé pokusy o zneužití, jako předkladatelé jsme však přesvědčeni, že důvěra v čestnost a solidaritu občanů Libereckého kraje je oprávněná.

 

Druhou částí pozměňovacího návrhu je rozjezd programu na obnovu krajiny v Libereckém kraji. Problém sucha je dlouhodobý a zároveň akutní, jeho řešení musí i v této mimořádné situaci patřit mezi skutečné priority. Do této oblasti je dosud v rozpočtu určeno 11 mil. Kč do fondu na podporu zadržování vody v krajině. Navrhujeme navýšení v celé oblasti na 50 mil. Kč, z 1/5 určených na studie vybraných povodí, projektové dokumentace a řízení jednotlivých projektů, ze 4/5 na investice na samotné projekty kraje, obcí a dalších nositelů.

Program obnovy krajiny je zároveň nástrojem podpory ekonomiky v Libereckém kraji, která takový impuls nezbytně potřebuje. Okamžitě i pro příští roky vytváří pracovní příležitosti vesměs pro místní občany a firmy a přínosy těchto investic budeme čerpat po desítky let. Tyto přínosy spočívají ve zlepšení podmínek pro zajištění pitné vody, pro biodiverzitu a stabilitu krajiny, pro rekreaci a cestovní ruch, pro zemědělství a lesnictví, a ve snížení vyvolaných nákladů na vodohospodářskou infrastrukturu, zavlažovací systémy a sanaci škod v zemědělství a v lesním hospodářství.

Role kraje jako koordinátora a hybatele ve zvyšování odolnosti krajiny a její schopnosti zadržovat vodu spočívá v těchto krocích:

  • Tvorba komplexních studií opatření v krajině v jednotlivých povodích
  • Jednání s vlastníky (obcemi i soukromými vlastníky) o realizaci těchto opatření
  • Podpora přípravy konkrétních projektů (finanční i odborná)
  • Podpora realizace konkrétních projektů, včetně možného kompletního převzetí projektu a jeho předání až po realizaci
  • Iniciace a koordinace jednání se státními podniky Povodí, které mají na starost správu vodních toků včetně protipovodňových opatření a disponují dalšími financemi
  • Podpora žadatelů při získávání finančních zdrojů z operačních programů a národních zdrojů

Nástroji pro tento program jsou dotační program na podporu zadržování vody v krajině a především vlastní odborná, koordinační a investiční činnost kraje prostřednictvím krajské Agentury regionálního rozvoje. Jejím úkolem je zpracovat komplexní řešení po jednotlivých povodích, vést jednání s vlastníky a s jejich souhlasem některé projekty samostatně realizovat. ARR k tomu má základ potřebných odborných a lidských kapacit a potenciál je rozšiřovat. Dokáže také shlukovat projekty a administrovat velké dotační žádosti do operačních programů ministerstev zemědělství a životního prostředí. Odhadujeme, že takto lze „pákovým efektem“ získat do úprav krajiny až čtyřnásobek prostředků, vynaložených Libereckým krajem prostřednictvím uvedených aktivit.

Jako rozpočtový zdroj na oba programy navrhujeme zastavit stavbu parkovacího domu u sídla Libereckého kraje a omezit, resp. přesunout do příštích období práce na kultivaci okolí sídla Libereckého kraje.

Tisková zpráva Změny pro Liberecký kraj a Zelených

Subscribe
Upozornit na
26 Komentáře
Nejstarší
Nejnovější Most Voted
Inline Feedbacks
View all comments
Zelení budou kandidovat do zastupitelstva Libereckého kraje pod značkou Zelení pro kraj. Lídrem kandidátky je Milan Starec, který stojí dlouhé roky v čele občanského odporu
Na konferenci Novinářské fórum byly v pondělí 6. května vyhlášeni první výherci nového programu na podporu lokální žurnalistiky. Nadační fond nezávislé žurnalistiky ve spolupráci
Zastupitelstvo města Liberce na svém dnešním jednání zvolilo nového náměstka primátora s gescí pro energetiku a Smart City. Na návrh městské rady se jím
Nikdy nekouká na barvu politického trička, když jde o dobrou věc, domluví se se všemi. Má zkušenosti ze sněmovny i z vedení města, umí