Miroslav Chvála – úředník, který neustoupil, a proto byl odejit

Ing. Miroslav Chvála (1958) vystudoval po absolvování gymnázia v Liberci fakultu lesního inženýrství VŠZ Brno. Do prvního zaměstnání nastoupil u Severočeských státních lesů Teplice. Odtud přešel na ONV v Liberci jako pracovník státní správy lesů a ovzduší. Po roce 1989 pracoval na Okresním úřadu Liberec jako vedoucí oddělení ochrany přírody a krajiny, kam byly začleněny úseky státní správy lesů, myslivosti, rybářství, ochrany zemědělského půdního fondu a veterinární péče. Zhruba 2 roky zastával funkci vedoucího odboru životního prostředí. Po zrušení okresních úřadů přešel jako vedoucí oddělení na magistrát města Liberec.

V současné době jste možná jediný úředník libereckého magistrátu, který dostává plat a nemusí chodit do práce. Jak se to stalo?
Dne 22.12.2006 jsem dostal od tajemníka magistrátu výpověď pro nadbytečnost a 28. 12. 2006 mi bylo sděleno, že zaměstnavatel v současné době pro mě nemá žádnou jinou vhodnou práci, a proto budu doma.

Když si vás pozval tajemník magistrátu JUDr. Marek Řeháček (známý svými poetickými povídkami z Ještědu i Podještědí), který s Vámi rozvázal pracovní poměr, k sobě do kanceláře, o čem jste spolu mluvili?
Poprvé jsem byl u pana tajemníka 21.9.2006, kdy jsem ho informoval jako odborný zaměstnanec orgánu státní správy lesů o tom, že v souvislosti s přípravou výstavby některých zařízení v areálu na Ještědu dochází k porušování lesního zákona. Navrhl jsem, co je třeba ze strany orgánu státní správy lesů učinit, aby k porušování zákona nedocházelo. Jak na to reagoval? Řekl mi, že to rozhodnutí o vynětí pozemků určených pro plnění funkcí lesa na stavbu vleku Pláně – Skalka zkrátka někdo vydat musí…

Zrušení Vašeho místa předcházelo tedy to, že jste měl připravit potřebné rozhodnutí a Vy jste je nepřipravil? Kdo ho po Vás požadoval?
Vedoucí odboru životního prostředí po mně požadovala, abych pro společnost Snowhill, zastoupenou Investorsko inženýrskou a.s., vydal právě toto rozhodnutí o odnětí pozemků určených pro plnění funkcí lesa na stavbu přibližovacího vleku Pláně – Skalka. Vedoucí odboru jsem opakovaně ústně a později písemně informoval o tom, že požadované rozhodnutí o odnětí nelze vydat, protože by bylo v rozporu s lesním zákonem.

Jak to pak pokračovalo?
Podruhé jsem byl pozván k panu tajemníkovi na 1.12.2006, kdy mě informoval o usnesení rady o posílení ochrany lesů a zeleně na samosprávě a ústně mi nabídl nějakou koncepční blíže neurčenou funkci na samosprávném odboru. Vzhledem k tomu, že od roku 1983 pracuji ve státní správě lesů, nabídku na převedení do samosprávy jsem nepřijal. Naposledy v loňském roce, dne 18.12.2006 mi pan tajemník oznámil, že při organizační změně bylo zrušeno moje pracovní místo – pokud jsem si nevšiml. Vzhledem k tomu, že jsem nepřijal místo v samosprávě, má dvě alternativy. Buď uzavřeme výpověď dohodou nebo dostanu řádnou výpověď. To je ve stručnosti bez zdlouhavých podrobností.

Vyvíjel na vás tlak, abyste změnil názor, ještě někdo?
Jak jsem již řekl, vydání nezákonného rozhodnutí po mně vyžadovala vedoucí odboru. Podrobně takové případy upravuje zákon o úřednících, který určuje postup kroků mezi příslušným úředníkem, vedoucím úředníkem (vedoucí odboru) a vedoucím úřadu (tajemníkem). Trval jsem na tom, že budu postupovat podle zákona o úřednících.

A to, že jste se odmítl přizpůsobit, byl hlavní důvod, proč jste musel odejít?
Já to tak vidím.

Podniknete nějaké kroky na svoji obranu?
Ano. Ale o moji obranu vůbec nejde. Jde mi v prvé řadě o obranu zákonnosti a fungování principů právního státu. Bez respektování zákonnosti nelze prakticky realizovat ani ochranu lesa, ani ochranu přírody.

Kdo nakonec tyto podklady pro vedoucí odboru zpracoval?
Jak jsem již řekl, nešlo o podklady, ale o vydání správního rozhodnutí. Nevím to jistě, ale myslím si, že si ho paní vedoucí nakonec napsala sama.

Máte informace, že byl ze strany města vyvíjen tlak na povolení kácení a výstavbu lanovek ještě jinde než na Vás?
V souvislosti s rozšiřováním areálu na Ještědu a budováním areálu ve Vesci byl soustavný tlak vyvíjen téměř na každého, kdo měl v té věci rozhodovat. Je však třeba rozlišit tlaky na zákonné a logické vzhledem ke krátkým termínům do mistrovství světa a tlaky nezákonné.

Jestli to správně chápu, nepostupují někteří úředníci státní správy nezávisle, ale podléhají politickým a ekonomickým tlakům místní politiků a podnikatelů …
Také to tak chápu. Ale nejde o nezávislost. Ve státní správě musí platit subordinace. Hlavně by však měla platit zákonnost. Nepovažuji za správné, aby úředníci státní správy rozhodovali nezávisle na zákonech tohoto státu.

Existovalo dle vašeho názoru politické zadání, že je třeba aktivitám Snowhillu, Investorsko-inženýrské a Sportovního areálu Ještěd vycházet maximálně vstříc?
Nebudu spekulovat o politických zadáních. Je běžné, že někteří investoři se dostanou do časového presu a spěchají více než ostatní, kteří s přípravou svých záměrů začali včas. Proto nepovažuji ani za nemravný požadavek vycházet maximálně vstříc z hlediska lhůt vyřizování žádostí. Když jsem pracoval jako vedoucí oddělení, snažili jsme se žadatele nevystavovat z důvodu lhůt zbytečným stresům, a to se týkalo kohokoliv. Považuji však za zásadní výše uvedené odlišit od případu, kdy jsou úředníci tlačeni k nezákonným postupům.

Podle našich informací se lanovky na Ještědu začaly stavět ještě dříve než bylo vydáno stavební povolení a dokonce dříve, než proběhla změna územního plánu. Je to tak?
Je to přesně tak. Nejenom, že byly stavěny stavby dříve, než byly povoleny, ale některé stavby byly postaveny v rozporu s dříve vydanými pravomocnými rozhodnutími a stanovisky orgánů státní správy.

Mohl byste stručně říci, v čem podle Vás je hlavní porušení zákona a kdo jej porušil?
Nerespektování platných zákonů je tak rozsáhlé, že se to skutečně ve stručnosti nedá říci. Snad jen, že nebyl respektován zákon o lesích, zákon o ochraně přírody a krajiny ani stavební zákon. A kdo jej porušil ? To bych nechal kvůli stručnosti raději příslušným orgánům.

Jak je možné, že nebyl celý areál posouzen v tzv. řízení dle zákona EIA?
To je vhodná otázka pro úředníky státní správy, kteří jsou za dodržování zákona o posuzování vlivů staveb a činností na životní prostředí odpovědni.

Je pravda, že celou záležitost šetří vrchní státní dozor z ministerstva životního prostředí?
Ano.

Je to první případ, kdy místní politici vyvíjejí na úředníky státní správy nepřípustný tlak a ti pak porušují či obcházejí zákony?
To je trošku zbytečná otázka…Například soudní dohra kauzy Pavlovice není ještě u konce.

Jaká je hlavní hrozba, které bude muset Přírodní park Ještěd čelit?
Lidská bezohlednost, sobectví, pokrytectví, neodbornost.

V čem vidíte hlavní nebezpečí pro státní správu?
Nejde ani tak o nebezpečí pro státní správu. Vidím nebezpečí pro stát a jeho občany, zejména však pro ty, kteří poctivě podnikají. Nerespektování zákonů vytváří podmínky pro totalitu, totalita nepřípustně deformuje ekonomické prostředí a vytváření podmínek pro totalitu ohrožuje demokracii.

Jak to, že může místní samospráva mít v hrsti úředníky státní správy, kteří mají být nezávislí? Jaké má na to nástroje? A jak to, že může jeden zaměstnanec radnice vydat povolení v rámci výkonu státní správy právě té radnici, která ho zaměstnává? Je zde možná nezávislost rozhodování, jako jeden z hlavních předpokladů výkonu státní správy?
Osobně považuji současný systém veřejné správy za naprosto neprofesionálně, nedej bože účelově, vytvořený. Pokud učiním pracovníky orgánů státní správy, kteří mají dohlížet na dodržování celostátně platných zákonů finančně a mnohdy i existenčně závislé na největším podnikateli a investorovi v širokém okolí, myslím tím nyní zejména města a statutární města, je iluzorní představa, že někteří úředníci obyčejně lidsky nezatouží občas po pochvale, případně vyšší odměně za přehlížení nezákonností.

A to nemluvím o tom, že lze úspěšně a výhodně nahrazovat nedostatek odbornosti a znalostí servilností. Myslím, že jednou bude současný systém označen po právu za korupční model veřejné správy, který umožňoval, aby investor a současně žadatel o vydání příslušných povolení platil ze státních prostředků sobě podřízené úřednictvo za zavírání očí.

Jak je to vlastně s funkcí tajemníka, komu je odpovědný, kdo je jeho nadřízený?
Tajemník obecního úřadu je odpovědný za plnění úkolů obecního úřadu v samostatné působnosti i přenesené působnosti starostovi. Ve statutárním městě primátorovi. Tajemníci to asi mají hodně složité, když současně odpovídají za plnění úkolů v samostatné působnosti, což může být včasná realizace rozvojových staveb města podle přání politiků, a současně zodpovídají za dodržování platných zákonů státu v přenesené působnosti. Od uzákonění stavu, kdy tentýž subjekt, který rozhoduje o rozvoji (přesněji postupu kroků zajišťujících rozvoj), má sám sebe kontrolovat (přesněji o uplatnění kontrolních mechanismů), je k totalitě jen krůček.

Jak dlouho jste pracoval na magistrátu?
Od roku 1983 jsem pracoval ve státní správě lesů, ochrany přírody a krajiny a myslivosti na Okresním úřadu Liberec. Na magistrát města Liberec jsem přešel od 1. ledna 2003, kdy při reformě veřejné správy byly okresní úřady zrušeny.

Pozorujete nějaké změny, můžete porovnat, jak to na magistrátu fungovalo před lety a nyní? Sílil v průběhu let tlak politiků na úředníky, aby rozhodovali tak, jak to politici potřebují?
Byl jsem na magistrátu pouze 4 roky, proto asi nejsem ten nejvhodnější člověk na dlouhodobé srovnávání. Jen jsem si vzpomněl na radu, kterou mi kdysi za socialismu jako začínajícímu a neklidnému říkal zkušenější kolega: „Buď v klidu, za dodržování zákona ještě nikdy žádného úředníka z práce nevyhodili, to si nemohou dovolit.“ No prosím a to byla na rozdíl od nynějška totalita.

Jak vidíte účast veřejnosti v ochraně přírody?
V ochraně přírody a krajiny, jejichž podstatnou součástí jsou lesy, je dána zákonem velká pravomoc neziskovým občanským sdružením. Ještě před rokem se některé z těchto organizací hlásily do desítek až stovek správních řízení, nadsazeně řečeno, o uříznutí každé větve na soukromé zahradě. Přijde mi divné, že v  případu Pavlovic, a zejména v případu Ještědu ztratila většina těchto organizací o předmět své činnosti, tedy o ochranu přírody zájem. Chci tím říct, že za předpoklad demokracie považuji právní stát, který však nebude fungovat bez rozvinuté občanské společnosti. Společnosti občanů, kteří si budou rozumné zákony prosazovat a jejich dodržování ze strany příslušných úřadů aktivně bránit.

Co byste na radnici změnil, pokud byste měl tu moc, aby rozhodování na magistrátu bylo nezávislé a transparentní?
Libereckou radnici nelze vnímat odděleně od jiných institucí tohoto státu, které se v kauze Ještědu zatím také neukázaly v nejlepším profesionálním světle. Úředničení je profese jako každá jiná. Jako pekař, učitel, manažer nebo cokoliv jiného. A profese se má dělat profesionálně a ne diletantsky. Když odborně nebo mravně nezpůsobilý pekař bude pečivo šidit na surovinách a technologiích a bude se ho snažit předraženě prodat, bude to dělat tak dlouho, dokud mu na to zákazníci nepřijdou a nepřestanou kupovat. Problém je, když někdo se svěřenou politickou a následně podivně získanou ekonomickou mocí nařídí lidem, že musí kupovat pouze u podvádějícího pekaře. To tady již kdysi bylo a bude se to tak dlouho opakovat, dokud si to zákazníci nechají znovu líbit.

Děkuji za rozhovor

Jan Korytář

Subscribe
Upozornit na
0 Komentáře
Inline Feedbacks
View all comments
Projekt Garantovaného bydlení má za sebou první rok fungování, ptáme se proto jeho ředitele Roberta Pradeho na průběh tohoto roku.
Bydlení se dnes, více než po třiceti letech fungování svobodného trhu, stává neustále naléhavějším problémem pro stále větší část společnosti. Do sociální pasti, která
V českém zákonodárství se letos udál jeden významný krok, který by mohl pomoci boji s korupcí, která českou společnost stále svazuje a táhne ke dnu. Na
Nadace Ivana Dejmala pro ochranu přírody slaví v těchto dnech 30. výročí od svého založení. Od té doby rozdělila na pomoc životnímu prostředí přes 32