Nedotknutelní komunální politici: za jejich chyby platí občané

Za léta 2005-07 udělil Úřad pro ochranu hospodářské soutěže městům a obcím 77 pokut za porušení zákona o veřejných zakázkách. Úředníci a politici svými nezákonnými postupy při udělování zakázek způsobili svým městům škodu v celkové výši 6,6 milionu korun. Pouze v šesti případech zaplatily městům pokutu odpovědné osoby, na zbylých téměř 90% pokut se složili občané poškozených měst a viníci vyvázli zcela bez trestu. Sdružení Oživení pokládá beztrestnost komunálních veřejných činitelů, zneužívajících anonymitu pokut hrazených z veřejných rozpočtů, za jednu z hlavních příčin stále neutěšeného stavu zadávání veřejných zakázek v ČR.

„Pokuty mají být nástrojem motivujícím politiky a úředníky k dodržování zákona. To ale může fungovat pouze za předpokladu, že pokuty zaplatí skuteční viníci. Současná praxe, kdy se pokuta zaplatí z městského rozpočtu, a tím je věc pokládána za vyřízenou, ukazuje na značnou neefektivitu státního dohledu vykonávaného Úřadem pro ochranu hospodářské soutěže. Jedním z možných řešení je, aby byl ÚOHS ve svých šetřeních důslednější a u každé nezákonnosti též označil funkci či pozici odpovědnou za tuto nezákonnost,” říká autor výzkumu Martin Kameník z Oživení.

Statistický průzkum ukázal, že téměř polovina měst se pokutou vůbec nezabývala jakožto někým způsobenou škodou, dvě třetiny měst neurčily žádnou osobu odpovědnou za škodu a v 90% případů nebyla škoda vedením města vymáhána. Přitom minimálně ve dvou třetinách případů udělených pokut bylo možné zjistit odpovědné osoby, respektive určit v rámci samosprávy pozici, která za nezákonné rozhodnutí má nést odpovědnost. V těchto určitelných případech mají velkou převahu nezákonná rozhodnutí kolektivní povahy, tedy zejména rady města a hodnotící komise.

„Zjištění, že nositeli odpovědnosti za způsobené škody jsou nejčastěji kolektivní, vesměs politické orgány, vysvětluje neochotu i neschopnost samospráv nacházet konkrétní viníky způsobených škod. Zaprvé se zde ukazuje neustálé lpění na mylném předpokladu, že kolektivní povaha rozhodnutí neumožňuje postih jednotlivých členů kolektivních orgánů, a zadruhé se odhaluje systémová chyba ve struktuře fungování samospráv, která předpokládá, že vládnoucí politici budou vymáhat způsobenou škodu sami po sobě. Nefunkčnost stávající praxe ukazuje nejspíš na nutnost změny současné legislativy,” říká Tomáš Kramár, předseda Oživení.

„Nejvyšší soud ve svém rozsudku ze dne 22. února 2005, sp.zn. 25 Cdo 1319/2004, mimo jiné uvedl, že ”…Starosta ve své funkci nepožívá nějaké imunity, která by ho zbavovala odpovědnosti za škodu jím způsobenou, nýbrž jako každá jiná fyzická osoba nese odpovědnost za své jednání či opomenutí, v jehož důsledku vznikla jinému majetková újma. Ani „politická odpovědnost„ osoby vykonávající veřejnou funkci nezakládá důvod ke zproštění její odpovědnosti za způsobenou škodu…”. Domníváme se tedy, že v případech nezákonností způsobených rozhodnutím rady města mohou za předmětnou škodu odpovídat ti členové rady, kteří hlasovali pro dané rozhodnutí,“ říká advokát Pavel Grošpic, spolupracující se sdružením Oživení.

Podle § 38 odst. 6 zákona o obcích je obec povinna včas uplatňovat právo na náhradu škody. Opomíjením této povinnosti je tedy porušován zákon, jehož důsledkem je majetková újma jdoucí k tíži rozpočtu města. Pokud město včas neuplatní nárok na náhradu škody vůči odpovědným osobám a nechá ho promlčet, jedná se fakticky o posunutí odpovědnosti za tutéž škodu na osobu, která měla vymáhání škody zajišťovat.

„Rozeslali jsme představitelům pěti měst (Bechyně, Bílina, Fulnek, Žatec a MČ Ostrava-Mariánské Hory) dopisy upozorňující na jejich povinnost vymáhat škodu způsobenou pokutou ÚOHS. Ve dvou z těchto měst, v Bechyni a Ostravě-Mariánské Hoře, mezitím došlo k promlčení škody. Zvažujeme proto použití dostupných právních prostředků, aby nesli odpovědnost ti, kteří odmítli za město vymáhat způsobenou škodu. Našim cílem je nyní nalézt odpověď na otázku, co mohou dělat občané, jejichž starosta odmítá vymáhat osobní odpovědnost po svých podřízených, případně po svých souputnících ze zastupitelstva a rady anebo sám po sobě,” říká Tomáš Kramár.

Mgr. Tomáš Kramár

předseda Oživení, o.s.

tel.: 724 207 527

tomas.kramar@oziveni.cz

Mgr. Martin Kameník

Oživení, o.s.

tel.: 776 230 779

martin.kamenik@oziveni.cz

Mgr. Pavel Grošpic

advokát

tel.: 257 531 983

pgrospic@pgrospic.cz

Subscribe
Upozornit na
0 Komentáře
Inline Feedbacks
View all comments
Liberecká radnice rozeslala do všech schránek speciální přílohu zpravodaje na téma plánované rekonstrukce bazénu. Je fajn, že se radnice snaží vysvětlit lidem, proč bude
Téměř všemi hlasy prošel na včerejším zasedání Zastupitelstva Libereckého kraje bod ohledně výstavby rekordně drahého domova důchodců v Hrádku nad Nisou. Kraj ji bude
Začátkem minulého týdne zemřel Jakub Šeps, vedoucí oddělení cestovního ruchu Krajského úřadu Libereckého kraje.
Hojně využívaná pošta v obchodním domě Globus se zavírá. Nepomohly ani snahy libereckých politiků opětovně přesvědčit Vratislavice nad Nisou, aby jejich zastupitelé ustoupili zájmům