nášLiberec

Search

Perličky ze zastupitelstva aneb jak získat o člena výboru navíc

Radnice, zhruba s měsíčním prodlením, zveřejňuje zápisy ze zasedání zastupitelstva města Liberce. Toto zpoždění je zajisté způsobeno problémy administrativními, potažmo technickými. Ačkoliv si je každý může na oficiálních stránkách libereckého magistrátu přečíst, řekli jsme si, že by byla možná škoda, nevytáhnout ty nejpodstatnější i nejúsměvnější momenty a nepředložit je, s patřičným komentářem, na náš web. Ač s avizovaným zpožděním, přeci jen by nebylo dobře, aby některé výroky zdejších politiků i dalších aktérů, upadly v zapomnění. Dnes se o to pokusíme poprvé.

Dnes se podíváme na to, jakým způsobem si vedení města zajistilo, že bude mít o jednoho člena navíc v řídícím výboru pro Integrovaný plán rozvoje města (IPRM) Lidové sady. Projekty týkající se plánované renovace Lidových sad totiž narazily na značný odpor místních obyvatel, kteří dokonce založili občanské sdružení Staré město Liberec, které hájí zájmy jak obyvatel, tak obdivovatelů a milovníků této liberecké čtvrti.

Plány na její „revitalizaci“ ze strany liberecké radnice jsou totiž více než značné. Od budování parkovacích domů po uzavírání celých ulic. O těchto plánech, vizích i možných důvodech celého tohoto snažení jsme Vás informovali zde.

Místopředsedou tohoto řídícího výboru byl, od jeho založení, náměstek primátora za ČSSD, Ivo Palouš. Jenomže Ivo Palouš letos v lednu donáměstskoval. Jeho sesazení si vynutila samotná ČSSD, snad kvůli jeho, často kritizované, neschopnosti nebo snad kvůli, ještě kritizovanějšímu, postupu při zadávání veřejných zakázek. Ivo Palouš působil totiž před svou funkcí na radnici ve firmě Imstav. A právě ta za jeho náměstkování dostávala řadu veřejných zakázek ve zkrácené formě výběrových řízení či za konkurence firem, o jejichž činnosti snad nikdo nikdy neslyšel, tak jako v případě demolice historické budovy, která překážela stavební expanzi liberecké VZP, kterou řídí bývalý krajský zastupitel za ODS (zde) …

Za Ivo Palouše byl do funkce náměstka primátora zvolen jiný sociálně-demokratický zastupitel, František Hruša. Proto byl, zdánlivě logicky, v březnu nominován coby zástupce sociální demokracie do řídícího výboru pro IPRM, tedy projektu, kvůli kterému má do Liberce přijít z Evropské unie téměř miliarda korun. Jenže věc má, jak je tomu pod Ještědem obvyklé, háček – bývalý náměstek Ivo Palouš z pozice místopředsedy řídícího výboru rezignovat nebude. Zastánci „nové tváře“ Lidových sadů budou mít tedy o další hlas navíc, což určitě oslabí ty, které si tyto megalomanské změny nepřejí, jako jsou například zástupci sdružení Staré město Liberec.

Přinášíme tedy přepis jednání z vykutálené dovolby nového člena řídícího výboru pro IPRM. Více než úsměvné, jak bylo řečeno v úvodu, je to, opět v Liberci ne neobvykle, počtení tragikomické…

Integrovaný plán rozvoje města -zóna Lidové sady -dovolba člena řídícího výboru

Ing. Dvořáčková, občanka města

Dobré odpoledne, vážený pane primátore, vážené zastupitelstvo.
Já bych se k dovolbě člena řídícího výboru chtěla zeptat na jednu věc. Navrhuje se dovolba nově zvoleného náměstka pana Ing. Hruší, ale není mi jasné, proč se zároveň nejedná i o odvolání z řídícího výboru bývalého náměstka pana Ing. Palouše. Chtěla bych se zeptat, z jakého důvodu se posílí role města v řídícím výboru na úkor neziskových organizací, které tam také jsou v minimálně defenzivním zastoupení.

Ing. Kittner

Právo každého je dát návrh, jaký se rozhodne a nikdo se nerozhodl dát návrh na odvolání pana náměstka Palouše.

Ing. Dvořáčková, občanka města

A kdybychom my, jako občanské sdružení, chtěli posílit svou roli v řídícím výboru a požádali o dovoleni dalšího člena občanského sdružení na příštím zasedání zastupitelstva, bude nám vyhověno nebo ne?

Ing. Kittner

Tak vy nemůžete dávat návrh zastupitelstvu, pouze zastupitel může dávat návrh zastupitelstvu a pakliže tento návrh některý ze zastupitelů podá, bude o něm hlasováno. Nevím, jak hlasování dopadne, opravdu nemohu hovořit za 39 zastupitelů. Je to standardní proces.

Ing. Dvořáčková, občanka města

Dobře, ještě bych vás chtěla informovat, že jsem přihlášená do diskuse i k následujícímu bodu. Vzhledem k tomu, že tento bod je velmi významný pro občany naší čtvrti, tak jsme informovali členy sdružení o konání tohoto zastupitelstva, ale, bohužel, se zklamáním musím říct, že dneska jedete jako Pendolino, a protože lidé jsou běžně zaměstnáni, mají své podnikání, tak je možaé, že někteří členové přijdou později. Nebylo by možné, že byste před tím dalším bodem udělali přestávku, kterou míváte obvykle? Děkuji.

Ing. Kittner

Já nevím, ale to mi připadá opravdu úsměvné.

MUDr. Absolonová

Já jsem se už v pondělí ptala na situaci ohledně jednoznačné formulace setrvání pana exnáměstka Ing. Palouše mezi členy řídícího výboru IPRM Lidové sady a v současné době je názor v našem klubu převážně takový, že pokud tam bude zvolen nový náměstek pan Ing. Hruša, tak se domníváme, že Ing. Palouš, tak jako rezignoval na svoji funkci náměstka, tak by dále neměl pokračovat v této funkci, nebo v členství řídícího výboru. Předsedou tohoto výboru je pan Ing. Červinka, on je tam jako místopředseda, a navíc v tomto stavu by výbor měl sudý počet členů. Což je pro hlasování nevýhodou.

Ing. Kittner

Paní doktorko, při vší úctě, názor vašeho klubu není podstatný, podstatné jsou návrhy vašeho klubu. Pakliže se rozhodnete a chcete odvolat pana náměstka Palouše, tak to navrhněte a bude se o tom hlasovat. Všechno ostatní jsou poměrně zbytečné řeči. A co se týče setrvání pana náměstka je vcelku jasné, prostě jsem někam zvolen, členství končí buď uplynutím volebního období, nebo odvoláním. To nemůže udělat nikdo jiný než toto zastupitelstvo, takže zanechme rétorických cvičení a dávejme návrhy.

Mgr. Korytář

Vy jste před chvílí, pane primátore, víceméně naznačil, že to, co tady prezentovala moje kolegyně a předsedkyně našeho klubu, byly zbytečné řeči. Pokud byste si tuto poznámku ušetřil, tak bych nyní já nemusel říkat, že i vaše řeči byly zbytečné, protože tady mám připravené usnesení za náš klub, kolegyně řekla důvody, já tady mám připraveno usnesení, takže ho teď řeknu, potom k tomu dodám ještě nějaké důvody. Navrhuji, aby se to usnesení rozšířilo jako protinávrh k tomu „schvaluje“, aby tam bylo zároveň dodáno a „odvolává Ing. Ivo Palouše z funkce člena řídícího výboru“. Ještě k tomu mám zdůvodnění. Jestli si to dobře pamatuji, tak pan kolega Palouš se do tohoto řídícího výboru nedostal kvůli svým odborným schopnostem, nebo kvůli tomu, že by se nějak excelentně pohyboval v problematice Evropských dotací, ale pouze z titulu toho, že byl členem rady. Vzhledem k tomu, že tuto funkci už nezastává, tak se mi zdá, že by bylo logické, aby byl z této funkce odvolán, protože nejsou žádné důvody pro to, aby tam setrvával. Případně mám ještě jednu otázku na pana kolegu Palouše, jestli by nám mohl sdělit, co ve výboru bude dělat a jaká je jeho funkce. Možná bych potom změnil názor. Děkuji.

Ing. Kittner

Mé řeči nebyly zbytečné, já nemohu vědět, co se kdo chystá navrhnout a můj projev směroval k tomu, že pokud paní Dr. Absolonová chce něco změnit, tak aby navrhla něco, co bychom změnit mohli. Protože jinak by to skutečně zůstalo v poloze obecného prohlášení, které na podstatě věci nic změnit nemůže.

Ing. Hruša

Dobrý den, přátelé. Já se domnívám, že pan Ing. Palouš, který tam byl dva roky, má dostatek zkušeností s tímto případem a je schopen tam odborně něco vložit. Kdyby tam měl být jenom ten, kdo rozhoduje o EU nebo fondu, tak zůstane z celého výboru jenom torzo. Děkuji.

J.Šolc

Já bych k této problematice chtěl požádat o jediné, protože mi připadá trochu scestné se bavit o tom, kde koho designovat nebo odvolat. Já bych rád věděl, co je podstatou práce a mně se moc nechce, jestliže tam někdo v tom výboru skutečně pracuje a jestliže tam Ing. Palouš odvádí poctivou práci, ho odvolávat jenom proto, aby to jeho místo bylo formálně správně. Když tady zaznělo, že pan Ing. Červinka je předsedou výboru, tak bych jej požádalo shrnuti situace, která ve výboru nastala, a i o představu náplně. Dále bych se zeptal, jak si představuje výbor se sudým počtem členů, a jestli tam pan Ing. Palouš odvádí dobrou práci a nebo ne.

Ing. Červinka

Já se rozhodně necítím být kompetentní k tomu, abych tady hodnotil kvalitu práce kohokoliv v řídícím výboru. V každém případě se pan Ing. Palouš všech řídících výborů účastnil. Co se týče požadavku, který tady byl vznesen ze strany sdružení Staré město, tak já jsem nezaznamenal, že by tam zatím nastala taková situace, o které by se vyloženě hlasovalo tak, že by zástupci města přehlasovali občanská sdružení a neziskové organizace zastoupené v tomto řídícím výboru. Takže já osobně nemám problém ani s tím, aby byl výbor dále doplňován, ale zároveň se také nedomnívám, že je za každou cenu nutné, aby odtamtud byl pan Ing. Palouš odvoláván. Nevidím v tom žádná pro, ani proti.

Mgr. Korytář

Jak jsem avizoval, jsem ochoten opravdu změnit názor, ale možná mi chybí dostatek informací, tak bych ještě měl jednu doplňující otázku na pana Červinku, který je ve funkci předsedy tohoto řídícího výboru. Chtěl bych se vás zeptat, zda chápete našeho pana kolegu Ivo Palouše jako nepostradatelného člena tohoto řídícího výboru. Pokud to tak bude, tak já nebudu hlasovat pro jeho odvolání.

Ing. Červinka

Já se domnívám, že žádný člen výboru není nepostradatelný, včetně mé osoby, ale v každém případě pan bývalý náměstek Palouš se na přípravě tohoto integrovaného plánu podílel, koneckonců ho připravoval několik měsíců, či chcete-Ii několik let a jeho názor v řídícím výboru může být platný. Proto nevidím důvod, proč bychom ho měli odvolávat, naopak to může pří spět k pluralitě názoru v tomto výboru.

Ing. Kittner

Takže máme dva návrhy usnesení. V souladu s jednacím řádem nejprve nechám hlasovat o usnesení, které navrhl pan Korytář, což je usnesení, „zastupitelstvo města po projednání schvaluje nového člena řídícího výboru IPRM a odvolává Ing. Ivo Palouše z funkce člena řídícího výboru“. Potom nechám hlasovat o původním usnesení, v případě že toto nebude přijato. V případě, že bude, není dále o čem hlasovat.

Ing. Kočárková

Mám technickou poznámku. Je nutné, aby pan Ing. Palouš byl členem řídícího výboru? Vždyť on jako náměstek má určitě právo tam chodit. Já si myslím, že jmenujeme Ing. Hrušu jako dalšího člena. Tak já nevím, jestli je to nezbytně nutné.

Ing. Kittner

My nemusíme mít nakonec žádné členy, nebo jednoho člena, prostě buď chceme, aby tam ti lidé byli, anebo nechceme. Pan Hruša má zájem tam pracovat, je tady návrh, to je před na rozhodnutí každého z vás. Takže nechám hlasovat nejprve o protinávrhu, pak o původním
návrhu usnesení.

hlasování č. 17 -pro 6, proti 20, zdržel se 11 –návrh nebyl schválen

hlasování č. 18-pro 31, proti 0, zdržel se 6- návrh byl schválen

Subscribe
Upozornit na
0 Komentáře
Inline Feedbacks
View all comments
V areálu bývalých Libereckých výstavních trhů (LVT) již deset let funguje Technické muzeum Liberec. Nyní zde má ale vzniknout výstavba bytových domů a lidé
Stavební společnost Brex byla dlouhé roky významným hráčem v regionu. Dostávala poměrně velké procento zakázek a její vlastníci měli blízko k politikům, zejména k
Letošní Mezinárodní festival animovaných filmů Anifilm proběhne v Liberci od 7. do 12. května. Jako každý rok se v jeho soutěžním programu představí to
Fungování kontroverzního parkovacího domu u krajského úřadu, kde jedno stání vyšlo na více jak milion korun, ukazuje, že dotace 84 milionů, kterou na něj