Podali jsme trestní oznámení na radní v Jablonci nad Nisou za schválení uzavření krajně nevýhodného dodatku k mandátní smlouvě

Dostali jsme se k dokumentům týkajících se uzavření krajně nevýhodného dodatku k mandátní smlouvě uzavřené mezi Jabloncem nad Nisou a společností RIA Reality, a.s. .V důsledku uzavření uvedeného dodatku město Jablonec nad Nisou vyplatilo společnosti realitní společnosti cca  8 milionů Kč, přitom v případě neuzavření dodatku by byla cena účtovaná společností o 6 milionů Kč nižší.  O co se v tomto  případu jednalo?

Nejdříve fakta:

  1.  Město Jablonec nad Nisou mělo se společností RIA Reality, a.s.  již od roku 2000 uzavřenou mandátní smlouvu, jejímž předmětem byl závazek společnosti vyvíjet činnost k tomu, aby mělo město Jablonec nad Nisou příležitost uzavřít smlouvy o převodu vlastnictví jednotky popřípadě domu. Již samotný obsah smlouvy byl absurdní, neboť o privatizaci dotčených domů/bytů vždy muselo napřed rozhodnout zastupitelstvu města, tudíž o realitní činnosti společnosti RIA Reality, a.s. v pravém slova smyslu nemohla být řeč. Navíc sepsání kupní smlouvy a podání návrhu na vklad do katastru nemovitostí, by mohl vyhotovit právně vzdělaný zaměstnanec majetkoprávního odboru.
  2.  Do roku 2014 k výrazným privatizacím majetku nedocházelo a částka fakturovaná společností RIA Reality, a.s. v letech 2010 až 2013 za stávajících podmínek smlouvy,  se pohybovala od 11 tisíc Kč do 200 tisíc Kč ročně. Uzavřením dodatku č. 7 ze dne 2.1.213, jehož znění bylo radě města předloženo ke schválení dne 20.12.2012, však došlo více než významnému nárůstu částky fakturované společností RIA Reality,a.s. za rok 2014. Návrh na schválení přednesl náměstek primátora, Ing. Miloš Vele, který, byť sám je jednatelem a společníkem realitní kanceláře Jabloinvest spol. s r.o., a musel si být tak zcela dobře vědom krajní nevýhodnosti uzavření dodatku, jeho uzavření radě navrhl. 
  3. V důsledku uzavření dodatku č. 7  k mandátní smlouvě tak byla společnosti RIA Reality, a.s. navýšena tzv. „prémie“ z 2% na 5%, na níž navíc společnosti vznikl nárok při prodeji min. 200 bytů za dobu tří let, zatímco za původních podmínek smlouvy by ke vzniku nároku na odměnu muselo dojít k prodeji min. 903 bytů za období 3 let!
  4. V případě, že by nedošlo k uzavření dodatku č. 7, nevznikl by dle původních podmínek mandátní smlouvy nárok společnosti RIA Reality, a.s. na prémii ve výši 6.120.203,-Kč za rok 2014. Prémie za rok 2014 by pak opět činila 0,-Kč (jak tomu bylo i v předchozích letech) a nikoli částku ve výši 6.120.203,-Kč.
  5. Cena fakturovaná společností RIA Reality, a.s. za rok 2014 byla extrémně vysoká a zcela neodpovídala předmětu plnění, když RIA Reality, a.s. vyfakturovala za sepsání 7 kupních smluv, podání 7 návrhů na vklad do katastru, nechání si vyhotovení 7 znaleckých posudků a údajně 7 prohlášení vlastníka částku ve výši 7.933.585,-Kč , přitom v případě  neuzavření dodatku č. 7 by fakturovaná částka činila 1.773.382,-Kč (i tak by však byla neúměrná předmětu plnění).

Jaké jsme nabyli podezření?

  • Nabyli jsme podezření, že radní města Jablonec nad Nisou, kteří hlasovali pro uzavření dodatku č. 7 k mandátní smlouvě, naplnili svým jednáním skutkovou podstatu trestného činu porušení povinnosti při správě cizího majetku dle § 220 trestního zákoníku, neboť dotčení členové rady způsobili svým jednáním městu Jablonec nad Nisou škodu v minimální výši 6.160.203,-Kč představující prémii, jež byla společnosti RIA Reality, a.s. vyplacena na základě ujednání obsaženém v dodatku č. 7, ačkoli by za původních podmínek mandátní smlouvy nárok na prémii společnosti nevznikl. Cena za poskytnuté služby společností RIA Reality, a.s. tak v žádném případě nemohla být cenou obvyklou.

Z uvedených důvodu jsme podali dne 19.6. 2015 trestní oznámení, které si můžete přečíst zde

                                                                                                                             Občanské sdružení Oživení

Subscribe
Upozornit na
0 Komentáře
Inline Feedbacks
View all comments
Oblastní galerie Liberec připravila pro všechny kultury a umění milovné návštěvníky svěží jarní program. Nově zde bude vystavovat česká malířka Ivana Lomová nebo rakouský
Provoz nové nájemní agentury, která majitelům bytů nabídne bezpečný pronájem nemovitosti a zájemcům o bydlení zase férové podmínky na trhu, spouští od poloviny února
Liberecké kino Varšava se ve středu 21. února stane další zastávkou přehlídky finálových filmů Ceny diváků LUX Evropského parlamentu. Přehlídka přináší promítání soutěžních filmů
Ve středu 14.2.2024 byl strážník Městské policie Liberec prap. Josef Konývka oceněn za mimořádný zásah, při kterém byly zachráněny lidské životy. Medaili Hasičského záchranného