KPKP podalo podnět NKÚ kvůli MS v letech na lyžích v roce 2014

Před více jak dvěma lety proběhlo Mistrovství světa v letech na lyžích v Harrachově. Tato akce byla z části financována z veřejných zdrojů. Ministerstvo školství a tělovýchovy poskytlo dotaci ve výši 16 600 000 Kč z  a z Libereckého kraje to bylo 4 000 000 Kč. Krajské protikorupční pracoviště (KPKP) se kvůli podnětu občana začalo akcí podrobně zabývat a skutečně se zdá, že akci provázely vysoce nestandardní jevy. Byl proto podán podnět ke kontrole na Nevyšším kontrolním úřadu (NKÚ).

KPKP obdrželo důvodný podnět, aby se zabývalo sportovní akcí MS v letech na lyžích, která se v roce 2014 konala v Harrachově a na kterou významnými částkami v řádech milionů korun přispěl stát i Liberecký kraj. Akci pořádalo zájmové sdružení Svaz lyžařů ČR, skrze firmu ve svém vlastnictví CS Ski, s.r.o. Původní kandidaturu podávala TJ Jiskra Harrachov, po dohodě se stal Svaz lyžařů ČR jejím pokračovatelem.

Při pořádání závodů kontinentálních pohárů a světových pohárů, která byla podmínkou pro obdržení termínu konání MS v letech na lyžích 2014, vystupovala TJ Jiskra Harrachov již jen dále jako dodavatelská firma. Na pořádání těchto akcí byly vynaloženy nemalé náklady na zabezpečení nutného provozu areálu skokanských můstků v Harrachově, nikoliv prostředky do modernizace areálu, jehož stav pochází z počátku 80. let XX. století. Výjimkou bylo vybudování umělého osvětlení financovaného Libereckým krajem.

Pořádání MS v letech na lyžích bylo protlačováno určitou skupinou lidí ve Svazu lyžařů ČR z.s. napojených na politické strany vládnoucí v Libereckém kraji, a to přesto, že klimatické podmínky v prvním čtvrtletí každého roku jsou značně nejisté, což dokumentuje od roku 1997 zrušení nebo předčasné ukončení 11 závodů lyžařského Světového poháru ve skocích na lyžích. Velikou mediální podporu pořádání MS v letech na lyžích Harrachov 2014 poskytl i tehdejší vedoucí představitel senátu za ODS Přemysl Sobotka.

Závody v letech na lyžích měly probíhat ve dnech 13. – 16. března 2014. Skutečnost s ohledem na panující klimatické podmínky byla následující: 13.3. 2014  za enormního vypětí při přípravě můstku probíhá jednokolová kvalifikace, 14.3.  2014 proběhnou dvě soutěžní kola, 15.3. 2014 jsou 2 plánovaná soutěžní kola zrušena pro silný vítr. Závody družstev plánované na 16. 3. 2014 se již kvůli špatným povětrnostním podmínkám vůbec nekonají. Tyto skutečnosti potvrzují značnou rizikovost klimatických a povětrnostních podmínek v Harrachově ve vztahu k pořádání výše uvedené akce s tak vysokými náklady.

Na pořádání MS v letech na lyžích Harrachov 2014 bylo v původním rozpočtu počítáno s příjmy ve výši 67.573.410,- Kč, z toho cca 16.600.000,- Kč dotace od MŠMT a 4.000.000,- Kč dotace od Libereckého kraje, o kterou bylo ze strany Svazu lyžařů požádáno více  až v lednu 2014. Výdaje měly činit 67. 528.400,-  Kč. Akce tudíž neměla být ztrátová.

Další negativní stránkou celé akce je dle stanoviska KPKP nekompletnost ve vyúčtování prokazatelných nákladů, která by v nakládání s veřejnými prostředky, zvláště v takovém měřítku, neměla být tolerována.

Žádost o dotaci na Liberecký kraj provázela řada nesrovnalostí.  Samotná žádost byla předložena Zastupitelstvu 6 týdnů před konáním akce, přestože projekt Mistrovství světa v letech na lyžích 2014 Harrachov byl zahájen již 1.4.2007,  jak vyplývá ze smlouvy o poskytnutí účelové dotace z rozpočtu Libereckého kraje, schválené Radou Libereckého kraje 4.3.2014.

Při standardních schvalovacích procesech u projektů ať už v Libereckém kraji nebo jinde je nezbytné, aby žadatel předložil před zahájením a řádně zdůvodnil všechny náklady. Projekt musí obsahovat podrobný popis, výběrová řízení na jednotlivé dodavatele služeb, podrobný položkový rozpočet atd.  Žádná z těchto náležitostí nebyla zastupitelům před schválením předložena. Předkládáme pro představu kopii rozpočtu akce, která Libereckému kraji stačila.

K problematice vyúčtování.  Liberecký kraj, který si ve smlouvě určil, že k závěrečnému vyúčtování předloží příjemce dotace mimo jiné výkaz zisku a ztrát, hlavní knihu (popř. peněžní deník a knihu faktur), se nakonec spokojil s jedinou fakturou vystavenou Celtima, s.r.o. Liberec CS Ski, s.r.o. (organizátorovi akce a společnosti 100 % vlastněné Svazem lyžařů z.s.) na 4.000.000,- Kč na mobilní stavbu, což představuje pouze dílčí část z celkové hodnoty 12.964.953, 98 Kč u této položky od Celtimy, s.r.o.

Místo výkazu zisků a ztrát se Liberecký kraj spokojil pouze s „podrobnou finanční analýzou příjmů a výdajů MS v letech na lyžích 2014 Harrachov za období 1.4. 2007 – 30.5. 2014“ (tedy období přípravy na tuto akci včetně hodnoty neúspěšných kandidatur, dlouhodobého provozu kanceláře a mezd organizačního výboru za roky 2007 – 2014 a nákladů na pořádané závody SP a kontinentální závody ve skocích na lyžích 2010 – 2013).

MŠMT bylo požádáno KPKP na základě zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, o předložení položkové specifikace vyúčtování poskytnuté dotace a o protokol z provedené kontroly MŠMT této akce.

Přestože se jedná o veřejné prostředky, které žadatel o dotaci čerpal, tak nám MŠMT poskytlo pouze materiály žádosti Svazu lyžařů ČR z.s. o dotaci, která by schválena ve výši 16.611.200,- Kč v rámci Státní podpory sportu pro rok 2014 a nikoliv vyúčtování k této dotaci s odkazem na § 11, odst. 2a zákona č. 106/1999 Sb. (tzn. že se jedná o soukromý subjekt a že nedal souhlas s jejich zveřejněním) a taktéž protokol z uvedené kontroly nám nebyl MŠMT zaslán.

Co se týká struktury výdajů, která byla zřejmě i akceptována MŠMT, se mohou zdát jako neúměrně vysoké vynaložené náklady na jednorázové postavení, pronájem a zbourání mobilních staveb na 4 -denní akci MS v letech na lyžích Harrachov 2014 ve výši 12.964.953,98 Kč.

U cateringu s celkovou částkou 3.291.203,63 Kč chybí propočet ceny za jednotku násobenou počtem účastníků, pro které byl určen a mohly by následovat některé další pochybné položky.

Akce MS v letech na lyžích Harrachov 2014 nakonec skončila dle výsledků „podrobné analýzy příjmů a výdajů MS 2014 Harrachov za období 1.4. – 30.5. 2014 předložené zastupitelstvu Libereckého kraje příjmy ve výši 64.011.796,80 Kč a výdaji 67.289.391,41 Kč a tudíž ztrátou 3.277.594,61 Kč.

Celkově lze říci, že celá sportovní akce vykazuje řadu nesrovnalostí a nehospodárného nakládání s veřejnými prostředky. KPKP se proto rozhodlo v této věci zaslat podnět na Nejvyšší kontrolní úřad.

„Je s podivem, s jakou snadností získali organizátoři od Libereckého kraje tak obrovské prostředky. Každý malý oddíl se musí vypořádávat s rozsáhlou administrativou, pokud chce získat nějakou podporu, ale tady asi stačily politické styky. Těch nesrovnalostí ale bylo kolem akce více, proto jsme se rozhodli podat podnět k NKÚ“, říká Jaroslav Tauchman z KPKP

Příloha: Rozpočet MS v letech na lyžích 2014 jak součást žádosti o příspěvek 4 miliony Kč

Subscribe
Upozornit na
0 Komentáře
Inline Feedbacks
View all comments
Zachovat kulturní dědictví, pečovat o památky ve vlastnictví Biskupství litoměřického a jeho farností a také prezentovat jejich obnovy veřejnosti. To jsou hlavní cíle memoranda, které
Nadace Ivana Dejmala pro ochranu přírody bude i v letošním roce pokračovat v ambiciózním projektu výsadeb druhově a věkově rozmanitých lesů na Liberecku. Projekt
Zelení budou kandidovat do zastupitelstva Libereckého kraje pod značkou Zelení pro kraj. Lídrem kandidátky je Milan Starec, který stojí dlouhé roky v čele občanského odporu
Na konferenci Novinářské fórum byly v pondělí 6. května vyhlášeni první výherci nového programu na podporu lokální žurnalistiky. Nadační fond nezávislé žurnalistiky ve spolupráci
Korupce je závažným celospolečenským problémem, který zasahuje a ovlivňuje všechny vrstvy společenského života. Pokud jste se setkali s korupčním jednáním nebo třeba „jen“ s netransparentním jednáním státní správy či samosprávy, ať už ze strany politiků nebo úředníků, můžete nám to napsat prostřednictvím tohoto formuláře. My se Vaším podnětem budeme zabývat a dáme Vám zpětnou vazbu.