Změna vypověděla koaliční smlouvu s ex-ANO a hledá nové řešení

Zastupitelský klub Změny rozhodl o vypovězení koaliční smlouvy s ex-ANO.

Jedním důvodem je opakované porušování smlouvy v předchozích dvou letech nehlasováním některých zastupitelů ex-ANO pro materiály, schválené v radě města. Dalším důvodem je porušení smlouvy odvoláním Karolíny Hrbkové z pozice náměstkyně bez předchozího projednání. Třetím důvodem je absolutní ztráta důvěry v primátora Batthyányho a jeho nekompetentnost ve vedení rady města i zastupitelstva, kterou již nelze omlouvat nezkušeností.  

 

 Po dva roky jsme dodržovali koaliční smlouvu včetně ustanovení o vzájemném nepřehlasování v radě města, kde má Změna převahu 5:4. Zlomovým bodem bylo odvolání náměstkyně Hrbkové, které odstartovalo proces, vedoucí k nefunkčnosti koaliční smlouvy jako celku. Vypovězení smlouvy je tedy vyjasněním faktického stavu. 

Podle příslušných ustanovení koaliční smlouvy jsme vyvolali smírčí jednání, výpověď smlouvy proběhla podle pravidel a byla předána klubu ex-ANO 7. 4. 2017.

Jsme největší strana v zastupitelstvu, takže přijímáme i největší díl odpovědnosti za chod města. Bez ohledu na osud koaliční smlouvy považujeme za svoji povinnost dál prosazovat koaliční program. Pro tento program hledáme a budeme dál hledat podporu v zastupitelstvu, a to i mezi zastupiteli ex-ANO. S většinou z nich považujeme spolupráci za prospěšnou a bezproblémovou, hlavním problémem je způsob chování jednoho člověka, které má destruktivní charakter na jeho okolí a který ani po dvou letech nedorostl do funkce, kterou zastává.

zastupitelský klub Změny pro Liberec

Ke smírčímu jednání:

 V úterý jsme postupem podle příslušných ustanovení koaliční smlouvy předali výzvu ke smírčímu jednání. Od klubu ex-ANO jsme dostali v úterý večer následující zprávu:

“Souhlasíme se svoláním smírčího jednání v souladu s článkem V., odstavec 3 Koaliční smlouvy volebních stran Změna pro Liberec a ANO 2011 na období 2014 – 2018 na čtvrtek 6. 4. 2017 od 15.00 hodin. Od 11.00 hodin nelze schůzku uskutečnit z důvodů pracovního nasazení ostatních členů zastupitelského klubu, zvolených za hnutí ANO. Schůzka proběhne v prostorách historické budovy radnice v Liberci.”

Posun času jednání jsme obratem odsouhlasili. Ve středu odpoledne přišel návrh přesunu jednání na další týden, ten jsme už neakceptovali. Ke smírčímu jednání žádný zástupce ex-ANO nedorazil.

Zásadní programové body, které chceme prosazovat po zbytek volebního období (kurzivou jsou uvedeny odpovídající citace z koaličního programového prohlášení):

Cílem v regulaci hazardu je pro nás jedno kasino v městském objektu, jehož nájemce a provozovatel bude vybrán elektronickou aukcí.
Snížíme počet míst s hracími automaty a jinými příležitostmi k hazardním hrám na maximálně jednotky míst, kde lze hazard provozovat, nejlépe pak ve vytipovaných městských objektech.

Dopravnímu podniku hrozí stamilionové škody kvůli přetrvávajícím špatným smlouvám. Politické spory brání řešení, situaci chceme odblokovat obměnou představenstva společnosti a zapojením externích odborníků.
Provedeme revizi hospodaření městských organizací i společností a existujících smluv města a obchodních společností s ohledem na jejich výhodnost. Navrhneme a zavedeme opatření směřující k maximální rentabilitě městských organizací a společností s ohledem na optimální veřejný zájem.

 Zřídíme pozici hlavního architekta, návrh na jeho zařazení do struktury magistrátu máme připraven.

Zřídíme pozici skutečného hlavního architekta se zplnomocněním vydávat stanoviska města ke stavbám na jeho území jako účastník řízení ve smyslu stavebního zákona a s dalšími pravomocemi.

Nový územní plán v podobě, odpovídající programovému prohlášení, chceme schválit ještě v tomto zastupitelstvu.
V připravovaném územním plánu (ÚP) provedeme revizi. Budeme aktualizovat harmonogram přípravy ÚP tak, aby bylo možné souběžně připravit Územní studii zeleně. Znovu zhodnotíme potřebnost navrhovaných dopravních řešení a navýšení tras tramvajové dopravy.
Zajistíme, aby se vybrané rozvojové plochy (zejména v okrajových částech města) převedly do rezerv; vyhodnocení potřebnosti nových ploch bude řešeno v rámci pravidelných aktualizací územního plánu.
Zachováme ve městě dostatek volných ploch, budeme aktivně pečovat o významné krajinné prvky a lépe chránit volnou krajinu v okolí města proti rozpínající se zástavbě.

Zásadní otázky chceme předložit do referenda, spojeného s parlamentními volbami nebo s prvním kolem prezidentských voleb. Mezi tyto otázky řadíme koupi libereckého zámku a další, návrhy otázek jsou otevřené i pro další strany v zastupitelstvu.
Připravíme vyhlášení celoměstského referendum o případné koupi libereckého zámku, včetně diskuse o jeho budoucím využití a financování jeho provozu.

Tajemník nesmí fungovat jako zaměstnanec primátora, ale jako odborný partner celého politického vedení města. Chceme externí audit stavebního úřadu.
Zpracujeme časový harmonogram systémových a personálních změn na magistrátu s cílem zefektivnit činnost úřadu.
V oblasti samostatné působnosti budeme měnit současnou funkci magistrátu převážně administrativního servisu pro politické orgány města na funkci analyticko-informační, iniciační, oponentní a realizační; spolu s tím zavedeme tomu odpovídající řídicí strukturu a metody.
V oblasti přenesené působnosti budeme trvale zlepšovat správní služby účastníkům řízení. Správní řád, stavební zákon, živnostenský zákon a další veřejnoprávní předpisy je nutno aplikovat a interpretovat vždy se zájmem účastníkům řízení vyhovět, aniž by byly poškozeny veřejné zájmy státu, města nebo jiných veřejných institucí.

 

Tisková zpráva Změny pro Liberec

Subscribe
Upozornit na
142 Komentáře
Nejstarší
Nejnovější Most Voted
Inline Feedbacks
View all comments
Medailí města ocenilo statutární město Liberec trojici osobností. Z rukou primátora Liberce Jaroslava Zámečníka ve středu 31. května převzali ocenění Eva Koudelková za přínos
Zajímavou akci uspořádala Krajská vědecká knihovna v Liberci při příležitosti oslav konce Druhé světové války. Čtvrtého května zahájí vernisáží venkovní výstavu o osudech parašutistů výsadku Antimony,
Úvěr na 750 milionů, dalších 450 mil. z nejistých zdrojů a překopané i to, co funguje a co návštěvníci Libereckého bazénu oceňují.
Poslanecká sněmovna v pátek 21. dubna 2023 ve třetím čtení schválila zákon o ochraně oznamovatelů, který vychází z evropské směrnice. Návrh zákona předložil ministr
Korupce je závažným celospolečenským problémem, který zasahuje a ovlivňuje všechny vrstvy společenského života. Pokud jste se setkali s korupčním jednáním nebo třeba „jen“ s netransparentním jednáním státní správy či samosprávy, ať už ze strany politiků nebo úředníků, můžete nám to napsat prostřednictvím tohoto formuláře. My se Vaším podnětem budeme zabývat a dáme Vám zpětnou vazbu.