Korytář: Batthyány lže, když tvrdí, že rozvoj Ještědu chce Změna blokovat výsadbou stromků. Je to nesmysl.

Primátor Batthyány na svém facebookovém profilu zveřejnil informace, že projekt revitalizace městských lesů na Ještědu, který zpracoval odbor strategického rozvoje a dotací, má za cíl blokovat budoucí rozvoj Sportovního areálu Ještěd.  Jedná se o pomluvu a nepravdivé tvrzení. Je to přesně naopak – výsadby stromků proběhnou mimo plánované sjezdovky. Primátor vycházel pravděpodobně z jediné přílohy, aniž se detailně seznámil s celým projektem a vyvodil z toho, jak se již pomalu stává tradicí, mylné závěry, které pak používá v politickém boji.  Stejně tak vznesl obvinění, že zakázku na projektovou dokumentaci získal spolek Čmelák neférovým způsobem. I to je pomluva. Pan Batthyány si to celé tak popletl, že dokonce píše, že příjemcem dotace měl být Čmelák, jako by nevěděl, že jde o projekt města, který schvalovala porada vedení i rada města. Na základě níže uvedených faktů si každý může na celou situaci svůj názor:

Vyjádření pana Battyányho:

K tomu uvádím:

1. Kdy zastupitelstvo schválilo proces výběru strategického partnera pro SAJ?

Byl schválen na 3. zasedání zastupitelstva 30. března 2017.

2. Kdy byl schválen projektový záměr Revitalizace lesů?

Byl schválen na 14. schůze rady města dne: 29. srpna 2017.

3. Kdy byla schválena finální smluvní dokumentace mezi městem, SAJ a TMR?

Schválena na 10 zasedání zastupitelstva města dne 30. listopadu 2017.

4. Proč byla poptána dokumentace k žádosti o dotaci externě?

Požadavek vyplynul z jednání s ředitelem společnosti Městské lesy Liberec a odborem strategického rozvoje a dotací ohledně  týkající se dotačních příležitostí v rámci OPŽP.

5. Proč dokumentaci nezpracovali Městské lesy?

Organizace Městské lesy Liberec nemá na zpracování projektové dokumentace personální kapacity a sama si nechává podobná díla zpracovat také externě. Dokumentace byla nicméně vypracována v součinnosti s Městskými lesy Liberec.

6. Jaká byla hodnotící kritéria a hlavní podmínky – kvalifikace pro dodavatele?

  • v první řadě cena
  • dále byly požadovány reference na zpracované projektové dokumentace ve stejné prioritní ose OPŽP nebo dokumentací podobného typu s uvedením jejich úspěšnosti
  • termín zpracování

7. Kolik a jaké firmy byly osloveny?

Osloveno bylo 7 firem: EKOLES – PROJEKT s.r.o.; Lesprojekt Stará Boleslav, s.r.o.; ARR-NISA Agentura regionálního rozvoje; Ing. Iva Hübnerová; Čmelák – společnost přátel přírody, z. s.; Ing. Martin Dušek; EUROREGION Nisa

8. Kolik přišlo nabídek a za jaké částky?

Nabídky poslaly celkem 3 firmy:

EKOLES – PROJEKT s.r.o.                                                165 tis. bez DPH
Lesprojekt Stará Boleslav s.r.o.                                       150 tis. bez DPH
Čmelák – Společnost přátel přírody, z. s.                        120 tis. bez DPH

9. Jak projektová dokumentace řeší možný konflikt projektu s rozšiřování sjezdovek, o kterém se do budoucna uvažuje?

Problematikou rozšiřování sjezdovek a vleků ve sportovním areálu se zpracovatel zabývá na str. 8, kde výslovně popisuje, že opatření projektu se stávajícím i plánovaným sjezdovkám vyhnou. Dále viz příloha, ze které je zřejmé, že zpracovatel při tom respektoval jak stávající, tak nově navrhovaný územní plán, včetně nově navržené sjezdovky, viz výňatek z dokumentace.

10. Proč bylo vybráno jako první území na Ještědu a nikoliv v Lidových sadech, kde jsou také městské lesy?

Důvodem je právě plánovaná výstavba nových sjezdovek. Vzhledem k uvažovanému kácení je z lesnického hlediska více než vhodné zahájit potřebná opatření (podsadby, dosadby) v sousedících porostech, aby tyto části lesa získali větší stabilitu. Takže je to přesně naopak, než jak tvrdí primátor. Tento projekt se naopak snaží předcházet možným budoucím problémům, pokud dojde ke kácení lesa pro nové sjezdovky.

11. Jsou výsadby směřované na stávající či plánované sjezdovky?

Nikoliv. Ani na stávající, ani na plánované, ani tam, kde se plánuje rozšíření stávajících.

12. Pokud by se v budoucnu ukázalo, že přesto výsadby na některém místě brání rozšíření sjezdovek, lze požádat poskytovatele dotace o souhlas s částečnou změnou projektu, která by výsadby např. o několik metrů posunula?

Ano v takovém případě můžeme požádat o změnu projektu

13. Jaká je pravděpodobnost získání takového souhlasu?

Dopředu nelze predikovat, záleželo by na rozsahu změny a navrženém řešení, ale nemělo by jít o nic fatálního, vzhledem, že zpracovatel se při přípravě projektu snažil všem problematickým místům vyhnout.

14. Byl vznesen ze strany primátora nějaký dotaz k tomuto projektu, než byl celý „problém“ medializován?

Nikoliv.

Příloha – výňatek z projektové dokumentace

Subscribe
Upozornit na
198 Komentáře
Nejstarší
Nejnovější Most Voted
Inline Feedbacks
View all comments
Projekt Garantovaného bydlení má za sebou první rok fungování, ptáme se proto jeho ředitele Roberta Pradeho na průběh tohoto roku.
Bydlení se dnes, více než po třiceti letech fungování svobodného trhu, stává neustále naléhavějším problémem pro stále větší část společnosti. Do sociální pasti, která
V českém zákonodárství se letos udál jeden významný krok, který by mohl pomoci boji s korupcí, která českou společnost stále svazuje a táhne ke dnu. Na
Nadace Ivana Dejmala pro ochranu přírody slaví v těchto dnech 30. výročí od svého založení. Od té doby rozdělila na pomoc životnímu prostředí přes 32