Náš Liberec – kde se skrývá pravda?

Dobrý den pane Tauchmane,

s ohledem na to, že mi podnikatelé se v současné době potýkáme s poměrně masivní vlnou ekonomické nejistoty bych se Vám rád omluvil za moji pozdní reakci na Vaši výzvu ohledně Vašich nepravdivých výroků na webu Náš Liberec.

Níže jsem tedy zatím (v případě zájmu se mohu „zakousnout“ i do dalších článků) zpracoval Váš článek z 25.11.2020, který je založen na Vašem výkladu neveřejné a zpochybňované kontrolní zprávy (tady Vám nekladu za vinu to, že jste zprávu považoval za validní, ale spíš to, že jste tento neveřejný materiál dokázal nepravdivě interpretovat na webu Náš Liberec).

 

Pro všechny čtenáře Vašeho webu bych rád uvedl i skutečnost, že kontrolní zpráva byla zaměřena na roky 2017 a 2018, kdy v DR a v koaliční vládě seděli naprosto jiní lidé než dnes (tedy především lidé ze ZpL a exANO). I kdyby bylo jen některé ze zjištění v kontrolní zprávě pravdivé jedná se především o odpovědnost bývalé DR a bývalého vedení města.

 

Dále si dovoluji konstatovat, že jste byl dne 13.12.2019 vyzván k opravě nepravdivých výroků dopisem od TSML, a.s.

Po neopravení požadovaných nepravd jste byl 2.1.2020 znovu vyzván k přepracování článku a vynechání nepravdivých údajů. V tomto dopise Vám bylo výslovně nabídnuto osobní setkání s managementem TSML, a.s. s možností poskytnutí veškerých informací ohledně kontrolní zprávy a fungování TSML, a.s.

Až 20.2.2020 byla podána žaloba (sedm týdnů jste nebyl schopen se spojit s managementem TSML, a.s. a osobně s nimi projednat tvrzení ve Vašem článku, i přesto, že jste disponoval jasně formulovanou nabídkou na poskytnutí informací).

 

Níže tedy již k samotnému článku:

 

 

Krize v Technických službách, audit odhalil obrovské plýtvání, členové dozorčí rady rezignovali

Tauchman Jaroslav

25.11.2019

 

U každé nepravdy, kterou jsem pečlivě označil, Vám na konci dopisu poskytuji vysvětlivky, které snad pomohou k pochopení významu mých tvrzení.

 

Technické služby města Liberce (TSML) jsou aktuální časovanou bombou liberecké politiky. Audit (nepravda)1 od externí společnosti odhalil (nepotvrzená domněnka)2 obrovský šlendrián i podezřelé subdodávky. V návaznosti na to rezignovali čtyři členové dozorčí rady (nepravda)3. Společnost se má transformovat v nadcházejícím roce.

Audit (nepravda)4 ostravské společnosti Consult, s.r.o., který má naše redakce k dispozici (neveřejný materiál protiprávně vynesen z DR)5, nevyznívá pro TSML nikterak dobře. Ba naopak až hrozivě.

Pokud jsou jeho závěry správné, vypadá to, že dlouhodobá ztrátovost TSML (nepravda)6 je zapříčiněna nebývalým plýtváním, špatným hospodařením, ale i podezřelými subdodávkami, na kterých TSML a potažmo kasa města Liberce tratí (nepravda)7 nebo netransparentními vysokými odměnami ve společnosti (nepravda)8. Podle veřejných zdrojů TSML od roku 2015 již nejsou ve ztrátě (neguje celý předchozí odstavec).

 

Audit (nepravda)9 : smlouvy jsou nastaveny tak, aby tratilo město (nepravda)10  a vydělávaly firmy (nepotvrzená domněnka)

 

Velkou kritiku auditorská zpráva (nepravda) věnuje hospodaření s majetkem TSML. Audit (nepravda)11 například zmiňuje, že technické služby pořídily silniční frézu za 8,5 milionu korun, pro kterou nemá využití a za loňský rok ji například půjčovaly velkým stavebním firmám jako STRABAG nebo Eurovia, nicméně s velkými ztrátami (nepravda)12.

Odprodej majetku technických služeb také, dle auditu, probíhá podezřele. Provádí jej pražská dražební společnost, ale velice nestandardně (nepravda)13. Odprodávaný majetek se běžně nejdříve vydraží zájemci a pak je dražební společnosti vyplacena provize. Ne tak v Liberci. Zde majetek nakupuje nejprve dražební společnost, ale podezřele levně (nepravda)14. Ta jej poté prodává se značným ziskem sama (nepotvrzená doměnka).

„V některých případech je rozdíl v ceně i 50%,“, píše se v auditorské zprávě (nepravda). Navíc existuje podezření, že takovéto prodeje majetku mezi TSML a dražební společností nejsou záměrně zveřejňovány, jak přikazuje zákon (nepravda)15. „Nezveřejňování takových smluv ovšem ukazuje na chybu systémového charakteru a mohlo by být konstatováno obcházení zákona,“ míní auditoři.

Velké kritice jsou podrobeny například i subdodávky. Zde auditoři vysloveně konstatují, že smlouvy mezi TSML a subdodavateli jsou vyloženě nastavené tak, aby na nich vydělávali soukromé subjekty a tratila městská společnost (nepravda)16.

Jedná se například o samotnou techniku TSML určenou k údržbě komunikací. „Nová kvalitní technika, která je v majetku TSML, je využívána téměř výhradně pro velké stavební firmy k údržbě dálnic a jejich stavenišť,“ popisují fungovaná libereckých technických služeb auditoři.

Audit (nepravda) nadále popisuje, jak si TSML sice najímá externí firmy, ty ale využívají téměř výhradně techniku a vozidla samotných technických služeb, kde tento pronájem jim je účtován „za pakatel“, což vede k finální ztrátovosti celých takových zakázek. Jediný, kdo na to vydělává, jsou subdodavatelské firmy. Podle auditorů se takový přístup dá označit rovnou jako „švarc systém“.

Zároveň podobné zakázky podle auditorů nikdo nekontroluje a lze dohledat příklady, kdy firmy fakturují až o  třetinu vyšší částky, než mají sjednáno ve smlouvě, každý měsíčně opakované služby nebo služby, které neodpovídají skutečnosti. 

Navzdory tomu si ale manažeři TSML, podle auditorů, navyšují odměny, a to poměrně vysokým způsobem. Na odměnách bylo například za loňský rok vyplaceno přes 12 milionů korun, což podle auditní zprávy představuje téměř 22% z celkových mzdových nákladů. Vedle toho byl zjištěn i nový „fond vedoucího“. Podle auditorů je také absurdní, že tzv. roční odměny jsou vypláceny dokonce několikrát ročně.

Vedle těchto a dalších skutečností kritizuje auditorská zpráva (nepravda)17 i stav účetnictví nebo ochotu zaměstnanců TSML poskytovat k objednanému auditu (nepravda)18 údaje.

 

Členové dozorčí rady: s tímhle už nechceme nic mít

Katastrofální výsledky auditu měly za následek, že čtyři lidé z dozorčí rady podali rezignaci a obrátili se na primátora Jaroslava Zámečníka (Starostové pro Liberecký kraj), aby se celou situací zabýval. Jejich důvodem bylo dlouhodobé a špatné fungování TSML, které se jim nepodařilo změnit (nepravda)19. Zmíněný audit byl poslední kapkou (nepravda)20. Svou roli možná sehrálo, že členové dozorčí rady ručí za fungování městské akciové společnosti svými majetky a za takového fungování brali své působení v TSML jako osobní riziko (nepravda)21.

Kdo z dozorčí rady odstoupil? Předseda dozorčí rady a bývalý náměstek primátora za ANO Jiří Němeček, městský zastupitel za ODS Tomáš Hampl, podnikatel Jaroslav Rengl a Tomáš Pozner. Oslovení, dnes již bývalí členové dozorčí rady, nechtěli situaci příliš komentovat s ohledem na zákonné ustanovení, které jim to zakazuje.

Primátor Liberce Jaroslav Zámečník byl ale sdílnější. Na dotaz naší redakce odpověděl, že vyzval koaliční partnery, tedy ANO a ODS, aby doplnilo své nominanty a že čeká na jejich jména. „V případě rezignace pana Poznera jsem vyzval k obsazení tohoto místa panem Koťátkem, předsedou odborové organizace TSML a ten tuto výzvu přijal a pan Koťátko je již členem dozorčí rady. V tuto chvíli je v dozorčí radě TSML 6 členů a je tedy usnášeníschopná,“ uvedl pro náš web primátor Zámečník.

Primátor také nastínil, jak vidí budoucnost TSML. „Společnost TSML a.s. nyní připravujeme na transformaci na novou právní subjektivitu, a to příspěvkovou organizaci. Od nové právní subjektivity očekávám snazší systém řízení společnosti s dopadem do vyšší efektivity plnění operačních plánů údržby komunikací, oprav komunikací po zimě a údržby zeleně v Liberci. Vzorovou společností např. považuji Technické služby města Hradec Králové, které jsou také příspěvkovou organizací s příspěvkem cca 300 milionů Kč.,“ vysvětli Jaroslav Zámečník

Podle primátora Zámečníka chystá město i v budoucnu další kontroly. „Ve společnosti TSML a.s., která podle plánu zanikne k 30.4.2020 budou průběžně dobíhat aktuálně rozpracované kontroly, účetní audity případně znalecké posudky, vše tak, aby proces transformace proběhl pro město i pracovníky TSML bezproblémově,“ shrnul primátor.

 

Na stejné věci upozorňoval již před lety Jaromír Baxa, nikdo neposlouchal

Ač se dnes jedná o tichou bombu (fabulace)22, která hýbe kuloáry liberecké politiky a pravděpodobně naplno vypukne (předjímání stavu) až na nadcházejícím zastupitelstvu, není to žádný blesk z čistého nebe (nepravda)23. Již mezi lety 2015 až 2017 na naprosto stejné věci, které se dějí v TSML a které dnes potvrdil audit, který byl vypracován v říjnu 2019, upozorňoval tehdejší předseda představenstva za Změnu pro Liberec, dnes zastupitel za LOL –Liberec otevřený lidem Jaromír Baxa.

Jenomže ani jemu se nepodařilo přesvědčit své kolegy o nutnosti výměny managementu TSML a změny fungování společnosti. Výsledku aktuálního auditu (nepravda) ho ale nepřekvapily a odchod členů dozorčí rady z funkcí chápe.

Rada města si s TSML evidentně nedokáže poradit. Ty, kteří odešli, ale chápu, nechtějí ručit svými majetky za fungování společnosti pod vedením, ve které nemají důvěru. Z podobných důvodů jsem z představenstva TSML odešel v roce 2017 sám,“ uvedl pro Náš Liberec Jaromír Baxa.

 

Bude radní Michal Hron krizovým manažerem?

Vedení města nyní přemýšlí, co TSML v době přechodu na příspěvkovou organizaci. Jednou variant je zřízení funkci krizového manažera, který na dobu několika měsíců organizaci povede a zaštítí celý převod a přivede nové vedení. Takovou variantu potvrdil našemu webu i primátor Jaroslav Zámečník.

„K 1.1.2020 vznikne příspěvková organizace, kde obsadíme pozici statutárního zástupce dočasným manažerem na období cca 4 měsíce. O konkrétní osobě  rozhodne Rada města. V případě představenstva TSML a.s. počítáme s tím, že jejich činnost bude ukončena současně se zánikem a.s. a 3 členům představenstva plánujeme nabídnout adekvátní pozici v nové společnosti jako vedoucí středisek. Na obsazení místa nového ředitele příspěvkové společnosti vypíšeme výběrové řízení.,“ vysvětlil primátor Zámečník.

A kdo by měl být oním manažerem? V kuloárech letí jméno radního za Starosty pro Liberecký kraj Michala Hrona. Paradoxně ale Michal Hron je politikem, který v orgánech TSML působí již dlouho (od roku 2015 byl členem představenstva, od letošního roku dozorčí rady) a podle kritiků byl spíše mužem, který podezřelé věci v TSML zametal (nepodložená spekulace)24. I dnes se Michal Hron snaží negativní výsledky říjnového auditu relativizovat.

Podobně mluvil například minulý měsíc na zasedání zastupitelstva. „Ty výsledky, když si je přečteme, vypadají hrozivě, ale když se do nich začteme a vezmeme si k ruce pak konkrétní vyjádření a vysvětlení představenstva a hlavně, když si vezmeme i stanovisko auditorky, která osvědčila správnost účetní závěrky za rok 2018 a 2017, které byly předmětem šetření, tak se ty závěry značně relativizují, ne-li vyrušují. Já bych v této chvíli nečinil žádné závěry na základě toho, co si myslí část členů dozorčí rady. Nejsem si také zcela jist, na kolik ta kontrola byla účelová. Nechtějte po mně znát ty důvody účelů nebo ty účely.“, komentoval výsledky auditu před měsícem Michal Hron.

Ani Jaromír Baxa by z Michala Hrona ve vedení TSML nebyl nadšený. „Nominace Michala Hrona v téhle situaci ukazuje, že rada města ve své většině věří víc vedení společnosti než členům dozorčí rady, které sama navolila. Michal Hron patřil a stále patří mezi ty, kteří vždy nepochopitelně hájili vedení společnosti, i tváří v tvář závažným pochybením nebo dokonce podvodům.“, shrnul svůj názor na působení Michala Hrona v TSML Jaromír Baxa.

Podobně kriticky možné působení Michala Hrona vidí i další opoziční strana, Změna pro Liberec. „Myslím, že to Starostové nemohou myslet vážně. Pozici ředitele městské firmy lze přímo obsadit jen v případě, že by šlo o nezpochybnitelného odborníka – manažera, se zkušenostmi z oboru. Ani jedno pan Hron ale není. Těžko to vnímat jinak než že dostane dobře placené místo „za zásluhy.„, uvedl Jan Korytář ze Změny.

Technické služby jsou akciovou společností, stoprocentně vlastněnou městem Liberec se základním kapitálem 127 milionů korun. Zaměstnávají 155 lidí a mezi hlavní činnosti patří údržba komunikací, veřejného prostoru a zeleně ve městě.

 

Odkazy:

 1. Nejde o audit, ale o kontrolní zprávu (jedná se zároveň o body 4., 9., 11., 17., a 18).
 2. Kontrolní zpráva nic neodhalila, ale pouze něco konstatovala – validnost tohoto konstatování je v současné době zpochybněna jak managementem, auditorem tak i podáním podnětu ke Komoře auditorů ČR – společnost, která vydala kontrolní zprávu již dlouhé měsíce nereaguje na vypořádání připomínek
 3. Minimálně p. Pozner nerezignoval na svůj post v souvislosti s kontrolní zprávou (lze ověřit osobní komunikací s p. Poznerem)
 4. Add 1
 5. Tato informace je velmi závažná a tímto redaktor přiznává, že má k dispozici kontrolní zprávu (nejenom informace od členů DR) a disponuje tak s neveřejným materiálem, který nemá žádnou validní hodnotu (od tohoto bodu jsou všechny informace spekulativní)
 6. TSML nejsou ve ztrátě (ani v posledních letech nebyly) – lze ověřit v OR
 7. TSML jsou akciovou společností a kasa Liberce, s ohledem na ziskovost TSML, rozhodně nic netratí
 8. Odměny nejsou netransparentní a lze je dohledat ve veřejných zdrojích
 9. Add 1
 10. Tato věta se v kontrolní zprávě vůbec nevyskytuje
 11. Add 1
 12. Konstatování není pravdivé – z měsíčních a ročních výkazů je doložitelné, že práce prováděné pro externí firmy (mimo město) jsou výrazně ziskové
 13. Společnost provádějící aukce odepsaného majetku TSML je společností, která byla doporučena Sdružením komunálních služeb a na základě pozitivních referencí od členů sdružení
 14. K prodávané technice jsou vždy zpracovány znalecké posudky odborným znalcem
 15. Všechny smlouvy jsou v současné době zveřejněny. Některé byly opravdu zveřejněny až po kontrole, ale jednalo se o kontrolu, kterou provedli někteří členové DR (s jejím souhlasem) z vlastní iniciativy dne 28.5.2019
 16. Toto konstatování se v kontrolní zprávě nevyskytuje
 17. Add 1
 18. Add 1
 19. Naprosto nepravdivé tvrzení o důvodech rezignace jednotlivých členů DR (lze doložit vyjádřením rezignujících členů). Rozhodně ne všichni rezignovali kvůli kontrolní zprávě – to je zavádějící a neověřené konstatování
 20. Opět nepravdivé konstatování (lze ověřit u konkrétních bývalých členů DR)
 21. Kontrolní zpráva byla zaměřena na roky 2017 – 2018 kdy v DR nebyli lidé, kteří DR opustili. Kontrolní zpráva na majetku může ohrožovat bývalé členy DR (koalice ZpL a exANO) – ovšem v případě, že by byla pravdivá
 22. S ohledem na vývoj situace se žádná bomba nekonala a po přečtení oponentních vyjádření auditora a představenstva se i opoziční zastupitelé ve svých soudech velmi umírnili. Nechci předjímat, ale dokud nebude vyřešen status kontrolní zprávy (falešná na objednávku či pravdivá) jsou všechny domněnky autora pouze fikcí a mělo by to být v textu uvedeno
 23. Na Zastupitelstvu se nedělo nic hrozného a všichni zúčastnění pochopili, že kontrolní zprávu je potřeba, s ohledem na okolnosti, velmi pečlivě prověřit (což je činěno)
 24. Nepodložené nařčení bez uvedení zdroje. Skoro se jedná o urážku na cti, protože autor článku uvádí nařčení z trestně právního prohřešku člena DR. Byl by schopen autor doložit zdroj u soudu pokud by k němu došlo?

Zdeněk Chmelík, předseda dozorčí rady Technických služeb a městský zastupitel za TOP 09

Subscribe
Upozornit na
12 Komentáře
Nejstarší
Nejnovější Most Voted
Inline Feedbacks
View all comments
Plánovaná rekonstrukce Lidových sadů v Liberci bude výrazně dražší. Ještě tento rok se počítalo s částkou zhruba 184 milionů korun, dnes je cena rekonstrukce
Liberečtí si zastupitelé si včera večer, během narychlo svolaného mimořádného zasedání zastupitelstva, schválili podání žádosti na dotaci 139 milionů korun od Národní sportovní agentury
V sousedním Jablonci nad Nisou hýbe politickou scénou nákup tzv. Tajvanu, tedy poloostrova na zdejší oblíbené přehradě, kde dlouho chátraly dožívající stavby. Město tak
Liberecký kraj se, díky inflaci, chystá hospodařit s rekordním rozpočtem, když od vlády získal o 1,2 miliardy víc prostředků než v loňském roce. Poprvé