nášLiberec

Search

Přehled veřejných zakázek, parkovací dům a převod ZOO – vybrané body zastupitelstva kraje

Zítra zasedá Zastupitelstvo Libereckého kraje. Na pořadu jednání má několik bodů, u kterých věříme, že stojí za to, aby jim věnovali zvýšenou pozornost jak sami zastupitelé, tak občané, kteří si jejich práci platí. Proto jsme se i tento měsíc rozhodli připravit výběr těch, dle nás, nejzajímavějších a nejdůležitějších, o kterých zastupitelé budou rokovat.

Bod 38 c) – Přehled veřejných zakázek projednaných na 5. a 6. zasedání rady kraje a na 6. mimořádném zasedání rady kraje

Veřejné zakázky mají být pod přísnou společenskou kontrolou, protože veřejný zadavatel někdy nebývá tak důsledný jako soukromý investor, který si své peníze pečlivě hlídá. Jak ukazují příklady i v našem kraji, problém bývá leckdy již v projektu. Dovolujeme si zastupitelkám a zastupitelům navrhnout ke zvážení, zda by bylo i v Libereckém kraji prospěšné zadat audit smluv, které se týkají vypracování projektové dokumentace k veřejným stavebním zakázkám realizovaným v minulém desetiletí. A to například za účelem zjištění, jak je v těchto smlouvách obvykle definována doba odpovědnosti za vady práce projektanta, zda je ve smluvních podmínkách zahrnuto povinné pojištění odpovědnosti a v jaké výši apod. Vady projektu bývají častým důvodem následného navyšování vysoutěžené ceny veřejných stavebních zakázek.

V západní Evropě doba odpovědnosti za vady práce projektanta bývá standardně rovna záruční době příslušné stavby. Praxe v České republice je značně rozdílná, tyto lhůty bývají řádově kratší. Zastupitelé by měli vědět, jak je tomu v Libereckém kraji.

V případě významného projektu rekonstrukce budovy „D“ (podnikatelského inkubátoru) v Liberci došlo k celkovému navýšení ceny o více než 92 milionů korun, tj. o více než 34 %. Dle vyjádření kraje jde na vrub chyb v původním projektu 28 milionů korun (tj. přes 10 % z původní celkové ceny). Doporučujeme zastupitelům, aby se dotázali, zda toto navýšení či jeho část nárokoval Liberecký kraj z pojistky původního projektanta.

Dalším doporučením může být zevrubná (i vícenásobná) cenová kontrola jednotlivých položek fakturovaných v dodatcích smluv týkajících se stavebních zakázek. Existují případy, kdy fakturovaná položka byla až pětinásobně předražena. Jako příklad můžeme uvést HDMI kabel k projektoru v dodatku smlouvy na druhou etapu rekonstrukce Severočeského muzea. V dodatku specifikovaný kabel si koncový uživatel může koupit v běžném obchodě za cca 2 tis. Kč. Cena fakturovaná dodavatelskou firmou však činila více než 10 tis. Kč. 

Bod 38 c) – Dodatek č.1 k VZ „Silnice III/2716 Hrádek nad Nisou, ul. Liberecká – Oprava komunikace a výstavba chodníku ul. Liberecká, Hrádek nad Nisou“

Uvedený dodatek obsahuje vícepráce ve výši 2.918.877,53 Kč bez DPH. Z popisu a odůvodnění změn vyplývá, že nutnost provedení uvedených víceprací vyvstala zejména z důvodů závažných vad na předcházejících stavbách vodohospodářských objektů (v investici SVS, SčVK).

Těmito důvody jsou nedodržení termínu ze strany zhotovitele prací na vodohospodářských objektech a předání díla ve stavu nezpůsobilém k návazným pracím. Kvůli tomu došlo k posunu harmonogramu celé stavby do zimního období, které si vyžádalo realizaci provizorních stavebních opatření z důvodu zajištění dopravní obslužnosti během zimy. Tato opatření bylo následně na jaře nutné odstranit a dokončit dílo standardním způsobem.

Vzhledem k zavinění ze strany SVS a SčVK doporučujeme prověřit možnost uplatnění náhrady škody (víceprací) a penalizace za zdržení stavby na těchto dvou organizacích.

Bod č. 40 – Závazek spolufinancování projektu „Revitalizace dolního centra Liberce a Parkovací dům“

Cena tohoto projektu již několik let postupně roste. V roce 2017 se počítalo s 80 miliony Kč, v roce 2020 to bylo 120 milionů Kč a nyní, v době avízované nutnosti velkého šetření na všech úrovních státní správy a samosprávy v zájmu stabilizace veřejných rozpočtů, činí odhadovaná cena přes 205 milionů Kč.
Liberecký kraj a město Liberec nemají dosud jasno ani ve financování projektu. To lze jednoduše vyčíst z vyjádření krajských i městských představitelů.

Navrhujeme, aby si zastupitelé od Rady kraje vyžádali:

Zdůvodnění nárůstu ceny na 2,5násobek původního rozpočtu
Seriózní analýzu možných zdrojů financování projektu
Informaci, zda byla zpracována i varianta revitalizace dolního centra bez stavby nového parkovacího domu se zajištěním parkování v jiných prostorách.

Bod č. 42 – Smlouva a memorandum o převodu příspěvkových organizací Zoologická zahrada Liberec a Botanická zahrada Liberec na Liberecký kraj a Domova seniorů Liberec – Františkov a Domova pro seniory Vratislavice nad Nisou na Statutární město Liberec

Majetek se převádí v účetních hodnotách. Podle našeho názoru by měl být oceněn rovněž znalci, aby bylo jasné, jaké hodnoty se skutečně převádějí. Pokud znalecké posudky byly vypracovány, zastupitelé i veřejnost by je měli znát.

V tabulce přehled financování by v položkách „rozdíl proti současnému stavu“ měla být znaménka +/- opačně: ve sloupci Liberec by měly být záporné hodnoty a ve sloupci Kraj kladné hodnoty.

Přehled všech bodů dubnového jednání krajského zastupitelstva  ve formátu PDF je ZDE


A na závěr zopakování obecného doporučení z minulého měsíce, u kterého věříme, že nepozbývá platnosti ani v dubnu:

Navrhli jsme, aby se do popisu projednávaných bodů nově doplňovala i jeho finanční velikost (nejlépe v řádu tis. Kč) a případně i další měrné jednotky (m2 u pozemků apod.). Jsme si vědomi, že takové doplnění informací není zatím v ČR běžným standardem. Liberecký kraj by jeho zavedením mohl být dobrým příkladem pro další kraje, města a obce, a tím přispět ke zpřehlednění významnosti projednávaných bodů pro zastupitele a občany nejen ve svém regionu.

Tým Institutu pro udržitelný rozvoj, o.p.s.

Subscribe
Upozornit na
6 Komentáře
Nejstarší
Nejnovější Most Voted
Inline Feedbacks
View all comments
Příběh Lesního koupaliště tak nějak odráží péči Liberce o veřejný prostor a svůj majetek vcelku za posledních šest let. Ačkoliv má město od státu
V Liberci se péči o veřejný prostor příliš nedaří. Co ale zanedbává radnice, nahrazují občanské aktivity. Jedním z příkladů instalace sochy Ikara na libereckém
Vedení radnice přichystalo pro Liberečany i návštěvníky Liberce nové lavičky. Jenomže způsob jejich nákupu i to, jakým je začalo umísťovat po městě, budí rozpaky
Koaličním partnerům se nelíbí, jakým způsobem si Starostové pro Liberecký kraj přisvojují nákup a zpřístupnění libereckého zámku. Získání památky do majetku města přitom vyjednali