nášLiberec

Search

Vedení kraje se zdráhá splnit svou zákonnou povinnost a vymáhat škodu

Státní správa i samosprávné úřady umožňují v dnešní době běžnému občanovi poměrně do hloubky nahlížet do svojí činnosti. Díky dálkovému přístupu takto může občan nahlížet do zápisů z komisí, výborů, zastupitelstev.. Někdy lze touto cestou objevit vcelku zajímavé a veřejnosti skryté procesy. Takovým případem je i projednávání výzvy protikorupční organizace Oživení adresované vedení Libereckého kraje k vymáhání škody způsobené nezákonnou výpovědí zaměstnanci p. Kroutilovi. Proč jindy tak transparentní hejtman postupuje v této věci liknavě a viníka hájí, přestože věcná podstata škody je zřejmá?

Historie případu Kroutil

Jako špičkový odborník na dotace a projektové řízení pracoval p. Kroutil na krajském úřadě Libereckého kraje jako manažer projektu IP1 zaměřeného na sociální služby. Odhalil, že někteří žadatelé nevyužívají řádným způsobem poskytnuté finanční prostředky a celkově projektu chybí dostatečná kontrola. Znepřátelil si tak bývalé vedení resortu a kraje (soc. dem.) a jejich vlivné kamarádíčky, kteří zřejmě z „odkloněných“ peněz měli užitek, a ti ho na oplátku vystavili likvidační kampani.

V červnu 2010 byl propuštěn za smyšlená pochybení, ale uspěl se žalobou u Okresního soudu v Liberci, který v dubnu 2012 označil výpověď za neplatnou. Kraj mu poté vyplatil ušlou mzdu, ačkoli na jeho místě pracoval již jiný zaměstnanec.

Současný spor o vymáhání škody

Z jednotlivých zápisů se dozvídáme, že se p. Kroutil nejprve sám v létě loňského roku obrátil na vedení kraje s podnětem, aby kraj začal škodu vymáhat. A jak pochodil? Nijak. Kraj škodu po tehdejším řediteli p. Havlíkovi jako hlavní odpovědné osobě za nezákonnou výpověď (a stále dodnes setrvávajícím v této funkci) vymáhat nezačal.

Věci se poté ujalo renomované protikorupční sdružení Oživení, které v říjnu 2013 vyzvalo orgány kraje k vymáhání škody, než dojde k promlčení nároku na ni. Jaká byla reakce ze stranu KÚ? Na obranu hlavního „viníka“ škody ředitele Havlíka přispěchali právníci KÚ (jeho podřízení) s účelovým stanoviskem, že zjednodušeně řečeno „škoda nevznikla“. Oblíbený to obranný postup, který veřejnost zná z mnoha podobných případů. Zvláštní je, že tento názor převzalo i politické vedení a chystalo se ho stvrdit rozhodnutím zastupitelstva.

Právníci z Oživení však urychleně zareagovali a těsně před listopadovým zasedáním zastupitelstva LK, kde se měla schválit negativní odpověď hejtmana LK na jejich výzvu, zaslali ke stanovisku krajských právníků podrobný rozklad. V něm je natolik přesvědčivě usvědčují z omylu, že si zřejmě zastupitelé netroufli výzvu jako celek odmítnout a výsledkem bylo, že hejtman bod č. 40 „Informace o výzvě občanského sdružení Oživení  a odpovědi hejtmana na tuto výzvu“ z programu zasedání raději stáhl, s odůvodněním, že se právníci KÚ LK sejdou s právníky z Oživení a dohodnou se na společném stanovisku.

Nejnovější vývoj případu

Pokud se čtenář bude ptát, zda je po více než 3 měsících ono „společné stanovisko“ na světě, pak pro něj bude odpověď zklamáním. Případ putuje jako horký brambor po jednotlivých výborech a komisích. Nikde se k němu nemají, vždy se najde argumentace, proč jim to nepřísluší…. Komické. Členové výborů se při jednání o tomto bodě například ptají, zda je výzva Oživení obsahově totožná se starším podnětem p. Kroutila a víceméně kladná odpověď je pro ně důvodem, proč se o ni dále nezajímat.

Jako poslední tak o výzvě jednala Protikorupční komise Rady kraje na svém lednovém zasedání.  Ta dle veřejně dostupného zápisu překvapivě neschválila návrh p. Hrona na postoupení podnětu Oživení Radě LK s doporučením, aby  se tímto podnětem vážně zabývala (PRO: 1 – PROTI: 3 – Zdržel se: 3).

Schválen tak byl jiný návrh p. Vaňka, aby na příští únorové jednání komise byl přizván ředitel Havlík, aby komisi seznámil s výsledky auditního řízení na  oddělení interního auditu KÚ LK.  V době psaní tohoto článku nebyl zápis z tohoto nedávného jednání ještě zpřístupněn, proto si na výsledek musíme ještě nějakou dobu počkat.

Přehledné shrnutí případu i s odkazy na dokumenty lze nalézt na této stránce:
http://www.bezkorupce.cz/nase-temata/odpovednost-vuci-obci/monitoring-vymahani-skody/liberecky-kraj-neakceptuje-pravomocne-rozhodnuti-soudu/

Samo Oživení zde poněkud zklamaně popisuje aktuální vývoj takto:
„Následně jsme byli informováni panem hejtmanem Martinem Půtou, že projednáním celé věci byl pověřen ředitel Krajského úřadu, Mgr. René Havlík.  Dne 9.1.2014 tak proběhla v sídle Krajského úřadu Libereckého kraje schůzka Oživení s ředitelem krajského úřadu, jíž byli účastni taktéž zaměstnanci právního oddělení. Bohužel výsledek této schůzky nenaplnil naše očekávání, neboť kraj dle našeho názoru zcela účelově zastával své „právní stanovisko“, jež je však bohužel, jak bylo uvedeno výše zcela mylné. Bez povšimnutí nelze nechat ani skutečnost, že právě osoba odpovědná nebo spoluodpovědná za vznik škody, rozhoduje o argumentech pro její vymáhání.“

Dílčí souvislosti případu 

 1. viník hlídá sám sebe aneb kozel zahradníkem

  Jak správně v článku poukazuje již samo Oživení, je poněkud absurdní, že hejtman pověří prošetřením věci člověka, který nezákonnou výpověď vydal a tudíž je sám i nejpravděpodobnějším viníkem škody. Jak se asi takový člověk bude k uznání existence škody stavět?

 2. role podřízených zaměstnanců

  Chování zaměstnanců právního odboru vyvolává pochybnosti o tom, zda tito úředníci hájí zájmy krajského úřadu (a jako odpovědný hospodář by měli mít zájem na vymožení škody), nebo zda z loajality či z jiných důvodů hájí svého nadřízeného. V takovém případě by se mohlo jednat o střet zájmů.

 3. role hejtmana Půty

  Postup hejtmana vzbuzuje také řadu otazníků. V podstatě natahováním sporu i původní akceptací závěru krajských právníků stojí na straně ředitele Havlíka. Proč to dělá? Vyvažuje nějaké vazby z pozadí? Je pro něho tento člověk tak nepostradatelný (nebo naopak pro něj nebezpečný), že si nemůže dovolit postupovat proti němu razantněji?

  Bojí se snad, že  by tím utrpěl škraloup na své pověstné popularitě? Nebo „pouze“ není schopen účelovost tvrzení o „neexistenci škody“ rozpoznat? Potom by neměl takový post zastávat. Jako chybný krok se jeví i pověření ředitele Havlíka k projednání škody s Oživením. Viník bude prověřovat sám sebe. Že je to Kocourkov? Pro hejtmana zřejmě ne. Ironií osudu je také to, že samotnému SLK kritika případu s rozkrádáním dotací v IP1 posloužila v předvolební kampani. Nyní však již na jeho došetření nemají zájem.

 4. rovina osobní statečnosti p. Kroutila

  V neposlední řadě jde v celé kauze i o nevídaný příklad osobní statečnosti a morální integrity člověka, který neváhal tváří v tvář nebezpečí profesní likvidace vystoupit proti nepravostem.

 5. pasivní role médií

  Zarážející na celé věci je, že se o případ vůbec nezajímají média, která jinak o podobném případu z liberecké radnice, kde však jde o 10-ti násobně nižší škodu, informovala. Pravda také je, že někteří novináři umí jít velmi investigativně po jednotlivých kauzách, využívajíc například i institutu práva na informace dle zákona č. 106/1999 Sb. Činí tak však zřejmě jen v případech jim nepohodlných politiků. Možná je důvodem mlčení novinářů o této kauze to, že jen dostatečně nevnímají její význam. Nechme se tedy do budoucna překvapit a sledujme zatím aktivně další vývoj sami jako občané.  

Martin Sýkora,
autor působí jako projektový konzultant

Subscribe
Upozornit na
0 Komentáře
Inline Feedbacks
View all comments
Koncem minulého týdne vydalo vedení Libereckého kraje (Starostové pro Liberecký kraj+ ČSSD+ odpadlíci od Změny) tiskovou zprávu, která pravděpodobně vstoupí do historie. Jako reakce
Několik velkých sociálních zařízení v Libereckém kraji má nové ředitele. Ovšem způsob, jakým je Rada Libereckého (Starostové pro Liberecký kraj, ČSSD, odpadlí členové Změny pro
Stávající koalice Změny pro Liberec a ANO celkem hlasitě avizovala, že změní systém zastoupení v městských společnostech. Od počátku jejího fungování uběhly téměř čtyři měsíce
Liberečtí politici (zejména bývalé vedení radnice pod primátorkou Martinou Rosenbergovou) se rádi chlubí, jak změnili fungování zdejšího magistrátu. Je spuštěn (nepříliš funkční) protikorupční portál,