Vyjádření Ing. Karolíny Hrbkové ke „kauze Azyl“

Předkládám své vyjádření k aktuální situaci v Široké ulici. Dělám tak písemně a na základě písemného zápisu z vystoupení členů Spolku Na Ladech. Činím tak proto, jelikož jsem členy spolku v minulosti byla bez svého vědomí a souhlasu protiprávně nahrávána a navíc byl z mého vyjádření zveřejněn zmanipulovaný a sestříhaný záznam.

V Liberci jsem se narodila, vyrostla a žiji celý svůj život. O existenci Pivního baru Azyl jsem věděla, nicméně absolutně nelze tvrdit, že by to byl můj oblíbený klub. O tom, že využívají městský pozemek, jsem se dozvěděla až v březnu tohoto roku.

Když nám byl do rady města předložen materiál se záměrem na vybudování komunitní zahrady, neměla jsem důvod jej nepodpořit. Jak se ale časem ukázalo, nebyly nám předloženy veškeré informace potřebné k zodpovědnému rozhodnutí.

Spolek Na Ladech zažádal dne 2. 1. 2017 o nájem pozemku v Široké ulici (spolek vzniknul údajně v prosinci 2016, do rejstříku byl však zapsán až 10. 1. 2017, spolek má 3 členy).

Po zasedání rady města 7. 3. 2017, kde byla schválena výpůjčka Spolku Na Ladech, jsem dostala informaci, že o odkup předmětného pozemku zažádal i majitel sousední nemovitosti (podání žádosti 3. 2. 2017). To pro mě byla nová informace a požádala jsem o revokaci usnesení o výpůjčce.

Proč? Protože jsem chtěla obě žádosti probrat na radě města společně, abychom nepoškodili některého ze žadatelů – obě žádosti totiž byly majetkovou pracovní skupinou magistrátu odsouhlaseny.

O revokaci usnesení jsem nejprve mluvila neoficiálně s panem primátorem, posléze jsem svůj podnět zaslala i emailem 21. 3., 24. 3. 2017 a znovu pak 29. 3. 2017. I přes mou žádost o opakované předložení obou materiálů společně do rady města se tak nestalo a smlouva byla 31. 3. 2017 podepsána oběma stranami. Vzhledem k nejasnosti v otázce vlastnictví staveb Spolek Na Ladech podepsal v dubnu (6. 4. 2017) tohoto roku souhlas se zdržením se všech kroků k odstranění staveb na vypůjčených pozemcích do doby rozhodnutí Stavebního úřadu v Liberci. To Spolek Na Ladech nedodržel.

Ve spojení s výpůjčkou začaly odbory magistrátu zjišťovat stav a využívání předmětného pozemku. Bylo zjištěno, že pozemky jsou zřejmě nelegálně využívány a že se na nich historicky nacházejí stavby, které nebyly zapsány do katastru nemovitostí. Tyto stavby zde však byly již za předchozího vlastníka (dle ortofotomap zde přístavky byly již v letech 1975 – 1977). Nelze tedy hovořit o tom, že by současný vlastník objektu či provozovatel Pivního baru Azyl nějakým způsobem na městském pozemku budoval černé stavby.

Samosprávný odbor majetkové správy pak začal s vlastníkem budovy i s provozovatelem baru řešit zpětné vyměření nájemného, odbor státní správy stavební úřad se pak zaměřil na nezapsané nebo nepovolené stavby a užívání vnitřních prostor baru v souladu s kolaudačním rozhodnutím. Obě tyto aktivity probíhají samostatně v gesci daných odborů.

Bohužel v mezičase se Spolek Na Ladech rozhodl jít cestou mediální kampaně namísto jednání. Vše začalo tím, že po mém soukromém rozhovoru s primátorem se ke mně objednal na 3. 4. 2017 předseda spolku pan Smetana do kanceláře, údajně aby mi mohl představit záměr komunitní zahrady. Přišel s panem Frydrychem. Již v sekretariátu si účelově zapnuli nahrávací zařízení a po celou dobu rozhovoru se mě snažili navádět a „nachytat na švestkách“. Sama jsem jim hned v úvodu sdělila, že v uzavření smlouvy o výpůjčce vidím problém, vysvětlila jsem, v čem jej spatřuji, a nastínila další průběh. Oba pánové se po celou dobu snažili má slova obracet a vykládat jinak, než bylo řečeno. Sama si stojím za vším, co jsem řekla a nemám pocit, že bych pochybila. Naopak toto jejich jednání považuji za nezákonné a věc jsem předala svému právnímu zástupci.

Nedlouho poté se sestříhaná nahrávka objevila v médiu dlouhodobě spojeném s libereckou ODS. Pokud by pánové měli pocit, že jsem se uchýlila ke klientelismu nebo korupci, měli tuto nahrávku předat policii. O to jim ale zřejmě nešlo. Navíc byla nahrávka sestříhána a byly zveřejněny jen části hovoru. To co se „nehodilo do krámu“ bylo odstraněno – například nabídka mediace celého sporu, který není ničím jiným než sporem sousedským.

Možná z důvodu, že jsem nereagovala nijak vyostřeně, nabyli členové spolku dojmu, že mohou i nadále šířit nepravdy a zavádějící informace. Přišli tak na zastupitelstvo, kde mě opět očerňovali a ve spolupráci s Ondřejem Červinkou z ODS a panem Neuhäuserem, vedoucím odboru kanceláře primátora, usilovali o moje odvolání. Zasedání zastupitelstva je však nahráváno a není možné záznam účelově sestříhat. Pan Smetana se tak veřejně dopouštěl nepravdivých tvrzení, která taktéž předám svému právnímu zástupci.

Sama za sebe nevidím ve svém konání pochybení. Osobně jsem měla možnost díky tomuto případu poznat nové lidi a komunitu, která se kolem pivního baru Azyl vyskytuje. Pro někoho to možná je banda pankáčů, ale pro mě je to skupina lidí, kteří ve svém volném čase vykonávají společensky prospěšné aktivity (charitativní akce – Food not bombs, ochrana zvířat, akce pro rodiče s dětmi, sportovní utkání apod.). Dokonce i ta zahrada, která je předmětem tohoto sousedského sporu, je ve skutečnosti pobytovou komunitní zahradou, kterou vytvořila ji spontánně komunita kolem pivního baru svépomocí. Chápu, že dnes může mít provozovatel baru ze zahrady výhody, ale nikdy nebylo podmínkou pro vstup na zahradu povinnost koupit si cokoliv v baru. Neznám žádnou hospodu, kam si člověk může přinést vlastní jídlo i pití.

Za mě není řešením sousedského sporu vybudování komunitní zahrady tam, kde už jedna je.

Navrhuji proto vypůjčit Spolku Na Ladech jiný městský pozemek v Široké ulici. Tento pozemek je slunný, ve svahu, kde lze snadno budovat i vyvýšené záhony a terasy, a je pro pěstební tip zahrady mnohem vhodnější. Věřím, že zástupci Spolku Na Ladech dokáží, že jim nejde o likvidaci nepohodlného souseda a politicky motivovanou kampaň, ale o deklarované vytvoření komunitní zahrady a urban gardening. Při troše dobré vůle na všech stranách tak mohou být v jedné lokalitě oba tipy komunitních zahrad a prostor pro všechna uživatele. Věřím, že toto gesto dobré vůle ocení obě strany a povede ke zklidnění situace.

Návrh řešení:

 

  1. Vyčkat na rozhodnutí stavebního úřadu ohledně staveb nezapsaných v katastru nemovitostí

  2. Dořešit zpětně vyměřené nájemné

  3. Nabídnout vhodnější plochu pro vybudování pěstební komunitní zahrady Spolku Na Ladech – v Liberci. V dané lokalitě by tak mohly být 3 komunitní zahrady (stávající pěstební a pobytová komunitní zahrada na Lazebnickém vrchu, stávající pobytová zahrada u pivního baru Azyl a budoucí pěstební zahrada Spolku Na Ladech na vhodnějším pozemku v Široké ulici – pozemek č.p. 1729/1, k. ú. Liberec).

  4. Cílem je vybudování více typů komunitních zahrad, které budou sloužit co největšímu počtu obyvatel Liberce, kteří mají zájem budovat komunitu a trávit svůj čas ve společnosti lidí

 

Reakce náměstkyně Ing. Karolíny Hrbkové k tvrzení pana Smetany ze dne 25. 5. 2017

Jiří Smetana: Rád bych se s vámi podělil o naše zkušenosti s budováním komunitní zahrady v centru města Liberce. Dovolím si začít citací dopisu, který jsem e-mailem zaslal na konci dubna panu Korytáři a na který jsem, bohužel, do dneška nedostal odpověď.

Vážený pane Korytáři, cítím se jako občan značně dezorientován. Dnes jsem na stránkách Změna pro Liberec o jednání komunitních zahradách přečetl bod č. 3 – podpoříme aktivní občany, aby společně budovali různé typy komunitních zahrad. Jak si mám vysvětlit urputnou snahu vaší náměstkyně paní Ing. Hrbkové a dost možná i vaší, zabránit vzniku jedné takové zahrady. Předem děkuji za vysvětlení, které by usnadnilo pochopit vaše počínání ve městě, kde jsem se narodil a kde plánuji ještě nějaký čas pobývat. Se všemi skutečnostmi, týkající se této kauzy, jsem vás osobně seznámil v prosinci 2016. Zvlášť pak s nelegálním obsazením předmětného pozemku, užíváním stavby v rozporu s kolaudačním řízením a zastrašovacími metodami, které vyústily v napadení mého domu. Tolik citace z dopisu a nyní bych vás rád seznámil s dalšími skutečnostmi.

Mgr. Jan Korytář: Ano, Změna pro Liberec má v plánu podporu komunitních zahrad, ale nikoliv tak, že bude jedna vytlačovat druhou. Jsme spíše pro vznik různých typů na více místech a toto řešení je možné i v případě kauzy „Azyl“. Neshody mezi panem Smetanou a provozovatelem baru Azyl, resp. jeho návštěvníky, jsem nabídl řešit společnou dohodou, o tu panu Smetanovi, jak vidím zpětně, ale nikdy nešlo.

Karolína Hrbková: Jsem zastáncem komunitních zahrad všech typů. Je pro mě však nepřijatelné, aby se sousedské spory řešily tímto způsobem prostřednictvím městského majetku. Z mého pohledu na pozemcích města vznikla spontánně pobytová komunitní zahrada, kterou si zde návštěvníci baru vystavěli. Není mým zájmem nahrazovat fungující komunitní zahradu nějakou nově vzniklou. Komunitní zahrady mají lidi spojovat a ne rozdělovat. Spolku Na Ladech pro vybudování pěstební komunitní zahrady nabídneme jiný pozemek v Široké ulici, který je vhodnější pro pěstování zeleniny, jak uvádějí.

Jiří Smetana: Fakta. Na základě usnesení rady města má Spolek Na Ladech smlouvu o výpůjčce platnou od 1. 4. 2017.

Karolína Hrbková: Tato smlouva byla sice podepsána dne 31. 3. 2017, ale dne 6. 4. 2017 pan Smetana, předseda Spolku Na Ladech, podepsal souhlas se zdržením se všech kroků k odstranění staveb na vypůjčených pozemcích do doby rozhodnutí stavebního úřadu. Tento svůj slib však spolek nedodržel, když se v den šetření stavebního úřadu a odboru majetkové správy pokusil o odstranění plotu. Vlastnictví staveb a tedy i plotu je otázkou šetření stavebního úřadu.

Jiří Smetana: Fakta. Osm let je tento pozemek v centru města nelegálně užíván ke komerčním účelům a to evidentně s vědomím a podporou náměstkyně Hrbkové.

Karolína Hrbková: Toto tvrzení odmítám – je lživé. Situací se zabývám od března 2017. To je datum, od kterého vím o spontánním zabrání pozemku komunitou kolem pivního baru, nikoliv provozovatelem. Odbor majetkové správy věc užívání řeší a vyměřil zpětně nájemné majiteli stavby i provozovateli baru. Majiteli sousední budovy bylo vyměřeno nájemné zpětně za využívání pozemku pouze pod přístavky ve výši 2.310,- Kč, provozovateli baru bylo zpětně vyměřeno tržní nájemné za zbylé plochy ve výši 83.100,- Kč. Z mého pohledu není pozemek součástí baru. Vycházím z toho, že vstup na pozemek není podmíněn nákupem v baru, je zde možnost konzumace vlastních potravin i nápojů, vstup je volný a bezplatný.

Jiří Smetana: Fakta. K dnešnímu dni dva měsíce po podpisu smlouvy je tento pozemek nadále protiprávně okupován provozovatelem pivního baru Azyl a Spolek Na Ladech tak nemůže realizovat svůj záměr.

Karolína Hrbková: Spolek Na Ladech nemůže realizovat svůj záměr, protože podepsal dne 6. 4. 2017 pan Smetana, předseda Spolku Na Ladech, podepsal souhlas se zdržením se všech kroků k odstranění staveb na vypůjčených pozemcích do doby rozhodnutí stavebního úřadu.

Jiří Smetana: Fakta. Od ledna do konce března 2017 zasahovala Městská policie v pivním baru Azyl celkem 13krát, 12krát se jednalo o § 47 – rušení nočního klidu, 1krát oznámení na ležícího muže na silnici. Tři případy byly podstoupeny dále k šetření příslušnému správnímu orgánu.

Karolína Hrbková: Městská policie vyjíždí na podnět. Počet zásahů je tedy počtem podnětů, které byly vzneseny. Přikládám přehled od městské policie – počty nahlášených podnětů od roku 2015.

rok

2015

2016

leden – květen 2017

Počet podnětů celkem

5

0

15

Řešeno domluvou

2

0

2

Předáno správnímu orgánu

0

0

2

Udělení pokuty

0

0

1

výjezd městské policie bez zjištění přestupku

3

0

10

Dle slov pana Smetany v lokalitě bydlí od listopadu 2016, Spolek Na Ladech byl zapsán 10. 1. 2017. To koresponduje s nárůstem podnětů městské policii. Ve většině případů však nebylo zjištěno pochybení.

Jiří Smetana: Fakta. Naše žádost o pronájem pozemku a žádost majitele domu od odkoupení pozemku nebyly podány současně, jak se nám snažila namluvit náměstkyně Hrbková. Žádost o odkoupení, mohl bych domluvit? Děkuji. Žádost o odkoupení byla reakcí na aktivitu našeho spolku. Velice snadno lze dohledat ve spisové agendě města.

Karolína Hrbková: Nikdy jsem netvrdila, že obě žádosti přišly současně. Spolek podal žádost o pronájem dne 2. 1. 2017, majitel sousední nemovitosti podal žádost dne 3. 2. 2017. Oba tyto záměry měly souhlas odborů magistrátu. Rada města však projednala pouze záměr spolku 7. 3. 2017. Na radě města chyběla informace, že na stejné pozemky registruje magistrát i další žádost. Pro mě to byl impuls k tomu, abych požádala o revokaci usnesení, abychom mohli obě žádosti posoudit společně.

Jiří Smetana: Fakta. Paní náměstkyně Hrbková se navzdory platnému usnesení rady města snažila zabránit podpisu smlouvy, což se jí naštěstí nepodařilo. Následně na její pokyn odmítli zaměstnanci odboru majetkové správy podepsanou smlouvu vydat s tvrzením, že ji primátor podepsal pokoutně.

Karolína Hrbková: Ani toto tvrzení není pravdivé. Nikdy jsem nebránila vydání smlouvy. Nejsem však zodpovědná za informace, které podá zaměstnanec magistrátu (navíc bez mé přítomnosti). Sama jsem iniciovala „pouze“ revokaci usnesení (emailem primátorovi dne 21. 3., 24. 3. a 29. 3. 2017 – tedy ještě před podpisem smlouvy ), ke které však nedošlo. A smlouva byla dne 31. 3. 2017 podepsána oběma stranami. Po podpisu smlouvy je věc plně v gesci odboru majetkové správy, který vyzve druhou stranu k vyzvednutí smlouvy.

Jiří Smetana: Vážené zastupitelky, vážení zastupitelé. Jak je možné, že člen vedení města účelově lže a uvádí občany v omyl tvrzením, že usnesení rady města je neplatné a že se bude revokovat.

Karolína Hrbková: Opět se jedná o nepravdivé tvrzení, nikdy jsem zástupcům spolku ani nikomu jinému nelhala. Netvrdila jsem, že je usnesení rady neplatné. Naopak jsem sama aktivně 2 ze 3 členů spolku informovala o problému, který s oběma žádostmi nastal. To je možné ověřit na nelegální nahrávce, kterou si členové spolku během návštěvy u mě v kanceláři pořídili a následně předali médiím.  

Jiří Smetana: Jak je možné, že někteří členové vedení města opakovaně vyhrožují občanům, že pokud ze svého záměru neustoupí, přijde reakce.

Karolína Hrbková: Nikdy jsem nikomu nevyhrožovala – opět možno doložit nahrávkou. Členové spolku mi však pokládali během schůzky manipulativní otázky. Veškerá má tvrzení se pak snažili vykládat po svém bez ohledu na řečené. Věc pořízení nahrávky řeším se svým právním zástupcem.

Jiří Smetana: Jak je možné, že v rozporu se zákonem plánuje paní Hrbková prodej městského pozemku napřímo, bez soutěže, pokud o to požádá majitel sousední nemovitosti. Nebo to byla jen další účelová lež, paní Hrbková?

Karolína Hrbková: Nic takového neplánuji. Jen jsem zmínila, že majitel sousední budovy bude mít zřejmě přednostní právo odkupu, což mi odbor majetkové správy posléze potvrdil.

Jiří Smetana: Dámy a pánové, neumím si představit názornější příklad klientelizmu, než jaký zažíváme při realizaci našeho záměru. To, že paní náměstkyně není nestranná a objektivní, je naprosto zřejmé. A paní náměstkyně se tím ani netají. Chci zdůraznit, že především její zásluhou se zásadně zhoršila bezpečnostní situace v naší ulici. Domnívám se, že pokud se politi staví nad platné zákony, nesmíme to v žádném případě tolerovat.

Karolína Hrbková: Souhlasím, že se politici nesmějí stavět nad zákon, a dovoluji si doplnit, že zákony dle mého názoru musí dodržovat každý.

Jiří Smetana: Na závěr si dovolím řečnickou otázku. Jak si paní náměstkyně pro životní prostředí a veřejnou zeleň představuje veřejnou zeleň. Tento pozemek totiž připomíná poválečný Berlín a je to otázkou, zdali náš spolek dokáže čelit politickým tlakům, které jsou s tímto projektem spojeny. Děkuji za pozornost.

Karolína Hrbková: Pozemek není veřejnou zelení, jedná se o zastavěnou plochu a nádvoří a pod můj odbor tak nikdy nespadal. I přesto, že se nejedná o zeleň, místo rozhodně nepřipomíná poválečný Berlín. Ten vypadal takto:

Zdroj: internet

Oproti tomu stávající pobytová komunitní zahrada u pivního baru Azyl vypadá takto:

Místo pro děti s typickým graffiti od SAONa (známý liberecký street art umělec) – foto: Šimon Pikous

 

Přijít může kdokoliv bez ohledu na vzhled, vyznání nebo živočišný druh – foto: Šimon Pikous

 

 

Subscribe
Upozornit na
97 Komentáře
Nejstarší
Nejnovější Most Voted
Inline Feedbacks
View all comments
Nejdříve je třeba zdůraznit, že Základní síť sociálních služeb v Libereckém kraji je třeba upravit a zrekonstruovat. Za celou dobu existence krajů nebyla základní
Vedení statutárního města Jablonec nad Nisou si je vědomé toho, že cena za pozemky u přehrady v lokalitě Tajvan je vysoká. V této výši ji majitel pozemků
Náš Liberec přináší znění dopisu historika umění a architektury Pavla Karouse, kterým se obrací na zastupitele města Liberec ve věci výstavy Socha a město
Vážená redakce „Náš Liberec“, vážení čtenáři, dne 25.5.2021 jste uveřejnili na Vašich stránkách rozhovor s Ing. Miloslavou Pošvářovou. Člověk, který se danou problematikou nezabývá,