nášLiberec

Search

Tisková zpráva

Představenstvo společnosti Technické služby města Liberce a.s. (TSML) velmi rezolutně odmítá tvrzení zveřejněná na portále www.nasliberec.cz ve svém článku vydaném dne 25.11.2019 pod názvem „Krize v Technických službách, audit odhalil obrovské plýtvání, členové dozorčí rady rezignovali“.

Nejprve ke zmíněnému auditu ostravské společnosti Auditorská společnosti CONSULT, s.r.o. Nejednalo se o účetní audit, který ze zákona provádí, a i za kontrolované roky 2017 a 2018 provedla, renomovaná auditorská společnost (s výrokem bez výhrad), ale o kontrolu, kterou si vymohla část dozorčí rady v čele s jejím bývalým předsedou Ing. Němečkem. O důvodech potřeby této nestandardní kontroly v kontextu s níže uvedenými hospodářskými výsledky TSML za poslední roky a s výsledky řádného auditu nechceme spekulovat, nicméně představenstvo zcela jednoznačně a pregnantně závěry této kontroly písemně odmítlo, s odvoláním na podrobnou a doložitelnou faktickou argumentaci k jednotlivým bodům této kontroly, které považuje za vadné, často založené na nesprávném zjištění skutkového stavu a na spekulativních úvahách, neprojednaných se zástupci společnosti ani s jejím současným auditorem. V této souvislosti byla společnosti Auditorská společnost CONSULT, s.r.o. vrácena faktura za provedený audit, mj. také s odůvodněním, že nám výsledek její činnost nebyl řádně předán a námi převzat. Vyzvali jsme zpracovatele zprávy k jejímu přepracování s odkazy na naší argumentaci sepsanou ve Vyjádření představenstva TSML ze dne 15.10.2019, spolu s informací, že pokud tak zpracovatelé neučiní, podáme společně s dozorčí radou podnět ke Komoře auditorů ČR, aby tato přezkoumala obsah zprávy z kontroly, jakož i postup Auditorské společnosti CONSULT, s.r.o. při kontrole a přípravě zprávy, který, mimo jeho neprofesionální úrovně a zřetelné přímočaré snaze dojít k zadanému cíli ve svých závěrech, mnohdy přesahuje až do oblasti trestněprávní.   

Je škoda, že se zmíněné Vyjádření představenstva TSML ke zprávě z kontroly nedostalo k autoru článku na portálu nasliberec.cz stejnou cestou, jakou pan Tauchman evidentně obdržel závěry kontroly Auditorské společnosti CONSULT, s.r.o. Stejně tak je politováníhodný fakt, že se autor před vydáním článku neobtěžoval vyzvat jakéhokoliv kompetentního zástupce společnosti (představenstvo, současnou dozorčí radu, akcionáře) o názor na tyto závěry.        

Rozhodně odmítáme nesmyslné výroky, uvedené v článku, typu, že mj. „audit odhalil obrovské plýtvání, špatné hospodaření a podezřelé subdodávky“. Stejně tak je zcela absurdní, že jsou nebo byly jakékoliv „smlouvy nastaveny tak, aby tratilo město a vydělávaly firmy“, jelikož ceny v uzavřených smlouvách s městem jsou pevně stanovené a jakýkoli vyšší příjem ze smluv dodavatelským firmám jde k tíži TSML. Zrovna tak, a to už je neodpustitelně neověřená spekulace autora článku (nikoliv tvrzení z provedené kontroly), že „tyto a další případy mají za následek, že jsou TSML každý rok v milionových ztrátách, které musí platit město“. 

Na důkaz vyvracující výše uvedené uvádíme jen několik podstatných ekonomických ukazatelů za posledních pět let, z nichž některé jsou veřejně dostupné ve Sbírce listin obchodního rejstříku:

Výsledek hospodaření před zdaněním (v tis. Kč): – 4 700 (rok 2014), 486 (rok 2015), 130 (rok 2016), 2 899 (rok 2017), 3 712 (rok 2018)
Odpisy majetku (v tis. Kč): 17 920 (rok 2014), 16 089 (rok 2015), 15 933 (rok 2016), 18 294 (rok 2017), 19 967 (rok 2018)
Realizované investice do majetku (v tis. Kč): 3 583 (rok 2014), 17 207 (rok 2015), 21 924 (rok 2016), 23 751 (rok 2017), 27 974 (rok 2018)
Meziroční procento nárůstu průměrných mezd – zaměstnanci celkem (v %): 6,7 (rok 2015), 12,2 (rok 2016), 11,1 (rok 2017), 6,8 (rok 2018); zaměstnanci dělnické kategorie (v %): 4,7 (rok 2015), 14,9 (rok 2016), 13,5 (rok 2017), 5,3 (rok 2018)

Úsudek k těmto faktům v kontextu s tvrzením v článku si udělá každý čtenář jistě sám.

Nepravdy o vysokých odměnách manažerů, které jsou odvozeny v závislosti na stanovené, a zástupcem akcionáře odsouhlasené ukazatele, nemíníme komentovat.

Celkové roční a mimořádné odměny všech zaměstnanců plynoucí z dosahovaných výsledků hospodaření rozhodně nedosahovaly v článku uváděné výše, tyto části mzdy, stejně jako ostatní nadtarifní mzdové složky, jsou vypláceny na základě přesně stanovených interních pravidel pro odměňování.

Vzhledem k jen těžko pochopitelné zaujatosti textu článku na portálu www.nasliberec.cz, který je založen na neověřených a záměrně zkreslených údajích a který má až pomlouvačný charakter, rozhodlo se představenstvo společnosti učinit právní kroky k ochraně osobnosti členů představenstva a rovněž k ochraně dobré pověsti TSML coby právnické osoby.

Na závěr si pak dovolujeme shrnout několik zcela zásadních faktů. Nové vrcholové výkonné vedení TSML pracuje ve svých funkcích od závěru roku 2016, avšak do konce roku 2018 nebylo členy představenstva. Tzn., že za kontrolované roky 2017 a 2018 byly ve funkcích představenstva a dozorčí rady pouze političtí zástupci města Liberec. Neznamená to však, že by se bývalé výkonné vedení chtělo jakkoliv zbavit své manažerské odpovědnosti, naopak, k dosahovaným výsledkům a přijatým systémovým a dalším opatřením vedoucím k efektivnějšímu fungovaní společnosti se bez dalšího hlásí.

Bohužel, po dlouhodobě avizované realizaci personální změny ze strany politického vedení města Liberec, spočívající ve výměně politických zástupců v představenstvu za odborníky z řad zaměstnanců, došlo zároveň k výraznému posílení počtu členů dozorčí rady nominovaných politickými stranami (z minulých třech na současných devět členů). Pozorný občan sledující politické dění v našem městě se tak může domnívat, že právě toto uskupení dozorčí rady, složené z řad členů nebo sympatizantů napříč všemi hlavními politickými stranami současného zastupitelstva Liberce, mohlo mít za důsledek různé a rozdílné zájmy a názory jednotlivých členů dozorčí rady na ovlivňování řízení a směřování TSML.

 

Představenstvo TSML a.s.,  Liberec, 26.11.2019        

Subscribe
Upozornit na
49 Komentáře
Nejstarší
Nejnovější Most Voted
Inline Feedbacks
View all comments
Hnutí ANO v Libereckém kraji oficiálně podalo kandidátky do krajských voleb a voleb do části senátu, které se uskuteční ve dnech 20. a 21.
Po několik let probíhala na Grabštejně rozsáhlá rekonstrukce objektu a stavební úpravy, které vyžadovaly i zásah do terénu. Význam lokality, statut národní kulturní památky
Společnost STEM/MARK, a. s., provede pro město sociologický průzkum za účelem ověření a rozšíření dat v rámci Místní agendy 21. V průzkumu město osloví
Na kandidátce hnutí Starostové pro Liberecký kraj pro podzimní krajské volby dostávají kromě zkušených a úspěšných politiků a starostů velký prostor také nové tváře.