Výbory města

Zastupitelstvo obce zřizuje jako své iniciativní ( ve smyslu poskytující relevantní podněty) a kontrolní orgány výbory, které mu předkládají svá stanoviska, návrhy a jsou mu odpovědny. Je na zastupitelstvu obce, zda zřídí či nezřídí konkrétní výbor.

Výjimkou jsou ale finanční a kontrolní výbor, které musí zastupitelstvo zřídit vždy.

Počet členů  výboru je vždy lichý. Výbor se schází podle potřeby.  Usnesení výboru  se vyhotovuje  písemně a  podepisuje je předseda výboru. Usnesení výboru je platné, jestliže s ním vyslovila souhlas nadpoloviční většina všech členů výboru (tedy nikoliv jen přítomných při hlasování).

Výbory zastupitelstva jako nemají žádnou autonomní rozhodovací pravomoc v oblasti samostatné působnosti obce. Jejich usnesení zavazují pouze  tyto výbory samotné, respektive  jejich členy, a nikoliv např. obecní úřad, byť by jeho činnost v oblasti samostatné působnosti byla předmětem kontroly.

 

Kontrolní výbor

Kontrolní výbor musí být  nejméně tříčlenný, maximální počet členů není nijak omezen, v čele musí dle § 117 odst.4  stát člen zastupitelstva ( výjimkou starosty a místostarosty). Kontrolní výbor  kontroluje  plnění usnesení  zastupitelstva města  a rady  města. Dále kontroluje dodržování právních předpisů ostatními výbory a obecním úřadem na úseku samostatné  působnosti.

O provedené kontrole musí výbor pořídit zápis, který obsahuje údaje o tom, co bylo kontrolováno, jaké  nedostatky byly zjištěny a návrhy opatření směřující k odstranění  nedostatků. Zápis předloží zastupitelstvu obce,  k zápisu připojí vyjádření orgánu, popřípadě zaměstnanců, jejichž činnosti se kontrola týkala.

Kontrolní výbor, stejně jako ostatní výbory, je kolektivním orgánem, z čehož plyne,  že jeho jednotliví členové nemohou bez řádného pověření výboru jako celku provádět samostatné kontroly.

Kontrolní výbor zastupitelstva, byť je oprávněn kontrolovat i činnost obecního úřadu, nesmí  obecnímu úřadu ani jednotlivým  zaměstnancům obce v něm zařazeným ukládat úkoly. K tomu je ze zákona oprávněno pouze zastupitelstvo nebo rada města.     

 

Tajemnice: Bc. Jana Haidlová, DiS.

tel.: 485 243 206
e-mail: haidlova.jana@magistrat.liberec.cz

Předsedkyně: Mgr. Věra Skřivánková (KSČM)

skrivankova.liberec@seznam.cz

Členové:

PhDr. Jaromír Baxa, Ph.D. (Změna pro Liberec), e-mail: jaromir.baxa@zm.liberec.cz

Ing. Pavel Bednář (ANO 2011),  e-mail: bednarpavel@post.cz

Jan Čmuchálek (ČSSD), e-mail : h.cmuchy@seznam.cz, tel.: 608 206 007

Pavel Felgr (Změna pro Liberec),  e-mail: pavel.felgr@centrum.cz

Ing. Eva Kočárková (SLK), e-mail: evakocarkova@volny.cz, tel.: 602 181 148

Ing. Robert Korselt (TOP 09), e-mail: korselt@centrum.cz, tel.: 602 433 633

Ing. Petr Olyšar (ODS), e-mail: info@olysar.cz, tel.: 602 426 178

Ing. Jan Puhal (ANO 2011), e-mail: jan.puhal@nemlib.cz

Mgr. Martina Rosenbergová (ČSSD), e-mail: martinarosenbergova@seznam.cztel.: 604 532 883

Václav Smrkovský (Změna pro Liberec), e-mail: smrkovsky.vaclav@seznam.cz

Ing. Květa Vinklátová (SLK), e-mail: k.vinklatova@seznam.cz

Bc. Jiří Zavoral (SLK)

 

Jednací řád kontrolního výboru k nahlédnutí na https://www.nasliberec.cz/wp-content/uploads/2016/02/jednaci-rad_final_2015.pdf

Pozvánky na jednání k nahlédnutí na http://www.liberec.cz/cz/mesto-samosprava/dalsi-organy-mesta/vybory-zastupitelstva/kontrolni-vybor/pozvanka-zasedani-kv.html

Zápisy z jednání k nahlédnutí na http://www.liberec.cz/cz/mesto-samosprava/dalsi-organy-mesta/vybory-zastupitelstva/kontrolni-vybor/zapisy.html

 

Finanční výbor 

Finanční výbor není orgánem města, ale orgánem zastupitelstva města. Což v praxi znamená, že finanční výbor např. vyřizuje oznámení a stížnosti občanů nikoliv přímo, ale až tehdy, pokud mu to zastupitelstvo města uloží.

Výbor musí být nejméně tříčlenný, v čele musí dle § 117 odst.4  stát člen zastupitelstva (výjimkou starosty a místostarosty). 
Finanční výbor je jednak kontrolním orgánem zastupitelstva obce, ale také současně jeho iniciativním orgánem. Finanční výbor kontroluje hospodaření obce. Finanční výbor může  navrhovat vhodné čerpání finančních prostředků, má právo na projednání zprávy o přezkoumání hospodaření  za uplynulý rok s auditorem dle zákona o auditorech.

Finanční výbor je oprávněn kontrolovat, zda je majetek obce využíván účelně a hospodárně, v souladu s jejími zájmy a úkoly, zda obec neručí za jiné závazky, než stanoví zákon, zda jsou zveřejňovány majetkové záměry ve smyslu §39 zákona o obcích. Finanční výbor je rovněž oprávněn kontrolovat dodržování rozpočtu  obce a  pravidla stanovená pro hospodaření  v zákoně č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech  územních rozpočtů. Tato kontrolní činnost finančního výboru má charakter preventivní a průběžné kontroly.  Finanční výbor může participovat na kontrole hospodaření za uplynulý  rok. Může spolupracovat s orgány, které vykonávají přezkoumání hospodaření obce za uplynulý rok, a auditor je povinen projednat s finančním výborem zprávu o přezkoumání hospodaření obce.

Tajemnice: Ing. Jana Karbanová
tel.: 485 243 231 
e-mail: karbanova.jana@magistrat.liberec.cz

Předseda: Mgr. Jiří Šolc (SLK) ,e-mail: solc.jiri@zm.liberec.cz

Členové:

Ing. Petr Červa, Ph.D. (Změna pro Liberec), e-mail: cervap@volny.cz

Ing. Alena Dvořáčková (Změna pro Liberec), e-mail: alena.ramb@gmail.com,

tel.: 737 762 655

Ing. Hana Fialová (Změna pro Liberec), e-mail: fialova.01@seznam.cz
tel.: 775 576 501

Ing. Filip Galnor (ANO 2011)

Ing. Hana Jelínková (ANO 2011)

Ing. Jiří Kittner (ODS)

Ladislav Kořínek (Změna pro Liberec), e-mail: korinek@sdruzenidrak.org, tel.: 602 358 675

Ing. Petr Lajtkep (ČSSD)

Mgr. Zora Machartová (TOP 09), e-mail: machartova@sdruzenitulipan.cz,

tel.: 774 450 160

Ing. Helena Šafaříková (KSČM)

Ing. Pavel Šulc (ANO 2011), e-mail: pavel.sulc@stream.cz

Ing. Jaroslav Zámečník, CSc. (SLK)

Jednací řád finančního výboru k nahlédnutí na https://www.nasliberec.cz/wp-content/uploads/2016/02/jednaci-rad-financniho-vyboru_schvaleno-zm_168_2015.pdf

Zápisy z jednání k nahlédnutí na http://www.liberec.cz/cz/mesto-samosprava/dalsi-organy-mesta/vybory-zastupitelstva/financni-vybor/zapisy/

 

Výbor pro rozvoj a územní plánování

Tajemnice: Denisa Nedvídková
tel: 485 243 132
e-mail: nedvidkova.denisa@magistrat.liberec.cz

Předsedkyně: Pavla Haidlová (Změna pro Liberec) e-mail : pavla.haidlova@seznam.cz

Členové:

Mgr. Jindřich Felcman (Změna pro Liberec)

Mgr. Antonín Ferdan (SLK)

Bc. František Gábor (TOP 09)

Ing. František Hruša (ČSSD)

Ing. František Chalupný (Změna pro Liberec)

Ing. arch. Jana Janďourková Medlíková (Změna pro Liberec)

RNDr. Zdeněk Kadlas (ODS)

Vítězslav Kvapil (ANO 2011)

Mgr. Jan Marek (SLK)

Ing. Jaroslav Morávek (KSČM)

Ing. Petra Vokasová (ANO 2011)

Jindřich Žák (ANO 2011)

Pozvánky na jednání k nahlédnutí na http://www.liberec.cz/cz/mesto-samosprava/dalsi-organy-mesta/vybory-zastupitelstva/vybor-pro-uzemni-planovani/pozvanky/

Zápisy z jednání k nahlédnutí na http://www.liberec.cz/cz/mesto-samosprava/dalsi-organy-mesta/vybory-zastupitelstva/vybor-pro-uzemni-planovani/zapisy/

 

Výbor pro vzdělávání

Tajemnice: Mgr. Lenka Řebíčková
tel.: 485 243 374
mobil: 724 281 757
rebickova.lenka@magistrat.liberec.cz

Předsedkyně: Mgr. Libuše Vítová (ANO 2011)
e-mail: vitovalibuse@seznam.cz

Členové:

PhDr. Milan Adamec (ČSSD), e-mail: m.adamec@sosliberec.cz, tel.: 725 052 830

Mgr. Jan Berki (SLK)

Ing. Ondřej Červinka (ODS)

Mgr. Petra Gabarová (Změna pro Liberec), e-mail: gabarova@seznam.cz

Mgr. Dana Lysáková (KSČM)

Pavel Maškarinec (TOP 09), e-mail: maskarinec@centrum.cz, tel.: 723 659 356

Ing. Marie Pavlová (Změna pro Liberec), tel.: 731 683 859

Zbyněk Šrámek  (ANO 2011), e-mail: zbynek.sramek@seznam.cz

Mgr. Zuzana Tachovská (Změna pro Liberec), e-mail: zuzana.tachovska@gmail.com,
tel.: 777 764 225

doc. PhDr. David Václavík, Ph.D. (SLK)

Mgr. Hana Zábojníková (Změna pro Liberec), e-mail: zabojnik.vincenc@seznam.cz,
tel.: 725 301 401

Jakub Zobín (ANO 2011), e-mail: jakub.zobin@email.cz

 

Statut výboru pro vzdělávání k nahlédnutí na https://www.nasliberec.cz/wp-content/uploads/2016/02/zmena_statutu_vybor-pro-vzdelavani.pdf

Pozvánky na jednání k nahlédnutí na http://www.liberec.cz/cz/mesto-samosprava/dalsi-organy-mesta/vybory-zastupitelstva/vybor-pro-skolstvi-vychovu-vzdelavani/pozvanka-zasedani.html

Zápisy z jednání k nahlédnutí na http://www.liberec.cz/cz/mesto-samosprava/dalsi-organy-mesta/vybory-zastupitelstva/vybor-pro-skolstvi-vychovu-vzdelavani/zapisy.html

 

Odměňování členů komisí, kteří vykonávají tyto funkce jako fyzické osoby, zákon o obcích neupravuje. V tomto případě lze využít tzv. zbytkové pravomoci rady obce, která zabezpečuje rozhodování ostatních záležitostí patřících do samostatné působnosti obce, pokud nejsou vyhrazeny zastupitelstvu obce nebo pokud si je zastupitelstvo 18 obce nevyhradilo (§ 102 odst. 3 zákona o obcích). Forma případného peněžitého plnění opět není stanovena.

V Liberci je předseda komise odměněn částkou 3000 Kč měsíčně. Ostatní členové komise dostávají za svou činnost částku 1000 Kč měsíčně.

 

Subscribe
Upozornit na
0 Komentáře
Inline Feedbacks
View all comments
Jak vypadala zasedání krajského zastupitelstva v roce 2023? Na konci roku jsme se rozhodli udělat malou rešerši a vybrat okruh nejzajímavějších i neproblémovějších a
Nejdříve je třeba zdůraznit, že Základní síť sociálních služeb v Libereckém kraji je třeba upravit a zrekonstruovat. Za celou dobu existence krajů nebyla základní
Výše uvedený komentář spojuje několik věcí najednou.
Zítra zasednou volení zástupci Libereckého kraje, aby se probrali zhruba šedesáti body, které mají přichystány ke schválení. Jako každý měsíc, přináší náš web