Postřehy k programu 5. zasedání Zastupitelstva Libereckého kraje

Podobně jako v minulém měsíci, tak i v květnu naše organizace, Institut pro udržitelný rozvoj o. p. s. (IPUR), předkládá několik poznámek k materiálům k programu nadcházejícího 5. zasedání Zastupitelstva Libereckého kraje. Věříme, že detailní studium předkládaných materiálů je přínosné a zajímavé nejen pro samotné zastupitele Libereckého kraje, ale i pro širší občanskou a čtenářskou obec. Ostatně, zastupitelé rozhodují o prostředcích, které jdou z daní obyvatel kraje.

Bod č. 7 – Zpráva o činnosti rady kraje za období od 10. 4. do 7. 5. 2021

Rada kraje ve svém usnesení č. 628/21/RK – „Návrh na vyřazení majetku“ souhlasí s vyřazením vybraného majetku kraje z účetní evidence Libereckého kraje a ukládá Mgr. René Havlíkovi, řediteli krajského úřadu, zajistit další postup při likvidaci majetku kraje.

V seznamu majetku určeného k vyřazení se nachází nemalý počet hardware, síťových prvků a SW licencí o stáří pouhých 5 let a pořizovací ceně v řádech milionů korun. Jako příklad uvádíme 8 Firewallů Cisco 3560C pořízených v roce 2016 za 127.321 Kč / kus se současnou zůstatkovou cenou 65.833 Kč / kus, dále SW – licence pro servery – informační systém pro rozšíření funkcionality KIS – Krajská nemocnice Liberec, a.s., pracoviště Liberec pořízená v roce 2016 za 2.245.098 Kč a se současnou zůstatkovou cenou 1.160.884 Kč, dále např. HW – virtualizace polí Falconstore – 1.06/2.1.00/08.07229 –
e-Government pořízený v roce 2017 za cenu 2.177.452 Kč a se zůstatkovou hodnotou 1.418.959 Kč. Celkem jde o majetek v hodnotě 15.559.844 Kč, který má být poškozený, neopravitelný a nepotřebný.

Doporučujeme prověřit důvody k vyřazení tohoto majetku a v případě jeho skutečné nepotřebnosti prověřit možnosti jeho zpeněžení.

Bod č. 26 – Aktualizace Základní sítě sociálních služeb Libereckého kraje na rok 2022 – rozvojové záměry / a bod č. 35 – Změna rozpočtu – rozpočtové opatření č. 140/21

Doporučujeme, aby obsáhlejší podkladové tabulky byly mezi materiály zařazovány kromě přehledných souborů PDF rovněž v Excelu, aby se s nimi dalo dále pracovat, např. seřazovat, sčítat kategorie apod.


Bod č. 27 – Poskytnutí neinvestiční účelové dotace Hospici sv. Zdislavy, o.p.s. na zajištění dlouhodobé lůžkové péče v Lůžkovém hospici v Liberci

Bod se týká schválení společensky potřebné podpory paliativní péče ve výši 11 mil. Kč na období 2022 – 2026 z rozpočtu LK pro jedno zařízení s kapacitou 28 lůžek v Liberci.

Doporučujeme požádat předkladatele bodu o komplexní výhled podpory paliativní péče v Libereckém kraji na období 2021-2026. Podle našich informací je téměř opomíjena podpora např. domácího hospice v Semilech. Zastupitelé LK, často starostové měst a obcí v LK, by měli mít pro svoje budoucí rozhodování přehled o dlouhodobých záměrech LK v této státem nedoceněné, ačkoliv čím dál více potřebné, oblasti.

Bod č. 42 g) – Školní statek Frýdlant, příspěvková organizace – informace o zajištění, financování a rozsahu plánovaných činností souvisejících s rekonstrukcí objektů areálu školního statku, o vybudování zázemí pro výuku odborného výcviku žáků Střední školy hospodářské a lesnické Frýdlant, Bělíkova 1387, příspěvková organizace a pro hipologické centrum Policie

V důvodové zprávě je uvedena celková výše investice 336 mil. Kč bez DPH. Z této částky je alokováno 47 mil. Kč, tj. 14 % z celkové ceny, na projekty, inženýrskou činnost, TDI, koordinátora BOZP a průzkumy. Tato částka se nám zdá neúměrně vysoká. Pro srovnání, u investiční akce Rekonstrukce budovy „D“ za celkových 457 mil. Kč činí tyto náklady 16,2 mil. Kč, tj. 3,5 %.

Je jistě chvályhodné, že rekonstrukce a materiálové řešení bude odpovídat původnímu historickému charakteru objektů. Doporučujeme požádat předkladatele bodu o doplnění dalších informací:

Bude do projektu promítnut Akční plán adaptace na změnu klimatu v podmínkách Libereckého kraje (např. zasakování vody, využití solární energie apod.)?
Budou zastupitelé seznámeni se zadávací dokumentací výběrového řízení na dodavatele stavebních prací před jejím zveřejněním?

Bod č. 48 – ČSAD Liberec, a.s. – navýšení majetkové účasti Libereckého kraje úpisem akcií a příplatek mimo základní kapitál
V tomto bodě pan náměstek Sviták navrhuje zvýšení základního kapitálu ČSAD Liberec, a.s., o částku 55.000.000,- Kč. Dovolujeme si připomenout písemnou informaci pro 4. zasedání Zastupitelstva Libereckého kraje dne 27. 04. 2021, bod 38k) – Přehled veškerých nákladů Libereckého kraje na vnitřního dopravce od jeho vzniku. V této informaci se uvádí, že kraj z vlastního rozpočtu vynaložil na svého vnitřního dopravce od jeho vzniku již celkem 185.289.319 Kč.

Tým IPUR

Subscribe
Upozornit na
0 Komentáře
Inline Feedbacks
View all comments
Politické vedení města Liberce je v krizi kvůli rozsáhlé policejní akci, která vypovídá o nebývalé korupci na zdejším magistrátu. Primátor dnes představil kroky, kterými
Mohutná korupční aféra, která ukazuje nebývalé klientelistické prostředí na liberecké radnici, má přesah i na Liberecký kraj. Jak zjistil jako první Náš Liberec, policie
Náš Liberec přináší otevřený pohled na to, jak, dle policie, probíhalo zadání miliardové zakázky na rekonstrukci plaveckého bazénu na Tržním náměstí v Liberci.
Investigativní zjištění našeho webu zajímají republiková média již týden. Poslechněte si jeden z nejsledovanějších českých podcastů, 5:59 Lenky Kabrhelové na Seznam Zprávách, který se
Korupce je závažným celospolečenským problémem, který zasahuje a ovlivňuje všechny vrstvy společenského života. Pokud jste se setkali s korupčním jednáním nebo třeba „jen“ s netransparentním jednáním státní správy či samosprávy, ať už ze strany politiků nebo úředníků, můžete nám to napsat prostřednictvím tohoto formuláře. My se Vaším podnětem budeme zabývat a dáme Vám zpětnou vazbu.